Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.02.2021/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu / Hallintosäännön muuttaminen

 

KH 15.02.2021 § 53  

1150/00.01.01.00/2020  

Kuntalain (410/2015) 90-91 §:n perusteella toimivallan jaosta kunnassa eri toimielinten ja viranhaltijoiden kesken määrätään kunnan hallintosäännössä, josta lain 14 §:n mukaan päättää valtuusto.

 

Äänekosken kaupungin hallintosäännön sisältöä on muutettu viimeksi valtuuston 7.12.2020 (75 §) tekemällä päätöksellä, jolla tehdyt muutokset tulivat voimaan 1.1.2021 lukien.

 

Kaupunginhallituksen 11.11.2019 (282 §) tekemän päätöksen perusteella Äänekosken kaupunki on hakenut työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun siten, että kaupunki kuuluu Jyväskylän seudun kokeilualueeseen yhdessä Jyväskylän kaupungin, Laukaan kunnan ja Muuramen kunnan kanssa. Kuntakokeilu alkaa 1.3.2021 ja jatkuu tämänhetkisen käsityksen mukaan 30.6.2023 saakka.

 

Kun hallintosäännön muutoksia syksyllä 2020 valmisteltiin, tiedossa oli, että työllisyyden edistämisen kuntakokeilun alkaminen edellyttää hallintosäännön muuttamista. Näitä muutoksia ei ollut mahdollista valmistella päätöksentekoon samassa aikataulussa kuin muita muutoksia, sillä kuntakokeilun alkamisajankohta ja tehtävien jako kokeilualueella ei ollut tuolloin tiedossa. Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) sekä kokeilun edellyttämät muutokset julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin (916/2012, muut. 1270/2020) ja työttömyysturvalakiin (1280/2002, muut. 1271/2020) vahvistettiin vasta 30.12.2020.

 

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa kokeilualueelle siirtyy vastuu työmarkkinatuen ja peruspäivärahan piiriin kuuluvien työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden sekä kaikkien alle 30-vuotiaiden ja vieraskielisten työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden työvoimapalvelujen järjestämisestä.

 

Kuntakokeilun piiriin kuuluu noin 12 000-14 000 työnhakija-asiakasta, asiakasmäärissä on kausittaista vaihtelua. Kuntakokeilun myötä kokeilualueiden kuntien vastuulle tulevat julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työttömyysturvalain mukaiset viranomaistehtävät, joissa käytetään julkista valtaa.

 

Näitä tehtäviä ovat muun muassa:

 

 • Työnhaun käynnistäminen ja työnhakijaksi rekisteröinti, asiakkuuden päättäminen;
 • Lausunto työttömyysetuuden maksajalle;
 • Palvelutarpeen arviointi;
 • Työllisyyssuunnitelman ja siihen rinnastettavan suunnitelman laatiminen ja sen päivittäminen;
 • Velvoittavat aikavaraukset;
 • Sopimusten tekeminen (esim. työkokeilusopimus);
 • Päätökset palkkatuen ja starttirahan myöntämisestä;
 • Ratkaisut omaehtoisista opinnoista työttömyysetuudella;
 • Päätökset harkinnanvaraisista etuuksista ja matka- ja yöpymiskustannusten korvaamisista;
 • Velvoittavat työtarjoukset, velvoittavat palvelutarjoukset;
 • URA-asiakastietojärjestelmän käyttö (käyttöoikeus virkamiehellä, mikäli vähintään puolet tehtävänkuvasta kohdentuu soveltuvassa laissa tarkoitettuihin palveluihin, tukiin tai asiakasprosesseihin liittyviin valvonta-, kehittämis-, seuranta-, tilastointi-, ennakointi- tai ohjaustehtäviin); ja
 • Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisia viranomaistehtäviä siten kuin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetussa laissa on säädetty.

 

Valtion työ- ja elinkeinohallinnolta siirtyy kuntien operatiivisen työnjohdon alaisuuteen kokeilualueelle 60 virkasuhteista työntekijää. Äänekosken kaupungin työllisyyspalveluihin tulee perustaa kolme määräaikaista virkasuhdetta kuntakokeilun ajalle 1.3.2021-30.6.2023. Tämän lisäksi sosiaaliohjaajien ja työllisyyspäällikön toimivaltaan lisätään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaiset tehtävät.

 

Virkoihin annetaan määräaikainen viranhoitomääräys nykyiselle henkilöstölle kuntakokeilun ajaksi ja tämä osaltaan vaikuttaa hallintosäännön sisältöön.

 

Ehdotus hallintosäännön muutoksiksi on esityslistan liitteenä. Muutokset vaikuttavat ainoastaan hallintosäännön 22 §:ään (Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta) ja 23 §:ään (Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden toimivalta). Valmistellut muutokset on korostettu siten, että lisäykset esitetään punaisella ja alleviivatulla tekstillä ja poistot punaisella ja yliviivatulla tekstillä.

 

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa (449/2007) edellytetään, että tiettyjä asioita käsitellään yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin työnantaja ratkaisee asian. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset työn organisoinnissa.

 

Lakiin perustuva yhteistoimintavaatimus merkitsee, että valtuusto ei voi vapaasti päättää hallintosäännön sisällöstä. Asian valmistelussa on arvioitu ainoastaan kaupunginhallitukselle annettuun ehdotukseen sisältyvistä muutoksista johtuvia yhteistoimintamenettelyn tarpeita. Valmistelussa ei ole otettu eikä voitukaan ottaa huomioon mahdollisiin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin tai yleensä muihin muutoksiin liittyviä tarpeita.

 

Valmisteltujen hallintosääntömuutosten on tarkoitus tulla voimaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilun alkaessa eli 1.3.2021 lukien. Vaikka kuntakokeilulainsäädäntö on voimassa määräajan 30.6.2023 saakka, hallintosääntömuutosten voimassaolon päättymisestä ei ole tarkoituksenmukaista määrätä, jotta pelkästään kokeiluajan mahdollinen pidentäminen esimerkiksi vuodella ei edellyttäisi uutta valtuuston päätöstä.

 

Valmistelijat Työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen, puh. 040 194 6100, ja hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1) hyväksyy Äänekosken kaupungin hallintosäännön 22 §:n ja 23 §:n muuttamisen liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti; ja

 

2) päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytyt muutokset ovat voimassa 1.3.2021 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa