Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite vammaisneuvoston edustuksesta kaupungin toimielimissä / Tuominen Marke ym.

 

KVALT 08.06.2020    

 

 

KVALT 30.03.2020 § 17 

 Marke Tuominen jätti hänen ja kolmen muun valtuutetun al­le­kir­joit­ta­man valtuustoaloitteen vammaisneuvoston edustuksesta kaupungin toimielimissä.

 

Kaupunginvaltuuston päätös:

 

 Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen käsiteltäväksi.

 

  - - - - -

 

KH 06.04.2020 § 88 Valtuutettu Marke Tuomisen ym. 30.3.2020 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

 (Valmistelija hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja päättää pyy­tää hallintojohtajalta lausunnon aloitteesta. Lausunto on toi­mi­tet­ta­va kaupunginhallitukselle 4.8.2020 mennessä.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KH 01.06.2020 § 145 Valtuutettu Marke Tuomisen ym. 30.3.3020 jättämässä val­tuus­to­aloit­tees­sa esitetään, että Äänekosken kaupunki selvittäisi, miten vam­mais­neu­vos­ton edustus kaupungin lautakunnissa voitaisiin to­teut­taa nuorisovaltuuston edustusta vastaavalla tavalla.

 

 Äänekosken kaupungissa toimii kaupunginhallituksen asettama vam­mais­neu­vos­to. Vammaisneuvostosta on säädetty kuntalain (410/2015) 28 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan vammaisten hen­ki­löi­den osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien var­mis­ta­mi­sek­si kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vam­mais­neu­vos­to voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä se­kä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vam­mais­neu­vos­tos­sa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vam­mais­neu­vos­ton toimintaedellytyksistä.

 

 Sanotun pykälän 2 momentin mukaan vammaisneuvostolle on an­net­ta­va mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suun­nit­te­luun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on mer­ki­tys­tä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elin­ym­­ris­tön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suo­riu­tu­mi­sen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

 

 Koska vammaisneuvoston asemasta, tehtävistä ja toiminnasta on sää­det­ty lailla, ei kaupunki voi omilla päätöksillään määrätä neu­vos­tos­ta tai sen toiminnasta muuta. Myöskään vammaisneuvosto itse ei voi päättää asiasta eikä se muutoinkaan ole päätöksentekoelin.

 

 Esitys, jonka mukaan kaikkiin kaupungin toimielimiin tai esimerkiksi kaik­kiin lautakuntiin määrättäisiin vammaisneuvoston edustaja, on on­gel­mal­li­nen kolmesta syystä. Ensinnäkin kuntalain perusteella kau­pun­gin on annettava vammaisneuvostolle mahdollisuus vai­kut­taa asioihin, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden kannalta si­ten kuin lain 28 §:n 2 momentissa on tarkemmin säädetty. Laissa ei tun­ne­ta ajatusta, jonka mukaan tämä mahdollisuus olisi liitettävä kaik­kiin kaupungin toimielimissä käsiteltäviin asioihin riippumatta sii­tä, onko niillä objektiivisesti katsoen erityistä merkitystä vammaisten hen­ki­i­den kannalta tai heihin muusta väestöstä eroavalla tavalla vai­kut­ta­vien seikkojen vuoksi.

 

 Toiseksi, kuntalain 28 §:ssä säädetty vammaisneuvoston vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suus koskee nimenomaan monijäsenistä vam­mais­neu­vos­toa eli sen kaikkia jäseniä. Lakisääteistä vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suut­ta ei voida toteuttaa niin, että koko vammaisneuvoston sijasta vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suus varataan vain jollekin yksittäiselle vam­mais­neu­vos­ton edustajalle, joka kutsutaan jonkin toimielimen ko­kouk­seen. Tällainen toimintatapa rajaisi valtaosan vam­mais­neu­vos­ton jäsenistä vaikuttamismahdollisuuden ulkopuolelle. Se myös hei­ken­täi­si vakavasti edellytyksiä ottaa vaikuttamistyössä ja pää­tök­sen­teos­sa huomioon, että vammaisuus käsittää hyvin monimuotoisia ruu­miil­li­sen, henkisen, älyllisen tai aisteihin liittyvän vammaisuuden muo­to­ja. Tämän monimuotoisuuden takia ei voida olettaa, että kuka ta­han­sa vammainen henkilö voi esittää perustellun arvion jonkin il­miön tai suunnitelman vaikutuksista kaikkiin vammaisiin henkilöihin. Eri­tyyp­pi­sis­tä vammoista ja rajoitteista aiheutuvat vaikutukset ja nii­den koko kirjo otetaan parhaiten huomioon silloin, kun mah­dol­li­sim­man suurta osaa vammaisuuden kirjosta tuntevat vammaiset hen­ki­löt voivat yhdessä osallistua vaikuttamistyöhön.

 

 Kolmantena ehdotukseen liittyvänä haasteena on, että sen voidaan sa­noa olevan periaatteellisessa ristiriidassa kaupungin toimielinten ko­koon­pa­noon kuuluvan poliittisen edustavuuden kanssa. Vaalilain (714/1998) ja kuntalain säännösten perusteella kunnallisen de­mo­kra­tian lähtökohtana on, että kaupungin äänioikeutetut asukkaat ovat edustettuna kaupungin toimielimissä vaaleissa valitsemiensa vä­lit­­mien edustajien (valtuutetut) ja vaalituloksen mukaisia po­liit­ti­sia voimasuhteita noudattavien välillisten edustajien (kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja lautakuntien jäsenet) kautta. Tähän poliittiseen de­mo­kra­ti­aan ei kuulu se, että kaupungin äänioikeutetun väestön eri int­res­si­ryh­mil­le varattaisiin muuhun kuin vaaleihin perustuva edustus kau­pun­gin toimielimiiin. Jos tällainen edustusoikeus toimielimiiin tar­jo­taan vammaisille henkilöille, saatetaan joutua pohtimaan sen tar­joa­mis­ta myös esimerkiksi ikääntyneelle väestölle, yrittäjille tai kunnan eri osa-alueiden asukkaille.

 

 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 92 §:n ja 128 §:n mukaan nuo­ri­so­val­tuus­ton valitsemalla 15 vuotta täyttäneellä nuo­ri­so­val­tuus­ton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja lautakuntien kokouksissa, ei kuitenkaan tar­kas­tus­lau­ta­kun­nas­sa, valtuuston tilapäisessä valiokunnassa tai vaa­li­toi­mi­eli­mis­sä. Tämän nuorisovaltuuston edustuksen taustalla on pyrkimys pa­ran­taa alle 18-vuotiaiden nuorten osallisuutta kaupungin pää­tök­sen­teos­sa ja kehittämisessä.

 

 Olemassa olevasta nuorisovaltuuston edustuksesta ei voida pää­tel­lä, että myös vammaisneuvostolle tulisi järjestää vastaava edus­tus­mah­dol­li­suus. Nuorisovaltuustoa ja vammaisneuvostoa ei voida tältä osin samaistaa toisiinsa. Nuorisovaltuusto edustaa sellaisia kun­ta­lai­sia, joilla ikän­sä vuoksi ei ole äänioikeutta kuntavaaleissa. Koska nuo­ri­so­val­tuus­ton jäsenillä ja heidän edustamillaan nuorilla ei ole ää­ni­oi­keut­ta, ei heillä ole mahdollisuutta vaikuttaa toimielinten ko­koon­pa­noon ja kau­pun­gin päätöksentekoon samaan tapaan kuin iäl­tään vanhemmilla äänekoskelaisilla. Sen sijaan vammaisneuvoston jä­se­net ja muut äänioikeusiän saavuttaneet vammaiset henkilöt ovat ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja, joten heidän ylei­set vaikutusmahdollisuutensa on jo jär­jes­tet­ty täysin samoilla eh­doil­la kuin muunkin väestön.

 

 Toisin kuin valtuustoaloitteessa esitetään, kuntalaissa ei vaadita, et­tä vammaisneuvostolla ja nuorisovaltuustolla olisi keskenään yh­den­ver­tai­nen asema.

 

 Valtuustoaloitteeseen ei sisälly mitään tietoa siitä, onko vam­mais­neu­vos­to mahdollisesti ollut jotenkin tyytymätön tähänastisiin vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sin­sa tai joidenkin konkreettisten asioiden val­mis­te­luun ja käsittelyyn kaupunkiorganisaatiossa. Mitään tällaista tietoa ei ole tullut kaupungin viranhaltijajohdolle muutakaan kautta, ei myös­kään vammaisneuvostolta.

 

 Jos kuitenkin perustellusti katsotaan, että vammaisneuvoston vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien toteutuminen on ollut tavalla tai toisella puut­teel­lis­ta, on kaupungin toimintamalleja luonnollisesti mahdollista ja ai­heel­lis­ta tältä osin kehittää, esimerkiksi pidentämällä lausuntojen ja mielipiteiden esittämiselle varattuja aikoja tai laajentamalla lau­sun­noil­le lähetettävien asioiden piiriä. Ilman tietoa kokemuksista ja esi­tyk­sen taustoista on toimintaa kuitenkin vaikeata kehittää.

 

 Edellä olevan perusteella kaupungin viranhaltijajohto katsoo, että val­tuus­to­aloit­tee­seen sisältyvän esityksen toteuttamiseen ei ole pe­rus­tei­ta. Jos kaupunginhallitus ja edelleen valtuusto kui­ten­kin aset­tuu esityksen toteuttamisen kannalle, tulee kaupungin hal­lin­to­sään­töä muuttaa. Muutos voi koskea hallintosäännön 92 §:n (val­tuus­to) ja 128 §:n (kaupunginhallitus ja lautakunnat) määräyksiä se­kä mah­dol­li­ses­ti myös 17 luvun (palkkiot ja korvaukset) mää­räyk­siä. Lisäksi eh­do­tuk­sen talousvaikutuksiin tulee varautua kaupungin ta­lous­ar­vios­sa tai lisätalousarviossa.

 

 Kaupunginhallitus käsitteli sisällöltään käytännössä vastaavaa aloi­tet­ta kokouksessaan 3.2.2020 (23 §) ja päätti tuolloin, että ehdotus ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

 (Valmistelija hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus:

 

 1) antaa valtuustolle tiedoksi valtuutettu Marke Tuomisen ym. 30.3.2020 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toi­men­pi­teet; ja

 

 2) ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun val­tuus­to­aloit­teen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KV 08.06.2020

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto:

 

1)       merkitsee tiedoksi Marke Tuomisen ym. 30.3.2020 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet; ja

 

2)       toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Marke Tuominen ehdotti Marko Laitisen ja Joni Kotilaisen ym. kannattamana asian palauttamista valmisteltavaksi ja että asiasta kysytään vammaisneuvoston lausunto.

 

 Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Tuomisen esittämä ja Laitisen ja Kotilaisen ym. kannattama ehdotus hyväksyä yksimielisesti.

 

 Puheenjohtaja totesi, että Tuomisen esittämä ja Laitisen ja Kotilaisen ym. kannattama ehdotus on hyväksytty yksimielisesti.

 

  - - - - -

 

     

KH 17.08.2020 § 181 

 

 

Valmistelija 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää pyytää vammaisneuvostolta lausunnon aloitteesta ja kaupunginhallituksen 1.6.2020 (145 §) hyväksymästä vastauksesta siihen. Lausunto on toimitettava kaupunginhallitukselle 6.11.2020 mennessä.Kaupunginhallitus päätti pyytää vammaisneuvostolta lausunnon aloitteesta ja kaupunginhallituksen 1.6.2020 (145 §) hyväksymästä vastauksesta siihen. Lausunto on toimitettava kaupunginhallitukselle 6.11.2020 mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

 

KH 30.11.2020 § 301 

 

 Valtuusto päätti 8.6.2020 (37 §) palauttaa asian valmisteltavaksi, jotta asiasta hankittaisiin vammaisneuvoston lausunto. Kaupunginhallitus päätti 17.8.2020 (178 §) pyytää vammaisneuvostolta lausuntoa 6.11.2020 mennessä.

 

Esityslistan valmistumisaikaan (25.11.2020) mennessä lausuntoa ei ole saatu.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) antaa valtuustolle tiedoksi valtuutettu Marke Tuomisen ym. 30.3.2020 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toi-menpiteet; ja

 

2) ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KVALT 07.12.2020 § 80  

509/00.00.01/2020  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

Valtuusto:

 

1)     merkitsee tiedoksi valtuutettu Marke Tuomisen ym. 30.3.2020 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet; ja

 

2)     toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Marke Tuominen ehdotti Joni Kotilaisen ja Tiina Liimataisen kannattamana, että asia palautetaan valmisteltavaksi.

 

 Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Marke Tuomisen ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi Marke Tuomisen ehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa