Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.03.2021/Pykälä 63

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja veroperustemuutoksista johtuva verotulomenetysten korvaus sekä opetustoimen muu rahoitus vuonna 2021

 

KH 15.02.2021 § 42 

 

 Valtiovarainministeriö on vahvistanut vuonna 2021 maksettavan pe­rus­pal­ve­lui­den valtionosuuden, verotulotasauksen, ve­ro­tu­lo­me­ne­tys­ten korvauksen sekä perusopetuksen kotikuntakorvauksen.

 

 Peruspalvelujen valtionosuuden määräksi on vahvistettu 35,021 mil­joo­naa euroa, verotulotasaukseksi 7,517 miljoonaa euroa sekä ve­ro­tu­lo­me­ne­tys­ten korvaukseksi 8,777 miljoonaa euroa. Lisäksi verolykkäysten takaisinperinnän määräksi on vahvistettu -0,281 miljoonaa euroa.

 

 Valtionosuuden tilityksessä kuitataan lisäksi kuntien väliset pe­rus­ope­tuk­sen kotikuntakorvaukset, joiden määräksi Äänekosken kau­pun­gin osalta on vahvistettu nettomääräisesti -176 313 euroa.

 

 Yhdistettyyn maksatukseen sisältyvät valtiovarainministeriön myön­­mä kunnan peruspalvelujen valtionosuus, verotulomenetysten kor­vauk­set ja kotikuntakorvaukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myön­­mä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa se­kä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus, jon­ka määräksi Äänekosken kaupungin osalta on vahvistettu -1,115 milj. euroa. Näin ollen vuoden 2021 maksatuksen yhteismäärä on 49,919 milj. euroa.

 

 Kunnalla on peruspalveluiden valtionosuuslain 64 §:n perusteella oi­keus tehdä päätöksen johdosta oikaisuvaatimus val­tion­va­rain­mi­nis­te­riöl­le kolmen kuukauden kuluessa pää­tök­sen tiedoksisaannista.

 Valtionosuuslaskelma, verotulotasaus ja kotikuntakorvaukset on tar­kas­tet­tu käytettävissä olevin tiedoin, eikä niissä tai laskelmissa ole ha­vait­tu virheitä.

 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt hallinnonalansa val­tion­osuuk­sis­ta oman erillisen päätöksensä. Tämä päätös on tarkastettu käy­tet­­vis­sä olevin tiedoin, eikä niissä tai laskelmissa ole ha­vait­tu vir­hei­tä.  Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä voi­daan hakea oi­kai­sua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tie­dok­si­saan­nis­ta.

 

 Kaupunginvaltuuston 7.12.2020 hyväksymässä talousarviossa val­tion­osuuk­siin on budjetoitu 50 327 800 euroa vuodelle 2021. Yl­lä vah­vis­te­tun päätöksen mukaisesti Äänekosken kaupunki saa val­tion­osuuk­sia yhteensä 49 919 500 euroa. Kotikuntakorvaukset on bud­je­toi­tu kasvun ja oppimisen toimialalle ja niiden net­to­vai­ku­tus mak­sa­tuk­seen on -176 313 euroa.             

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen 020 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     merkitsee valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset tietoonsa saatetuksi;

 

2)     päättää, ettei se hae oikaisua annettuihin päätöksiin; ja

 

3)     ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2021 talousarvion valtionosuuksista vähennetään 408 300 euroa.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KVALT 22.02.2021 § 3 

 

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

Valtuusto päättää, että vuoden 2021 talousarvion valtionosuuksista vähennetään 408 300 euroa.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 08.03.2021 § 63  

781/02.02.00/2020  

Tilintarkastuksen yhteydessä havaittiin, että Äänekosken oppilastiedoissa on pieniä poikkeamia MultiPriimuksen ja Koski-palvelun välillä oppilasmäärien suhteen.

 

Esi- ja perusopetuksen vuoden 2021 valtionosuusrahoituksen laskennassa käytetään sekä Koski-tietovarannosta poimittuja suoritteita, että erillisellä Opetushallituksen tiedonkeruulla kerättyjä suoritteita. Koski-tietovarannosta poimitut tiedot perustuvat 15.11.2020 mennessä Koski-tietovarantoon siirrettyihin/tallennettuihin tietoihin. Koski-tiedoista on poimittu 20.9.2020 läsnäolleiden oppilaiden määrä, jonka perustella Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätös on tehty.

 

Koski-palvelun käyttöönotto on valtakunnallisesti ollut haasteellinen. Äänekosken osalta on jouduttu myös työstämään erillisiä tiedonsiirtoja oikean tiedon ja oikean oppilasmäärän varmistamiseksi Koski-palveluun. Oikea oppilasmäärä on tarkastusten jälkeen 1985, joten valtionosuuspäätöksen perusteena käytetty oppilasmäärä (1988) on ollut virheellinen. 

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen oppilasmäärän korjaamiseksi oikeaksi eli 1985 oppilaaseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa