Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 89

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 992-457-1-676

 

KH 22.03.2021 § 89  

377/10.03.00.01/2021  

Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Hakemuksen mukainen kiinteistö 992-457-1-676 (Villahanna) sijaitsee Äänekosken Parantalassa, Pyhäjärven ranta-alueella. Kiinteistön pinta-ala on 0,835 ha. Rakennuspaikalla on vuosien 2008-2020 aikana rakennetut loma-asunto, rantasauna ja talousrakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 257 k-m2. Rakennuspaikka on liitetty Parantala-Honkola vesiosuuskunnan verkostoon, josta puhdas käyttövesi saadaan. Jätevedet käsitellään kiinteistön alueella omalla järjestelmällä.

 

Hakijoiden toiveena on muuttaa loma-asunto käyttötarkoituksen muutoksella ympärivuotiseen asumiseen. Kiinteistö on hakijoiden omistuksessa.

 

Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa Äänekosken rantayleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.3.2013 § 44. Kaavassa poikkeamishakemuksen kohteena olevan kiinteistön alueelle on osoitettu loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jonka määräys; Alue on tarkoitettu loma-asumiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen loma-asunnon, erillisen saunarakennuksen sekä talousrakennuksia siten, että rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään 250 m2. Alle 1500 m2:n rakennuspaikalla rakennusoikeus on 10% rakennuspaikan pinta-alasta. Numero osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän.

Hakemuksen mukaista rakennettua rakennuspaikkaa koskee lisäksi seuraavat yleismääräykset;

1. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3000 m2. Vesihuollon toiminta-alueella rakennuspaikka on liitettävä keskitettyyn vesijohto- ja viemäriverkkoon. Ellei liittäminen ole mahdollista, tulee ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alan olla vähintään 5000 m2.

7. Rakentaminen tulee sovittaa mahdollisimman hyvin olemassa oleviin maaston muotoihin. Rakennuspaikan rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää ja puuston osalta vain harventaminen on sallittua. Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa kaataa.

9. Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen.

 

Tarkemmin rakentamista ohjaa Äänekosken kaupungin rakennusjärjestys. Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Ranta-alueilla WC-vedet on johdettava tiiviiseen syöpymättömään pullokaivoon, jos kaavassa niin määrätään taikka jos asetuksen mukaista käsittelyä ei voida järjestää vähintään 150 metrin päässä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Muiden talousjätevesien käsittelypaikka saa olla 30 metriä ja saunavesien käsittelypaikka 15 metriä em. rantaviivasta, jos käsittely on mahdollisuus järjestää talousjätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten puhdistamisvaatimusten mukaisesti. Vähäiset pesuvedet saadaan johtaa maahan ympäristönsuojelulaissa säädetyin edellytyksin.  

 

Poikkeaminen: Haetaan poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n määräyksestä yleiskaavan toteuttamisesta (yleiskaavan määräyksistä poikkeaminen). Haetaan poikkeamista yleiskaavassa osoitetusta käyttötarkoitusmerkinnästä.

Poikkeamisen toimivalta kuuluu Äänekosken kaupunginhallitukselle maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n sekä kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaisesti.

 

Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista:

Rakennukset ovat jo valmiita. Ne on rakennettu vuosina 2008-2020. Tontilla on asuinrakennus, tallirakennus, varasto ja sauna.

Poiketaan yleiskaavan mukaisesta käyttötarkoitusmerkinnästä. Käyttötarkoituksen muutos vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi asunnoksi. Talousvesi tulee Parantala-Honkola vesiosuuskunnalta. Jätevesisuunnitelma on tehty 19.4.2016 ja jäteveden käsittelyjärjestelmä rakennettiin suunnitelman mukaisesti. Asuinrakentamisesta lähimpään vesistöön on noin 120 m. Kiinteistö ei ole pohjavesialueella. Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on maasuodatus. Jita I-3500L imeytys maaperään sekä JITA III lisätarvikkeet maasuodattamolle käsittää 3,5 m3 saostussäiliön ja tarvikkeet 30 m2 suodatuskentälle. Tontille on ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu hyvin hoidettu tieyhteys. Kiinteistö on varustettu sähkölämmityksellä, hella-leivinuunilla ja ilmalämpöpumpulla. Kiinteistö on rakennettu mm. eristysten ja lämmityslaitteiden osalta vakituisen asunnon vaatimusten mukaisesti vuonna 2014-2018. Palvelut löytyvät joko Äänekoskelta (noin 20 km) tai Saarijärveltä (noin 15 km).

Rakennuspaikan ja rakennusten sijoittumisella ei ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

 

Naapurin kuuleminen ja lausunnot: Hakija on kuullut naapurit maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

 

Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn toiminnan luonne ja sijoittuminen suhteessa voimassa olevan osayleiskaavan sisältöön, alueen aikaisempi rakentaminen, kiinteistölle rakentunut rakennuskanta ja toiminnan arvioitavissa olevat vaikutukset, ei toiminnan ole katsottava aiheuttavan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia.

 

-

Ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kiinteistön alueella on voimassa rantaosayleiskaava, jossa on osoitettu loma-asuntoalueen välittömään läheisyyteen asuntoalue -merkintä, joka mahdollistaa ympärivuotisen asumisen. Tältä osin voidaan katsoa, ettei poikkeamishakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos vaikeuta osayleiskaavan toteuttamista, joka on laadittu ympärivuotista asumistakin mahdollistavana kaavana. Hakemuksen mukainen kiinteistö sijoittuu Parantalan kylärakenteeseen. Kaava-alueella on kaikkiaan noin 420 vakituisen asumisen rakennuspaikkaa ja noin 1600 loma-asunnon rakennuspaikkaa. Käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen rantojen pääasiallinen käyttötarkoitus on edelleen loma-asuminen. Rakennuspaikan koko täyttää osayleiskaavassa määrätyn vakituiseen asumiseen tarvittavan pinta-alamäärän.

 

-

Ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Osayleiskaavassa ei kiinteistölle tai sen läheisyyteen ole osoitettu luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita.

 

-

Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakennuspaikalla ei tiedetä olevan suojeltavia kohteita eikä alueella tiedetä olevan muinaisjäännöksiä. Rakennuspaikalla oleva rakennuskanta on uudempaa, eivätkä näin ollen ole rakennussuojelun kohteita.

 

-

Ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakennuspaikalle on olemassa oleva kulkuyhteys ja kiinteistö on liittynyt vesiosuuskunnan verkostoon puhtaan veden osalta. Jätevesijärjestelmien riittävyyden vakituisen asumisen vaatimustasoon ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen rakennuslupaprosessin yhteydessä. Rakennuspaikalle on rakennettu asuinrakennuksen lisäksi rantasauna ja talousrakennuksia, joiden voidaan katsoa täydentävän pysyvään asumiseen tarvittavia tiloja eikä mahdollisia lisärakentamisen tarpeita ole tiedossa. Ympäristö säilyy rakennuspaikalla suurelta osin nykytilassa. Rakennuksen soveltuvuudesta vakituisen asumisen rakennukseksi (tekniset vaatimukset) ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen rakennuslupaprosessin yhteydessä. Tarpeellisista vakituiseen asumiseen velvoittavista rakentamistoimenpiteistä vastaa kiinteistön omistaja.

 

Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä poikkeamiselle säädetyt oikeudelliset edellytykset ja erityinen syy kokonaisharkintaan perustuen; Äänekosken rantayleiskaavassa on ratkaistu pysyvän asumisen rakennuspaikkojen sijoittumista hakemuksen mukaisen kiinteistön välittömään läheisyyteen osoitettu pysyvän asumisen paikkoja, joten kiinteistöt muodostavat yhtenäistä kokonaisuutta tukeutuen kyläyhteisöön.

 

Sovelletut säännökset:

MRL 43§, MRL 171§, MRL 173§, MRL 174§, MRL 145§, MRA 86§

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen kiinteistöä 992-457-1-676 koskevan poikkeamishakemuksen. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma jätevesien johtamisesta voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä ja ympäristölainsäädännössä säädetyin edellytyksin.

 

 Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennuslupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä.

 

 Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 520 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa