Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.02.2021/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu / Yhteistyösopimusten hyväksyminen

 

KH 15.02.2021 § 52  

225/00.04.01/2021  

Kaupunginhallituksen 11.11.2019 (282 §) tekemän päätöksen perusteella Äänekosken kaupunki on hakenut työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun siten, että kaupunki kuuluu Jyväskylän seudun kokeilualueeseen yhdessä Jyväskylän kaupungin, Laukaan kunnan ja Muuramen kunnan kanssa. Kuntakokeilu alkaa 1.3.2021 ja jatkuu tämänhetkisen käsityksen mukaan 30.6.2023 saakka.

 

Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) sekä kokeilun edellyttämät muutokset julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin (916/2012, muut. 1270/2020) ja työttömyysturvalakiin (1280/2002, muut. 1271/2020) vahvistettiin 30.12.2020.

 

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa kokeilualueelle siirtyy vastuu työmarkkinatuen ja peruspäivärahan piiriin kuuluvien työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden sekä kaikkien alle 30-vuotiaiden ja vieraskielisten työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden työvoimapalvelujen järjestämisestä.

 

Kuntakokeilun piiriin kuuluu noin 12 000-14 000 työnhakija-asiakasta, asiakasmäärissä on kausittaista vaihtelua. Kuntakokeilun myötä kokeilualueiden kuntien vastuulle tulevat julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työttömyysturvalain mukaiset viranomaistehtävät, joissa käytetään julkista valtaa.

 

Näitä tehtäviä ovat muun muassa:

 

 • Työnhaun käynnistäminen ja työnhakijaksi rekisteröinti, asiakkuuden päättäminen;
 • Lausunto työttömyysetuuden maksajalle;
 • Palvelutarpeen arviointi;
 • Työllisyyssuunnitelman ja siihen rinnastettavan suunnitelman laatiminen ja sen päivittäminen;
 • Velvoittavat aikavaraukset;
 • Sopimusten tekeminen (esim. työkokeilusopimus);
 • Päätökset palkkatuen ja starttirahan myöntämisestä;
 • Ratkaisut omaehtoisista opinnoista työttömyysetuudella;
 • Päätökset harkinnanvaraisista etuuksista ja matka- ja yöpymiskustannusten korvaamisista;
 • Velvoittavat työtarjoukset, velvoittavat palvelutarjoukset;
 • URA-asiakastietojärjestelmän käyttö (käyttöoikeus virkamiehellä, mikäli vähintään puolet tehtävänkuvasta kohdentuu soveltuvassa laissa tarkoitettuihin palveluihin, tukiin tai asiakasprosesseihin liittyviin valvonta-, kehittämis-, seuranta-, tilastointi-, ennakointi- tai ohjaustehtäviin); ja
 • Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisia viranomaistehtäviä siten kuin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetussa laissa on säädetty.

 

Valtion työ- ja elinkeinohallinnolta siirtyy kuntien operatiivisen työnjohdon alaisuuteen kokeilualueelle 60 virkasuhteista työntekijää. Äänekosken kaupungin työllisyyspalveluihin tulee perustaa kolme määräaikaista virkasuhdetta kuntakokeilun ajalle 1.3.2021-30.6.2023. Tämän lisäksi sosiaaliohjaajien ja työllisyyspäällikön toimivaltaan lisätään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaiset tehtävät.

 

Kokeilualueen kunnilla on velvollisuus järjestää riittävästi ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden turvaavalla tavalla työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja palveluja koko alueella työmarkkinoiden toimivuuden ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Palvelujen riittävyyttä on arvioitava työllisyyden edistämisen kannalta ja ottaen huomioon työ- ja elinkeinoministeriön kokeilualueelle osoittama määrärahojen käyttövaltuus.

 

Kokeilualueeseen kuuluva kunta voi järjestää laissa säädetyt tehtävät itse tai se voi sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle samaan kokeilualueeseen kuuluvalle kunnalle kuntalain (410/2015) 8 §:n 1 momentin mukaisesti. Jyväskylän seudun kokeilualueella on valmisteltu toimintamallia, jossa eräiden yhteisten asioiden hoitaminen keskitettäisiin Jyväskylän kaupungin hoidettavaksi.

 

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun alkaminen edellyttää, että Äänekosken kaupunki hyväksyy kuntakokeilua koskevat yhteistyösopimukset. Sopimusehdotuksia on laadittu kaksi:

 

 • Keski-Suomen ely-keskuksen, Keski-Suomen te-toimiston, Keha-keskuksen ja Jyväskylän seudun kokeilualueen kuntien (Jyväskylän kaupunki, Laukaan kunta, Muuramen kunta ja Äänekosken kaupunki) välinen yhteistyösopimus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta; ja

 

 • Jyväskylän seudun kokeilualueen kuntien (Jyväskylän kaupunki, Laukaan kunta, Muuramen kunta ja Äänekosken kaupunki) välinen yhteistyösopimus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.

 

Sopimusehdotukset ovat esityslistan liitteinä.

 

Ensiksi mainitussa sopimusehdotuksessa esiintyvällä Keha-keskuksella tarkoitetaan ely-keskusten ja te-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskusta, joka on valtakunnallinen sanottujen viranomaisten kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava valtion virasto.

 

Valmistelijat Työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen, puh. 040 194 6100, ja hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) päättää, että Äänekosken kaupunki hyväksyy Keski-Suomen ely-keskuksen, Keski-Suomen te-toimiston, Keha-keskuksen ja Jyväskylän seudun kokeilualueen kuntien välisen yhteistyösopimuksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta liitteen mukaisesti;

 

2) päättää, että Äänekosken kaupunki hyväksyy Jyväskylän seudun kokeilualueen kuntien välisen yhteistyösopimuksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta liitteen mukaisesti; ja

 

3) päättää, että edellä kohdissa 1 ja 2 tehdyt päätökset täytäntöönpannaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa