Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 09.11.2020/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus ja kustannustenjakosopimus

 

KH 19.10.2020 § 240 

 

 Äänekosken kaupunki on 1.1.2013 lukien järjestänyt ympäristöterveydenhuollon palvelut yhteistoiminnassa Laukaan kunnan ja Konneveden kunnan kanssa. Yhteistoiminta on toteutettu kuntalain (410/2015) 51 §:ssä tarkoitetulla yhteisen toimielimen mallilla eli niin sanotulla vastuukuntamallilla, jossa vastuukuntana on ollut Laukaan kunta.

 

 Valtuusto päätti 10.12.2018 (92 §), että kaupunki irtisanoo Laukaan kunnan ja Konneveden kunnan kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen päättymään irtisanomisajan kuluttua 31.12.2020. Päätös on täytäntöönpantu ja kuluva kalenterivuosi on siis yhteistoiminnan viimeinen vuosi.

 

 Kaupungin viranhaltijat ovat neuvotelleet kaupungin liittymisestä Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, jonka vastuukuntana on Jyväskylän kaupunki ja muina yhteistoimintakuntina Hankasalmen kunta, Joutsan kunta, Luhangan kunta, Multian kunta, Muuramen kunta, Petäjäveden kunta, Toivakan kunta ja Uuraisten kunta. Neuvottelujen etenemisestä on informoitu kaupunginhallitusta ja kaupunginhallituksen asettamaa strategiatyöryhmää muutamia kertoja kuluvan vuoden aikana.

 

 Neuvotteluiden perusteella Jyväskylän yhteistoiminta-alueella on valmisteltu ehdotus uudeksi kuntien väliseksi yhteistoimintasopimukseksi ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Sopimusehdotus on laadittu niin, että Äänekosken kaupunki liittyisi yhteistoiminta-alueeseen 1.1.2021 lukien.

 

 Yhteistoimintasopimusta koskevan ehdotuksen mukaan yhteistoiminnan oikeudellisena muotona olisi jatkossakin kuntalain 51 §:ssä tarkoitettu yhteisen toimielimen malli. Vastuukuntana on Jyväskylän kaupunki ja yhteisenä toimielimenä sen kaupunkirakennelautakunnan ympäristöterveysjaosto. Äänekosken kaupunki valitsisi jaostoon yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. He aloittaisivat tehtävässään vasta kesäkuussa 2021, eli huhtikuussa 2021 pidettävien kuntavaalien jälkeen alkavalla valtuustokaudella.

 

 Yhteistoimintasopimuksessa tulisi sopia myös periaatteista, joilla yhteistoiminnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan yhteistoimintakuntien kesken. Äänekosken kaupungin osalta kustannustenjaossa on kuitenkin määrä soveltaa poikkeusjärjestelyä yhteistoiminnan alkuvaiheessa ajalla 1.1.2021-31.12.2022. Poikkeusjärjestelyssä yhteistoiminnan kokonaiskustannuksista erotetaan Äänekosken kaupungin maksettavaksi kuuluvat kustannukset, joiden kattamisesta tehdään erillinen kahdenvälinen sopimus Jyväskylän kaupungin ja Äänekosken kaupungin kesken.

 

 Poikkeusjärjestely on tarpeellinen siksi, että sopimuksen laatimisaikana ei vielä tiedetä Äänekosken alueen ympäristöterveydenhuollon palveluiden vaatimia voimavaroja ja palveluista aiheutuvia todellisia kustannuksia. Ei voida pitää asianmukaisena, että osakaan kustannuksista jäisi niin sanotun aiheuttamisperiaatteen vastaisesti muiden kuntien kannettavaksi vain siksi, ettei niitä ole kyetty tarkasti ennakoimaan ennen yhteistoiminta-alueen laajenemista.

 

 Poikkeusjärjestelyä silmällä pitäen on Jyväskylän yhteistoiminta-alueella valmisteltu myös ehdotus Jyväskylän kaupungin ja Äänekosken kaupungin väliseksi sopimukseksi ympäristöterveyden yhteistoimintasopimuksen mukaisista kustannuksista. Sopimusehdotuksen mukaan ajalla 1.1.2021-31.12.2022 Äänekosken kaupunki maksaisi ympäristöterveydenhuollon tehtävistä 300 000 euroa vuodessa.

 

 Vertailutietona voidaan esittää, että Äänekosken kaupungin vuoden 2020 talousarvioon on varattu 350 000 euron määräraha kaupungin osuudeksi Laukaan yhteistoiminta-alueen kustannuksista. Kaupungin tilinpäätösten mukaan kaupunki maksoi näitä kustannuksia 286 000 euroa vuonna 2019, 280 000 vuonna 2018 ja 273 000 euroa vuonna 2017.

 

 Tarkoituksena on, että yhteistoimintasopimusta muutettaisiin vuoden 2022 aikana ja tässä yhteydessä siihen otettaisiin Äänekosken kaupungin kustannusosuutta koskevat määräykset samoin periaattein kuin muiden yhteistoimintakuntien osalta.

 

 Ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisessä on noudatettava ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annettua lakia (410/2009), jonka 2 §:n perusteella ympäristöterveydenhuollosta huolehtivalla kunnalla tai yhteistoiminta-alueella tulee olla käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit tehtävään. Koska Äänekosken alueelle tarpeellinen henkilöresurssi on arviolta noin 2,5-3,0 henkilötyövuotta, voidaan pitää selvänä, että jättäytyminen kaikkien yhteistoiminta-alueiden ulkopuolelle ei ole taloudellisesti tai toiminnallisesti mahdollinen vaihtoehto.

 

 Kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään, että ne hyväksyisivät Äänekosken kaupungin liittymisen Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen ja tähän kuuluvat kuntien väliset sopimukset yhteistoiminnasta ja kustannustenjaosta. Sopimusten hyväksymistä koskevat päätökset tulisi täytäntöönpanna välittömästi, jotta 1.1.2021 voimaan tuleviksi tarkoitetut sopimukset on ehditty sitä ennen allekirjoittaa.

 

 Esityslistan liitteenä ovat seuraavat asiakirjat:

 

-        Ehdotus kuntien väliseksi yhteistoimintasopimukseksi ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä; ja

 

-        Ehdotus sopimukseksi ympäristöterveyden yhteistoimintasopimuksen mukaisista kustannuksista.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)     päättää, että Äänekosken kaupunki hyväksyy kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä liitteen mukaisesti;

 

2)     päättää, että Äänekosken kaupunki hyväksyy sopimuksen ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen mukaisista kustannuksista liitteen mukaisesti; ja

 

3)     päättää, että edellä kohdissa 1 ja 2 tehdyt päätökset täytäntöönpannaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KVALT 09.11.2020 § 53  

1089/00.04.01/2020  

 

Kaupunginhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto:

 

1)     päättää, että Äänekosken kaupunki hyväksyy kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä liitteen mukaisesti;

 

2)     päättää, että Äänekosken kaupunki hyväksyy sopimuksen ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen mukaisista kustannuksista liitteen mukaisesti; ja

 

3)     päättää, että edellä kohdissa 1 ja 2 tehdyt päätökset täytäntöönpannaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

 

Päätös Joni Kotilainen ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

 Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty pöydällepanoehdotus, jota ei kuitenkaan ole kannatettu, joten se raukeaa. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely tässä kokouksessa jatkuu.

 

 Hyväksyttiin kaupunginhallituksen ehdotus.

 

  - - - - -

 

 Joni Kotilainen jätti eriävän mielipiteen.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa