Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.03.2021/Pykälä 75

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n toiminnan selvittämisestä / Kotilainen Joni ym.

 

KVALT 22.02.2021    

 

Joni Kotilainen jätti hänen ja seitsemän muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n toiminnan selvittämisestä.

 

Päätös Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

  - - - - -

 

KH 08.03.2021 § 75  

289/00.04.02/2021  

 Valtuutettu Joni Kotilaisen ym. 22.2.2021 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki teetättää ulkopuolisen puolueettoman selvityksen Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n toiminnasta ja että selvitys esitellään valtuustolle ja julkaistaan niiltä osin kuin yhtiölaki, oikeastaan osakeyhtiölaki, sen sallii. Lisäksi esitetään, että tilintarkastajalta vaaditaan selvitys ja perustelu siitä, miksi lakia on rikottu ja miksi tilintarkastaja ei ole asiaan puuttunut.

 

Aloitteen johdosta voidaan todeta seuraavaa:

 

Aloitteesta ei ilmene Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n toimintaa koskevan selvityksen tavoitetta eli mitä yhtiöön liittyvää asiaa halutaan selvittää ja millaisia tietoja selvityksen odotetaan tuottavan. Kyseessä ei liene ainakaan yhtiön harjoittaman niin sanotun ulosmyynnin volyymi, koska tämä on jo kaupungin tiedossa. Ulosmyynnillä viitataan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 15 §:ssä tarkoitettuun sellaiseen liiketoiminnan osaan, jonka yhtiö harjoittaa muiden tahojen kuin Äänekosken kaupungin ja Ääneseudun Asunnot Oy:n kanssa.

 

Ulosmyyntiin liittyviä tietoja on esitetty valtuutetuille 26.10.2020 ja 2.11.2020 pidetyissä valtuustoseminaareissa ja osin myös 9.11.2020 pidetyssä valtuuston kokouksessa, jossa valtuusto päätti (52 §) muuttaa Äänekosken kaupungin omistajapoliittista asiakirjaa.

 

Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n asemaa hankintalain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettuna kaupungin sidosyksikkönä ja tämän aseman saavuttamisen edellytyksiä on tarkasteltu myös FCG Konsultointi Oy:n laatimassa hankintaoikeudellisessa muistiossa, joka toimitettiin valtuutetuille 29.10.2020. Muistion taustalla oli kaupungin FCG:lle antama konsultointitoimeksianto.

 

Sen sijaan valtuustoaloitteessa esitettyyn kysymykseen tilintarkastajan menettelystä yhtiön toimintaan ja kaupungin ja yhtiön väliseen suhteeseen liittyvissä asioissa ei ole tähän mennessä kiinnitetty huomiota. Aloitteesta ei ilmene, tarkoitetaanko tilintarkastajalla yhtiön vai kaupungin tilintarkastajaa vai ehkä molempia.

 

On mahdollista kysyä, missä määrin kaupungin tilintarkastaja on kaupungin hallintoa ja taloutta tarkastaessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että onko kaupungilla ollut hankintalain mukaisia edellytyksiä toteuttaa hankintoja Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:ltä hankintalaissa tarkoitettuina sidosyksikköhankintoina. Toisaalta voidaan ehkä myös kysyä, onko yhtiön tilintarkastaja kiinnittänyt huomiota siihen, ylittääkö yhtiön harjoittama ulosmyynti hankintalain 15 §:ssä (1.1.2019 lukien) tai 174 §:n 3 ja 5 §:ssä (31.12.2018 saakka) tarkoitetut prosentuaaliset tai euromääräiset rajat, joissa pitäytyminen on ollut edellytyksenä sille, että yhtiö on kaupungin sidosyksikkö.

 

Tilintarkastaja ei kuitenkaan ole oikeudellisessa vastuussa tarkastuskohteena olevan kunnan tai osakeyhtiön hallinnon ja toiminnan lainmukaisuudesta taikka hankintayksikön ja sen määräysvallassa olevan tytäryhteisön välisten järjestelyjen taloudellisesta tai muusta tarkoituksenmukaisuudesta. Tilintarkastajan on hoidettava tarkastustehtävänsä tätä koskevan lainsäädännön ja hyvän tilintarkastustavan mukaisesti, mihin muun muassa kuuluu tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:n (622/2016) 5 momentissa tarkoitettu velvollisuus huomauttaa tilintarkastuskertomuksessa, jos yhteisön vastuuvelvollinen on rikkonut lakia.

 

Kysymys kaupungin hankinnoissa ja kaupunkikonsernin sisäisissä suhteissa noudatetun toimintamallin yhteensopivuudesta toisaalta valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille vahvistamien strategisten tavoitteiden kanssa ja toisaalta konsernijohtona toimivan kaupunginhallituksen yhtiölle antamien ohjeiden kanssa on luonteeltaan ensisijaisesti poliittinen kysymys.

 

Kaupunginhallitus voi halutessaan päättää teettää Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n toimintaa koskevan ulkopuolisen selvityksen. Jotta selvitys vastaisi sitä koskevia odotuksia, selvitystyön tehtävänannon kirjoittamiseen on kiinnitettävä riittävää huomiota. Huolellinen tehtävän määrittely tukee myös selvitystyön hankintaan liittyvän tarjouspyynnön laatimista.

 

Riippumatta ulkopuolisen selvityksen teettämisestä on kaupungilla joka tapauksessa mahdollisuus pyytää kaupungin tai yhtiön tilintarkastajalta tai molemmilta näistä selvitystä edellä tarkoitettujen kysymysten käsittelystä tilintarkastustehtävässä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) merkitsee aloitteen tiedoksi ja käy lähetekeskustelun aloitteessa tarkoitetusta asiasta; ja

 

2) päättää aloitteen johdosta suoritettavista toimenpiteistä kokouksessa tehtävän kaupunginjohtajan ehdotuksen pohjalta.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

 Kaupunginhallitus:

 

1)

merkitsee aloitteen tiedoksi ja käy lähetekeskustelun aloitteessa tarkoitetusta asiasta;

 

2)

toteaa, että Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n tilanteesta on tehty esittelytekstissä mainitut, riittävät ja kattavat ulkopuoliset selvitykset syksyllä 2020 ja valtuusto on muuttanut yhtiötä koskevia omistajapoliittisia linjauksiaan kokouksessaan 9.11.2020 (§52), eikä kaupunginhallitus näin ollen näe enää tarvetta ulkopuolisille lisäselvityksille;

 

3)

edellyttää, että Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n hallitus pyytää tilintarkastajaltaan lausunnon, onko kaupunginvaltuuston 9.11.2020 (§52) yhtiötä koskevat muutokset toimeenpantu ja yhtiö näin ollen toimii ns. in house -asemassa kaupunkiin nähden;

 

4)

edellyttää, että Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n johto esittelee kaupungin ja yhtiön välisen strategisen kumppanuussopimuksen kaupunginvaltuustolle kevään 2021 aikana;

 

5)

antaa valtuustolle tiedoksi valtuutettu Joni Kotilaisen ym. 22.2.2021 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet; ja

 

6)

ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa