Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 75

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Hallintosäännön muuttaminen

 

KH 02.11.2020 § 255 

 

Kuntalain (410/2015) 90-91 §:n perusteella toimivallan jaosta kunnassa eri toimielinten ja viranhaltijoiden kesken määrätään kunnan hallintosäännössä, josta lain 14 §:n mukaan päättää valtuusto.

 

Äänekosken kaupungin hallintosäännön sisältöä on muutettu viimeksi valtuuston 20.5.2019 (22 §) tekemällä päätöksellä, jolla tehdyt muutokset tulivat voimaan 1.6.2019 lukien. Tämän jälkeen hallintosääntöön on tehty erillinen täydennys, jolla siihen lisättiin kaupungin johtamista häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa koskevia määräyksiä. Valtuusto hyväksyi edellä tarkoitetun täydennyksen 30.3.2020 (3 §) tekemällään päätöksellä ja täydennys tuli voimaan 1.4.2020 lukien.

 

Sanottu täydennys on oikeudellisesti osa hallintosääntöä, mutta esitysteknisesti se on varsinaisesta hallintosääntöasiakirjasta erilliseksi asiakirjaksi laadittu hallintosäännön liite.

 

Kevään 2019 jälkeen on tullut ilmi useita erityyppisiä tarpeita hallintosäännön muuttamiseksi. Havaittujen tarpeiden perusteella kaupungin viranhaltijat ovat valmistelleet luonnoksen uudeksi hallintosäännöksi. Luonnokseen sisältyvistä muutosehdotuksista lukumääräisesti suurin osa on teknisluonteisia tarkistuksia, joilla pyritään ainoastaan reagoimaan erityislainsäädännön kehittymiseen. Teknisinä muutoksina voidaan pitää myös sellaisia hallintosääntöön otettavia määräyksiä, joilla selkeytettäisiin ja vakiinnutettaisiin olemassa olevaa tosiasiallista tilannetta. Myös eräitä kirjoitusvirheitä ja epäjohdonmukaisuuksia esitetään korjattavaksi.

 

Kaikki valmistellut muutokset liittyvät vain hallintosäännön I osaan.

 

Luonnokseen sisältyvistä muutosehdotuksista merkittävästi hallintosäännön asiasisältöön vaikuttavina voidaan pitää seuraavia:

 

1)                      Kaupunginhallituksen ja sen alaisten viranhaltijoiden toimivalta kuntouttavassa työtoiminnassa

 

Kaupunginhallitukselle ja sen alaisille elinvoimayksikön viranhaltijoille esitetään toimivaltaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä ja tuottamisessa. Tarkoituksena on, että tämä tehtävä poistettaisiin paitsi tosiasiallisesti, myös hallinnollisesti perusturvalautakunnalta ja sen alaisilta viranhaltijoilta.

 

2)                      Kaupunginhallituksen alaisen elinvoimajohtajan toimivalta yhdistysten avustamisessa

 

Kaupunginhallituksen alaiselle elinvoimajohtajalle ehdotetaan perustettavaksi toimivalta työllisyyden hoidon alalla toimivien yhdistysten avustamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi avustuksen antamista koskevien päätösten tekemistä talousarvion ja kaupunginhallituksen päätösten (mm. avustusehdot) mukaisissa kehyksissä.

 

3)                      Kasvun ja oppimisen lautakunnan tehtäväalueen jakaminen vastuualueisiin

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta on 24.9.2020 (60 §) päättänyt ehdottaa, että lautakunnan tehtäväalueella olevat nuorisopalveluiden vastuualue ja lasten ja perheiden palveluiden vastuualue yhdistetään 1.1.2021 lukien uudeksi lasten, perheiden ja nuorten palveluiden vastuualueeksi.

 

Tämän ohella lautakunnan tehtäväalueella säilyisi vastuualueena myös opetuspalveluiden vastuualue.

 

Hallintosäännön 15 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty.

 

4)                      Teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan ja tämän alaisten viranhaltijoiden toimivalta hulevesiasioissa

 

Teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan sekä ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden toimivaltaan esitetään lisättäväksi määräyksiä, jotka koskevat toimivallan jakoa hulevesiasioissa. Näistä ei ole aiemmin määrätty hallintosäännössä, vaan noudatettu työnjako on perustunut kaupunginhallituksen 23.11.2015 (313 §) tekemään erilliseen päätökseen. Toimivallan jaosta tulisi kuitenkin aina määrätä hallintosäännössä.

 

Luonnos uudeksi hallintosäännöksi on esityslistan liitteenä. Valmistellut muutokset on korostettu siten, että lisäykset esitetään punaisella ja alleviivatulla tekstillä ja poistot punaisella ja yliviivatulla tekstillä.

 

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa (449/2007) edellytetään, että tiettyjä asioita käsitellään yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin työnantaja ratkaisee asian. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi henkilöstön asemaan mer kittävästi vaikuttavat muutokset työn organisoinnissa.

 

Lakiin perustuva yhteistoimintavaatimus merkitsee, että valtuusto ei voi vapaasti päättää hallintosäännön sisällöstä. Asian valmistelussa on arvioitu ainoastaan kaupunginhallitukselle annettuun ehdotukseen sisältyvistä muutoksista johtuvia yhteistoimintamenettelyn tarpeita. Valmistelussa ei ole otettu eikä voitukaan ottaa huomioon mahdollisiin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin tai yleensä muihin muutoksiin liittyviä tarpeita.

 

Valmisteltujen hallintosääntömuutosten on tarkoitus tulla voimaan uuden talousarviovuoden alkaessa eli 1.1.2021 lukien. Jos valtuusto hyväksyy valmistellut muutokset, kaupungin viranhaltijat laativat ehdotuksen kaupungin vuoden 2021 talousarvioksi siten, että ehdotuksessa otetaan huomioon näiden hallintosääntömuutosten vaikutukset talousarvion rakenteeseen.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)                      hyväksyy Äänekosken kaupungin hallintosäännön I osan muuttamisen liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti; ja

 

2)                      päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytyt muutokset ovat voimassa 1.1.2021 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Päätös Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

 

  - - - - -

 

KH 16.11.2020 § 271 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)                      hyväksyy Äänekosken kaupungin hallintosäännön I osan muuttamisen liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti; ja

 

2)                      päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytyt muutokset ovat voimassa 1.1.2021 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)     hyväksyy Äänekosken kaupungin hallintosäännön I osan muuttamisen liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti;

 

2)     päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytyt muutokset ovat voimassa 1.1.2021 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta; ja

 

3)     päättää, että hallintosääntöä tarkastellaan uudelleen alkuvuodesta 2021.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - - 

 

KVALT 07.12.2020 § 75  

1150/00.01.01.00/2020  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

Valtuusto:

 

1)     hyväksyy Äänekosken kaupungin hallintosäännön I osan muuttamisen liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti;

 

2)     päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytyt muutokset ovat voimassa 1.1.2021 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta; ja

 

3)     päättää, että hallintosääntöä tarkastellaan uudelleen alkuvuodesta 2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa