Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.03.2021/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Korttelin 34 (osa) asemakaavan muutos, Suolahti / Kaavaehdotus

 

KH 14.12.2020 § 316 

 

Maanomistaja esittää asemakaavan ja tonttijaon muutoksen laatimista kiinteistöjen 992-35-34-4 ja 992-403-13-115 alueella. Kiinteistölle 992-35-34-4 on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu erillispientalojen korttelialuetta (AO) ja kiinteistölle 992-403-13-115 lähivirkistysaluetta (VL). Maanomistajalla on tavoitteena yhdistää alueet yhdeksi rantaan ulottuvaksi erillispientalotontiksi. Kaavamuutoksessa rantaan ulottuvalle erillispientalotontille on kaavan voimaantulon jälkeen mahdollista hakea rakennuslupaa rantasaunan rakentamiselle.

 

Asemakaavan muutos koskee vain yhtä tonttia ja lähivirkistysaluetta Suojärven rannalla, mistä syystä voidaan katsoa, ettei kaavahanke ole vaikutuksiltaan merkittävä (MRL 52 §). Hallintosäännön 22 § kohdan 3 mukaan asemakaavan hyväksymisestä päättää Äänekosken kaupunginhallitus. Asemakaavan muutoksessa muodostuu yksi rantaan rajoittuva tontti 35. kaupunginosassa korttelissa 34, Suolahdessa. Lähivirkistysaluetta poistuu kaavamuutoksen yhteydessä noin 2000 m2, josta 1830 m2 suuruiselle alueelle osoitetaan erillispientalojen korttelialuetta. Kaavalla muodostettavan erillispientalotontin pinta-alaksi muodostuu kokonaisuudessaan 3488 m2. Rakennusoikeutta osoitetaan 400 k-m2. Rantaan esitetään puustoisena säilytettävää aluetta 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta, jonka jälkeen rakentamisen aluetta esimerkiksi saunarakennuksen rakentamiselle. Rakennus voi kooltaan olla enintään 25 k-m2. Suunnittelualueen pinta-ala on 3659 m2. Muodostuva erillispientalotontti on Suolahti 2020 osayleiskaavan mukainen.

 

Kaavan yhteydessä laaditaan tonttijaon muutos, joka asetetaan nähtäville ehdotusvaiheessa. Maanomistajalta peritään tonttijaon muutoksesta maksu maankäyttö- ja rakennuslain 82 § mukaisesti. Maksun suuruus on 250 €, kun tonttijako laaditaan kaavatyön yhteydessä.

 

Maankäyttöpalvelut perii asemakaavan muutoksesta maksun maankäyttö- ja rakennuslain 59 § perusteella kaupunginhallituksen 24.4.2017 hyväksymän hinnaston mukaisesti. Kaavamuutos laaditaan kaupungin työnä. Hinnaston mukainen taksa on 2000 €. Hinta sisältää yhden pientalotontin asemakaavan muutoksen (1500 €) laatimisen kuulutuskuluineen (500 €).

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

päättää käynnistää asemakaavan muutoksen korttelissa 34 ja saattaa vireille asettamalla hanketta kuvaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 § mukaisesti;

 

2)

päättää asettaa 8.12.2020 päivätyn korttelin 34 osan muutosta koskevan valmisteluaineiston yleisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti ja pyytää asianmukaiset viranomaislausunnot; ja

 

3)

päättää periä maanomistajalta asemakaavan muutoksesta hinnaston mukaisen korvauksen 2000 € ja tonttijaon muutoksesta 250 €.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 08.03.2021 § 64  

1296/10.02.03/2020  

Kaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 16.12.2020-15.1.2021 välisen ajan. Valmisteluaineistosta kaupungille toimitettiin yksi lausunto. Mielipiteitä ei määräpäivään mennessä saapunut.

 

Lausunnon pääsisältö: Voimassa olevassa asemakaavassa tontin ja Suojärven välissä sijaitseva alue on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Virkistyksellisen merkityksen lisäksi ranta-alueella on varsin mahdollisesti merkitystä liito-oravan elinympäristönä, koska lajista on tehty useita havaintoja Suojärven ranta-alueilta. Valmistelun yhteydessä ei ole tehty lajiin liittyviä selvityksiä eikä vaikutusarvioinnissa ole otettu asiaan kantaa. Kaavaselostusta tulee täydentää tältä osin. Vaikutusarvioinnissa tulee ottaa huomioon kaavamuutoksen myötä aiheutuvat muutokset maankäytössä koko VL-merkinnällä osoitetulla alueella.

Muutos kohdistuu tontin ranta-alueelle. Muutkin tonttia ja vaikutusaluetta koskevat kaavoitukselliset asiat kokonaisuutena tulee ajantasaistaa. Tontille on osayleiskaavassa merkitty meluntorjuntatarve. Tämä tulee tutkia ja tarvittaessa ratkaista asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Tontti rajautuu maantiehen 6452, jonka kohdalla asemakaava on vanha. Liittymäjärjestelyt ja liittymäasiat tulee päivittää asemakaavamuutosten yhteydessä järkevinä kokonaisuuksina. Tavoitetilana on, että maantie 6452 on asemakaava-alueella tulevaisuudessa katu. Jatkossa maantien 6452 liikennealue tulee ottaa mukaan alueen asemakaavoihin ja päivittää katualueeksi tai ratkaista hallinnollinen muutos erillisenä asemakaavahankkeena.

Kaavamuutosalueen vastarannalla sijaitsee Keski-Suomen opisto, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö. RKY rajaus tulee Suojärven vesialueelle. Tulisi kiinnittää huomiota saunarakennuksen sovittamiseen rantarinnemaisemaan ja rantavyöhykkeen säilymiseen mahdollisimman luonnonmukaisena ja puustoisena, muodostaen suojavyöhykkeen vesiltä käsin katsottuna. Maisemavaikutuksia tulisi arvioida suhteessa läheiseen RKY-kohteeseen ja sen maisemaan.

 

Kaavoittajan vastine: Täydennetään kaavaselostukseen vaikutusten arviointia kaikilta lausunnossa määritellyiltä osin. Lisätään melualue -merkintä korttelialueelle. Tarkemmat meluselvitykset tulee tarpeen mukaan laadittavaksi laajemman alueen kaavatarkastelussa, joka Äänekosken kaupungilla tulee laadittavaksi myöhemmin. Äänekosken kaupunki pitää maantien 6452 hallinnollisten muutosten tarkastelua omana kaavahankkeenaan parhaana ratkaisuna erillisten kaavamuutosten sijaan. Kaavamuutoksen käynnistämisajankohdasta päätetään erikseen. Huomioidaan kuitenkin tässä kaavamuutoksessa tonttiliittymän sijoittuminen maantien 6452 alueelle. Kiinnitetään ehdotusvaiheen valmistelussa huomiota RKY-kohteen maisemavaikutuksiin vastarannan saunarakennusten osalta ja täydennetään vaikutusten arviointia.

 

Lausunnon perusteella kaavakartalle ja kaavaselostukseen tehtiin vastineen mukaiset täydennykset. Kaavaehdotusaineisto valmisteltiin päiväyksellä 8.3.2021. Tonttia koskeva sitova tonttijako asetetaan nähtäville samanaikaisesti ja hyväksytään asemakaavan muutoksen yhteydessä.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavoittajan vastineen kaavan valmisteluvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

päättää asettaa 8.3.2021 päivätyn kaavaehdotusaineiston ja tonttia koskevan sitovan tonttijaon muutoksen nähtäville kuulemista varten MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti. Ehdotusaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa