Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 84

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuoden 2021 talousarvioon koskien investointeja, Kennäs ja monitoimiaukio

 

TELA 11.03.2021 § 18   

 

 Äänekosken kaupungin investointiohjelma vuosille 2021 - 2023 on laadittu tilanteessa, jossa Äänekosken kaupungin talouden kantokykyä oli arvioitu koronasta johtuen alentuneeksi. Investointiohjelma oli mitoitettu varsinkin vuodelle 2021 sen mukaisesti, mikä oletettiin olevan investointitarpeiltaan kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukainen.

 

 Vuonna 2020 investointiohjelmaa karsittiin mittavasti, joka aiheutti hankkeiden jaksottamista uudelleen seuraaville vuosille, tehden osasta tulevaisuuden näkymää investoinnin osalta euromääriltään varsin suuriksi. Lisäksi investointien suunnittelussa otettiin tarkasti huomioon eri hankkeiden tärkeyttä kaupunkia kehitettäessä. Investointeja suunniteltaessa huomioidaan aina hankkeiden tarve, muutokset palvelurakenteessa, yleiset markkinatilanteet ja muut merkittävät ja havaitut seikat, joilla voi olla investointeihin merkitystä.

 

 Äänekosken kaupungin investointien toteuttamisella on merkittävä osa Äänekoskelaisten tarpeiden tyydyttämiseksi tehtävässä toiminnasta. Varsinaisen rakentamisen keskeisenä tehtävänä on tuottaa tai korjata rakennukset, liikenneväylät tai muut toiminnot. Kaupungin kehittymisen kannalta on tärkeää, että palvelut voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti, tarvittavat toimitilat voidaan tehdä, toteuttaa ja ylläpitää sekä rakentaa liikenteen tarvitsemat väylät. On huomioitava, että tarvittavat puistot, viheralueet, ojat ja muut vastaavat ovat myös oikea aikaisesti toteutettu.

 

 Äänekosken kaupungissa on laadittu strategia, joka kertoo siitä, minkälainen kaupunki meillä on tulevaisuudessa. Strategia perustuu tavoitteille, jotka on asetettu ja jotka ovat Äänekosken kaupungin valtuuston hyväksymiä talouden ja toiminnan näkökulmasta pitkälle aikavälille. Strategia ohjaa muun muassa kaupungin investointeja ja niiden suunnittelua ja lopulta myös niihin kohdistuvaa päätöksentekoa. Nykyinen kaupungin strategiatyöryhmä on nimetty 17.6.2019. Kaupungin hallitus on asettanut työryhmän toimikaudelle 18.6.2019-31.5.2021. Strategiatyöryhmän tarkoitus on valmistella kaupungin strategisia linjauksia ja kaupunkistrategian mukaisia toimenpiteitä. Ryhmään kuuluu kaupungin hallituksen nimeämät edustajat, valtuustoryhmien valitsemat jäsenet sekä kaupunginjohtajan valitsemat virkamiehet. Äänekosken kaupungin tonttimaan tarjonnassa on tapahtunut nopea muutos, mikä on johtanut ennakoimattomasti tilanteeseen, että hyvillä liikennepaikoilla olevalle ja sijaitsevalle tonttimaalle on tarvetta. Nyt kysymyksessä on ennen kaikkea liikenneväylien ja niihin liittyvien rakenteiden merkityksestä myynnin mahdollistamiseksi.

 

 Kaupungin strategiatyöryhmä on linjannut, että Kotakennään alueen tonttien tavoittamiseksi on ryhdyttävä välittömästi rakentamaan sinne johtavaa katua. Hankkeelle ei ole myönnetty vuodelle 2021 investointimäärärahaa. Kyseinen katu (Kennäs), on investointiohjelmassa vuonna 2023. Alueen katusuunnitelma on valmis ja määrärahan myöntäminen mahdollistaisi kadun rakentamisen jo tänä vuonna ja valmistumisen syksyllä 2021.

 

 Kaupunkistrategiatyöryhmä linjasi myös, että keskustan kehittäminen on nostettava investointihakkeeksi jo vuodelle 2021. Keskustan kehittäminen nähdään kaupungin vetovoimaisuuden kannalta erittäin merkittäväksi, eikä sen suunnittelun aloittamisessa voida viivytellä. Keskustan kehittämisen vaikutukset ulottuvat laajalle ja koskettavat suuresti alueella toimivia yrityksiä, organisaatioita ja yhteisöjä. Suunnittelun valmiudet ovat olemassa ja myös kaavallinen valmius antaa sille hyvät lähtökohdat. Hankkeeseen liittyy oleellisesti myös ns. Toripaviljongin rakentaminen kaupungin tytäryhtiön toimesta. Jotta keskustan kehittäminen olisi turvattu, tulisi monitoimiaukion jatkosuunnittelu käynnistää ja sille myöntää investointimääräraha vuodelle 2021.

 

Valmistelija tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

 

Esittelijä tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää Äänekosken kaupungin hallitukselle ja edelleen valtuustolle. että vuoden 2021 talousarvion investointiosaan lisätään:

 

 1. Kotakennään alueen jatkorakentamiseen (Kennäs) 550 000 €

 2. Keskustan monitoimiaukion suunnitteluun 50 000 €

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

 

KH 22.03.2021 § 84  

781/02.02.00/2020  

Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9,3 miljoonan euron nettoinvestoinnit talousarviovuodelle 2021. Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys nostaa investointimenoja 0,6 miljoonalla eurolla. Vuoden 2021 hyväksytyssä talousarviossa vuosikate on 10,2 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 8,6 miljoonaa euroa, joten vuosikate riittää kattamaan investointimenot.

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)     myöntää Kotakennään alueen jatkorakentamiselle 550 000 euron investointimäärärahan vuodelle 2021; ja

 

2)     myöntää keskustan monitoimiaukion suunnitteluun 50 000 euron investointimäärärahan vuodelle 2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa