Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kota-kadun varren asemakaavan muutos / Hyväksyminen

 

KH 15.02.2021 § 47 

Kota-kadun varren erillispientalojen korttelit 2209-2212 ovat osa Kotakennäs II asemakaavaa, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.2.2019. Kota-kadun varren kortteleihin sijoittuu 12 kpl rantaan rajoittuvaa erillispientalotonttia ja kymmenen (10) ns. kuivan maan tonttia. Äänekosken kaupungin järjestämän tonttikampanjan seurauksena on alueelta myyty ja varattu yhteensä yhdeksän rantaan rajoittuvaa tonttia. Kaikilta tontin varanneelta/ostaneelta on tullut pyyntö asemakaavassa määrätyn punaisen katonvärin muuttamisesta tummaksi. Poikkeamispäätösten sijaan maankäyttöpalvelut on katsonut tarkoituksenmukaisemmaksi asemakaavan vähäisen muuttamisen yleismääräyksen osalta ja samassa yhteydessä tehdä muut tekniset tarkistukset suunnittelualueelle. Yleismääräyksen muutoksen myötä alueelle rakentuu yhtenäinen ilme noudattaen tummaa katon väriä.

 

Teknisenä tarkistuksena rannan puoleisilla korttelialueilla kumotaan ranta-alueelle osoitettua korttelialuetta siltä osin, mikä menee lohkomisessa tarkistettujen rajojen ulkopuolelle. Rantaviiva on tarkistettu lohkomisen yhteydessä.

 

Kota-kadun varren kuivan maan puoleisesta korttelista 2209 on tavoitteena poistaa kadun varteen osoitettu at -merkintä (Auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen rakennusala). Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa järvinäkymät kuivan maan tonttien asuinrakennuksista niin, etteivät talousrakennukset luo estettä näkymälle. Tontit sijoittuvat ilmansuunnaltaan otolliseen lounaan suuntaan.

 

Asemakaavan muutoshanke on vaikutuksiltaan vähäinen, joten asemakaavan hyväksyy Äänekosken kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunginhallitus. Vähäisenä asemakaavan muutoksena toteutettavan hankkeen osalta nähdään lisäksi, ettei lausuntojen pyytäminen ole tarpeen. Muutoshanke saatetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle tiedoksi.

 

Koska kysymyksessä on vähäinen asemakaavan muutos, ei erillisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen (MRL 63 §). Asemakaavahankkeen vireilletulosta kuulutetaan kaupungin kotisivuilla ja kuulutuslehdessä. Kaavaluonnos on valmisteltu esittelytekstissä kuvatun mukaisin toimenpitein. Luonnosvaiheen kuuleminen hoidetaan MRA 30 §:n mukaisesti kohdennetusti sähköpostitse/kirjeitse alueen maanomistajille ja alueen välittömässä läheisyydessä oleville naapurikiinteistöille. 15.2.2021 päivättyyn kaavaluonnosaineistoon voi tutustua kaupungin kotisivuilla, jolloin myös muilla kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun. Kaavaehdotus on tavoitteena asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 14 päivän ajaksi maaliskuussa 2021 ja valmistella kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi vielä kevään 2021 aikana. 

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

päättää käynnistää ja saattaa vireille asemakaavan muutoksen Kota-kadun varren kortteleiden 2209-2212 alueella; ja

 

2)

päättää, että MRL 62 § ja MRA 30 § mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään 15.2.2021 päivätyn kartan perusteella kohdennetusti. Lausuntoja ei ole tarpeen pyytää.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - - 

 Pentti Piilonen totesi olevansa esteellinen (osallisuusjäävi; erään asemakaava-alueella olevan tontin omistajan läheinen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

  - - - - - 

 

KH 08.03.2021 § 66 

 

Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin kohdennetulla kuulemisella 17.2.-1.3.2021 välisenä aikana. Kaava-aineisto oli lisäksi nähtävillä kaupungin kotisivuilla. Lausuntoja ei ollut tarpeellista pyytää, sillä vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävä eikä alueella ollut sellaisia toimintoja, joihin muutoksella olisi ollut vaikutuksia. Luonnosvaiheessa ei tullut mielipiteitä.

 

Kaavaehdotusta valmisteltaessa tehtiin lisätarkistuksia yleismääräykseen liittyen mm. kattokaltevuuksiin. Yleismääräystä yksinkertaistettiin, mikä antaa väljyyttä arkkitehtisuunnittelulle.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa 8.3.2021 päivätyn kaavaehdotusaineiston nähtäville kuulemista varten MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti. Ehdotusaineistosta ei ole tarpeen pyytää lausuntoja.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 12.04.2021 § 112  

208/10.02.03/2021  

Kaavaehdotus oli nähtävillä 17.3.-1.4.2021 välisen ajan. Aineistosta ei pyydetty lausuntoja. Määräaikaan mennessä ei kaupungille saapunut muistutuksia kaava-aineistosta. Kaavaan ei ollut tarve tehdä muutoksia ja se valmisteltiin hyväksyttäväksi.

Koska kyseessä on vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos, sen hyväksymisestä päättää MRL 52 § ja Äänekosken kaupungin hallintosäännön 22 § mukaisesti kaupunginhallitus.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy 8.3.2021 päivätyn Kota-kadun varren asemakaavan muutoksen MRL 52 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Seppo Ruotsalainen totesi olevansa esteellinen (osallisuusjäävi; erään asemakaava-alueeseen rajoittuvan tontin omistajan läheinen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa