Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 09.11.2020/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Omistajapolitiikan muuttaminen

 

KH 02.11.2020 § 256 

 

Kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Säännöksen mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon muun muassa omistajapolitiikka.

 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää muun ohella omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta sekä kunnan varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista.

 

Kuntalain 39 §:n perusteella kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. Omistajaohjauksella tarkoitetaan lain 46 §:n mukaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

 

Kunnan omistajapolitiikalla on tapana tarkoittaa kunnan vahvistamia linjauksia siitä, missä kunta on omistajana mukana, mitä omistuksilla tavoitellaan ja millä periaatteilla omistuksia hoidetaan ja kehitetään. Omistajapolitiikka on käsitteellisesti erotettava omistajaohjauksesta, jolla puolestaan tarkoitetaan konkreettisempia ratkaisuja ja ohjeita omistettujen yhtiöiden ja muiden yhteisöjen asioissa. Omistajaohjauksen keskeinen väline on konserniohje, jonka vähimmäissisällöstä on säädetty kuntalain 47 §:ssä.

 

Äänekosken kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on koottu omistajapoliittiseen asiakirjaan, jonka hyväksymisestä päättää edellä mainittujen säännösten perusteella valtuusto. Vuonna 2019 kaupungissa toteutettiin omistajapoliittisen asiakirjan kokonaisuudistus. Valtuusto hyväksyi uuden omistajapoliittisen asiakirjan 16.9.2019 (62 §) ja se tuli voimaan 1.10.2019 lukien.

 

Omistajapoliittisessa asiakirjassa todetaan kaupungin kokonaan omistaman Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n osalta seuraavaa:

 

"Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n toimintaa kehitetään niin, että jatkossakin yhtiö on julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön mukainen kaupungin sidosyksikkö (in house -yhtiö). Kaupunki hankkii yhtiön toimialaan kuuluvat palvelut yhtiöltä ilman tarjouskilpailua. Sidosyksikköaseman säilyttämiseksi yhtiö huolehtii siitä, että muiden tahojen kanssa harjoitettava osuus liiketoiminnasta ei ylitä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:n mukaisia rajoja. Tarvittaessa yhtiö supistaa muiden tahojen kanssa harjoittamaansa toimintaa lain vaatimusten täyttämiseksi."

 

Edellä olevassa lainauksessa viitataan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 15 §:n mukaisiin rajoihin. Hankintalain 15 §:n 1-2 momentissa on säädetty seuraavaa:

 

"Tätä lakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa ja että yksikkö harjoittaa enintään viiden prosentin ja enintään 500 000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa.

 

"Edellä 1 momentissa mainittua prosenttiosuutta määritettäessä perusteena on käytettävä sopimuksen tekemistä edeltävien kolmen vuoden keskimääräistä kokonaisliikevaihtoa tai muuta vastaavaa toimintaan perustuvaa määrää."

 

Kaupunginhallitus ja johtavat viranhaltijat ovat pohtineet kiinteistönhoitopalveluiden tilannetta syksyllä 2020. Pohdinnan taustalla on ollut tieto siitä, että Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n harjoittama palveluiden ulosmyynti eli liiketoiminta muiden tahojen kuin Äänekosken kaupungin kanssa ylittää hankintalain 15 §:n mukaiset 5 %:n ja 500 000 €:n rajat.

 

Vallitsevasta asiaintilasta seuraa, että kaupunki ei voi enää hankkia Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:ltä palveluita ilman hankintalain mukaista tarjouskilpailua. Aiemman kaltaiset sidosyksikköhankinnat olisivat hankintalain vastaisia. Samasta syystä myöskään kaupungin kokonaan omistama Ääneseudun Asunnot Oy ei voi enää hankkia Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:ltä palveluita ilman hankintalain mukaista tarjouskilpailua.

 

Kaupunki on tilannut FCG Konsultointi Oy:ltä hankintaoikeudellisen selvityksen tilanteesta ja ratkaisuvaihtoehdoista. Selvitystyö on kesken, mutta kaupunki on saanut ensimmäisiä tilannearvioita 26.10.2020. Tilannetta ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja on esitelty valtuustolle ensi kertaa 26.10.2020 pidetyssä valtuuston talousarvioseminaarissa.

 

Ratkaisuvaihtoehdoista voidaan tunnistaa kaksi päävaihtoehtoa. Ensimmäinen näistä (Päävaihtoehto 1) on siirtyminen tarjouskilpailuihin perustuvaan toimintatapaan. Tämä tarkoittaisi, että Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n toimintaan ei tehtäisi muutoksia, mutta kaupunki ja Ääneseudun Asunnot Oy hankkisivat jatkossa kiinteistönhoitopalvelut hankintalain mukaisilla, kaikille avoimilla tarjouskilpailuilla. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy voisi osallistua näihin tarjouskilpailuihin muodollisesti tasavertaisena muiden tarjoajien rinnalla, ja se voisi voittaa tai hävitä näitä tarjouskilpailuita. Häviöistä seuraisi tarve sopeuttaa yhtiön toimintaa ja muun muassa henkilöstömäärää tilanteen muuttumisen vaatimalla tavalla.

 

Toinen päävaihtoehto (Päävaihtoehto 2) on jatkaminen nykyisellä eli sidosyksikköhankintoihin perustuvalla toimintatavalla. Tässä vaihtoehdossa kaupunki ja Ääneseudun Asunnot Oy hankkisivat jatkossakin kiinteistönhoitopalvelut Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:ltä sidosyksikköperusteella ilman tarjouskilpailua. Tämän vaihtoehdon välttämättömänä edellytyksenä on, että Äänekosken Kiinteistönhoito Oy nopeasti lakkaa myymästä palveluita muille kuin kaupungille ja Ääneseudun Asunnot Oy:lle.

 

Jos ratkaisuvaihtoehdoksi valitaan Päävaihtoehto 2, tulee myös päättää, että millä tavalla Äänekosken Kiinteistönhoito Oy käytännössä luopuu muiden kuin kaupungin ja Ääneseudun Asunnot Oy:n kanssa harjoittamastaan liiketoiminnasta. Jos tämä osuus toiminnasta yksinkertaisesti vain lopetetaan eli ulkopuoliset sopimukset irtisanotaan nopealla aikataululla (Alavaihtoehto 1), joutuu yhtiö myös irtisanomaan hän osuuteen liittyvän henkilöstön nopealla aikataululla. Tämä olisi henkilöstöpoliittisesti varsin ongelmallista ja vahingoittaisi kaupunkikonsernin työnantajakuvaa. Ainakin lyhyellä aikavälillä irtisanomiset myös heikentäisivät työllisyystilannetta kaupungissa.

 

Toinen mahdollinen käytännön tapa Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n toiminnan muokkaamiseen voi olla se, että yhtiö siirtäisi muiden tahojen kuin kaupungin ja Ääneseudun Asunnot Oy:n kanssa harjoittamansa liiketoiminnan kaupungin kokonaan omistamalle Proavera Oy:lle (Alavaihtoehto 2). Tämä tarkoittaisi liiketoimintakaupan ja työoikeudellisen liikkeen luovutuksen toteuttamista niin, että Äänekosken Kiinteistönhoito Oy luovuttaisi muiden tahojen kuin kaupungin ja Ääneseudun Asunnot Oy:n kanssa harjoittamansa kiinteistönhoito- ym. toiminnan ja sitä koskevat sopimukset sekä tähän liiketoiminnan osaan tarvittavan henkilöstön Proavera Oy:lle.

 

Proavera Oy:n harjoittama liiketoiminta ei vaikuta kaupungin tai Ääneseudun Asunnot Oy:n edellytyksiin suorittaa sidosyksikköhankintoja Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:ltä. Proavera Oy ei ole eikä pyri sidosyksikköasemaan suhteessa kaupunkiin tai Ääneseudun Asunnot Oy:öön.

 

Alavaihtoehtoon 2 kuuluvan liiketoimintakaupan ja liikkeen luovutuksen jälkeen Proavera Oy kilpailisi yksityisillä markkinoilla ja voisi voittaa tai hävitä yksityisiä tarjouskilpailuita ja asiakkuuksia. Häviöistä seuraisi tarve sopeuttaa toimintaa ja muun muassa työssä olevan henkilöstön määrää. Tämäkin voisi vaikuttaa kielteisesti kaupunkikonsernin työnantajakuvaan, mutta lievemmin kuin tapahtuisi Alavaihtoehdossa 1, sillä Alavaihtoehdossa 1 henkilöstön irtisanominen on väistämätöntä ja tapahtuu nopeasti, kun taas Alavaihtoehdossa 2 henkilöstön mahdollinen lomauttaminen tai irtisanominen riippuu Proavera Oy:n menestymisestä markkinoilla, ja toteutuessaankin henkilöstömuutokset ajoittuvat pidemmälle aikavälille.

 

Alavaihtoehtoon 2 liittyy kuitenkin elinkeinopoliittinen haaste, sillä tässä vaihtoehdossa päädytään tilanteeseen, jossa kaupungin omistama yhtiö kilpailee yksityisten yritysten kanssa pelkästään yksityisistä asiakkuuksista. Kyse olisi siis puhtaasti markkinaympäristössä tapahtuvasta liiketoiminnasta. Ei välttämättä ole täysin yksiselitteistä, onko kaupungilla perusteita ja tarvetta olla omistajana tällaisessa yritystoiminnassa ja voidaanko tällaista asetelmaa ylläpitää pitkäkestoisesti tai ilman mitään määräaikoja.

 

Toisaalta lienee varsin selvää, että jos kaupungin viranomainen julkisessa päätöksessään (esimerkiksi omistajapoliittisen asiakirjan hyväksymispäätöksessä) ilmoittaa, että Alavaihtoehdossa 2 tarkoitettu asetelma ja Proavera Oy:n toiminta markkinoilla jatkuu vain tiettyyn päivämäärään saakka, heikentää tällainen julkinen ilmoitus Proavera Oy:n mahdollisuuksia menestyä kilpailussa yksityisistä asiakkuuksista. Tämä taas vähentää kyseisen markkinaehtoisen liiketoiminnan arvoa ja vaikeuttaa mahdollista myöhempää yksityisen ostajan löytämistä sille. Heikko menestys kilpailluilla markkinoilla ja liiketoiminnan arvon rapautuminen eivät edistä työpaikkojen säilymistä.

 

Päävaihtoehtoon 2 eli sidosyksikköhankintoihin perustuvalla mallilla jatkamiseen kuuluu myös se, että Ääneseudun Asunnot Oy:n tulee luopua isännöinti-, taloushallinto- ja muiden vastaavien palveluiden myymisestä. Tämä toiminta vaarantaa Ääneseudun Asunnot Oy:n sidosyksikköaseman suhteessa kaupunkiin ja edelleen mahdollisuuden tehdä sidosyksikköhankintoja Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:ltä (ns. inhouse sisters -asetelmassa). Tämä osa Ääneseudun Asunnot Oy:n liiketoiminnasta voidaan sekin siirtää Proavera Oy:lle, joka muutoinkin tarjoaa isännöinti- ja vastaavia palveluita yksityisille ostajille.

 

Lisäksi on jatkettava sen selvittämistä, missä laajuudessa ja millä tavalla Ääneseudun Asunnot Oy voi jatkaa liike- ja asuinhuoneistojen antamista vuokralle yritysasiakkaille. Tällainen toiminta ei kuulu aravalainsäädännön mukaisen kunnallisen vuokrataloyhtiön perustoimintaan, ja saattaa joiltakin osin vaarantaa edellä tarkoitetun sidosyksikköaseman ja mahdollisuuden sidosyksikköhankintoihin. Yritysten kanssa tapahtuva liiketoiminta muodostaa Ääneseudun Asunnot Oy:lle myös sellaisia liiketoimintariskejä, joka poikkeavat ARA-ehtoisten vuokra-asuntojen tarjoamiseen kuuluvista tavanomaisista vuokrataloyhtiön riskeistä.

 

Valinnan tekeminen edellä kuvattujen päävaihtoehtojen välillä ja myös alavaihtoehtojen välillä kuuluu valtuustolle. Menettelytapana on omistajapoliittisen asiakirjan muuttaminen. Ratkaisu olisi tehtävä ennen kuin kaupunginhallitus päättää valtuustolle annettavasta ehdotuksesta kaupungin vuoden 2021 talousarvioksi. Omistajapoliittisen asiakirjan sisältö saattaa vaikuttaa jopa merkittävästi ainakin siihen, miten talousarviossa varaudutaan kaupungin tarvitsemien kiinteistönhoitopalveluiden ja niihin liittyvien muiden palveluiden järjestämiseen.

 

Valtuusto voi halutessaan siirtää osan omistajapoliittisesta ratkaisuvallastaan kaupunginhallitukselle. Jos valtuusto esimerkiksi päättää edellä tarkoitetuista vaihtoehdoista valita Päävaihtoehdon 2 ja lisäksi Alavaihtoehdon 2, se voi oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään täsmällisestä aikataulusta, jolla Proavera Oy luopuu markkinaehtoisesta liiketoiminnastaan. Tällöin luopumisen tarkkaa aikataulua tai määräaikaa ei tarvitse kirjoittaa omistajapoliittiseen asiakirjaan, joka on julkinen asiakirja.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää asiasta kokouksessa tehtävän ehdotuksen perusteella.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että:

 

1)     valtuusto hyväksyy Äänekosken kaupungin omistajapoliittisen asiakirjan liitteenä olevan, 2.11.2020 päivätyn luonnoksen mukaisesti; ja

 

2)     valtuusto päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytyt omistajapoliittisen asiakirjan muutokset ovat voimassa 16.11.2020 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - -

 

 Kari Kiiskinen, Matti Tiusanen ja Matti Virtanen totesivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi; Proavera Oy:n hallituksen jäsen) ja poistuivat kokouksesta tämän asian liitteen 2 kohdan 8.1 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Simo Holopainen osallistui Matti Virtasen varajäsenenä kohdan 8.1 käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

 Tiina Liimatainen ja Leila Lindell totesivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi; Äänekosken Energia Oy:n hallituksen jäsen) ja poistuivat kokouksesta tämän asian liitteen 2 kohdan 8.2 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 Juho Kautto ja Leila Lindell totesivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi; Ääneseudun Asunnot Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian liitteen 2 kohdan 8.4 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 Sirpa Martins totesi olevansa esteellinen (yhteisöjäävi; Äänekosken Kehitys Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian liitteen 2 kohdan 8.5 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 Tiina Liimatainen ja Matti Tiusanen totesivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi; Äänekosken Asumispalvelusäätiön hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian liitteen 2 kohdan 9.1 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 Kari Kiiskinen (yhteisöjäävi; Toivo Parantaisen taidemuseosäätiön hallituksen jäsen), Rolf Nyholm (yhteisöjäävi; Toivo Parantaisen taidemuseosäätiön hallituksen jäsen ja Äänekosken Vanhaintuki-säätiön hallituksen jäsen) ja Matti Virtanen (yhteisöjäävi; Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiön hallituksen jäsen), totesivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian liitteen 2 kohdan 9.2 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Simo Holopainen osallistui Matti Virtasen varajäsenenä kohdan 9.2 käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

  - - - - -

 

 Puheenjohtajaksi liitteen 2 kohtien 8.1 ja 9.2 käsittelyn ajaksi valittiin Sirpa Martins.

 

  - - - - -

 

KVALT 09.11.2020 § 52  

1009/00.01.00.03/2020  

 

Kaupunginhallituksen ehdotus 

 

 Valtuusto:

 

1)     hyväksyy Äänekosken kaupungin omistajapoliittisen asiakirjan liitteenä olevan, 2.11.2020 päivätyn luonnoksen mukaisesti; ja

 

2)     päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytyt omistajapoliittisen asiakirjan muutokset ovat voimassa 16.11.2020 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Tommi Lunttila ehdotti Joni Kotilaisen ja Harri Piilosen ym. kannattamana, että valtuusto edellyttää kaupunginhallitukselta selvityksen siitä, miksi ollaan tässä tilanteessa eli että Äänekosken Kiinteistönhoito Oy ei ole noudattanut omistajaohjauksen periaatteita eikä hankintalakia.

 

 Edelleen Tommi Lunttila ehdotti Joni Kotilaisen ja Harri Piilosen ym. kannattamana, että asiaa ryhdytään valmistelemaan esityslistatekstissä esiintyvän Päävaihtoehto 1:n mukaisesti eli tarjouskilpailuihin perustuvan toimintatavan mukaisesti.

 

 Joni Kotilainen ehdotti Tommi Lunttilan esitykseen lisäystä, jonka mukaan tarjouskilpailuihin perustuvaan toimintatapaan mennään asteittain. Lunttila ilmoitti tarkoittaneensa, että tarjouskilpailuihin mennään asteittain.

 

 Anna-Riitta Pentinpuro ehdotti, että asia valmistellaan niin, että Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n työntekijät siirretään takaisin kaupungille ja Proavera Oy jää ainoaksi ulosmyyntiä harjoittavaksi tytäryhtiöksi.

 

 Edelleen Tommi Lunttila ehdotti Joni Kotilaisen ja Harri Piilosen ym. kannattamana seuraavaa (kirjallinen ehdotus):

 

 Kaupunginhallituksen muutosehdotukset Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n osalta hylätään.

 

 Omistajapoliittisen asiakirjan kohtaan 8.3, Äänekosken Kiinteistönhoito Oy, kuuluvasta alakohdasta Kehittäminen poistetaan seuraava kappale:

 

 "Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n toimintaa kehitetään niin, että jatkossakin yhtiö on julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön mukainen kaupungin sidosyksikkö (in house -yhtiö). Kaupunki hankkii yhtiön toimialaan kuuluvat palvelut yhtiöltä ilman tarjouskilpailua. Sidosyksikköaseman säilyttämiseksi yhtiö huolehtii siitä, että muiden tahojen kanssa harjoitettava osuus liiketoiminnasta ei ylitä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:n mukaisia rajoja. Tarvittaessa yhtiö supistaa muiden tahojen kanssa harjoittamaansa toimintaa lain vaatimusten täyttämiseksi."

 

 Poistetun kappaleen tilalle lisätään seuraava kappale:

 

 "Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n toimintaa kehitetään niin, että jatkossa kaupunki hankkii yhtiön toimialaan kuuluvat palvelut hankintalain mukaisilla, kaikille avoimilla tarjouskilpailuilla."

 

 Marke Tuominen ehdotti Lauri Laxin kannattamana seuraavaa:

 

 Omistajapoliittisen asiakirjan kohtaan 8.1, Proavera Oy, kuuluvasta alakohdasta Kehittäminen poistetaan seuraava kappale:

 

 "Kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia mahdolliseen luopumiseen liittyvien eri vaihtoehtojen selvittämisestä ja saattamisesta päätöksentekoon, jos asia tulee ajankohtaiseksi."

 

 Poistetun kappaleen tilalle lisätään seuraava kappale:

 

 "Kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia mahdolliseen luopumiseen liittyvien eri vaihtoehtojen selvittämisestä ja saattamisesta päätöksentekoon valtuustolle, jos asia tulee ajankohtaiseksi."

 

  - - - - -

 

 Kello 21.09 puheenjohtaja julisti kymmenen minuutin kokoustauon. Kello 21.22 puheenjohtaja julisti kokouksen jatkuvan.

 

  - - - - -

 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kuusi kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Näistä Joni Kotilaisen ja Anna-Riitta Pentinpuron ehdotuksia ei ole kannatettu, joten ne raukeavat. Sen sijaan Tommi Lunttilan kolmea ehdotusta ja Marke Tuomisen ehdotusta on kannatettu, joten asiasta on äänestettävä.

 

 Puheenjohtaja totesi, että Tommi Lunttilan ehdotuksista voimassa on ainoastaan järjestyksessä viimeisenä tehty ja kirjallisesti annettu ehdotus, joten äänestyksen otetaan vain kaksi ehdotusta eli Lunttilan järjestyksessä viimeisenä tehty ehdotus ja Tuomisen ehdotus.

 

 Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestysesityksen: Koska Tommi Lunttilan ehdotus ja Marke Tuomisen ehdotus eivät ole toisilleen vastakkaisia tai vaihtoehtoisia, vaan koskevat omistajapoliittisen asiakirjan eri kohtia, toimitetaan kaksi peräkkäistä äänestystä siten, että ensimmäisessä äänestyksessä (koskeva asiakirjan kohtaa 8.3) vastakkain ovat kaupunginhallituksen ehdotus ja Lunttilan ehdotus ja toisessa äänestyksessä (koskeva asiakirjan kohtaa 8.1) vastakkain ovat kaupunginhallituksen ehdotus ja Tuomisen ehdotus. Äänestysjärjestysesitys hyväksyttiin.

 

 Puheenjohtaja esitti, että molemmat äänestykset suoritetaan nimenhuudolla. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

 

 Puheenjohtaja teki ensimmäiseen äänestykseen seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Tommi Lunttilan ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

 Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 28 JAA-ääntä ja 15 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Valtuusto oli äänestyksessä saapuvilla täysilukuisena.

 

 Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen voittaneen ensimmäisen äänestyksen.

 

 Puheenjohtaja teki toiseen äänestykseen seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Marke Tuomisen ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

 Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin yksi JAA-ääntä ja 36 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin kuusi. Valtuusto oli äänestyksessä saapuvilla täysilukuisena.

 

 Puheenjohtaja totesi Tuomisen ehdotuksen voittaneen toisen äänestyksen.

 

 Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko yksimielisesti hyväksyä se, että valtuusto edellyttää kaupunginhallitukselta selvitystä siitä, miten nykyiseen tilanteeseen Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ulosmyynnin suhteen on jouduttu. Puheenjohtaja totesi tämän ehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen muutettuna siten, että omistajapoliittisen asiakirjan kohta 8.1 kirjoitetaan Marke Tuomisen esittämän ehdotuksen mukaisesti ja että lisäksi valtuusto on päättänyt edellyttää kaupunginhallitukselta selvitystä siitä, miten nykyiseen tilanteeseen Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ulosmyynnin suhteen on jouduttu.

 

 

  - - - - -

 

 Joni Kotilainen, Harri Piilonen, Marko Laitinen, Pentti Piilonen, Tommi Lunttila, Tarja Pullinen, Olli Jämsén, Kauko Pasanen, Matti Tiusanen, Piia Flink-Liimatainen, Paula Forsgrén, Jari Halttunen, Seppo Hänninen ja Paula Maukonen jättivät eriävän mielipiteen.

 

  - - - - -

 

 Valtuutettu Riikka Happo totesi olevansa esteellinen (osallisuusjäävi; hallintolain 28 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n työntekijänä) eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 

 Valtuutettu Timo Pulli totesi olevansa esteellinen (osallisuusjäävi; hallintolain 28 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö Äänekosken Kiin-teistönhoito Oy:n työntekijänä) eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 

 Varavaltuutettuina tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan osallistuivat kokoukseen Anniina Ojajärvi Riikka Hapon sijalla ja Eero Hakonen Timo Pullin sijalla.

 

 - - - - -

 

 Merkittiin, että hallintojohtaja Aleksi Heikkilä ja kaupunginjohtaja Matti Tuononen selostivat asiaa kokouksessa.

 

  - - - - -

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa