Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.02.2021/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Työllisyyden tukien perusteet

 

KH 15.02.2021 § 60  

242/14.07.00/2021  

 Työllisyyden tuista (kunta- ja oppisopimuslisä, kesätyö- ja kesäyrittäjyysseteli) on tehty KH 21.01.2019 § 11 toistaiseksi voimassa oleva päätös. Alla on esitys työllisyyden tukien muuttamiseksi. Äänekoski-lisä

 

 Äänekosken kaupungin kuntalisä on kaupungin työnantajille myöntämä tuki pitkäaikaistyöttömien tai muutoin vaikeasti työllistettävien työllistämiseen. Kuntalisä on kustannustehokas ja vaikuttava tukimuoto, jolla voidaan edistää työttömien työllistämistä. Tukea voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille.

 

 Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyessä työllistämisen kuntalisän periaatteet on sovittu yhdenmukaistettavaksi kaikissa Jyväskylä seudun työllisyyden kuntakokeilun kunnissa eli Äänekosken lisäksi Laukaassa, Muuramessa ja Jyväskylässä. Asia on käsitelty työllisyyden kuntakokeilun ohjausryhmässä 8.9.2020.

 

 Kokeilualueen työnantajat työllistävät työnhakijoita kaikista kunnista ja työnhakijat työllistyvät kuntarajojen yli. Kokeilulisän tavoitteena on edistää kokeilualueen kohderyhmään kuuluvien työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Lisä on suuruudeltaan 300 € tai 600 € kuukaudessa. Työllisyystyöryhmä esittää kaupunginhallitukselle alle 29-vuotiaiden työllistämiseen lisäksi kuntalisää nostamista 100€/henkilö/kuukausi, 400 tai 700 euroa.

 

 Äänekoski-lisä voidaan myöntää työnantajalle, joka työllistää kuntakokeilun asiakkaana olevan työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin. Lisää voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille (ei julkisoikeudellisille työnantajille). Elinkeinotoimintaa harjoittavalle yritykselle lisä myönnetään de minimis -tukena.

 

 Hakemuksen tulee olla perillä kunnassa kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. Palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset Äänekoski-lisä voidaan myöntää seuraaville kohderyhmille:

 

 - työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan

- kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat

 - kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa

 - harkinnanvaraisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevalle kokeilualueen kuntalaiselle

 

 Työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset

 

 - Työnantajan tulee maksaa työllistettävälle henkilölle kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Palkan tulee olla työajasta riippumatta vähintään 1100 euroa/kuukausi (ilman lisiä: mm. ylityökorvaukset, lomakorvaukset, lomarahat)

 - lisää ei myönnetä, jos työllistettävän henkilön palkka määräytyy yksinomaan työn tuloksen perusteella (provisio-, urakkapalkka, palkkiopalkka)              

 - työajan tulee olla vähintään 18 h/viikko

 - lisän myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja osallistuu palkkauskustannuksiin

 

 Äänekosken -lisän määrä ja kesto

 

 - jos työantajalle on myönnetty henkilön työllistämiseen palkkatukea, lisää voidaan myöntää 300 €/kk, enintään 12 kuukautta, kuitenkin korkeintaan palkkatukipäätöstä vastaavalle ajalle

 - jos työantajalle ei ole myönnetty henkilön työllistämiseen palkkatukea, lisää voidaan myöntää 600 €/kk, enintään 6 kuukautta

 - oppisopimustyösuhteisiin lisää voidaan myöntää 600 €/kk ensimmäisen 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen 300 €/kk enintään 12 kuukauden ajan

 - alle 29-vuotiaiden työllistämiseen kuntalisää nostetaan edellä mainituista 100€/henkilö/kuukausi.

 

 Äänekoski-lisän hakeminen

 

 Äänekosken-lisä haetaan työllisyyspalvelujen verkkosivuilta tulostettavalla hakulomakkeella ja mahdollisesti myöhemmin työllisyyden kuntakokeilun aikana kehitettävällä sähköisellä järjestelmällä tai lomakkeella.

 

 Hakemuksen liitteet

 - kopio työsopimuksesta

 - oppisopimustyösuhteisiin kopio oppisopimuspäätöksestä

 

 Äänekosken kaupunki on budjetoinut Äänekoski-lisään vuosittain n. 162 000 euroa.

 

 Äänekoski-lisän periaatteet otetaan käyttöön työllisyyskokeilun kuntakokeilun käynnistyessä 1.3.2021.

 

 Kesätyöseteli työnantajalle

 

 Äänekosken kaupunki myöntää 150 €:n tai 300 €:n arvoisia kesätyöseteleitä 15-17-vuotiaiden kesätyöllistämiseen, joilla tuetaan nuorten työllistymistä yrityksiin/yhdistyksiin ajalla toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Työnantajan tulee toimia Äänekoskella (kotipaikka ja/tai toimisto, tuotantolaitos, myymälä, työmaa tms.).

 

 Yritys tai yhdistys palkkaa nuoren vähintään 2 tai 4 viikon työsuhteeseen. Nuoren voi työllistää myös pidemmäksi aikaa (ei vaikuta tuen määrään). Kirjallinen työsopimus laaditaan yrittäjän/yhdistyksen ja nuoren välille. Kesätyöhön palkattavalle nuorelle on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehdittava muista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista (lakisääteiset sosiaalikustannukset, tapaturmavakuutus yms).

 

 Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.

 

 Kesätyöseteliä ei myöskään voi käyttää oman perheenjäsenen palkkaamiseen yritykseen/yhdistykseen.

 

 Kesätyöseteliä ei voida myöntää nuorelle, joka on työllistynyt kaupungin tarjoamaan kesätyöpaikkaan tai jolle on myönnetty kesäyrittäjyysseteli.

 

 Nuoren kesäyrittäjyysseteli

 

 Äänekosken kaupunki myöntää 15-17-vuotiaalle nuorelle 150 euron kesäyrittäjyyssetelin, mikäli hän työllistää itsensä kesällä yrittäjyyden kautta.

 

 Ehdot:

 - Liiketoiminnasta on laadittava suunnitelma, josta käyvät ilmi kesäajalle sijoittuvat toiminnat. Ko. toimintojen on sijaittava/tapahduttava Äänekoskella.

 - Raportoitava kesän yrittäjyystoiminnasta syksyllä kulloisenkin voimassaolevan käytännön mukaisesti

 - sitouduttava yrittäjyysvalmennukseen tai ohjaukseen

 

 Kesäyrittäjyysseteliä ei voida myöntää nuorelle, joka on työllistynyt kaupungin tarjoamaan kesätyöpaikkaan tai jolle on myönnetty kesätyöseteli.

 

Valmistelija Työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen, puh. 040 194 6100

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     päättää, että tällä päätöksellä kumotaan kaupunginhallituksen 21.1.2019 (11 §) tekemä päätös työllisyyden tuista; ja

 

2)     päättää, että aiemmin käytössä olleet kuntalisä ja oppisopimuslisä muutetaan Äänekoski-lisäksi työllisyyden kuntakokeilun ajaksi; ja

 

3)     päättää, että työllisyyden kuntakokeilun ajan työnantajalle myönnettävän kesätyösetelin arvo on joko 250 tai 400 euroa ja että nuorten kesäyrittäjyyssetelin arvo on 250 euroa.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Sirpa Martins esitti Matti Virtasen kannattamana, että päätösehdotus hyväksytään seuraavalla lisäyksellä: "Tätä päätöstä Äänekoskella sovelletaan niin, ettei Äänekoskella toimivien TYPO-hankkeiden työllistäminen häiriinny eikä palkkatukityöllisten palkkaaminen ja palkka vaarannu."

 

 Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä.

 

 Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Sirpa Martinsin esittämän ja Matti Virtasen kannattaman ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

 Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuudolla. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

 

 Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Kaupunginhallitus oli äänestyksessä saapuvilla täysilukuisena.

 

 Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

   - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa