Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 101

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vuoden 2021 kuntavaalit / Yleiset ennakkoäänestyspaikat

 

KH 29.03.2021 § 101  

786/00.00.00.00/2020  

KH 16.11.2020 § 273 Yleistä

 

Kuntavaalit toimitetaan vuonna 2021 seuraavan aikataulun mukaisesti:

 

 • Kotimaan ennakkoäänestys ajanjaksolla 7.-13.4.2021
 • Vaalipäivä 18.4.2021

 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat

 

Vaalilain (714/1998) 9 §:n 1 momentin (muut. 563/2015) 1 kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoina ovat muun ohella ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi.

 

Edellisissä vaaleissa eli vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat kaupunginhallituksen päätöksen nojalla seuraavat paikat:

 

 • Äänekosken kaupungintalo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski;
 • Suopunki, Riihijärvenkatu 2 A, 44200 Suolahti;
 • Sumiaisten kirjasto, Koulutie 6, 44280 Sumiainen; ja
 • Konginkankaan kirjasto, Kauppatie 2, 44400 Konginkangas.

 

Vaalilain 17 §:n (361/2016) perusteella ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa huolehtivat vaalitoimitsijat, jotka määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Kussakin yleisessä ennakkoäänestyspaikassa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla.

 

Vaalitoimitsijoiden saatavuus

 

Muutamien viime vuosien aikana järjestetyissä vaaleissa eli vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa, vuoden 2018 presidentinvaalissa ja vuoden 2017 kuntavaaleissa kaupunki on kohdannut alati pahenevia vaikeuksia rekrytoida riittävästi työvoimaa yleisen ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi. Ongelmaa kärjistää ennakkoäänestyspaikkojen suuri määrä, joka ei ole oikeassa suhteessa kaupungin nykyiseen asukaslukuun.

 

Vaalilain 17 §:n mukainen vaalitoimitsijoiden vähimmäismäärä eli kaksi henkilöä ei käytännössä riitä yhdelle aukiolopäivälle, sillä toimitsijoiden on kyettävä pitämään ruokailu- ja muita taukoja. Kaikki vaalitoimitsijaksi suostuneet eivät myöskään ole käytettävissä mille tahansa päivälle ja kellonajalle. Ongelmaa ei ole mahdollista ratkaista yksinomaan supistamalla ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja.

 

Kaupungintalossa ja Suopungissa sijainneissa ennakkoäänestyspaikoissa on käynyt melko runsaasti äänestäjiä, mutta Sumiaisten kirjastossa ja Konginkankaan kirjastossa äänestäneiden määrä jää aina kovin vähäiseksi. Tätä voidaan pitää luonnollisena, kun otetaan huomioon Sumiaisten ja Konginkankaan ennakkoäänestyspaikkojen lähialueilla asuvan väestön pieni määrä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan entisen Sumiaisten kunnan alueella asui vuoden 2019 päättyessä 893 täysi-ikäistä eli vähintään 18-vuotiasta henkilöä ja entisen Konginkankaan kunnan alueella 1 074 täysi-ikäistä, näiden kirkonkyläalueilla vielä vähemmän.

 

Lisäksi asiaan vaikuttaa se, että asuinalueesta riippumatta kaupunkilaiset joka tapauksessa liikkuvat Äänekosken keskustassa ja Suolahdessa käyttäessään kaupallisia ja julkisia palveluita. Äänestäminen on luontevaa yhdistää tavanomaisiin työ- ja asiointimatkoihin, sillä kaikissa kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa saa aina äänestää asuinalueesta ja kotikunnasta riippumatta. Esimerkiksi Jyväskylässä työssä käyvän äänekoskelaisen voi olla helpointa äänestää jossakin Jyväskylässä sijaitsevassa ennakkoäänestyspaikassa.

 

Vuoden 2021 kuntavaaleissa vaalitoimitsijoiden saatavuuden ennakoidaan osoittautuvan ennennäkemättömän vaikeaksi. Keskeinen syy tähän on meneillään oleva Covid-19-tartuntatautiepidemia eli niin sanottu koronavirusepidemia. Erään tärkeimmistä keinoista tartunnan välttämiseksi on katsottu olevan pidättäytyminen muiden ihmisten tapaamisesta, varsinkin perhepiirin ulkopuolisten henkilöiden kohtaamisesta. Tämä keino kuuluu viranomaisten antamiin määräyksiin ja suosituksiin, ja lisäksi monet suomalaiset muutoinkin noudattavat sitä ja sen erilaisia tulkintoja arkielämässään.

 

Aiempina vuosina Äänekosken lukion oppilaat ovat muodostaneet merkittävän osan vaalitoimitsijoiden rekrytointipohjasta. Voidaan olettaa, että tällä kertaa huomattava osa muutoin tästä työstä kiinnostuneista lukiolaisista kieltäytyy tehtävästä. Syynä on huoli mahdollisen koronavirustartunnan tai virukselle altistumisen vaikutuksesta edellytyksiin osallistua myöhemmin keväällä pidettäviin korkeakoulujen valintakokeisiin. Ei olisi millään tavoin lukiolaisen edun mukaista, että jatko-opintoihin siirtyminen viivästyisi sen vuoksi, että vaalitoimitsijatyötä mahdollisesti seuraava sairaana tai karanteenissa oleminen estää valintakokeeseen valmistautumisen tai osallistumisen.

 

Lisäksi kuntavaaleissa vaalitoimitsijatilanne on muita vaaleja huonompi siksikin, että monet muutoin vaalitoimitsijoiksi mahdolliset henkilöt ovat itse ehdokkaana kuntavaaleissa tai heidän läheisiään on ehdokkaana. Vaalilain 17 §:n 4 momentin mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On huomattava, että edellä oleva rajoitus on voimassa samansisältöisenä riippumatta siitä, missä kunnassa ehdokas tai hänen läheisensä on asetettu ehdolle.

 

Edellä olevan perusteella kaupunginhallitukselle esitetään, että vuoden 2021 kuntavaaleissa yleinen ennakkoäänestys järjestettäisiin ainoastaan kaupungintalossa ja Suopungissa. Myös Konginkankaan ja Sumiaisten väestö voi äänestää ennakolta näissä paikoissa. Lisäksi käytettävissä on kotiäänestys niille, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. On myös huomattava, että vaalipäivän äänestyspaikkojen vähentämistä ei esitetä, joten vaalipäivänä olisi edelleen mahdollista äänestää myös Konginkankaalla ja Sumiaisissa.

 

Jos kaupunginhallitus kuitenkin katsoo, että ennakkoäänestyspaikka on säilytettävä myös Konginkankaalla ja/tai Sumiaisissa, kaupungissa toimivien poliittisten ryhmien ja järjestöjen tulisi järjestää vaalitoimitsijat näihin paikkoihin samaan tapaan kuin vaalipäivän vaalilautakuntiin. Myös kaupungintalon ja Suopungin ennakkoäänestyspaikkoihin tarvitaan vaalitoimitsijoita.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa Äänekosken kaupungin alueella sijaitsevina yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat seuraavat paikat:

 

a) Äänekosken kaupungintalo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski; ja

 

b) Suopunki, Riihijärvenkatu 2 A, 44200 Suolahti; sekä

 

2) päättää, että edellä kohdassa 1 tarkoitetut ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

 

ke-pe 7.-9.4.2021 kello 10-18;

la-su 10.-11.4.2021 kello 10-14; ja

ma-ti 12.-13.4.2021 kello 10-18.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

 Kaupunginhallitus:

 

1)     päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa Äänekosken kaupungin alueella sijaitsevina yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat seuraavat paikat:

 

a)     Äänekosken kaupungintalo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski;

 

b)     Suopunki, Riihijärvenkatu 2 A, 44200 Suolahti;

 

c)     Sumiaisten kirjasto, Koulutie 6, 44280 Sumiainen; ja

 

d)     Konginkankaan kirjasto, Kauppatie 2, 44400 Konginkangas.

 

2)     päättää, että edellä kohdan 1 alakohdissa a ja b tarkoitetut ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

 

ke-pe 7.-9.4.2021 kello 10-18;

 

la-su 10.-11.4.2021 kello 10-14; ja

 

ma-ti 12.-13.4.2021 kello 10-18.

 

3)     päättää, että edellä kohdan 1 alakohdassa c tarkoitettu ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

ke-to 7.-8.4.2021 kello 14-18.

 

4)     päättää, että edellä kohdan 1 alakohdassa d tarkoitettu ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

ma-ti 12.-13.4.2021 kello 14-18.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - -

 

KH 29.03.2021 

 

Johdanto

 

Oikeusministeriö julkaisi 6.3.2021 tiedotteen, jonka mukaan on tehty poliittinen linjaus vuoden 2021 kuntavaalien ajankohdan muuttamisesta niin, että vaaleja siirretään kahdella kuukaudella eteenpäin.

 

Kuntavaalien siirtäminen edellyttää asiaa koskevaa lainsäädäntöä, josta päättää eduskunta. Asiaa koskeva hallituksen esitys HE 33/2021 vp annettiin eduskunnalle 12.3.2021. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2021 vp valmistui 19.3.2021. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä ehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena 23.3.2021.

 

Lakiehdotuksen toinen käsittely on määrä järjestää 26.3.2021. Esityslistan valmistumisaikana (24.3.2021) lakiehdotusta ei siis ole vielä hyväksytty eikä se ole myöskään tullut voimaan.

 

Eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä tekemän päätöksen perusteella siirron jälkeen kuntavaalien vaalipäivä olisi 13.6.2021. Kotimaan ennakkoäänestys toteutettaisiin ajanjaksolla 26.5.-8.6.2021 eli ennakkoäänestysaika olisi kaksi kertaa niin pitkä kuin tavanomaisesti.

 

Kaupunginhallituksen päätöksenteko

 

Oikeusministeriö toimitti 17.3.2021 kunnille ohjekirjelmän, joka on osoitettu kunnanhallituksille ja kuntien keskusvaalilautakunnille. Kirjelmässä todetaan, että "(k)unnan tulee 22.3.-8.4. välisenä aikana tehdä tarvittaessa uudet päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoistaan vuoden 2021 kuntavaaleissa" ja edelleen että "kuntien keskusvaalilautakuntien tulee siis tarkistaa ja kuitata 8.4.2021 klo 12 mennessä vaalitietojärjestelmän pohjatietoihin 1) tiedot kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen".

 

Edellä tarkoitettua lainsäädäntömuutosta edeltäneen vaalilain ja myös mahdollisten muutosten jälkeisen lainsäädännön mukaan äänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista päättää kunnanhallitus. Äänekosken kaupunginhallitus ei voi tehdä touko-kesäkuussa 2021 avoinna olevista äänestyspaikoista päätöstä ennen kuin eduskunta on päättänyt mahdollisista lainmuutoksista. Kaupunginhallituksen päätöksenteolta edellytetyn lainmukaisuuden kannalta olisi erittäin ongelmallista, jos kaupunginhallitus päättäisi pitää äänestyspaikkoja avoinna päivinä, jolloin ne päätöksentekohetkellä voimassa olevan lain mukaan eivät saa olla avoinna. Vähintäänkin tällaiseen päätökseen liittyisi merkittävä riski menestyvän oikaisuvaatimus- ja valitusprosessin alkamisesta.

 

Esityslista on laadittu sellaisessa oletuksessa, että eduskunta hyväksyy edellä tarkoitetun lakiehdotuksen tämän toisessa käsittelyssä 26.3.2021, jolloin eduskunnan päätös on tiedossa kaupunginhallituksen kokouksen alkaessa 29.3.2021. Jos eduskunnan päätöksenteko viivästyy, kaupunginhallituksen lienee syytä jättää asia pöydälle tai palauttaa se valmisteltavaksi.

 

Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat

 

Edellä esitetyn mukaisesti siirretyissä kuntavaaleissa kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat voivat olla avoinna ajanjaksolla 26.5.-8.6.2021. Ennakkoäänestyspaikkojen sallittujen aukiolopäivien lisäämisellä on pyritty siihen, että äänestäminen hajautuisi entistä useammille päiville ja äänestyspaikkojen mahdollinen ruuhkautuminen tämän johdosta vähenisi.

 

Kaupunginhallituksen on harkittava, missä määrin ennakkoäänestyspaikkojen aukiolopäiviä on todellisuudessa tarpeen lisätä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

 

 • Covid-19-tartuntatautiepidemian eli niin sanotun koronavirusepidemian ajankohtainen tilanne Äänekoskella ja lähialueella;

 

 • Äänekoskella sijaitsevilla ennakkoäänestyspaikoilla tavanomaisesti käyneiden äänestäjien määrät;

 

 • kokemukset äänestyspaikkojen mahdollisesta ruuhkautumisesta silloin, kun aukiolopäiviä on ollut tavanomainen määrä;

 

 • ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi saatavilla olevan henkilöstön määrä; ja

 

 • aukiolopäivien mahdollisen lisäämisen talousvaikutukset.

 

Kaupungin viranhaltijajohto katsoo, että Äänekoskella ei ole epidemiatilanteeseen, äänestäjien määrään tai ruuhkautumiskokemuksiin liittyvää tarvetta merkittävästi laajentaa yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukiolopäiviä tavanomaisesta. Toisaalta laajentamisen edellyttämien voimavarojen saatavuuteen liittyy mittavia haasteita.

 

Edellä olevan perusteella kaupunginhallitukselle esitetään, että Äänekosken keskustassa sijaitsevan yleisen ennakkoäänestyspaikan aukiolopäiviä lisättäisiin niin, että paikka olisi avoinna kaikkina sallittuina aukiolopäivinä. Muilla ennakkoäänestyspaikoilla aukiolopäiviä olisi tavanomaista vastaava määrä. Esitetty muutos merkitsisi, että aukiolotuntien yhteenlaskettu määrä kasvaisi 43 % eli 112 tunnista 160 tuntiin.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa Äänekosken kaupungin alueella sijaitsevina yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat seuraavat paikat:

 

a) Äänekosken kaupungintalo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski;

 

b) Suopunki, Riihijärvenkatu 2 A, 44200 Suolahti;

 

c) Sumiaisten kirjasto, Koulutie 6, 44280 Sumiainen; ja

 

d) Konginkankaan kirjasto, Kauppatie 2, 44400 Konginkangas.

 

2) päättää, että edellä kohdan 1 alakohdassa a tarkoitettu ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

ke-pe 26.-28.5.2021 kello 10-18;

 

la-su 29.-30.5.2021 kello 10-14;

 

ma-pe 31.5.-4.6.2021 kello 10-18;

 

la-su 5.-6.6.2021 kello 10-14; ja

 

ma-ti 7.-8.6.2021 klo 10-18.

 

3) päättää, että edellä kohdan 1 alakohdassa b tarkoitettu ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

ke-pe 26.-28.5.2021 kello 10-18;

 

la-su 29.-30.5.2021 kello 10-14; ja

 

ma-ti 31.5.-1.6.2021 kello 10-18.

 

4) päättää, että edellä kohdan 1 alakohdassa c tarkoitettu ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

ke-to 26.-27.5.2021 kello 14-18.

 

5) päättää, että edellä kohdan 1 alakohdassa d tarkoitettu ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

ma-ti 31.5.-1.6.2021 kello 14-18.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tässä asiakohdassa (pykälässä) tehdyt päätökset täytäntöönpannaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa