Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.03.2021/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite asiakkaiden asioiden hoitamisesta / Virtanen Matti ym.

 

KVALT 22.02.2021    

 

Matti Virtanen jätti hänen ja 24 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen asiakkaiden asioiden hoitamisesta.

 

Päätös Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

  - - - - -

 

KH 08.03.2021 § 72  

288/07.02.00/2021  

 Valtuutettu Matti Virtasen ym. 22.2.2021 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupungin organisaatiossa otetaan poikkeuksetta käyttöön hallintomenettelylain periaatteet asiakkaiden asioiden hoitamisessa, vaikka esitys kuntalaiselta olisi tullut puhelimitse. Tämän esitetään tarkoittavan, että ensimmäisenä asian tiedoksi saanut viranhaltija tai työntekijä ottaa asian selvittääkseen eikä asiakasta laiteta soittelemaan epätietoisena taholta toiselle. Vielä aloitteessa arvioidaan, että ongelma on kasvanut erityisesti nyt koronaepidemian aikana, kun asiakaspalvelupisteet ovat olleet suljettuina.

 

Aloitteen johdosta voidaan todeta seuraavaa:

 

Hallintomenettelylaki (598/1982) on kumottu 1.1.2004 voimaan tulleella hallintolailla (434/2003).

 

Hallintolain 19 §:n mukaan asia pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla vaatimukset perusteineen. Viranomaisen suostumuksella asian saa panna vireille myös suullisesti.

 

Lain 20 §:n mukaan hallintoasia tulee vireille, kun asian vireille panemiseksi tarkoitettu asiakirja on saapunut toimivaltaiseen viranomaiseen tai kun asia on sille suullisen vireillepanon yhteydessä esitetty ja käsittelyn aloittamiseksi tarvittavat tiedot on kirjattu.

 

Edelleen lain 21 §:n mukaan viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan kuulumattoman asian käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle.

 

Kunnalliset viranomaiset kuuluvat hallintolain soveltamisalalle lain 2 §:n 2 momentin perusteella. Kunnallisia viranomaisia ovat kunnan toimielimet ja viranhaltijat. Hallintolain säätämisen johtaneen hallituksen esityksen (HE 72/2002 vp, s. 51) mukaan kunnallisen viranomaisen määritelmä on viime kädessä johdettavissa siitä, onko orgaanilla oikeudelliseen normiin perustuvia tehtäviä ja toimivaltaa. Kunta oikeushenkilönä ei siis ole viranomainen, vaan kunnassa, kunnan piirissä, toimii useita eri viranomaisia.

 

Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että hallintolaissa viranomaistoimintaan kuuluvan asian vireillepanolta lähtökohtaisesti edellytetään kirjallista muotoa. Kaupunki ei voi loukkaamatta hallintolain 19 §:ssä tarkoitettua kunkin viranomaisen harkintavaltaa vaatia, että jokaisen viranomaisen ja jokaisessa asiassa tai asiaryhmässä olisi hyväksyttävä tästä pääsäännöstä poikkea suullinen vireillepanotapa. Asioiden ja asiaryhmien erojen vuoksi tällainen vaatimus olisi myös epäkäytännöllinen ja asian hoitamisen kannalta epätarkoituksenmukainen.

 

Kaupungin toiminta organisaationa ja työnantajana perustuu toimijoiden väliseen työnjakoon. Kaupungin viranomaisten välinen toimivallan jako on määrätty valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Viranomainen tai työntekijä ei voi ottaa hoitaakseen sellaista hallintoasiaa, joka ei kuulu hänen tehtäviinsä lainsäädännön tai hallintosäännön perusteella. Tällainen menettely olisi ristiriidassa lainsäädäntöön ja hallintosääntöön perustuvan toimivallan jaon kanssa ja sisältäisi riskin äärimmillään jopa rangaistavaksi teoksi säädetystä toimivallan ylityksestä.

 

Työajan käyttäminen omiin tehtäviin kuulumattomiin asioihin on ristiriidassa myös työajan ja työnantajan voimavarojen tehokasta käyttöä koskevan työoikeudellisen käyttäytymisvaatimuksen kanssa. Hallinto- ja viranomaistoimintaa ohjaaviin periaatteisiin ei kuulu se, että asiakkaan ensimmäinen kontakti kaupungin puolella huolehtii asiakkaan asiasta riippumatta siitä, onko tällä ensimmäisellä kontaktilla toimivaltaa tai muita edellytyksiä asian käsittelyyn.

 

On syytä huomata, että kaupungin hallussa tai käytettävissä olevien, asiakasta koskevien tietojen tarkastelu ja muu käsittely edellyttää lainmukaista ja hyväksyttävää käsittelyperustetta. Kaupungin viranomaisiin ja työntekijöihin lukeutuvien henkilöiden pääsy asiakastietoihin ja näitä varten oleviin tietojärjestelmiin on määritelty kunkin viranomaisen ja työntekijän toimivallan ja tehtävien mukaan. Henkilö ei pääse sellaisiin tietoihin, jotka eivät liity hänen tehtäviin, vaikka yksittäinen asiakas niitä kyseiseltä viranomaiselta tai työntekijältä tiedustelisi tai vaikka hän esittäisi niihin lisättäviä seikkoja. Viranomaiselta vaadittujen tietosuoja- ja tietoturvallisuuskäytänteiden johdosta olisi siis myös teknisesti erittäin vaikeata toteuttaa menettelyä, jossa nimenomaan asiakkaan ensi kontakti ottaa hoitaakseen asiakkaan asian riippumatta asian luonteesta.

 

Vielä voidaan kiinnittää huomiota siihen, että moniin hallinto- ja viranomaistehtäviin liittyy viranhaltijaa koskevia muodollisia kelpoisuusvaatimuksia. Näiden taustalla on ajatus, että asiakkaan asiaa hoitavan tulee olla esimerkiksi suorittanut säädetyn koulutuksen tai saanut säädetyn laillistuksen ammattihenkilönä toimimiseen. Hyvään asiakaskokemukseen ei yleensä voine kuulua se, että asiakkaan asiaa hoitaa henkilö, jolla ei ole koulutuksen tuottamaa osaamista tai laillista ammattioikeutta asiassa toimimiseen.

 

Valtuustoaloitteesta ei ilmene, mihin asioihin tai asiaryhmiin aloitteessa tarkoitetut tilanteet ovat liittyneet tai voivat liittyä. Tämän johdosta ei ole mahdollista selvittää, onko jonkin tietyn asian tai tilanteen hoitamisessa kaupungin organisaatiossa esiintynyt virheitä tai puutteita.

 

Tavanomainen ja voimassa oleva menettelytapaohje on, että jos kaupungin viranomainen tai työntekijä saa yhteydenoton, jonka sisältö ei kuulu viranomaisen tai työntekijän toimivaltaan ja tehtäviin, yhteyttä ottanutta kehotetaan kääntymään asiassa toimivaltaisen viranomaisen tai muun toimijan puoleen. Tämä menettely on säädösten ja määräysten perusteella oikea, kaupungin kannalta tarkoituksenmukainen ja myös asiakkaan edun mukainen. Kirjallisessa muodossa viranomaisasiassa saapuneet yhteydenotot siirretään tarvittaessa oikeana pidetylle viranomaiselle hallintolain 21 §:n mukaisesti.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) antaa valtuustolle tiedoksi valtuutettu Matti Virtasen ym. 22.2.2021 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet; ja

 

2) ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa