Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 81

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite valtuuston kokousten videoimisesta / Kotilainen Joni ym.

 

KV 08.06.2020 § 38  

 Joni Kotilainen jätti hänen ja kolmen muun valtuutetun

 allekirjoittaman valtuustoaloitteen valtuuston kokousten

 videoimisesta.  

 

Päätös Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

 

  - - - - -

 

     

KH 17.08.2020 § 182

Valtuutettu Joni Kotilaisen ym. 8.6.2020 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

Valmistelija hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja päättää pyytää hallintojohtajalta lausunnon aloitteesta. Lausunto on toimitettava kaupunginhallitukselle 20.11.2020 mennessä. 

 

ätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - - 

 

KH 30.11.2020 § 303 

 Valtuutettu Joni Kotilainen ym. ovat 8.6.2020 jättäneet valtuustoaloitteen, joka koskee valtuuston kokousten videoimista. Aloitteessa esitetään, että avoimuuden ja politiikan läpinäkyvyyden lisäämiseksi kaupunki ryhtyisi kuvaamaan valtuuston kokoukset ja jakamaan ne suorina lähetyksinä Internetissä.

 

Hallintojohtaja on 17.11.2020 toimittanut asiasta seuraavan lausunnon.

 

Äänekosken kaupunginvaltuusto ryhtyi keväällä 2020 pitämään kokoukset kuntalaissa (410/2015) tarkoitettuina sähköisinä kokouksina. Päätöksentekotavan muutoksen syynä oli Covid-19-tartuntatautiepidemia eli niin sanottu koronavirusepidemia. Käytännössä valtuuston kokoukset toteutetaan Microsoft Teams -palvelun videoneuvotteluina (Teams Meetings). Videoneuvottelun osallistujat voivat jakaa muille osallistujille ääntä ja videokuvaa sekä muun muassa asiakirja-aineistoa.

 

Teams-kokouksesta on teknisesti yksinkertaista tehdä tallenne, jota voidaan myöhemmin, kokouksen päättymisen jälkeen, jakaa esimerkiksi kaupungin www-sivujen kautta. Teams-kokouksen lähettäminen suorana lähetyksenä on teknisesti hieman monimutkaisempaa.

 

Teams-palvelu on suunniteltu niin, että suoria lähetyksiä toteutetaan Teams Live Eventseinä. Live Events on Teams-palvelun ominaisuus ja käyttötapa, joka on tarkoitettu esimerkiksi koulutustilaisuuksien tai viihdetapahtumien kaltaisten tilaisuuksien reaaliaikaiseen jakamiseen hyvin suurille yleisömäärille. Tällaisille tilaisuuksille on tyypillistä, että tilaisuudessa ääntä, kuvaa ja esitysmateriaalia jakavat vain muutamat käyttäjät, kun taas yleisönä tapahtumaa voivat seurata tuhannet tai jopa kymmenet tuhannet käyttäjät. Yleisö on myös anonyymiä eli heidän identiteettinsä ei lähtökohtaisesti paljastu muille osallistujille.

 

Valtuuston kokousten pitäminen videoneuvottelujen sijasta Live Eventseinä on kuitenkin haasteellista sen vuoksi, että Live Eventseissä valtuutettujen tulisi käyttää palvelua osittain eri tavalla kuin mihin tähän mennessä on totuttu. Microsoftin mukaan Live Eventseissä ääntä ja videokuvaa voi jakaa vain pöytämalliselle tai kannettavalle tietokoneelle asennetulla Teams-ohjelmalla. Jakaminen ei siis ole mahdollista mobiililaitteella, ainakaan tällä hetkellä. Kuitenkin merkittävä osa valtuutetuista käytännössä osallistuu valtuuston kokouksiin mobiililaitteella, esimerkiksi kaupungin eräille toimielinten jäsenille käyttöön antamalla iPad-laitteella tai omalla älypuhelimella. On epäselvää, missä laajuudessa valtuutetut voisivat ryhtyä käyttämään omia pöytämallisia tai kannettavia tietokoneita mobiililaitteiden asemasta.

 

Valtuuston kokoukset lienee jatkossakin syytä toteuttaa Teamsin videoneuvotteluina. Näiden lähettäminen suorina lähetyksinä Internetissä voidaan toteuttaa niin, että videoneuvottelun ääni- ja kuvasisältö siirtyy esimerkiksi Open Broadcaster Software (OBS) -ohjelmistoon, josta se siirtyy esimerkiksi Äänekosken kaupungin käyttämälle YouTube-kanavalle. Linkki YouTube-kanavan lähetykseen voidaan julkaista myös kaupungin omilla www-sivuilla. Tätä menettelytapaa on vuonna 2020 käytetty Plänet B -hankkeen ja elinvoimayksikön muutamien tapahtumien lähettämisessä suorina lähetyksinä.

 

Edellä mainittu siirto Teamsista OBS:ään ja edelleen YouTubeen tarkoittaa, että valtuuston kokousta ei voida lähettää kirjaimellisesti reaaliaikaisena, täysin suorana lähetyksenä, vaan kokouksen todellisen kulun ja YouTube-lähetyksen kulun välille muodostuu vähintään muutamien sekuntien mittainen viive. Tällaisella viiveellä ei ole käytännössä merkitystä silloin, kun viive vaikuttaa ainoastaan yleisönä tapahtumaa seuraaviin. Sen sijaan kokoukseen valtuutettuna, varavaltuutettuna tai osana työtehtävinään osallistuvan ei ole viiveen takia tarkoituksenmukaista seurata kokousta YouTube-lähetyksestä.

 

Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että valtuuston sähköisten kokousten lähettäminen suorina lähetyksinä on teknisesti mahdollista ja toteutettavissa kaupungin olemassa olevilla voimavaroilla.

 

Ennen keväällä 2020 toteutettua päätöksentekotavan muutosta valtuuston kokoukset pidettiin kuntalaissa tarkoitettuina varsinaisina kokouksina, joiden osanottajat olivat kokoontuneet kaupungintalon valtuustosaliin. Varsinaisten kokousten lähettäminen suorina lähetyksinä Internetissä on oleellisesti haasteellisempaa kuin sähköisten kokousten, sillä valtuustosalissa pidettävien kokousten lähettäminen edellyttäisi salin varustamista asianmukaisella mikrofoni- ja äänentoistojärjestelmällä ja videokamerajärjestelmällä.

 

Riittävän kamerakuvan hankkiminen edellyttää vähintään yhden videokameran hankkimista ja sijoittamista saliin. Jotta jokainen kokoustilanteessa puheenvuoroja käyttävä voisi esiintyä kamerakuvassa, tulisi kameroita käytännössä olla useampi kuin yksi, luultavasti kolme. Kamerat voivat olla staattisia kameroita, jolloin niitä ei liikuteta kokouksen aikana kokouksen tapahtumien ja puheenvuorojen mukaan eikä kokoukseen tarvita kameroita käyttävää henkilöstöä.

 

Valtuustosalin mikrofoni- ja äänentoistojärjestelmä muodostaa asiassa mittavan haasteen. Salissa on tällä hetkellä sellainen järjestelmä, jossa mikrofoneja on sijoitettu ainoastaan puheenjohtajiston pöydälle (kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjänä oleva hallintojohtaja ja kaupunginjohtaja). Valtuutetuille varatuilla istumapaikoilla ei ole mikrofoneja, ei myöskään muiden viranhaltijoiden paikoilla.

 

Mikrofonien puutteesta seuraa, että videolähetykseen todennäköisesti ei tallentuisi valtuutettujen tai ainakaan kaikkien heistä kokouksessa käyttämiä puheenvuoroja taikka tallentuvan äänen voimakkuus ja laadulliset ominaisuudet jäisivät heikoiksi. Kokouksen lähettäminen Internetissä menettää merkityksensä, jos lähetyksestä ei voi seurata kokouksessa käytettyjä puheenvuoroja. Mainittakoon erityisesti, että edellä kuvatun mukaisessa suorassa lähetyksessä lähetettävän äänen voimakkuutta ei ole mahdollista säätää puhuja- tai puheenvuorokohtaisesti.

 

Valtuuston työskentelyssä voidaan toki sopia, että kaikki kokoustilanteessa käytettävät puheenvuorot pidetään mikrofoneilla varustetun puheenjohtajiston pöydän luota, esimerkiksi erillisestä puhujanpöntöstä, mutta tähän ratkaisuun saattaa liittyä eräitä kokouksen joutuisaan etenemiseen liittyviä haasteita. Puheenvuorojen käyttämisen tulisi myös olla yhdenvertaisesti mahdollista kaikille kokoukseen osallistuville, myös esimerkiksi liikuntarajoitteisille henkilöille. Puheenvuoron pitämisen edellytyksenä ei voi olla siirtyminen sellaiseen salin osaan, johon on kiivettävä porrasaskelmia.

 

Kun valtuustosalin kalustusta uusittiin vuoden 2017 alussa, tiedossa oli, että valtuuston kokouksissa on koettu puheenvuorojen kuulumiseen liittyviä ongelmia. Kalustehankinnan valmistelun yhteydessä harkittiin vaihtoehtoa, jossa saliin olisi samalla hankittu sellainen mikrofoni- ja äänentoistojärjestelmä, jossa kunkin valtuutetun pöydälle sijoitettaisiin salin äänentoistojärjestelmään yhdistetty mikrofoni ja mahdollisesti myös sähköinen äänestysjärjestelmä.

 

Tämä vaihtoehto kuitenkin hylättiin, koska pöytäkohtaisten mikrofonien ja näiden edellyttämän sähkö- ja tietoliikennekaapeloinnin takia pöytien olisi tämän jälkeen tullut olla kiinteitä tai puolikiinteitä. Liikuteltavien pöytien säilyttämistä pidettiin tärkeänä sen vuoksi, että valtuustosalin haluttiin jatkossakin olevan käytettävissä myös esimerkiksi konserttien pitopaikkana. Konserttikäytössä istumapaikkojen määrään ja kalustuksen asetteluun liittyvät vaatimukset ovat hyvin erilaisia verrattuna kokouskäytön vaatimuksiin.

 

Tämänhetkisen käsityksen mukaan koronavirusepidemia jatkuu ainakin kesään 2021 saakka, joten voidaan olettaa, että valtuuston kokoukset pidetään sähköisinä kokouksina vähintään valtuuston kuluvan toimikauden loppuun eli 31.5.2021 saakka. On mahdollista ajatella niin, että valtuustosalissa pidettävien kokousten videoimiseen liittyviä kysymyksiä ratkaistaan sitten, kun epidemiatilanne sallii varsinaisiin kokouksiin palaamisen.

 

Kysymys valtuuston kokousten mahdollisesta videoimisesta ja suorana lähetyksenä lähettämisestä kuuluu valtuuston ratkaistavaksi. Jos valtuutettujen enemmistö on videoinnin ja suorana lähetyksenä jakamisen kannalla, menettely voidaan sähköisten kokousten osalta käynnistää heti valtuuston seuraavasta kokouksesta alkaen.

 

Jos halutaan harkita myös tallenteiden laatimista valtuuston kokouksista niin, että tallenteen katsomisen voisi aloittaa milloin tahansa kokouksen päättymisen jälkeen, tulee ottaa huomioon digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 7 §:n 3 momentin säännökset ja sanotulla lailla täytäntöönpannun julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU 2016/2102) säännökset.

 

Sanottujen säännösten perusteella tallenteena jaettava video on tehtävä saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun tallenne on julkaistu ensimmäisen kerran. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valtuuston kokoustallenteet tulisi tekstittää vähintään suomen kielellä. Tämä tehtävä on hyvin työläs ja kaupungin omassa organisaatiossa ei ole siihen tarvittavaa työvoimaa.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)                      antaa valtuustolle tiedoksi valtuutettu Joni Kotilaisen ym. 8.6.2020 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet;

 

2)                      ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää velvoittaa kaupunginhallituksen huolehtimaan valtuuston kokousten videoinnin ja suorina lähetyksinä lähettämisen vaatimista teknisistä edellytyksistä siten, että videointiin ja lähettämiseen voidaan ryhtyä 1.6.2021 alkavalla valtuuston toimikaudella; ja

 

3)                      ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

 Kaupunginhallitus:

 

1)                      antaa valtuustolle tiedoksi valtuutettu Joni Kotilaisen ym. 8.6.2020 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet;

 

2)                      päättää, että valtuuston sähköisten kokousten videointi ja suorina lähetyksinä lähettäminen aloitetaan 7.12.2020;

 

3)                      ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää velvoittaa kaupunginhallituksen huolehtimaan valtuuston kokousten videoinnin ja suorina lähetyksinä lähettämisen vaatimista teknisistä edellytyksistä siten, että videointiin ja lähettämiseen voidaan ryhtyä 1.6.2021 alkavalla valtuuston toimikaudella; ja

 

4)                      ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - -

 

KVALT 07.12.2020 § 81  

562/07.02.03/2020  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

 Valtuusto:

 

1)     merkitsee tiedoksi valtuutettu Joni Kotilaisen ym. 8.6.2020 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet;

 

2)     päättää velvoittaa kaupunginhallituksen huolehtimaan valtuuston kokousten videoinnin ja suorina lähetyksinä lähettämisen vaatimista teknisistä edellytyksistä siten, että videointiin ja lähettämiseen voidaan ryhtyä 1.6.2021 alkavalla valtuuston toimikaudella; ja

 

3)     toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa