Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 17.12.2020/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kuljetusetuus kahdesta osoitteesta

 

KASVOPPI 28.11.2019 § 64

 

 Kaupunginvaltuuston päätti 10.6.2019 pykälässä 54 seuraavasti:

 

1.

valtuusto on saanut tiedoksi Leila Lindellin ym. 12.11.2018 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet;

 

 

2.

kaupunginvaltuusto hyväksyy, että asian valmistelua jatketaan liitteen 16 pohjalta; ja

 

 

3.

valtuusto toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Palvelun laajentamista kokeillaan yhden peruskoulun työvuoden mittaisena pilottina. Palvelun jatkamista arvioidaan kokeilusta saadun tiedon perusteella.

 

Palvelun kustannusten seuraamiseksi tulee perustaa oma kustannuspaikka, jonne kirjataan kaikki palvelusta johtuvat menot.

 

 Palvelun järjestämisprosessi

 

 Palvelun pilotti toteutetaan 1.8.2020- 5.6.2021.

 

Lautakunta hyväksyy eroperheiden vuoroasumislasten oppilaskuljetusten myöntämis- ja järjestämisperiaatteet marraskuussa 2019.

 

Huoltajat hakevat sähköisellä lomakkeella kuljetusetuutta tammikuun 2020 puoliväliin mennessä. Varsinaisen hakuajan jälkeen hakemuksia käsitellään tulojärjestyksessä.

 

Kuljetusetuudet myönnetään helmikuussa 2020.

 

Kuljetuksiin tarvittava kalusto kilpailutetaan helmi-maaliskuussa 2020.

 

Kuljetukset suunnitellaan syksyksi 2020. Huoltajia tiedotetaan kuljetusjärjestelyistä kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

 

Palvelun laatua, järjestelyjä ja kustannuksia arvioidaan lautakunnassa joulukuussa 2020.

 

Päätös palvelun jatkamisesta tehdään kaupunginhallituksessa tammi-helmikuussa 2021.

 

Toiminnan rahoittaminen tulee vaatimaan lisämäärärahan anomista valtuustolta syksyllä 2020 ja keväällä 2021.

 

Kuljetuksen järjestäminen kahdesta osoitteesta on kaupungille täysin vapaaehtoinen palvelu. Nykyisessä tilanteessa ns. etähuoltajan (huoltaja, jonka luona lapset eivät asu väestörekisterin mukaan) luona asuvan lapsen koulumatkat ovat täysin perusopetuslain 32 §:n määräysten ulkopuolella ja huoltajien vastuulla.

 

Koska huoltajien tulee erotilanteessa toimia mahdollisimman pitkälle lasten edun mukaisesti valitessaan esim. asuinpaikkojaan, voidaan oppilaskuljetuksia järjestää tukeutuen huoltajien huoltovelvollisuuteen laajemmin kuin lakisääteisten palveluiden kohdalla. Vapaaehtoisessa palvelussa ei kaikkia PL 32 § määräyksiä tarvitse noudattaa.

 

Kuljetusetuuden myöntämisen periaatteet

 

1.

Etuus koskee lapsia, joiden huoltajat asuvat Äänekoskella.

 

 

2.

Huoltajilla tulee olla yhteishuoltajuus.

 

 

3.

Etuus myönnetään hakemuksen perusteella.

 

 

4.

Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio lastenvalvojan vahvistamasta lapsen asumista koskevasta sopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä. Kuljetukset järjestetään vain sopimuksessa mainituista osoitteista, jotka tulee voida todentaa myös väestörekisteristä.

 

 

5.

Etuus myönnetään, mikäli perusopetuslain ja Äänekosken kaupungin oppilaskuljetuksia koskevat kilometrirajat täyttyvät

 

 

6.

Kuljetusetuuden saaneen lapsen koulumatkan järjestelyt toteutetaan ensisijaisesti saattokorvauksena, toissijaisesti avoimessa joukkoliikenteessä ja mikäli huoltajilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta saattaa lasta kouluun tai alueella ei ole riittäviä julkisia liikenneyhteyksiä, järjestetään kuljetus tilausliikenteellä.

 

(valmistelija: opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000)

 

 

Opetus- ja kasvatusjohtajan ehdotus

 

Lautakunta hyväksyy edellä esitetyn palvelun järjestämisprosessin ja kuljetusetuuden myöntämisen periaatteet.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että palvelujen järjestämisessä ei huomioida huoltajien loma-aikoja, sairastapauksia tai muita poikkeustilanteita.

 

 - - - - -

 

 Merkitään, että oheismateriaaliksi lisättiin esittelytekstin alussa viitattu liite.

 

 - - - - -

 

 

KASVOPPI 17.12.2020 § 82  

1341/12.01.03.01/2020  

Valtuustoaloitteen mukaista palvelua aloitettiin tuottamaan Äänekoskella 1.8.2020 alkaen.

 

Palvelua on käytetty huomattavasti vähemmän kuin ennakolta arveltiin.  Palvelun piirissä on 15 perhettä ja 23 lasta.

 

Varsinaisen hakuajan päätyttyä, toukokuun puoliväliin mennessä, kuljetushakemuksia tuli vain muutama. Käytännössä hakemuksia on jätetty tasaisesti kesän ja syksyn ajan. Suurin osa lasten kuljetusten suunnittelusta toteutettiin elokuussa. Koulun alkamisen jälkeen kuljetukset suunniteltiin muutaman päivän varoajalla. Halvimman ratkaisun löytäminen yksittäisessä tapauksessa, jossa oppilaan kuljetus poikkesi alueen normaalista kuljetussuunnasta, muodostui hyvin työlääksi.  Oppilaille ei ole juurikaan syntynyt odotustunteja ja lasten koulumatkaan käytetty aika on pysynyt perusopetuslain aikarajoissa.

 

Yhdentoista lapsen kuljetukset jouduttiin järjestämään tilausliikenteellä. Suurin osa näistä pystytään yhdistämään olemassa oleviin kuljetusreitteihin, joidenkin kohdalla on jouduttu järjestelemään omia kuljetuksia. Normaalien koulukuljetusreittien vastaisia kuljetuksia, joiden kohdalla on jouduttu järjestelemään omia kuljetuksia, on näistä neljä. Varsinaisessa koulukuljetusreittien suunnittelussa ei huomioitu näitä kahdesta osoitteesta kulkevia kuljetuksia etukäteen, joten uudet kuljetukset jouduttiin suunnittelemaan olemassa olevien kuljetusten pohjalle. Ylimääräisiä kuljetuskustannuksia näistä oppilaista syntyi syyslukuvuoden 2020 aikana 12 994,65 €.

 

Reittiliikennettä on pystynyt käyttämään 12 lasta. Heidän kuljetuskustannuksensa syksyn aikana ovat 2184,06 €. Saattokorvausta ei ole pystytty käyttämään yhdenkään lapsen osalta.

 

Vuoden aikana palvelusta tulee kertymään kustannuksia yhteensä 32 233,44€. Kuljetettavaa oppilasta kohti kulut ovat 1401,45 €. Kustannus on kaksinkertainen normaaliin kuljetusoppilaaseen verrattuna.

 

Huoltajat ovat pääosin olleet tyytyväisiä palveluun. Tyytymättömyyttä on ollut lähinnä sellaisissa tapauksissa, joissa lasten asumisen rytmi on ollut epämääräinen tai vaihtunut syksyn aikana useasti.

 

Kokonaisuuden valmistelu ja suunnittelu on vaatinut kohtuuttomasti aikaa suhteessa pieneen käyttäjämäärään. Kuljetusten kustannukset ovat korkeat. Lainsäädäntö velvoittaa järjestämään kuljetukset (yli 5km koulumatka) vain väestörekisteriin merkitystä osoitteesta.

 

Päätettäessä palvelun jatkamisesta tulee perusteellisesti tarkastella, onko tällaisen kalliin, vain pienen käyttäjäkunnan tarpeita palvelevan, etuuden tuottaminen järkevää verorahojen käyttöä.

 

Valmistelija Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000

 Kuljetussuunnittelija Ville Lipasti, puh. 040 835 4720 

 

Esittelijä Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Äänekosken kaupunki järjestää jatkossa oppilaskuljetukset vain väestörekisteriin merkitystä osoitteesta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

 Merkittiin, että kuljetussuunnittelija Ville Lipasti oli läsnä tämän asian esittelyn ajan. 

 

 - - - - -

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa