Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.02.2021/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja veroperustemuutoksista johtuva verotulomenetysten korvaus sekä opetustoimen muu rahoitus vuonna 2021

 

KH 15.02.2021 § 42  

781/02.02.00/2020  

 Valtiovarainministeriö on vahvistanut vuonna 2021 maksettavan pe­rus­pal­ve­lui­den valtionosuuden, verotulotasauksen, ve­ro­tu­lo­me­ne­tys­ten korvauksen sekä perusopetuksen kotikuntakorvauksen.

 

 Peruspalvelujen valtionosuuden määräksi on vahvistettu 35,021 mil­joo­naa euroa, verotulotasaukseksi 7,517 miljoonaa euroa sekä ve­ro­tu­lo­me­ne­tys­ten korvaukseksi 8,777 miljoonaa euroa. Lisäksi verolykkäysten takaisinperinnän määräksi on vahvistettu -0,281 miljoonaa euroa.

 

 Valtionosuuden tilityksessä kuitataan lisäksi kuntien väliset pe­rus­ope­tuk­sen kotikuntakorvaukset, joiden määräksi Äänekosken kau­pun­gin osalta on vahvistettu nettomääräisesti -176 313 euroa.

 

 Yhdistettyyn maksatukseen sisältyvät valtiovarainministeriön myön­­mä kunnan peruspalvelujen valtionosuus, verotulomenetysten kor­vauk­set ja kotikuntakorvaukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myön­­mä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa se­kä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus, jon­ka määräksi Äänekosken kaupungin osalta on vahvistettu -1,115 milj. euroa. Näin ollen vuoden 2021 maksatuksen yhteismäärä on 49,919 milj. euroa.

 

 Kunnalla on peruspalveluiden valtionosuuslain 64 §:n perusteella oi­keus tehdä päätöksen johdosta oikaisuvaatimus val­tion­va­rain­mi­nis­te­riöl­le kolmen kuukauden kuluessa pää­tök­sen tiedoksisaannista.

 Valtionosuuslaskelma, verotulotasaus ja kotikuntakorvaukset on tar­kas­tet­tu käytettävissä olevin tiedoin, eikä niissä tai laskelmissa ole ha­vait­tu virheitä.

 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt hallinnonalansa val­tion­osuuk­sis­ta oman erillisen päätöksensä. Tämä päätös on tarkastettu käy­tet­­vis­sä olevin tiedoin, eikä niissä tai laskelmissa ole ha­vait­tu vir­hei­tä.  Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä voi­daan hakea oi­kai­sua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tie­dok­si­saan­nis­ta.

 

 Kaupunginvaltuuston 7.12.2020 hyväksymässä talousarviossa val­tion­osuuk­siin on budjetoitu 50 327 800 euroa vuodelle 2021. Yl­lä vah­vis­te­tun päätöksen mukaisesti Äänekosken kaupunki saa val­tion­osuuk­sia yhteensä 49 919 500 euroa. Kotikuntakorvaukset on bud­je­toi­tu kasvun ja oppimisen toimialalle ja niiden net­to­vai­ku­tus mak­sa­tuk­seen on -176 313 euroa.             

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen 020 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     merkitsee valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset tietoonsa saatetuksi;

 

2)     päättää, ettei se hae oikaisua annettuihin päätöksiin; ja

 

3)     ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2021 talousarvion valtionosuuksista vähennetään 408 300 euroa.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa