Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 78

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Keski-Suomen liitto -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

KH 30.11.2020 § 298 

 

 Yleistä

 

Keski-Suomen liitto -kuntayhtymän hallitus eli maakuntahallitus on 23.10.2020 päättänyt esittää jäsenkunnille, että ne hyväksyisivät kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen maakuntahallituksen 23.10.2020 hyväksymän sopimusehdotuksen mukaisesti.

 

Keski-Suomen liitto toivoo, että jäsenkunnat käsittelisivät asian valtuustoissaan loppusyksyn 2020 aikana niin, että uusi perussopimus saataisiin voimaan 1.1.2021 alkaen.

 

Keski-Suomen liiton jäsenkunnille 28.10.2020 toimittama aineisto on esityslistan liitteenä. Aineisto sisältää muun muassa voimassa olevan perussopimuksen ja maakuntahallituksen ehdotuksen uudeksi perussopimukseksi.

 

Muutosehdotukset ja näiden tausta

 

Keski-Suomen liiton nykyinen perussopimus on tullut voimaan 1.1.2009 lukien. Maakuntahallituksen mukaan perussopimukseen on tarvetta tehdä sekä teknisiä että sisällöllisiä muutoksia.

 

Tekniset muutokset ovat luonteeltaan sellaisia, että niillä korjataan vanhentuneita viittauksia nykyisellä eli vuoden 2015 kuntalailla kumottuun vuoden 1995 kuntalakiin tai kumottuihin maakuntavaltuuston työjärjestykseen ja tarkastussääntöön. Lisäksi Kuhmoisten kunnan eroaminen liiton jäsenyydestä ja siirtyminen Pirkanmaan maakuntaan 1.1.2021 lukien aiheuttaa muutoksen liiton jäsenkuntien luetteloon.

 

Sisällöllisissä muutoksissa osa on kokonaan uusia perussopimuksen pykäliä, joiden tarve on tullut esiin kuluneiden vuosien aikana. Osa liittyy liiton toiminta-ajatuksen ja tehtävien uudelleenmäärittelyyn ja osa liiton toimielinten kokoonpanoihin sekä liiton ja jäsenkuntien välisiin talousasioihin.

 

Sisällöllisistä muutoksista kolme keskeisintä ovat:

 

  • maakuntavaltuuston koon pienentäminen;
  • jäsenkuntien peruspääomaosuuksien määrittely; ja
  • jäsenkuntien maksuosuuksien määrittely.

 

Keski-Suomen liitto -kuntayhtymän valtuustossa eli maakuntavaltuustossa on tällä hetkellä 79 jäsentä ja edustettuna 23 jäsenkuntaa. Maakuntavaltuusto on suhteellisen suuri verrattuna esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän valtuustoon, jossa on 44 jäsentä. Lähialueilla esimerkiksi Pirkanmaan maakuntavaltuustossa on 61 jäsentä ja edustettuna 21 jäsenkuntaa, ja Pohjois-Savon maakuntavaltuustossa puolestaan 55 jäsentä ja edustettuna 18 jäsenkuntaa.

 

Perussopimusta ehdotetaan muutettavaksi tältä osin siten, että muutoksen jälkeen siinä määrättäisiin seuraavaa:

 

"Maakuntavaltuustoon valitaan jäsenet kunnan edellisen vuoden viimeisen päivän asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa viittä tuhatta asukasta kohti, kuitenkin enintään 40,6 % rajoittamattomasta kokonaisjäsenmäärästä."

 

Tällä muutoksella maakuntavaltuuston koko pienenisi 60:een jäseneen. Kullakin jäsenellä olisi edelleen henkilökohtainen varajäsen.

 

Keski-Suomen liiton peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääoman kokonaismäärä on kiinteä, mutta sen jäsenkuntakohtainen osuus vaihtelee vuosittain, koska osuuksien määräytyminen on sidottu kolmen edellisen varainhoitovuoden maksuosuuksien keskiarvon suhteeseen. Tämän katsotaan olevan jäsenkunnille ongelmallista, sillä tästä seuraa, että kunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä esiintyvä summa vaihtelee vuosittain.

 

Perussopimusta ehdotetaan muutettavaksi tältä osin siten, että muutoksen jälkeen siinä määrättäisiin seuraavaa:

 

"Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan muuttaa siirrolla oman pääoman muiden erien välillä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin. Peruspääoman jäsenkuntaosuuksiksi vahvistetaan vuosien 2017-2019 maksuosuuksista lasketun suhdeluvun mukainen osuus."

 

Jäsenkuntien vuosittainen maksuosuus kuntayhtymän menoista puolestaan lasketaan voimassa olevan perussopimuksen mukaan seuraavasti:

 

"Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä kalenterivuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa jäsenkunnittain kertyneiden ansiotulo- ja yhteisöverojen suhteessa. Verotietoina käytetään valmisteluvaiheessa saatavissa olevia viimeksi vahvistetun verotuksen verotietoja."

 

Perussopimusta ehdotetaan muutettavaksi tältä osin siten, että muutoksen jälkeen siinä määrättäisiin seuraavaa:

 

"Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät kunnan viimeisimmän tilinpäätöksen tuloslaskelman verotulot -summan suhteessa."

 

Tämän muutoksen ansiosta maksuosuuksien perusteena olisi selkeä numeraalinen tieto jäsenkuntien tilinpäätöksistä ja asiassa ei tarvitsisi pohtia valmisteluvaiheessa saatavissa olevia verotietoja.

 

Edellä kuvatut ja muut ehdotukset perussopimuksen muuttamiseksi on esitetty liitteenä olevassa asiakirjassa, jossa näytetään rinnakkain nykyinen perussopimus ja ehdotus uudeksi perussopimukseksi.

 

Muutosehdotusten arviointi

 

Äänekosken kaupungin näkökulmasta voidaan todeta, että maakuntahallituksen ehdottamat muutokset perussopimukseen vaikuttavat perustelluilta ja tarkoituksenmukaisilta. Muutokset ovat omiaan keventämään Keski-Suomen liiton hallintoa ja yksinkertaistamaan sen taloudenpitoa.

 

Keski-Suomen maakuntavaltuustossa on tällä hetkellä viisi Äänekoskelta valittua jäsentä. Muutosehdotusten hyväksymisen jälkeen jäseniä olisi neljä. Muutosta voidaan pitää hyväksyttävänä. Toisaalta seitsemän Äänekoskea asukasluvultaan pienemmän kunnan edustus ja toisaalta Jyväskylän kaupungin edustus supistuisi suhteellisesti tätä enemmän.

 

Voimassa olevan perussopimuksen johdosta Äänekosken kaupungin maksuosuus Keski-Suomen liiton vuoden 2020 menoista on 262 876 euroa. Muutosehdotusten hyväksymisen jälkeen osuus olisi 255 790 euroa eli 2,7 % pienempi. Euromääräiset muutokset maksuosuuksiin ovat vähäisiä kaikille kunnille. Myös peruspääomaosuuksien määräytymiseen ehdotettu muutos olisi Äänekosken kannalta ongelmaton.

 

Muutosehdotusten hyväksymiskäsittely

 

Kuntalain (410/2015) 57 §:n mukaan jos kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

 

Voimassa olevassa perussopimuksessa ei ole määräyksiä perussopimuksen muuttamisesta. Keski-Suomen liitossa on tällä hetkellä 23 jäsenkuntaa ja näiden yhteenlaskettu asukasluku 31.12.2019 oli 275 104 asukasta. Tämän perusteella voidaan todeta, että perussopimuksen muuttaminen edellyttää, että muutosten kannalla on vähintään 16 sellaista jäsenkuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään 137 552 asukasta.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1) päättää, että Äänekosken kaupunki hyväksyy Keski-Suomen liitto -kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen liitteenä olevan sopimusehdotuksen mukaisesti; ja

 

2) päättää, että edellä kohdassa 1 tehty päätös täytäntöönpannaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

 Rolf Nyholm totesi olevansa esteellinen (yhteisöjäävi; maakuntahallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

  - - - - -

 

KVALT 07.12.2020 § 78  

1154/00.04.01/2020  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

 Valtuusto:

 

1) päättää, että Äänekosken kaupunki hyväksyy Keski-Suomen liitto -kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen liitteenä olevan sopimusehdotuksen mukaisesti; ja

 

2) päättää, että edellä kohdassa 1 tehty päätös täytäntöönpannaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa