Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023

 

KH 16.11.2020 § 270 

 

 Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy­väk­syt­­vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta­lous­suun­ni­tel­ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun­ni­tel­ma­kau­si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Ää­ne­kos­ken kaupungissa taloussuunnitelmakausi on kolme vuotta, jos­ta ensimmäinen vuosi on sitova talousarviovuosi.

 

 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi­min­nal­li­set ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia eriä. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kun­ta­stra­te­giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur­va­taan.

 

 Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kun­nan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuo­den kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lu­kien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toi­men­pi­teis­tä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Ali­jää­män kattamisvelvollisuus koskee vain kunnan tai kuntayhtymän ta­see­seen kertynyttä alijäämää, ei konsernitaseen alijäämää.

 

 Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta­lous­ar­vio­ta. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

 

 Talousarvioasetelma ja sitovuustaso

 

 Talousarvioasetelma muodostuu kaupunginvaltuuston hyväksymän toi­mi­alue- ja lautakuntajaon pohjalle. Toimialat jakaantuvat yhden tai kah­den lautakunnan alueisiin, jotka jakaantuvat edelleen vas­tuu­aluei­siin ja tulosalueisiin. Kaupunginvaltuustolle talousarvion si­to­vuus­ta­so esitellään hyväksyttäväksi vastuualuetasolla tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan, perusturvalautakunnan, kasvun ja oppimisen lau­ta­kun­nan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan ja va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­nan osalta. Keskushallinnon osalta talousarvion sitovuus on kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen tasolla (pl. tarkastuslautakunta). 

 

 Valmistelu

 

 Kaupunginhallitus antoi 17.8.2020 vuoden 2021 talousarvion laa­din­ta­oh­jeen ja alustavavat määrärahakehykset. Toimialakohtaiset ta­lous­ar­vio­neu­vot­te­lut pidettiin syyskuun loppuun mennessä ja lautakunnat jät­ti­vät ehdotuksensa talousarviota varten lokakuun loppuun men­nes­sä. Lautakuntien esitykset perustuivat pääsääntöisesti an­net­tui­hin määrärahakehyksiin. Kaupunginvaltuustolle ta­lous­ar­vio­luon­nos esiteltiin valtuuston iltakouluissa 26.10.2020 ja 10.11.2020. Ta­lous­ar­vio­eh­do­tus henkilöstösuunnitelmineen käsiteltiin yhteistyötoimikunnassa 10.11.2020.

 

 Henkilöstö

 

 Henkilöstön kehittämisen osalta keskeisiä painopisteitä ovat:

 . työkyvyn tukeminen ja sairauspoissaoloihin vaikuttaminen

 . osaamisen kehittäminen

 . johtamisen tukeminen

 

 Vuoden 2021 talousarvioon sisältyy kuuden (6) kokoaikaisen vakanssin perustaminen. Henkilöstöresurssien kasvu (23,5 htv) johtuu pääosin arjen tuen henkilöstölisäyksistä sekä hanketyön resurssien lisääntymisestä erityisesti kasvun ja oppimisen toimialalla sekä työllisyyspalveluissa. Talousarvioon sisältyy myös henkilöstörakenteen muutoksia ja nimikemuutoksia.   

 

  Toiminnan kulut ja tuotot

 

 Toimintatuotot sisältävät myynti-, maksu- ja muut toimintatuotot sekä saa­dut tuet ja avustukset. Toimintatuottojen arvioidaan vähenevän vuo­den 2020 alkuperäisestä talousarviosta 0,3 miljoonalla eurolla (-1,1 %). Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 23,4 milj. eu­roa.             

 

 Vuoden 2021 talousarvion toimintakulut ovat 139,8 milj. euroa. Nou­sua vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on 0,7 prosenttia.

 

  •  Henkilöstökulujen arvioidaan nousevan 1,1 milj. eurolla (1,8 %) vuo­den 2020 talousarvioon verrattuna. Palkat ja palkkiot kas­va­vat 0,9 miljoonaa euroa (1,9 %) ja työnantajan sivukulut kasvavat 0,2 miljoonaa euroa (1,5 %). Henkilöstökuluihin on bud­je­toi­tu 1,35 %:n palkankorotusvaraus vuodelle 2021.

 

  •  Palvelujen ostojen arvioidaan kasvavan 0,1 miljoonaa euroa (0,2 %) vuoden 2020 tasosta. Kokonaislisäykseen vaikuttaa palvelusetelien kirjauskäytännön muutos (siirto avustuksista palvelujen ostoihin). Perusturvan toimialan palvelujen ostot kasvavat 0,2 miljoonaa euroa ja kasvun ja oppimisen toimialan palvelujen ostot kasvavat 0,3 miljoonaa euroa. Teknisellä ja ympäristö toimialalla palveluiden ostot vähenevät 0,6 miljoonaa euroa ja vapaa-aikatoimen palvelujen ostot ovat vuoden 2020 tasossa.

 

  •  Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin budjetoidaan 2021 vuodelle 8,7 miljoonaa euroa, mikä on 0,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa.

 

  •  Vuodelle 2021 budjetoidaan kotitalouksille myönnettäviin avustuksiin 2,9 miljoonaa euroa ja yhteisöille myönnettäviin avustuksiin 2,5 miljoonaa euroa. Yhteensä avustuksiin budjetoidaan 5,4 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Vähennyksestä 0,3 miljoonaa euroa aiheutuu palvelusetelien kirjauskäytännön muutoksesta.

 

  •  Muihin toimintakuluihin budjetoidaan 3,8 miljoonaa euroa vuodelle 2021, mikä on 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa.

 

 Vuoden 2021 toimintakatteen arvioidaan olevan -116,4 miljoonaa euroa, mikä on 1,2 miljoonaa euroa (1,1 %) heikompi kuin vuoden 2020 talousarviossa.

 

 Verotulot ja valtionosuudet

 

 Verotuloennusteet vuosille 2021 - 2023 perustuvat Kuntaliiton lokakuussa 2020 laatimaan veroennustekehikkoon sekä omaan arvioon verotulojen kehityksestä. Verotulojen ennustetaan laskevan 1,0 miljoonaa euroa (-1,3 %) vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kokonaisverotuotoksi arvioidaan 75,1 miljoonaa euroa vuodelle 2021.

 

  •  Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 61,0 miljoonaa euroa, mikä on 1,9 miljoonaa euroa (-3,0 %) vähemmän kuin vuoden 2020 al­ku­pe­räi­ses­sä talousarviossa on arvioitu. Kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­ti vuodelle 2021 on 21,5 %. 

 

  •  Yhteisöveron määräksi on arvioitu 9,1 miljoonaa euroa, joka on 0,9 miljoonaa euroa (10,4 %) enemmän, kuin vuoden 2020 al­ku­pe­räi­ses­sä talousarviossa on arvioitu kertyvän. Yhteisöveron tuottoa parantaa vuonna 2021 määräaikainen jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotus. Lisäksi varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta johtuen yhteisöveron jako-osuutta korotetaan pysyvästi 2 prosenttiyksikköä vuodesta 2021 alkaen.

 

  •  Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2021 arvioidaan 5,1 miljoonaa euroa, mikä on yhtä paljon kuin vuoden 2020 alkuperäisessä talousarviossa.

 

  Vuodelle 2021 arvioidut valtionosuudet (ml. verotulojen tasaus ja ve­ro­me­ne­tys­ten kompensaatio) ovat yhteensä 50,3 miljoonaa euroa.

 

  Rahoitustuotot ja -kulut

 

 Korkotuottojen osuus vuoden 2021 talousarvioon suunnitellaan 0,6 mil­joo­naan euroon. Korkotuotot vähenevät 60 000 euroa vuoden 2020 talousarvion tasosta.

 

 Muihin rahoitustuottoihin budjetoidaan 1,1 miljoonaa euroa vuodelle 2021, mikä on 0,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2020 ta­lous­ar­vios­sa.

 

 Korkokuluiksi vuodelle 2021 budjetoidaan 0,4 miljoonaa euroa, mikä on 0,1 miljoonaa euroa enemmän verrattuna vuoden 2020 ta­lous­ar­vi­oon.

 

 Vuosikate ja tilikauden tulos

 

 Suunnitelman mukaan Äänekosken talous hieman vahvistuu vuon­na 2021 ja vuosikate kattaa poistoista 115 %. Vuonna 2021 vuo­si­kat­teen ennustetaan olevan 10,4 miljoonaa euroa. Lainakanta laskee suun­ni­tel­man mukaan 1,3 miljoonaa euroa vuonna 2021. Vuodelle 2021 suunnitelman mukaiset poistot ovat 8,6 miljoonaa euroa, eli 0,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa. Li­säk­si vuonna 2021 varaudutaan 0,4 miljoonan euron lisäpoistoihin.

 

 Kun huomioidaan vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyt ylijäämä (7,6 miljoonaa euroa) ja vuoden 2020 ennustettu tulos (ylijäämää 1,5 miljoonaa euroa), on Äänekosken kaupungin kertynyt ylijäämä vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen 10,4 miljoonaa euroa. 

 

  Investoinnit

 

 Äänekosken kaupungin investointien omahankintamenot vuodelle 2021 ovat 9,2 miljoonaa euroa, joten laskua vuoden 2020 al­ku­pe­räi­sen talousarvion mukaisiin investointeihin on 3,9 miljoonaa euroa.

 

 Vuosien 2013 - 2020 investointien omahankintamenojen keskiarvo on noin 12,2 miljoonaa euroa ja poistojen keskiarvo on noin 7,2 mil­joo­naa euroa/vuosi. Verrattuna investointien omahankinta-menojen kes­ki­ar­voon, on vuoden 2021 investointien määrä 3,0 miljoonaa eu­roa alhaisempi ja poistojen keskiarvoon nähden alle kaksinkertainen.

 

 Vuoden 2021 talonrakennuksen isoimpia investointeja ovat Koulunmäen yhtenäiskoulun B-rakennuksen saneeraus, Katvelan päiväkodin saneeraus, painotalon korjauksen aloittaminen sekä vuonna 2020 aloitetun ylipainehallin rakentaminen.

 

 Kunnallisteknisen puolen isoimpia investointeja ovat Koulunmäen yhtenäiskoulun piha-alue, Sumiaistentien kevytliikenneväylä sekä Riihijärvenkadun peruskorjaus.             

 

  Rahoituslaskelma

 

 Kaupungilla arvioidaan olevan pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja vuoden 2021 lopussa yhteensä noin 77,4 milj. euroa.

 

 Vanhoja lainoja lyhennetään vuoden 2021 aikana 5,3 milj. euroa ja uut­ta lainaa otetaan 4,0 milj. euroa, jolloin lainakanta laskee 1,3 milj. euroa vuodesta 2020. Lainaa arvioidaan olevan vuoden 2021 lo­pus­sa noin 4 185 euroa asukasta kohden.

 

 Taloussuunnitelma 2021 - 2023 

 

 Taloussuunnitelma on laadittu pääasiassa in­dek­si­ko­ro­tus­olet­ta­mus­ten pohjalle. Verotulot on arvioitu vuosille 2021 - 2023 Kuntaliiton ve­ro­en­nus­te­ke­hi­kon ja oman ennusteen pohjalta. Valtionosuuksissa on huomioitu tiedossa olevat valtionosuusmuutokset.

 

 Vuosikatteet vuosina 2021 - 2023 ovat noin 10,4 / 8,8 / 7,5 miljoonaa eu­roa. Keskimääräinen vuosikate suunnitelmakaudella on 8,9 mil­joo­naa euroa.

 

 Vuoden 2021 tulos näyttäisi muodostuvan 1,4 miljoonaa euroa yli­jää­mäi­sek­si. Suunnitelmavuosi 2022 on myös ylijäämäinen, mutta suunnitelmavuosi 2023 näyttää muodostuvan alijäämäiseksi.

   

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2023; ja

 

2)     valtuuttaa talousjohtajan tekemään talousarvioon teknisluonteisia tarkistuksia.

 

Kaupunginhallituksen kokouksessa tehty ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus:

 

1)     päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olleen talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2023 siten muutettuna, että perusturvatoimialalle lisätään 100.000 euroa; ja

 

2)     valtuuttaa talousjohtajan tekemään talousarvioon teknisluonteisia tarkistuksia.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - -

 

KVALT 07.12.2020 § 70  

508/02.02.00/2020  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023.

 

Päätös Keskustelun kuluessa kello 19.59 puheenjohtaja julisti kymmenen minuutin kokoustauon. Kello 20.10 puheenjohtaja julisti kokouksen jatkuvan.

 

 Keskustelun kuluessa talousarvion käyttötalousosaa käsiteltäessä Marke Tuominen ehdotti Joni Kotilaisen ja Ilidio Monteiro Floresin ym. kannattamana, että elinvoimayksikön kustannuspaikalle Muu työllisyyden tuki -kohtaan lisätään työllisyysavustuksiin 30 000 €, jonka jälkeen määräraha olisi 70 000 €.

 

 Edelleen Marke Tuominen ehdotti Sirpa Martinsin kannattamana, että kaupungin on tilattava erilaisia kulttuurisisältöjä ja työllistettävä kulttuurialan ihmisiä ja että vapaa-aikatoimialalle lisätään tätä varten 10 000 €.

 

 Keskustelun kuluessa talousarvion investointiosaa käsiteltäessä Joni Kotilainen ehdotti Juho Kauton ja Ilidio Monteiro Floresin ym. kannattamana, että Sumiaisten ja Konginkankaan leikkipuistojen kunnostukseen lisätään 30 000 € molemmille eli yhteensä 60 000 €. Vastaavat summat poistetaan vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmasta.

 

 Keskustelun kuluessa Seppo Ruotsalainen ehdotti Tiina Liimataisen kannattamana talousarvion käyttötalousosaan kuuluviin tuloskortteihin (talousarviokirjan kohta 3.1) seuraavaa muutosta: Asiakas-tuloskorttiin Hyvät ja toimivat peruspalvelut -kohtaan lisätään keskeisiin toimenpiteisiin kaksi luettelokohtaa: 1) Selvitys terveyspalveluiden järjestämisestä Konginkankaalle ja Sumiaisiin hyödyntäen uutta teknologiaa ja 2) Mahdolliset kustannukset lisätalousarviosta vuonna 2021.

 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty neljä kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua ehdotusta.

 

 Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Marke Tuomisen elinvoimayksikön määrärahoja koskeva ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi Marke Tuomisen ehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Marke Tuomisen vapaa-aikatoimen määrärahoja koskeva ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi Marke Tuomisen ehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Joni Kotilaisen ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi Joni Kotilaisen ehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Seppo Ruotsalaisen ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi Seppo Ruotsalaisen ehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 Päätöksenteon jälkeen Marke Tuominen ehdotti Joni Kotilaisen ja Leila Lindellin ym. kannattamana seuraavaa toimenpidealoitetta: Oppilashuollon riittävyyttä seurataan erityisen tarkkaan vuonna 2021, jotta koronaepidemian vaikutuksia lapsiin ja nuoriin kyetään torjumaan parantamalla oppilashuollon saatavuutta nopeasti.

 

 Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Marke Tuomisen toimenpidealoite-ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi Marke Tuomisen ehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 Valtuusto hyväksyi esityslistan liitteenä olleen talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 edellä mainituilla muutoksilla.

 

  - - - - - -

 

 Ryhmäpuheenvuoroja pidettiin seuraavasti:

 

-

Äänekosken Sosialidemokraattien valtuustoryhmä / Seppo Ruotsalainen

-

Vasemmistoliiton Äänekosken valtuustoryhmä / Matti Virtanen

-

Keskustan Äänekosken valtuustoryhmä / Leila Lindell

-

Perussuomalaisten Äänekosken valtuustoryhmä / Marke Tuominen

-

Vihreiden valtuustoryhmä / Kimmo Tuikka

-

Kokoomuksen valtuustoryhmä / Tommi Lunttila

-

Äänekosken Kristillisdemokraatit -valtuustoryhmä / Piia Flink-Liimatainen

 

 Merkittiin, että perusturvajohtaja Saara Kuusela selosti asiaa kokouksessa.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa