Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Perusturvatoimialan lisämäärärahaesitys 2020

 

PETUR 28.10.2020 § 72 

 

 

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntia, kau­pun­gin­hal­li­tus­ta ja kaupunginvaltuustoa on informoitava talousarvion to­teu­tu­mi­ses­ta siten, että talousarvion seurantatehtävät ovat mah­dol­li­sia. Lau­ta­kun­tia ja hallitusta on informoitava vähintään ensimmäisen ja toi­sen vuosikolmanneksen jälkeen sekä tilikauden ko­ko­nais­tu­lok­sen val­mis­tu­mi­sen jälkeen.

 

 Vuoden 2020 talousarvio on valtuustoon nähden sitova vas­tuu­alue­ta­sol­la (netto). Investoinnit ovat sitovia kohteittain. Määrärahat on bud­je­toi­tu net­to­pe­ri­aat­teel­la ja ne ovat sitovia nettomääräisinä.

 

 Merkittäville (yli 50 000 euron) sitovan tason ylityksille on hankittava val­tuus­ton hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen yli­tyk­sen muo­dos­tu­mis­ta ja aina ao. tilivuoden aikana.

 

 Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 84 hyväksymän perusturvan

 toi­mi­alan talousarvion toimintakuluihin varatut määrärahat ovat

 70,2 milj. eu­roa ja toi­min­ta­tuo­ttoihin 8,8 milj. euroa ja toimintakate on 61,3 milj. eu­roa.

 

 Kun­tout­ta­vaan työtoiminnan tuottaminen on 1.4.2020 alkaen siir­ty­nyt sosiaalityön vastuualueelta keskushallinnon elinvoimayksikön työl­lis­­mis­pal­ve­lui­hin. Kaupunginvaltuuston 30.3.2020 § 5 pää­tök­sel­lä on sosiaalityön vastuualueen kustannuspaikan 33432 käyt­­mät­­mät määrärahat 150 400 euroa (netto) siirretty työl­li­syys­pal­ve­luiden kustannuspaikalle.

 

 Kaupunginvaltuuston 7.9.2020 § 41 päätöksen mukaan keskitetty palkankorotusvaraus 0,51 % on kohdennettu henkilöstökuluihin perusturvan toimialan vastuualueille seuraavasti:

 

Hallinto

       1 900 €

Terveyspalvelut

     52 100 €

Sosiaalityö

       7 300 €

Arjen tuki

     76 500 €

Perusturva yhteensä

   137 800 €

 

 Lisäksi em. päätöksellä on henkilöstön siirtymisestä toimintoihin, joilla oli koronasta johtuen resurssipula, kohdennettu palkka-

 varauksia vastuualueille. Perusturvan hallinnon henkilöstökuluihin on lisätty 338 300 euroa ja arjen tuen henkilöstökuluista vähennetty 124 500 euroa. Määrärahasiirtojen jälkeen perusturvan toimialan toimintakate on 61,5 milj. euroa.

 

 Perusturvan hallinnon toimintatuottojen toteutuma on 0,0 % ja

 toi­min­ta­ku­lu­jen 142,8 % toimintakate on 143,2 % ta­lous­ar­vios­ta.

 

 

 Perusturvan hallintoon sisältyvät toimialan hallinnon ja perusturvan atk:n kus­tan­nus­pai­kat sekä alkuvuodesta 2020 avatut ko­ro­na­kus­tan­nus­ten kus­tan­nus­paikat, jolle kirjataan mm. muilta toimialoilta/vastuualueilta pe­rus­tur­vaan siir­tyneen henkilöstön palkka- ym.

 hen­ki­lös­­kus­tan­nuk­set ja ko­ronapan­de­mi­aa varten hankitut suojavarusteet sekä tar­vik­keet.

 

 Perusturvan käytössä olevien ict-ohjelmistojen käyttö- ja ylläpitomaksut maksetaan keskitetysti hallinnon atk-kustannuspaikalta. Ict-ostopalvelujen määrärahat tulevat ylittymään noin 20 000 euroa. Ylitys johtuu MediMobiilin ja Sagan käyttöönottokustannuksista, sosiaalihuollon Kanta-arkistoinnin kustannuksista sekä käyttö- ja ylläpito-kustannusten korotuksista.

 

 Koronakustannuksiin ei talousarvion laatimisen yhteydessä ole varauduttu ja niitä arvioidaan toteutuvan noin 1 700 000 euroa.

 

 Huomioiden kaupunginvaltuuston syyskuussa tekemä vuoden 2020 talousarviomuutospäätös, perusturvan hallinnon talousarvioon varatut määrärahat ylittyvät 1 400 000 euroa.

 

 Terveyspalvelujen vastuualueen toimintatuottojen toteutuma on 59,7 % ja toimintakulujen 66,8 %, toimintakate 67,3 % ta­lous-

 ­ar­viosta. Koronaepidemiasta johtuen asiakasmaksutuottoja kertyy noin 100 000 euroa vähemmän kuin talousarvioon on arvioitu.

 

 Terveyspalveluiden johto- ja yleisten palvelujen talousarvioon si­säl­ty­vät terveyspalveluiden hallinto ja toimistopalvelut, terveyden edis­­mi­nen ja hoitotyön kehittäminen sekä tukipalvelut, mm. sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä ostettavat röntgenpalvelut ja Fimlab Oy:ltä ostettavat la­bo­ra­to­riopalvelut. Laboratorio- ja röntgenpalvelujen ostojen säästö on noin 200 000 euroa. Johto- ja yleisten palvelujen toimintakate on 58,9 % talousarviosta.

 

 Avohoitopalveluiden (lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot, il­mais­ja­ke­lu­tuot­teet sekä fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus) toi­min­ta­ka­te on 73,8 % talousarviosta, talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän noin 400 000 eurolla. Koronaepidemian vuoksi on perustettu erillinen epidemiavastaanotto, johon on varattu henkilöstöresursseja ja testausmateriaalia. Lääkärityötä lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ja viikonloppupäivystyksiin on jouduttu hankkimaan ostopalveluna. Diabeteksen seurantavälineiden (Libre) lisääntyvästä käytöstä johtuen ilmaisjakelutuotteisiin talousarvioon varatut määrärahat ylittyvät. Fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen määrärahat mahdollisesti alittuvat 74 000 euroa.

 

 Terveyskeskussairaalan toimintakate on 70,5 % talousarviosta ja talousarvion määrärahojen ennakoidaan ylittyvän noin 100 000 euroa. Koronavarautumiseen liittyen sairaalaan on perustettu erillisiä infektiopaikkoja ja henkilöstö- sekä materiaaliresursseja on varattu infektioiden hoitoon.

 

 

 Suun terveydenhuollon toimintakate on 64,5 % talousarviosta, joten ta­lous­ar­vi­oon varatut määrärahat tulevat riittämään.

 

   Mielenterveys- ja päihdeklinikan toimintakate on 65,6 %    talousarviosta. Lääkärityövoimaa (psykiatri) on hankittu                              ostopalveluna, mutta vastaavasti henkilöstökulujen toteutuma on                             vain 51,8 %. Mielenterveyspalvelujen tukitoimien ostopalvelujen ja                             ihdepalvelujen laitoskuntoutuksen määrärahat tulevat                                           ylittymään yhteensä noin 100 000 euroa. Mielenterveys- ja                                           päihdeklinikan määrärahojen alituksella kuitenkin pystytään                                           mahdollinen ylitys kattamaan.

     

 Erikoissairaanhoitoon varattuun määrärahaan 22,9 milj. euroa si­säl­ty­vät erikoissairaanhoidon ostopalvelut Keski-Suomen sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä tai sen kautta ostettavat palvelut sekä muilta pal­ve­lun-

 ­tuot­ta­jil­ta suo­raan ostettavat palvelut, Keski-Suomen sai­raan­hoi­to­pii­rin jär­jes­­mis­vas­tuul­la oleva sairaankuljetus ja ensihoito sekä lak­kau­tet­tu­jen kun­ta­yh­ty­mien eläkevastuista aiheutuvat kus­tan­nuk­set. Toimintakate on 66,4 % talousarviosta. Keski-Suomen sai­raan­hoi­to­pii­rin laskutus to­teu­tuu kuu­kau­sit­tain va­kio­mak­suil­la, palvelujen käyt­tö vaikuttaa kunnan tulevan vuoden las­ku­tuk­seen. Lak­kau­tet­tu­jen kun­ta­yh­ty­mien eläkevastuista aiheutuvia kus­tan­nuk­sia ei vielä si­säl­ly toteutumaan. Eri­kois­sai­raan­hoi­toon varatut mää­­ra­hat tu­le­vat todennäköisesti riittämään.             

    

 Keskitetyn palkankorotusvarauksen kohdentamisen jälkeen terveyspalvelujen vastuualueen talousarvioon varatut määrärahat ylittyvät 274 000 euroa.

 

 Sosiaalityön vastuualueen toimintatuottojen toteutuma on 74,9 % ja toi­min­ta­ku­lu­jen 91,9 % toimintakate on 93,2 % ta­lous­ar­vios­ta.

  

 Aikuis- ja perhesosiaalityön toimintakate on 67,8 % ja ta­lous­ar­vi­oon va­ra­tut määrärahat tulevat riittämään.

 

 Elokuun toteutuman mukaan lastensuojelun talousarvion määrärahat ovat jo ylittyneet ja toteutuma 108,6 % talousarviosta. Lastensuojelun sijoitusten määrä on kasvanut mer­kit­­väs­ti ja niistä iso osa kohdentuu vaativaan ja kalliiseen lai­tos­hoi­toon. Laitoshoidon, perhekuntoutuksen ja jälkihuollon talousarvion määrärahojen arvioidaan ylittyvän noin 1 600 000 euroa.

 

 Perhetyöhön talousarvioon varatut määrärahat näyttäisivät riittävän, toi­min­ta­ka­te 65,8 % talousarviosta.

 

 Etuuskäsittelyn toimintakate on 53,1 % talousarviosta ja määrärahojen arvioidaan alittuvan noin 25 000 euroa. Lastenvalvojan pal­ve­lu­jen määrärahat tu­le­vat riittämään, toi­min­ta­ka­te 68,7 % ta­lous-

 ­ar­vios­ta. So­si­aa­li­päi­vys­tyk­sen laskutus ta­pah­tuu vasta vuoden 2020 lop­pu­puo­lel­la ja ta­lous­ar­vi­oon varattu mää­­ra­ha tulee riittämään.

 

 Kotouttamisen tulosalueen toteutumasta puuttuu Ely-keskuksen maksamia kor­vauk­sia ja tulosalueelta arvioidaan tulevan säästöä

 75 000 euroa.

 

 Keskitetyn palkankorotusvarauksen kohdentamisen jälkeen sosiaalityön vastuualueen talousarvioon varatut määrärahat ylittyvät 1 500 000 euroa.

 

 Arjen tuen vastuualueen toimintatuottojen toteutuma on 65,8 % ja toi­min­ta­ku­lu­jen 70,3 %, toimintakate 71,7 % talousarviosta.

 

 Johto- ja yleisten palvelujen sekä varahenkilöstön toimintakate on 69,0 % ta­lous­ar­vios­ta. Henkilöstön sijaisuuksiin varatut määrärahat sekä turvallisuuspalveluihin varatut määrärahat tulevat ylittymään noin 40 000 euroa.

 

 Asiak­kuuk­sien hallinnan (vammais-, mielenterveys- ja van­hus­asiak­kai­den palvelukoordinaatio, vammaispalvelun kul­je­tus­pal­ve­lut, hen­ki­­koh­tai­nen apu sekä muut tukitoimet ja avustukset) ta­lous­ar­vi­oon varatut määrärahat tulevat myös riittämään, toi­min­ta­ka­te 65,0 % talousarviosta.

 

 Omaishoidon tuen määrärahat tulevat ylittymään noin 84 000 eu­roa, toi­min­ta­ka­te 72,6 % talousarviosta.

 

 Ostopalvelujen toimintakate on 83,3 % talousarviosta. Vammaispalvelun laitoshoidon määrärahojen ylitys on elokuun toteutuman mukaan 161 400 euroa ja vammaisten sekä päihdepalvelujen asumispalvelujen ostoihin on myös ennakoitavissa määrärahojen ylitystä. Vanhusten kotihoidon ja asumispalvelujen ostojen määrärahat ovat elokuun toteutumassa ylittyneet noin 50 000 euroa. Kaiken kaikkiaan ostopalvelujen talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän yhteensä 1 072 000 euroa.

 

  Palvelutuotannossa laitoshoidon ja palveluasumisen toimintakate tam­mi-elokuun ajalta on 71,5 % talousarviosta. Henkilöstökuluihin sekä turvallisuus- ja ict-palveluihin varatut määrärahat ylittyvät 151 600 euroa.

 

 Toimintakyvyn tuen osalta toimintakate on 63,7 % talousarviosta. Mää­­ra­hat alittuvat vammaispalvelun ja kehitysvammapalvelun kun­tou­tus­oh­jauk­sen, Mintaken sekä Keva tukiasumisen osalta yhteensä noin 100 000 euroa.

 

 Kotihoidon toimintakate on 66,6 % ja talousarvioon varatut määrärahat näyt­täi­si­vät riittävän.

 

 Keskitetyn palkkavarauksen ja koronasta aiheutuvien palkkavarausten kohdentamisen jälkeen arjen tuen vastuualueen talousarvioon varatut määrärahat ylittyvät 1 300 000 euroa.

 

 Perusturvan toimialan toimintatuottojen toteutuma on 64,4 % ja toi­min­ta­ku­lu­jen 70,7 %, toimintakate 71,6 % talousarviosta.

.

 

 

 

 

 

 Perusturvan toimialan vuoden 2020 talousarvioon varatut määrärahat ylittyvät seuraavasti:

 

 Perusturvan hallinto  1 400 000 euroa

 Terveyspalvelut     274 000 euroa

 Sosiaalityö   1 500 000 euroa

 Arjen tuki   1 300 000 euroa

 Yhteensä   4 474 000 euroa

 

 Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutumisvertailuraportti ajalta 1.1. - 31.8.2020 tulosalueittain.

 

 Päätösehdotus 

 Perusturvalautakunta merkitsee perusturvan toimialan talousarviomäärärahojen to­teu­tu­mi­sen tammi-elokuulta 2020 tiedoksi ja perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää perusturvan toimialalle lisämäärärahan 4 474 000 euroa vastuualueittain seuraavasti:

 

 Perusturvan hallinto  1 400 000 euroa

 Terveyspalvelut     274 000 euroa

 Sosiaalityö   1 500 000 euroa

 Arjen tuki   1 300 000 euroa

 

 

Valmistelija Perusturvajohtaja Saara Kuusela, puh. 040 579 4573

 

Esittelijä Perusturvajohtaja Saara Kuusela, puh. 040 579 4573

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - - 

 

KH 30.11.2020 § 287 

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää perusturvan toimialalle vuodelle 2020 lisämäärärahan 4 474 000 euroa vastuualueittain seuraavasti:

 

 Perusturvan hallinto  1 400 000 euroa

 Terveyspalvelut     274 000 euroa

 Sosiaalityö   1 500 000 euroa

 Arjen tuki   1 300 000 euroa

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KVALT 07.12.2020 § 73  

508/02.02.00/2020  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

 Valtuusto myöntää perusturvan toimialalle vuodelle 2020 lisämäärärahan 4 474 000 euroa vastuualueittain seuraavasti:

 

 Perusturvan hallinto  1 400 000 euroa

 Terveyspalvelut     274 000 euroa

 Sosiaalityö   1 500 000 euroa

 Arjen tuki   1 300 000 euroa

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa