Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.02.2021/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 992-403-4-21

 

KH 15.02.2021 § 48  

183/10.03.00.01/2021  

Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Hakemuksen mukainen kiinteistö 992-403-4-21 (Lepola) sijaitsee Äänekosken Ruotinkylässä, Ala-Keiteleen ranta-alueella. Kiinteistön pinta-ala on 1,6 ha. Rakennuspaikalla on vanha, 65 k-m2 suuruinen loma-asunto, joka on tarkoitus purkaa uuden tieltä. Lisäksi rakennuspaikalla on 21 k-m2 suuruinen, vuonna 2020 valmistunut aittarakennus. Rakennuspaikka on liitetty Ruotinkylän vesiosuuskunnan verkostoon, josta käyttövesi saadaan.

 

Hakijan toiveena on rakentaa vanhan loma-asunnon paikalle uusi, kerrosalaltaan 79,9 m2 suuruinen loma-asunto. Kokonaiskerrosala muodostuu rakennuksen ulkomitoista 7 m x 9,2 m (64,4 m2) ja kerrosalaa muodostavasta parvitilasta 15,5 m2. Kuistin mitat ovat 7 m x 3 m. Rakennukseen on suunniteltu saunatilat, joten erillistä saunarakennusta ei hakemuksen mukaan olisi tarvetta tehdä.

Kiinteistö on hakijoiden omistuksessa.

 

Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa Äänekosken rantayleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.3.2013 § 44. Kaavassa poikkeamishakemuksen kohteena olevan kiinteistön alueelle on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) sekä loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jonka määräys; Alue on tarkoitettu loma-asumiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen loma-asunnon, erillisen saunarakennuksen sekä talousrakennuksia siten, että rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään 250 m2. Alle 1500 m2:n rakennuspaikalla rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Numero osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän.

Hakemuksen mukaista rakennuspaikkaa koskee lisäksi seuraavat yleismääräykset;

1. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3000 m2. Vesihuollon toiminta-alueella rakennuspaikka on liitettävä keskitettyyn vesijohto- ja viemäriverkkoon. Ellei liittäminen ole mahdollista, tulee ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alan olla vähintään 5000 m2.

2. Vesistöön tai vesijättöön rajoittuvan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 m.

3. Rakennuksen vähimmäisetäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta määräytyy kerrosalan mukaisesti siten, että:

-          kerrosalaltaan enintään 80 m2:n suuruisen rakennuksen etäisyys rantaviivasta on vähintään 30 metriä

-          kerrosalaltaan yli 80 m2:n suuruisen rakennuksen etäisyys rantaviivasta on vähintään 60 metriä

4. Yhden kerrosalaltaan enintään 25 m2:n saunarakennuksen ja pohjapinta-alaltaan enintään 10 m2:n huvimajan, katoksen tai kesäkeittiön saa sijoittaa vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

5. Rakennettaessa vähintään 100 m muunnettua rantaviivaa käsittävälle rakennuspaikalle, saa rakennuspaikalle rakentaa kaksi yksiasuntoista kerrosalaltaan enintään 80 m2:n asuinrakennusta ja talousrakennuksia. Tällaista rakennuspaikkaa ei saa lohkomalla muodostaa useammaksi tilaksi.

7. Rakentaminen tulee sovittaa mahdollisimman hyvin olemassa oleviin maaston muotoihin. Rakennuspaikan rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää ja puuston osalta vain harventaminen on sallittua. Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa kaataa.

9. Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen.

 

Poikkeaminen: Haetaan poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n määräyksestä yleiskaavan toteuttamisesta (yleiskaavan määräyksistä poikkeaminen). Haetaan poikkeamista rakennuksen etäisyydestä rantaviivaan (30 m). Suunniteltu rakennus on kooltaan 79,9 k-m2 ja rakentaminen sijoittuu 16 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

Poikkeamisen toimivalta kuuluu Äänekosken kaupunginhallitukselle maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n sekä kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaisesti.

 

 Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista:

Rakennetaan uusi hirsinen lomarakennus vanhan lautarakenteisen tilalle, jonka kerrosala on noin 65 m2. Haetaan poikkeamalupaa rakentaa uusi loma-asunto vanhan huonokuntoisen tilalle. Rakennus sijoittuu noin 16 metrin päähän rannasta ja sen julkisivu järvelle päin pysyy saman levyisenä, kuin nykyisessä. Rakennuksessa on parvi. Rakennuspaikan maasto tällä kohdalla on tasaista, eikä tarvitsisi tehdä maisemaa turmelevia maansiirtotöitä merkittävästi. Rakennettaessa tälle etäisyydelle rannasta, tilalle ei tarvitsisi tehdä erillistä saunarakennusta. Lisäksi rakennus tällä kohdalla, ei näkyisi naapureille häiritsevästi. Rannan suojapuusto säilytetään ja ulkoväritys sama kuin 2020 valmistuneessa aittarakennuksessa (siniharmaa sävy ilta).

Uudisrakennuksen vaikutus maisemaan vähäinen, koska paikalta poistetaan ensin vanha huonokuntoinen rakennus. Rakennuspaikalla on tie, sähkö ja vesijohto.

 

Naapurin kuuleminen ja lausunnot: Hakija on kuullut naapurit maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

 

Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn toiminnan luonne ja sijoittuminen, Äänekosken rantayleiskaavan sisältö sekä kiinteistölle rakentunut rakennuskanta, ei rakentamisen ole katsottavan aiheuttavan 171 §:ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia.

 

-

Ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakennuspaikalla oleva loma-asunto on ollut kyseisellä paikalla ennen kaavan laatimista. Rakennuksen kerrosala on noin 65 m2, eikä uusi rakennusmassa tästä suuresti poikkea. Kerrosalaa muodostuu olevasta rakennuksesta poiketen parvitilasta, joka on suhteellisen matala. Rakennuspaikalla olevien rakennusten kerrosala ei ylitä yleiskaavassa määritetyn sallitun kerrosalan määrää. Rakennuspaikan järjestelyt on toteutettu olevien rakennuspaikkojen mukaisesti ympäristöön sopeutuvaksi.

 

-

Ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Rakennuspaikalla ei tiedetä olevan suojeltavia kohteita.

 

-

Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Alueella ei tiedetä olevan suojeltavia kohteita. Vaikka vanha loma-asunto on lautarakenteinen ja oman aikakautensa tyylinen, ei sillä katsota olevan rakennussuojelullista arvoa. Rakennus on lisäksi huonokuntoinen.

 

-

Ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Suunniteltu rakennushanke sijoittuu olemassa olevan vanhan rakennuksen paikalle ollen ulkomitoiltaan vanhan rakennuksen mukainen eikä sen katsota johtavan vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Poikkeaminen rakennuksen etäisyydestä rantaviivaan ei luo merkittäviä vaikutuksia nykyiseen kiinteistön maankäyttöön. Ympäristö säilyy rakennuspaikalla suurelta osin nykytilassa. Rakennuspaikka on liitetty alueella toimivan vesiosuuskunnan verkostoon. Jätevesijärjestelyt tulee suunniteltavaksi rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

 

Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä poikkeamiselle säädetyt oikeudelliset edellytykset ja erityinen syy kokonaisharkintaan perustuen; rakennuspaikka on rakentunut vanhan loma-asunnon ympärille muodostaen oman kokonaisuutensa.

 

Sovelletut säännökset:

MLR 43 §, MRL 171 §, MRL 173 §, MRL 174 §, MRL 145 §, MRA 86 §

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen kiinteistöä 992-403-4-21 koskevan poikkeamishakemuksen. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma jätevesien johtamisesta voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä ja ympäristölainsäädännössä säädetyin edellytyksin.

 

 Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuota. Tänä aikana on haettava rakennuslupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä.

 

 Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 520 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa