Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 102

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vuoden 2021 kuntavaalit / Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat sosiaalihuollon toimintayksiköt

 

KH 29.03.2021 § 102  

786/00.00.00.00/2020  

KH 16.11.2020 § 274  Yleistä

 

Kuntavaalit toimitetaan vuonna 2021 seuraavan aikataulun mukaisesti:

 

  • Kotimaan ennakkoäänestys ajanjaksolla 7.-13.4.2021
  • Vaalipäivä 18.4.2021

 

Ennakkoäänestys sosiaalihuollon toimintayksiköissä

 

Vaalilain (714/1998) 9 §:n 1 momentin (muut. 563/2015) 3 kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat muun ohella sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.

 

Vaalilain 46 §:n (431/2010) 2 momentin perusteella edellä tarkoitetussa sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä saa äänestää sellainen äänioikeutettu, joka on hoidettavana kyseisessä laitoksessa.

 

Edellisissä vaaleissa eli vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa puheena oleva niin sanottu laitosäänestys toteutettiin kaupunginhallituksen päätöksen nojalla Palvelutalo Tukipuussa, Äänekosken terveysaseman sairaalassa, Piilolan palvelukeskuksessa, Palvelukoti Attendo Tallisaaressa, Suolahden palvelukeskuksessa, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön Suolahden toimipisteessä, Konginkankaan palvelukeskuksessa ja Sumiaiskodissa.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättäisi järjestää vuoden 2021 kuntavaalien laitosäänestyksen pääosin vastaavissa paikoissa. Laitosäänestyspaikoiksi lisättäisiin kuitenkin Äänekosken keskustaajamassa oleva Esperi Hoivakoti Pukkimäki ja Suolahdessa sijaitseva Hoivakoti Kotisatama. Toimintansa lopettanut Suolahden palvelukeskus poistettaisiin paikkojen joukosta.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa ennakkoäänestys toimitetaan seuraavissa Äänekosken kaupungin alueella sijaitsevissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä:

 

Palvelutalo Tukipuu, Äänekosken terveysaseman sairaala, Piilolan palvelukeskus, Esperi Hoivakoti Pukkimäki, Palvelukoti Attendo Tallisaari, Hoivakoti Kotisatama, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön Suolahden toimipiste, Konginkankaan palvelukeskus ja Sumiaiskoti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 29.03.2021 

 Johdanto

 

Oikeusministeriö julkaisi 6.3.2021 tiedotteen, jonka mukaan on tehty poliittinen linjaus vuoden 2021 kuntavaalien ajankohdan muuttamisesta niin, että vaaleja siirretään kahdella kuukaudella eteenpäin.

 

Kuntavaalien siirtäminen edellyttää asiaa koskevaa lainsäädäntöä, josta päättää eduskunta. Asiaa koskeva hallituksen esitys HE 33/2021 vp annettiin eduskunnalle 12.3.2021. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2021 vp valmistui 19.3.2021. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä ehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena 23.3.2021.

 

Lakiehdotuksen toinen käsittely on määrä järjestää 26.3.2021. Esityslistan valmistumisaikana (24.3.2021) lakiehdotusta ei siis ole vielä hyväksytty eikä se ole myöskään tullut voimaan.

 

Eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä tekemän päätöksen perusteella siirron jälkeen kuntavaalien vaalipäivä olisi 13.6.2021. Kotimaan ennakkoäänestys toteutettaisiin ajanjaksolla 26.5.-8.6.2021 eli ennakkoäänestysaika olisi kaksi kertaa niin pitkä kuin tavanomaisesti.

 

Kaupunginhallituksen päätöksenteko

 

Oikeusministeriö toimitti 17.3.2021 kunnille ohjekirjelmän, joka on osoitettu kunnanhallituksille ja kuntien keskusvaalilautakunnille. Kirjelmässä todetaan, että "(k)unnan tulee 22.3.-8.4. välisenä aikana tehdä tarvittaessa uudet päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoistaan vuoden 2021 kuntavaaleissa" ja edelleen että "kuntien keskusvaalilautakuntien tulee siis tarkistaa ja kuitata 8.4.2021 klo 12 mennessä vaalitietojärjestelmän pohjatietoihin 1) tiedot kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen".

 

Edellä tarkoitettua lainsäädäntömuutosta edeltäneen vaalilain ja myös mahdollisten muutosten jälkeisen lainsäädännön mukaan äänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista päättää kunnanhallitus. Äänekosken kaupunginhallitus ei voi tehdä touko-kesäkuussa 2021 avoinna olevista äänestyspaikoista päätöstä ennen kuin eduskunta on päättänyt mahdollisista lainmuutoksista. Kaupunginhallituksen päätöksenteolta edellytetyn lainmukaisuuden kannalta olisi erittäin ongelmallista, jos kaupunginhallitus päättäisi pitää äänestyspaikkoja avoinna päivinä, jolloin ne päätöksentekohetkellä voimassa olevan lain mukaan eivät saa olla avoinna. Vähintäänkin tällaiseen päätökseen liittyisi merkittävä riski menestyvän oikaisuvaatimus- ja valitusprosessin alkamisesta.

 

Esityslista on laadittu sellaisessa oletuksessa, että eduskunta hyväksyy edellä tarkoitetun lakiehdotuksen tämän toisessa käsittelyssä 26.3.2021, jolloin eduskunnan päätös on tiedossa kaupunginhallituksen kokouksen alkaessa 29.3.2021. Jos eduskunnan päätöksenteko viivästyy, kaupunginhallituksen lienee syytä jättää asia pöydälle tai palauttaa se valmisteltavaksi.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa ennakkoäänestys toimitetaan seuraavissa Äänekosken kaupungin alueella sijaitsevissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä:

 

 Palvelutalo Tukipuu, Äänekosken terveysaseman sairaala, Piilolan palvelukeskus, Esperi Hoivakoti Pukkimäki, Palvelukoti Attendo Talli-saari, Hoivakoti Kotisatama, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön Suolahden toimipiste, Konginkankaan palvelukeskus ja Sumiaiskoti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tässä asiakohdassa (pykälässä) tehdyt päätökset täytäntöönpannaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa