Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.02.2021/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Koskelan Setlementti ry:n takausanomus

 

KH 15.02.2021 § 44  

220/02.04.06/2021  

 Koskelan Setlementti ry ylläpitää Äänekosken kansalaisopistoa, Koskelan kansanopistoa, järjestää taiteen perusopetusta tanssissa ja kuvataiteessa ja toteuttaa mm. koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, harjoittaa nuorisotyötä sekä kulttuuri- ja liikuntaharrastustoimintaa. Yhdistyksen toiminta liittyy kiinteästi kaupungin toimintoihin ja kuntalaisille tuotettaviin palvelukokonaisuuksiin. Kaupunki ostaa palveluita ja avustaa yhdistyksen toimintaa vuosittain n. 0,5 miljoonalla eurolla.

 

Koskelan Setlementti ry toimii Äänekoskella omistamassaan kiinteistössä osoitteessa Rautatienkatu 25, 44150 Äänekoskella. Kiinteistö on peruskorjattu vuonna 2011.  

 

Koskelan Setlementti ry on saanut vuonna 2010 Äänekosken kaupungilta omavelkaisen 100 %:n lainatakauksen Koskelan toimitalon peruskorjaamiseksi. Peruskorjauksen kustannus oli 2,9 miljoonaa euroa ja hankkeeseen on saatu opetusministeriön hankeavustusta 0,6 miljoonaa euroa. Yhdistys rahoitti avustusten jälkeen tarvittavat varat pitkäaikaisella lainalla ja haki niihin kaupungin omavelkaisen takauksen. Takauspäätös hyväksyttiin valtuustossa 15.11.2020, 84 §. Myönnetty takaus on 2,3 miljoonan euron suuruinen ja lainan takaisin maksuajaksi oli määritelty 30 vuotta.

 

Rahoituslaitos on ilmoittanut, että lainan takaus on uusittava 10 vuoden välein ja uudistaminen edellyttää valtuuston lainvoimaisen päätöksen.

 

Koskelan Setlementti ry tarvitsee lainojen järjestelemistä varten 1 640 000 euron lainan, johon yhdistys hakee nyt kaupungin omavelkaista takausta. Yhdistys kilpailuttaa uuden lainan pikaisella aikataululla. Lainan takaisinmaksuajaksi yhdistyksen hallitus on määritellyt 25 vuotta. 

 

Kuntalaki ja voimassaoleva käytäntö

 

1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan kunnan myöntämä takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää takausta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudelli- nen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Takaus ja muu vakuus voidaan myöntää myös liikuntalain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain, museolain, teatteri- ja orkesterilain tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Lisäksi takaus tai muu vakuus voidaan myöntää, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan, yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen. Takausta myönnettäessä tulee ottaa huomioon myös EU:n valtiontukisäännöt.

 

Takausta myönnettäessä kunnan tulee ottaa huomioon Euroopan unionin valtiontukisäännökset. Erityisen tärkeää on huomata, että valtiontukisäännökset on otettava huomioon myös niissä tilanteissa, joissa takaus annetaan kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan kuntakonserniin kuuluvan yhteisön tai kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa olevan yhteisön velasta tai sitoumuksesta. Myös tällainen takaus voi vääristää kilpailua.

 

Komissio on selventänyt valtiontukisäännösten soveltamista antamalla niistä tiedonantoja. Näistä keskeisin on niin kutsuttu Takaustiedonanto (2008/C 155/02), jonka 3.2. kohdan mukaan seuraavien edellytysten täyttäminen riittää osoittamaan, että yksittäinen valtiontakaus (jollaiseksi tässä yhteydessä katsotaan kuuluvaksi myös kunnan antama takaus) ei ole valtiontukea;

 

  1. lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa,
  2. takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti (kiinteä enimmäismäärä ja rajattu voimassaoloaika),
  3. takaus ei kata missään vaiheessa enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä ja
  4. takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta.

 

EU-tiedonannossa on myös todettu, että jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi.

 

Kunnan antaman takauksen tulee rajautua kunnan toimintaan kuuluvien tehtävien toteuttamiseen. Takauspäätöksille on tästä syystä luonteenomaista palvelutuotannon näkökulman korostuminen. Kunnan perustehtäviin kuuluu myös elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten tukeminen. Uuden kuntalain myötä oikeustila on kuitenkin viimeistään muuttunut sellaiseksi, että kunta ei käytännössä voi myöntää takauksia pelkästään elinkeinopoliittisin perustein.

 

Äänekosken kaupungin valtiontukianalyysi takauskohteelle:

 

1)     Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa

 

Koskelan Setlementti ry on toimittanut kaupungille tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2019. Näihin perustuen yhtiön voidaan tarkkaa taloudenpitoa noudattaen katsoa selviytyvän lainasta aiheutuvista kuluista. Yhtiön taseessa 31.12.2019 pysyvien vastaavien määrä oli 1,8 milj. euroa, eli takausten yhteismäärä on vain hieman pysyvien vastaavien määrää alhaisempi. Kiinteistöstä on tehty vuosittain poistoja vuositasolla n. 74 000 (2019).

 

2)     Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmu- kaisesti

 

Takauksen kiinteä enimmäismäärä on 1.640.000 euroa ja kesto 25 vuotta

 

3)     Takaus ei kata missään vaiheessa enempää kuin 80 % lainasaa- misen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä

 

Kaupungin takaus on enintään 80 %. Kunnat voivat taata yhdistysten toimintaa, kun kyse on paikallisista erityisolosuhteista, joilla turvataan palveluiden saatavuus ja tehokas tuottaminen. Kansalais- ja kansanopistotoiminta on Opetus- ja kulttuuriministeriön luvanvaraista toimintaa. Koskelan Setlementti on ainoa Äänekoskella ylläpitoluvan saanut toimija, joten tuotettavat palvelut eivät ole avoimilla markkinoilla kilpailutettavissa.

 

4)     Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta

 

Koskelan Setlementti ry maksaa kaupungille takausprovisiota 0,2 % lainapääomasta vuosittain.

 

Edellä kuvatun analyysin perusteella katsotaan, ettei takaukseen sisälly kiellettyä valtiontukea. Koskelan Setlementti ry esittää luovuttavansa kaupungille takauksen vastavakuudeksi kiinteistöpanttivelkakirjoja 1,5 miljoonan euron edestä.

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen p. 020 632 2072 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)          myöntää Koskelan Setlementti ry:lle omavelkaisen enintään 80 %:n takauksen kilpailutuksen voittaneelta rahoituslaitokselta otettavalle 1.640 000 euron lainalle;

 

2)          määrää, että takauksesta peritään vuosittain vuodesta 2021 alkaen 0,2 prosentin vuotuinen provisio 1.1. kunakin vuonna jäljellä olevalle pääomalle; ja

 

3)          valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan yhdessä allekirjoittamaan takaussitoumuksen, kun Koskelan Setlementti ry on luovuttanut 1,5 miljoonan euron edestä kiiinteistöpanttivelkakirjoja kaupungille.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa