Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 113

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 992-457-3-107

 

KH 12.04.2021 § 113  

446/10.03.00.01/2021  

Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Hakemuksen mukainen kiinteistö 992-457-3-107 (Niiniranta) sijaitsee Äänekosken Parantalassa, Pyhäjärven ranta-alueella. Kiinteistön pinta-ala on 1,8 ha. Rakennuspaikalla sijaitsee 40 k-m2 suuruinen loma-asunto, rantasauna, pieni aitta ja puuliiteri. Rakennuspaikalla on oma porakaivo talousveden saantiin. Jätevedet käsitellään kiinteistön alueella omalla järjestelmällä.

 

Hakijan toiveena on muuttaa loma-asunto käyttötarkoituksen muutoksella ympärivuotiseen asumiseen. Kiinteistö on hakija omistuksessa.

 

Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa Äänekosken rantayleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.3.2013 § 44. Kaavassa poikkeamishakemuksen kohteena olevan kiinteistön alueelle on osoitettu loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jonka määräys; Alue on tarkoitettu loma-asumiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen loma-asunnon, erillisen saunarakennuksen sekä talousrakennuksia siten, että rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään 250 m2. Alle 1500 m2:n rakennuspaikalla rakennusoikeus on 10% rakennuspaikan pinta-alasta. Numero osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän.

Hakemuksen mukaista rakennettua rakennuspaikkaa koskee lisäksi seuraavat yleismääräykset;

 

1.

Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3000 m2. Vesihuollon toiminta-alueella rakennuspaikka on liitettävä keskitettyyn vesijohto- ja viemäriverkkoon. Ellei liittäminen ole mahdollista, tulee ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alan olla vähintään 5000 m2.

7.

Rakentaminen tulee sovittaa mahdollisimman hyvin olemassa oleviin maaston muotoihin. Rakennuspaikan rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää ja puuston osalta vain harventaminen on sallittua. Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa kaataa.

9.

Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen.

 

Tarkemmin rakentamista ohjaa Äänekosken kaupungin rakennusjärjestys. Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Ranta-alueilla WC-vedet on johdettava tiiviiseen syöpymättömään pullokaivoon, jos kaavassa niin määrätään taikka jos asetuksen mukaista käsittelyä ei voida järjestää vähintään 150 metrin päässä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Muiden talousjätevesien käsittelypaikka saa olla 30 metriä ja saunavesien käsittelypaikka 15 metriä em. rantaviivasta, jos käsittely on mahdollisuus järjestää talousjätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten puhdistamisvaatimusten mukaisesti. Vähäiset pesuvedet saadaan johtaa maahan ympäristönsuojelulaissa säädetyin edellytyksin.

 

Poikkeaminen: Haetaan poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n määräyksestä yleiskaavan toteuttamisesta (yleiskaavan määräyksistä poikkeaminen). Haetaan poikkeamista yleiskaavassa osoitetusta käyttötarkoitusmerkinnästä.

Poikkeamisen toimivalta kuuluu Äänekosken kaupunginhallitukselle maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n sekä kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaisesti. 

 

Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: Äänekosken rantayleiskaavasta poikkeaminen. Loma-asunto olisi tarkoitus muuttaa asuinkäyttöön soveltuvaksi. Mökki peruskorjataan: ikkunat ja ovet vaihdetaan, yläpohja eristetään ja mökki lisäeristetään. Takka päivitetään myös nykyaikaiseen, varaavaan malliin, sekä hankitaan ilmalämpöpumppu. Lisäksi tontille tehdään lainmukaiset vesi- ja jätevesijärjestelmät. Alueella, samalla rannalla on jo ennestään, loma-asunnon molemmin puolin, vakituiseen asumiseen tarkoitettuja kiinteistöjä. Muutoksilla kiinteistöstä saisi tulevaisuutta ajatellen vakituisen asunnon: lapsille, itselle eläkepäiviksi tai avioeron sattuessa talon toiselle osapuolelle.

Alueelta (alle 1 km päästä) on kyyditys Hietaman alakouluun sekä linja-autokyyditys yläkouluun. Parantalan alueella asuu runsaasti lapsiperheitä, joissa on kouluikäisiä lapsia. Tie kulkee mökille pihaan asti ja Niinilahdentiellä on tiehoitokunta ja tavikunnossapito. Valtatie 13 kiinteistöltä on matkaa 1350 m.

Tontille rakennetaan oma jätevesijärjestelmä, johon kuuluu umpisäiliö sekä imeytysjärjestelmä harmaille vesille. Tontilla on porakaivo, jonka vettä voi käyttää talousvetenä. Tontille on myös hankittu 3-vaiheinen sähköliittymä. Tontilla on juuri peruskorjattu rantasauna. Tontti on reilun kokoinen (18 000 m2), myös okt käyttöön ja lähimpään naapuri mökkiin on matkaa 75 m.

 

Naapurin kuuleminen ja lausunnot: Hakija on kuullut naapurit maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

 

Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn toiminnan luonne ja sijoittuminen suhteessa voimassa olevan osayleiskaavan sisältöön, alueen ympäröivä maankäyttö ja aikaisempi rakentaminen, kiinteistölle rakentunut rakennuskanta ja toiminnan arvioitavissa olevat vaikutukset, ei toiminnan ole katsottava aiheuttavan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia.

 

-

Ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kiinteistön alueella on voimassa rantaosayleiskaava, jossa on osoitettu loma-asuntoalueen välittömään läheisyyteen asuntoalue -merkintä, joka mahdollistaa ympärivuotisen asumisen. Tältä osin voidaan katsoa, ettei poikkeamishakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos vaikeuta osayleiskaavan toteuttamista, joka on laadittu ympärivuotista asumistakin mahdollistavana kaavana. Hakemuksen mukainen kiinteistö sijoittuu Parantalan kylärakenteeseen ja talvikunnossapidettävän Niinilahdentien välittömään läheisyyteen. Kaava-alueella on kaikkiaan noin 420 vakituisen asumisen rakennuspaikkaa ja noin 1600 loma-asunnon rakennuspaikkaa. Käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen rantojen pääasiallinen käyttötarkoitus on edelleen loma-asuminen. Rakennuspaikan koko täyttää osayleiskaavassa määrätyn vakituiseen asumiseen tarvittavan pinta-alamäärän.

 

-

Ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Osayleiskaavassa ei kiinteistölle tai sen läheisyyteen ole osoitettu luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita.

 

-

Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakennuspaikalla ei tiedetä olevan suojeltavia kohteita eikä alueella tiedetä olevan muinaisjäännöksiä. Rakennuspaikalla oleva rakennuskanta on uudempaa, eivätkä näin ollen ole rakennussuojelun kohteita.

 

-

Ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakennuspaikalle on olemassa oleva kulkuyhteys. Vesi- ja jätevesihuollon järjestämistä ohjaa ympäristölainsäädäntö ja Äänekosken kaupungin rakennusjärjestys. Jätevesijärjestelmien riittävyyden vakituisen asumisen vaatimustasoon ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen rakennuslupaprosessin yhteydessä. Ympäristö säilyy rakennuspaikalla suurelta osin nykytilassa. Kuitenkin tulee huomioitavaksi, että rakennuspaikan rakennusoikeuden määrää on käytetty vain vähän, joten lisärakentaminen kaavan puitteissa on mahdollista myös tulevaisuudessa. Varsinaisen loma-asunnon soveltuvuudesta vakituisen asumisen rakennukseksi (tekniset vaatimukset) ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen rakennuslupaprosessin yhteydessä. Tarpeellisista vakituiseen asumiseen velvoittavista rakentamistoimenpiteistä vastaa kiinteistön omistaja.

 

Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä poikkeamiselle säädetyt oikeudelliset edellytykset ja erityinen syy kokonaisharkintaan perustuen; Äänekosken rantayleiskaavassa on ratkaistu pysyvän asumisen rakennuspaikkojen sijoittumista hakemuksen mukaisen kiinteistön välittömään läheisyyteen, jonne on osoitettu pysyvän asumisen paikkoja. Voidaan todeta, että kiinteistöt muodostavat yhtenäistä kokonaisuutta tukeutuen kyläyhteisöön.

 

Sovelletut säännökset:

MRL 43§, MRL 171§, MRL 173§, MRL 174§, MRL 145§, MRA 86§

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen kiinteistöä 992-457-3-107 koskevan poikkeamishakemuksen. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma jätevesien johtamisesta voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä ja ympäristölainsäädännössä säädetyin edellytyksin.

 

 Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennuslupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä.

 

 Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 520 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.4.2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa