Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 90

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Pyhäjärven kunnostussuunnitelma / Loppuraportti

 

KH 22.03.2021 § 90  

376/11.01.01.00/2021  

 

KH 19.11.2018 § 312

 Pyhäjärvi on Konneveden ja Äänekosken Sumiaisten rajalla si­jait­se­va lintuvesikohde. Pyhäjärven lintuvesi on Natura 2000 -alue ja se on ollut yksi Keski-Suomen merkittävimmistä lintujärvistä. Sekä

 Ää­ne­kos­ken että Konneveden puolella on lintutornit.

 

 Tällä hetkellä Pyhäjärven suojeluarvo on heikentynyt. Lintujen pa­ri­mää­­ver­tai­lui­den mukaan järvellä levähtävien ja pesivien lintujen mää­rä on kääntynyt laskuun vuosien 2000-2016 aikana. Lin­tu­ve­sis­sä ongelmina ovat usein mm. umpeenkasvu, veden liian heikko laa­tu, vähäinen ravinto, petopaine ja ranta-alueiden sulkeutuminen. Py­­jär­ven nykytilan ja tarvittavien kunnostustoimien kartoittamiseksi tar­vi­taan kunnostussuunnitelma.

 

 Keski-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien vesienhoidon kun­ta­ta­paa­mi­ses­sa 4.9.2018 Pyhäjärven kunnostustoimien käynnistäminen nos­tet­tiin esiin yhtenä tärkeimmistä Keski-Suomen vesienhoidon toi­men­pi­teis­tä. EU:n alueella on asetettu yhteiset tavoitteet vesien tilan pa­ran­ta­mi­sek­si. Tavoitteet on määritelty vesipolitiikan pui­te­di­rek­tii­vis­sä (2000/60/EY), jonka tavoitteena on suojella ja ennallistaa pin­ta- ja pohjavesiä niin, että niiden tila ei heikkene ja vesistöjen tila on vä­hin­tään hyvä koko EU:n alueella. Pyhäjärven tila on ainoana Kes­ki-Suo­mes­sa huono. Pyhäjärven kunnostussuunnitelmaa koskeva han­ke toteutettaisiin yhdessä Konneveden kunnan kanssa.

 

 Keski-Suomen ELY-keskus on ilmoittanut haettavaksi har­kin­nan­va­rai­set valtionavustukset vesistöjen kunnostuksen ja vesien hoidon, ve­si­ta­lou­den sekä kalatalouden hankkeisiin. Avustusta voidaan myön­tää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muas­sa edistää vesistöjen hyvää tilaa ja monipuolista käyttöä ja tur­va­ta luonnon monimuotoisuutta. Harkinnanvaraista avustusta voi­daan myöntää mm. hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hal­lin­noin­nis­ta aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen suuruus on pää­sään­töi­ses­ti 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avus­tuk­set tulee käyttää ensisijaisesti vuonna 2019 toteutettaviin hank­kei­siin. Avustuksen hakeminen edellyttää rahoitussuunnitelman laa­ti­mis­ta ja hankkeeseen osallistuvien rahoituspäätökset. Avustusten ha­ku­ai­ka päättyy 30.11.2018.

 

 Alustavan selvityksen mukaan kunnostussuunnitelman laatiminen mak­saa noin 12 000 €. Kunnostussuunnitelma sisältää mm. koe­ka­las­tuk­sen ja koekalastuksen raportoinnin, kasvillisuuskartoituksen ja otan­nan. Kunnostussuunnitelmassa huomioidaan uudet ja olemassa ole­vat tiedot, toimenpide-esitykset ja pidemmän aikavälin suunnittelu (hoi­to­ka­las­tus, niitto, laidunnus ym). Lisäksi suunnitelmasta tehdään Na­tu­ra-ar­vi­oin­ti/tar­ve­har­kin­ta. Lisäksi samassa yhteydessä voidaan ar­vioi­da virkistysrakenteiden kunto (pitkokset, opasteet ja tornit) ja las­kea virkistysrakenteiden kunnostuksen hinta-arvio.

 

 Valtionavustuksen osuus kunnostussuunnitelmasta olisi 50 % eli noin 6 000 €. Äänekosken kaupungin osuus olisi noin 3 000 € ja Kon­ne­ve­den kunnan osuus noin 3 000 €. 

 

 (Valmistelija: ympäristötarkastaja Jonna Heinänen, puh. 020 632 3316)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

  Pyhäjärven kunnostussuunnitelmaa varten haetaan val­tion­avus­tus­ta. Mikäli valtionavustus myönnetään, Äänekosken kaupunki osal­lis­tuu Pyhäjärven kunnostussuunnitelman laatimiseen ja rahoitukseen. Han­ke toteutetaan yhteistyössä Konneveden kunnan kanssa. Han­ke­ve­­­nä ja vastuukuntana toimii Konneveden kunta. Hankkeen to­teu­tus­ai­ka on 1.1.2019 - 30.5.2020.

 

Päätös:  Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KH 01.06.2020 § 146 ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle haetun tuen 2.4.2019. Hank­keen toteutusaika on 28.11.2018 - 31.12.2020. Konneveden kunta on vienyt hanketta eteenpäin, mutta hanke kestää pidempään kuin ai­kai­sem­mas­sa kaupunginhallituksen päätöksessä mainittu 30.5.2020. Asiassa olisi hyvä tarkentaa, että Äänekosken kaupunki on edelleen mukana aiemmin lupautumallaan osuudella 3000 € ja ajal­li­ses­ti tukipäätöksen kattavalla aikajänteellä. Jos hankkeen si­säl­lä em. reunaehdoilla tarvitaan allekirjoittaa sopimuksia tms. val­tuu­te­taan ne Äänekosken ympäristöpäällikkö tekemään.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

  Äänekosken kaupunki on edelleen mukana hankkeessa hankkeen ai­ka­taulussa 3 000 €:lla ja kaupunginhallitus valtuuttaa ym­­ris­­pääl­li­kön allekirjoittamaan mahdollisesti tarvittavat sopimukset.

 

Päätös:  Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KH 22.03.2021

 

Pyhäjärven kunnostussuunnitelma on valmistunut ja siitä laadittu loppuraportti on julkaistu. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat Äänekosken kaupunki, Konneveden kunta ja Keski-Suomen ely-keskus.

 

Selvitystyön lisäksi suunnitelmassa on vertailtu useita eri kunnostusvaihtoehtoja niiden vaikuttavuuden, toteutettavuuden ja kustannusten perusteella.

 

Vesienhoidon toimenpideohjelmassa Pyhäjärvi on ainut Äänekosken alueen järvi, joka on luokiteltu tilaltaan huonoksi. Kunnostussuunnitelmaa on pidettävä tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeänä pohjatyönä.

 

Kunnostussuunnitelma ("Pyhäjärven luontoselvitykset ja

kunnostusvaihtoehtojen vertailu. Loppuraportti 2021") on esityslistan liitteenä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee Pyhäjärven kunnostussuunnitelman loppuraportin tiedoksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa