Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Suolahden yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen asemakaavan muutos II

 

KH 05.10.2020 § 226 

 

KH 20.01.2020 § 5 Suolahteen on valmistunut uusi yhtenäiskoulu ja alueelle on ra­ken­teil­la jäähalli, joiden myötä alueen liikennemäärät tulevat kas­va­maan. Tämän asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa yh­te­näis­kou­lun alu­eel­la turvallisten ja toimivien liikennejärjestelyjen to­teut­ta­mi­nen kiin­nit­täen erityistä huomiota kevyen liikenteen tur­val­li­siin jär­jes­te­lyi­hin.

 

 Alueelle on laadittu luonnokset katusuunnitelmasta ja Su­mi­ais­ten­tien varren tiesuunnitelmasta, joita on esitelty yleisölle Suolahden yh­te­näis­kou­lul­la 7.10.2019. Varsinaiset katu- ja tiesuunnitelmat on tar­koi­tus asettaa yleisesti nähtäville vuoden 2020 alus­sa/al­ku­puo­lis­kol­la.

 

 Tämä kaavaluonnos luo kaavalliset edellytykset 7.10.2019 esi­tel­ty­jen suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteuttamiselle:

 - Sumiaistentien itäreunaan välille Keiteleentie-Kisakatu ra­ken­ne­taan kevyen liikenteen väylä, välillä Ki­sa­ka­tu-Ää­ne­kos­ken­tie väylä sijoittuu Sumiaistentien länsipuolelle

 - bussipysäkki Opistokadun kohdalle, jonka liittymä Sumiaistentielle sul­je­taan (kadun päähän kääntöpaikka)

 - Kisakatu ja Harjulankatu muutetaan Suolahden keskustan puolelta pus­si­ka­duik­si ja katujen päähän rakennetaan kääntöpaikat, katujen pääs­tä uusi kevyen liikenteen väylä koulun ja jäähallin suuntaan Te­lak­ka­ka­dul­le

 - Sumiaistentielle uusi ajoneuvoliittymä jäähallin, uimahallin ja yh­te­näis­kou­lun liikennettä varten

 - Sumiaistentien/Äänekoskentien liittymä tarkistetaan ns. T-liit­ty­mäk­si

 

 Muutosten myötä joudutaan lunastamaan osa Opistokadun ja Kaar­to­tien kulmauksessa sijaitsevasta rakentamattomasta oma­ko­ti­ton­tis­ta. Nykyisen asemakaavan mukaisista katualueiden varauksista poi­ke­taan myös Telakkakadulla yhtenäiskoulun kohdalla, missä ka­tu­aluet­ta on laajennettu puiston suuntaan viitisen metriä toteutuneen maan­käy­tön mukaisesti.

 

 Myös katunimistö muuttuu:

 - Opistokadun ja Sumiaistentien liittymän poistamisen johdosta Opis­to­ka­dun alkupää esitetään muutettavaksi Opistokujaksi (Opis­to­ka­tu jatkuisi Sumiaistentien itäpuolella)

 - Kisakadun pussikatuluonteesta johtuen Kisakadun itäosa esitetään muu­tet­ta­vak­si Telakkakaduksi (Telakkakatu muodostuisi yh­te­näi­sek­si välillä Sumiaistentie-Keiteleentie)

 

 (Valmistelija kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

  Kaupunginhallitus:

 

 1) saattaa vireille Suolahden yhtenäiskoulun lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jen asemakaavan muutoksen;

 

 2)     päättää, että valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään 10.1.2020 päivätyn kartan perusteella;

 

 3)  pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot tekniseltä lau­ta­kun­nal­ta, ym­­ris­­lau­ta­kun­nal­ta sekä kasvun ja oppimisen lau­ta­kun­nal­ta, Suolahden ky­­yh­dis­tys ry:ltä, Äänekosken Energia Oy:ltä ja Kes­ki-Suo­men ELY-keskukselta; ja

 

 4) valtuuttaa kaavoituspäällikön hyväksymään kaavaluonnokseen tehtävät tarkistukset ennen nähtävilleasettamista.

 

Päätös:  Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KH 02.03.2020 § 42

 Valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty 12. - 26.2.2020. Saa­duis­sa lausunnoissa pidetään tärkeänä lisätä alueen liikenne- ja liik­ku­mis­tur­val­li­suut­ta. Muutosesityksiä nähtävilläolleeseen kaa­va­luon­nok­seen ei ole lausunnoissa esitetty. Ympäristölautakunnan lau­sun­toa kaavaluonnoksesta ei ole saatu kokousaikatauluista johtuen - lau­ta­kun­ta antaa lausuntonsa ehdotusvaiheessa, mikäli katsoo lau­sun­non tarpeelliseksi.

 

 Äänekosken kaupungin kuluvan vuoden talousarviossa on mää­­ra­ha Suolahden yhtenäiskoulun lähialueen liikennejärjestelyjen to­teut­ta­mi­sel­le. Jotta järjestelyt olisi teknisesti mahdollista toteuttaa tu­le­van kesän aikana, on tarkoituksenmukaista jakaa kaavan jat­ko­­sit­te­ly kahteen vaiheeseen:

 - ensivaiheessa luodaan suunnitelmallinen toteuttamisvalmius Ki­sa­ka­dun ja Harjulankadun päähän rakennettavalle kevyen liikenteen jär­jes­te­lyl­le (osa-alue I)

 - toisessa vaiheessa keskitytään Sumiaistentien varren kevyen lii­ken­teen väylään sekä Opistokadun kohdan liittymä- ja py­säk­ki­jär­jes­te­lyi­hin (osa-alue II).

 

 Osa-alueen II osalta suunnitteluvalmius voidaan toteuttaa kii­reet­­mäl­lä aikataululla: toteutusjärjestelyille ei ole olemassa rahoitusta vuo­del­le 2020, rahoitus tulee pohdittavaksi kaupungin ja valtion ensi vuo­den 2021 talousarvioiden laadinnan yhteydessä.

 

 (Valmistelija kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus:

 

 1) päättää, että Suolahden yhtenäiskoulun lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jen asemakaavan muutos käsitellään kahtena osa-alueena eh­do­tus­vai­heen nähtävilläolon ja hyväksymiskäsittelyn osalta; ja

 

 2) hyväksyy, että osa-alueen I ehdotusvaiheen kuuleminen jär­jes­te­tään 26.2.2020 päivätyn kartan perusteella. Lausuntojen pyytämistä ei pidetä tarpeellisena.

 

Päätös:  Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KH 20.04.2020 § 103

 Ehdotusvaiheen nähtävilläolo on järjestetty 4.3. - 3.4.2020. Näh­­vil­­olo­ajan kuluessa kaavaehdotuksesta ei jätetty kaupungille muis­tu­tuk­sia.

 

 (Valmistelija kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

  Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 26.2.2020 päivätyn ehdotuksen Suo­lah­den yhtenäiskoulun lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jen asemakaavaksi (osa-alue I).

 

Päätös:  Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KVALT 04.05.2020 § 21 

 

Kaupunginvaltuuston päätös:

  

 Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 05.10.2020 Valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty 12. - 26.2.2020. Saaduissa lausunnoissa pidetään tärkeänä lisätä alueen liikenne- ja liikkumisturvallisuutta. Keski-Suomen ELY-keskus esitti lausunnossaan yhden Sumiaistentien liittymän poistamista (tontti 992-35-18-1001), koska tontin liikenne on järjestetty myös Keiteleentieltä ja Sumiaistentien liittymä on poistettu jo nähtävillä olleista tiesuunnitelmista. Muissa lausunnoissa muutosesityksiä nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen ei esitetty. Kokousaikatauluista johtuen ympäristölautakunnalta ei saatu lausuntoa kaavaluonnoksesta.

 

Valmisteluvaiheen jälkeen asemakaavan muutoksen suunnittelualue on jaettu kahteen osaan. Suolahden yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen asemakaavan muutos I ja Suolahden yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen asemakaavan muutos II. Osa-alue I asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.5.2020.

 

Suolahden yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen asemakaavan muutos I:ssä luotiin suunnitelmallinen toteuttamisvalmius Kisakadun ja Harjulankadun päähän rakennetulle kevyen liikenteen järjestelylle (osa-alue I).

 

Tässä Suolahden yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen asemakaavan muutos II:ssa keskitytään Sumiaistentien varren kevyenliikenteen väylään sekä Opistokadun kohdan liittymä- ja pysäkkijärjestelyihin.

Valmisteluvaiheen kuulemisessa kaavaluonnoksesta saatiin yksi tätä Suolahden yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen asemakaavan muutos II -aluetta koskeva mielipide. Mielipiteen keskeisin sisältö koskee suunnittelualueeseen sisältyvän erillispientalotontin (kortteli 59, tontti 20) rajausta sekä sen viereen suunnitellun Opistokujan kääntöpaikan muotoa.

 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolon jälkeen Opistokujan kääntöpaikkaa on suunniteltu uudelleen yhdessä Ramboll Finland Oy:n ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

 

Kaava ehdotuksessa Opistokujan kääntöpaikka ja siihen liittyvä kevyenliikenteenväylä on suunniteltu uusien Opistokujan kääntöpaikan luonnosten pohjalta. Kaavaehdotuksessa erillispientalotontin rajausta on muutettu, supistamalla tonttia kaavaluonnoksessa esitettyä vähemmän Sumiaistentien puolelta. Lisäksi kaavaehdotuksessa ympäriajettava Opistokujan kääntöpaikka on ehdotettu kääntöpaikkaluonnoksen mukaisesti T-muotoisena kääntöpaikkana. Muilta osin tontin rajaus pysyy voimassa olevan asemakaavan mukaisena.

 

Kaavaehdotukseen tehdyistä muutoksista on käyty neuvottelu mielipiteen antaneen maanomistajan kanssa 24.9.2020. Neuvottelun lopputuloksena kaavaehdotuksessa olevista tontin rajoista päästiin yhteisymmärrykseen.

 

Valmistelija kaavasuunnittelija Antti Kumpula, puh. 0400 115 241

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     hyväksyy 25.9.2020 päivätyn kaavoittajan vastineen luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saadusta palautteesta;

 

2)     päättää, että Suolahden yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen asemakaavan muutos II:n ehdotusvaiheen kuuleminen järjestetään 16.9.2020 päivätyn kartan perusteella;

 

3)     pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen ELY-keskukselta; ja

 

4)     valtuuttaa kaavoituspäällikön hyväksymään kaavaehdotukseen tehtävät tekniset tarkistukset ennen nähtävilleasettamista.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 30.11.2020 § 294 

 

Kaavaehdotus päiväyksellä 16.9.2020 pidettiin nähtävillä 14.10.-16.11.2020 välisen ajan. Aineistosta Keski-Suomen ELY-keskuksella ei ollut lausuttavaa eikä ympäristölautakunta jättänyt lausuntoa. Nähtävilläoloaikana saatiin yksi muistutus.

 

Muistutuksen pääsisältö:

Suolahden yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen kaavamuutoksen yhteydessä ei ole huomioitu kevyttä liikennettä Lehtorinteen asuinalueelta. Alueella asuu toistakymmentä lasta, jotka kulkevat päivittäin Telakkakadun yhtenäiskoululle. Tällä hetkellä heille ei ole turvallista koulutietä. Vaaranpaikka on Äänekoskentien ylitys, jolla kulkee paljon raskasta liikennettä ja näkyväisyys on huono. Tien ylitykseen on kaksi suojatietä. Itäistä suojatietä ylittämällä matka jatkuu ajoradan vieressä Sumiaistentien oikeassa reunassa kulkien Kisakadun risteykseen asti. Läntistä suojatietä ylittämällä matka jatkuu Äänekosken tien reunaa länteen ja siitä polkua pitkin Harjukadun päähän. Polku on kuitenkin talvisaikaan pimeä ja liukas. Alaluokkalaisille tämä on pelottava reitti, vaikkakin raskaan liikenteen suhteen turvallinen.

Kevyen liikenteen turvallistamiseksi ehdotan reittivaihtoehtoja. Lisäksi Äänekoskentien ja Lehtorinteen risteysalueelle tulisi saada parempi valaistus. Olisiko Äänekoskentien varrella alun perin ollut yksi valaisinpylväs jäänyt Lehtorinne-kadun rakennuksessa uuden tien alueelle ja poistettu?

Toivoisin, että alueen lasten turvallinen kulkeminen huomioitaisiin ja tehtäisiin pikaisia toimenpiteitä kulkuyhteyksien parantamiseksi.

 

Kaavoittajan vastine:

Asemakaavan muutoshankkeen lähtökohtana oli kaavallisesti mahdollistaa Äänekoskentien ja Sumiaistentien järjestelyt siten, että kevyen liikenteen turvallisuus parantuu. Samassa kokonaisuudessa Kisakatu muutettiin Telakkakaduksi, jonka korotettua kevyen liikenteen väylää levennettiin yhdellä metrillä. Äänekoskentien ja Sumiaistentien risteysalueen ympäristöön on tiesuunnitelmassa osoitettu erillinen kevyen liikenteen väylä. Lehtorinteen asuinalueelta on Äänekoskentien ylitys suojatietä käyttäen, jonka jälkeen uudistettu kevyen liikenteen väylä Sumiaistentien länsipuolella ohjaa turvallisen kulun Telakkakadulle. Valaistusta uusitaan, mutta ei kaikilta osin Äänekoskentien (yhdystie 6452) osalta. Tieto valaistuksen uusimistarpeesta välitetään kaupungin tekniselle toimelle. Kaavan osalta ei valaistukseen voida vaikuttaa.

Tiejärjestelyjen havainnollistamiseksi täydennetään teknisenä tarkistuksena kaavaselostukseen otteita tie- ja katusuunnitelmista, joissa tuleva kevyen liikenteen väylätilanne on havainnollisesti esitettynä. Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavakartalle.

 

Ehdotusvaiheen kaavakarttaan ei ole tehty muutoksia. Kaavaselostukseen on tehty tekniset täydennykset ja lisäykset tekstiin muistutukseen laaditun vastineen mukaisesti.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     hyväksyy kaavaehdotuksesta jätettyyn muistutukseen laaditun kaavoittajan vastineen sekä kaavaselostukseen tehdyt täydennykset; ja

 

2)     ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 16.9.2020 päivätyn Suolahden yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen asemakaavan muutos II:n MRL 52 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KVALT 07.12.2020 § 76  

1017/10.02.03/2020  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

Valtuusto hyväksyy 16.9.2020 päivätyn Suolahden yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen asemakaavan muutos II:n MRL 52 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa