Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 88

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 992-461-7-123

 

KH 22.03.2021 § 88  

341/10.03.00.01/2021  

Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Hakemuksen mukainen kiinteistö 992-461-7-123 (Vesiperä) sijaitsee Äänekosken Sumiaisissa, Ala-Keiteleen ranta-alueella. Kiinteistön pinta-ala on 0,77 ha. Rakennusoikeutta on hakemuksen mukaan käytetty 150 k-m2. Kiinteistöllä sijaitsee loma-asunnon lisäksi neljä talousrakennusta. Kiinteistö ei sijoitu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle. Talousvesi otetaan omasta kaivosta, harmaille vesille on oma järjestelmänsä ja WC-vedet johdetaan pullokaivoon.

 

Hakijan toiveena on muuttaa loma-asunto käyttötarkoituksen muutoksella ympärivuotiseen asumiseen. Kiinteistö on hakijoiden omistuksessa.

 

Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa Sumiaisten rantayleiskaava, joka on hyväksytty Äänekosken kaupunginvaltuustossa 5.10.2009 § 76. Kaavassa poikkeamishakemuksen kohteena olevan kiinteistön alueelle on osoitettu loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jonka määräys; Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikalla on enintään 250 k-m2., kuitenkin alle 1500 m2:n rakennuspaikalle rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Numero X osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän.

Hakemuksen mukaista rakennettua rakennuspaikkaa koskee lisäksi seuraavat yleismääräykset;

1. Rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 3000 m2. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella rakennuspaikka on liitettävä keskitettyyn vesijohto- ja viemäriverkkoon. Ellei liittäminen ole mahdollista, tulee ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alan olla vähintään 5000 m2.

7. Rakentaminen tulee sovittaa mahdollisimman hyvin olemassa oleviin maaston muotoihin. Rakennuspaikan rantakasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman luonnonmukaisena.

 

Tarkemmin rakentamista ohjaa Äänekosken kaupungin rakennusjärjestys. Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Ranta-alueilla WC-vedet on johdettava tiiviiseen syöpymättömään pullokaivoon, jos kaavassa niin määrätään taikka jos asetuksen mukaista käsittelyä ei voida järjestää vähintään 150 metrin päässä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Muiden talousjätevesien käsittelypaikka saa olla 30 metriä ja saunavesien käsittelypaikka 15 metriä em. rantaviivasta, jos käsittely on mahdollisuus järjestää talousjätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten puhdistamisvaatimusten mukaisesti. Vähäiset pesuvedet saadaan johtaa maahan ympäristönsuojelulaissa säädetyin edellytyksin.

 

Poikkeaminen: Haetaan poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n määräyksestä yleiskaavan toteuttamisesta (yleiskaavan määräyksistä poikkeaminen). Haetaan poikkeamista yleiskaavassa osoitetusta käyttötarkoitusmerkinnästä.

Poikkeamisen toimivalta kuuluu Äänekosken kaupunginhallitukselle maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n sekä kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaisesti.

 

Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista:

Kiinteistöllä on nykyisen rantaosayleiskaavan mukaisesti rakennettu loma-asunto, joka on ollut ympärivuotisessa käytössämme. Vakituinen asuinpaikkamme on ollut tähän asti Jyväskylässä, mutta olemme viime aikoina yhä enemmän, lähes pääsääntöisesti viettäneet aikaamme täällä Sumiaisten rantamaisemissa. Syynä tähän on meidän molempien eläkeiän saavuttaminen ja tätä myötä lisääntynyt vapaa-aika. Olemme todellisia luontoihmisiä ja hyödynnämme monipuolisia ympäristöllä olevia luonnon tarjoamia mahdollisuuksia.

Haemme poikkeamispäätöstä nykyiseen rantaosayleiskaavaan kiinteistömme osalta voidaksemme asettua vakituisesti asumaan tänne ja vaihtaaksemme kirjamme Äänekoskelle.

Perusteluina esitämme: Loma-asunto on rakennettu ympärivuotiseksi kaikilla mukavuuksilla vastaamaan tavallisen omakotitalon rakennustekniset vaatimukset. Kiinteistö on liitetty sähköverkkoon. Lisäksi kiinteistöllä on oma 4 kV aurinkosähkön pienvoimala. Rakennusten lämmitys pääasiallisesti takkaleivinuunilla, takalla, ilmalämpöpumpulla ja sähköpattereilla. Kiinteistöllä oma porakaivo ja jätevesien käsittely (harmaiden vesien käsittely sakokaivoilla ja maasuodatuksella, WC-vesien käsittely pullokaivolla). Loma-asuntoa käytetään jatkossa vakituisena asuinpaikkanamme ja tavoitteenamme on muuttaa henkikirjamme Äänekoskelle. Kiinteistöltä on hyväkuntoinen tieyhteys (5 km) Sumiaisten palveluihin. Loma-asuntomme muuttaminen vakituiseksi lisää Sumiaisten palvelujen kysyntää ja tuo lisää elinvoimaa alueelle.

 

Naapureiden kuuleminen ja lausunnot: Hakija on kuullut naapurit maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Naapurilla ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

 

Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon suunnitellun toiminnan luonne ja sijoittuminen, voimassa olevan Sumiaisten osayleiskaavan sisältö, kiinteistölle rakentuneet kunnallistekniset järjestelmät ja toiminnan arvioitavissa olevat vaikutukset, ei toiminnan ole katsottava aiheuttavan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia.

 

-

Ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kiinteistön alueella on voimassa rantaosayleiskaava, jossa on osoitettu rakennuspaikkoja niin loma-asunnon kuin pysyvän asumisen rakennuksille. Sumiaisten kirkonkylän ja eräiden kyläkeskusten ranta-alueille on muodostunut maatilojen lisäksi vakituista asutusta. Kaava-alueella on kaikkiaan noin 160 vakituisen asunnon rakennuspaikka ja noin 950 loma-asunnon rakennuspaikkaa.  Lisäksi erillisiä s-kohdemerkinnällä osoitettuja saunan rakennuspaikkoja kaavassa on noin 70 kpl. Käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen rantojen pääasiallinen käyttötarkoitus on edelleen loma-asuminen. Osayleiskaavassa on osoitettu hajanaisia pysyvän asumisen rakennuspaikkoja. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijoittuu etäisyydeltään Sumiaisten kyläkeskustan tuntumaan, eikä myöskään siten aiheuttaisi haittaa kaavan toteuttamiselle. Rakennuspaikan koko täyttää osayleiskaavassa määrätyn vakituiseen asumiseen tarvittavan pinta-alamäärän, kun rakennuspaikka ei ole liitettävissä keskitettyyn vesihuoltoverkkoon.

-

Ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Osayleiskaavassa ei kiinteistölle tai sen läheisyyteen ole osoitettu luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita.

-

Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakennuspaikalla ei tiedetä olevan suojeltavia kohteita eikä alueella tiedetä olevan muinaisjäännöksiä. Rakennuspaikalla olevat rakennukset ovat uudempia, eivätkä näin ollen ole rakennussuojelun kohteita.

-

Ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö -tai muita vaikutuksia. Rakennuspaikalle on olemassa oleva kulkuyhteys. Kiinteistön jätevesijärjestelmät on toteutettu huomioiden rakennusjärjestys ja voimassa olevat määräykset. Mikäli talousveden järjestämiselle tulee myöhemmin tehtäväksi toimenpiteitä, tulee ne toteutettavaksi paikallisesti maanomistajan toimesta, sillä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet eivät ulotu rakennuspaikan läheisyyteen. Rakennuspaikalle on rakennettu asuinrakennuksen lisäksi talousrakennuksia, joiden voidaan katsoa täydentävän pysyvään asumiseen tarvittavia tiloja eikä mahdollisia lisärakentamisen tarpeita ole tiedossa. Ympäristö säilyy rakennuspaikalla suurelta osin nykytilassa. Rakennuksen soveltuvuudesta vakituisen asumisen rakennukseksi (tekniset vaatimukset) ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen rakennuslupaprosessin yhteydessä. Tarpeellisista vakituiseen asumiseen velvoittavista rakentamistoimenpiteistä vastaa kiinteistön omistaja.

 

Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä poikkeamiselle säädetyt oikeudelliset edellytykset ja erityinen syy kokonaisharkintaan perustuen; kiinteistö liittyy olemassa olevaan kyläyhteisöön tukeutuen sen peruspalveluihin etäisyyden ollessa kyläkeskukseen nähden kohtuullinen, tukien osaltaan kyläkeskuksen palveluiden säilymistä elinvoimaisina.

 

Sovelletut säännökset:

MRL 43§, MRL 171§, MRL 173§, MRL 174§, MRL 145§, MRA 86§

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen kiinteistöä 992-461-7-123 koskevan poikkeamishakemuksen. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma jätevesien johtamisesta voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä ja ympäristölainsäädännössä säädetyin edellytyksin.

 

 Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennuslupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä.

 

 Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 520 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.             

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa