Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 147

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimus v. 2021-2031

 

 

KH 25.03.2019 § 71 Kansallisen kaupunkipolitiikan yksi muoto on MAL-so­pi­mus­me­net­te­ly, joissa Suomen suurimpien kaupunkiseutujen ja valtion kesken so­vi­te­taan yhteen kaupunkiseutujen tärkeimpiä maankäyttöön, asu­mi­seen ja liikenteen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. So­pi­muk­sis­sa voi lisäksi olla palveluihin ja elinvoiman edistämiseen liittyviä ta­voit­tei­ta ja toimenpiteitä. MAL-sopimusmenettelyn tarkoituksena on vah­vis­taa kaupunkiseudun kuntien välistä yhteistyötä ja toisaalta sy­ven­tää kaupunkiseudun ja valtion kumppanuutta. Tyypillisesti so­pi­muk­set sisältävät tavoitetoimia, jotka liittyvät joukkoliikenteeseen, maan­käyt­töön ja asuntotuotantoon, asemanseutujen ja ratapihojen ke­hit­­mi­seen, lentoliikenteen kehittämiseen, valtion maanteiden ja ra­ta­yh­teyk­sien kehittämiseen, digitaalisien sovellusten hyö­dyn­­mi­seen, ilmastokysymyksiin yms.

 

 MAL-sopimusmenettelyyn mukaan pääseminen on yksi Jyväskylän kau­pun­gin edunvalvontasuunnitelman kärki. MAL-sopimukset kos­ke­vat tällä hetkellä pääkaupunkiseudun lisäksi Turun, Tampereen ja Ou­lun kaupunkiseutuja. Nykyiset MAL-sopimukset päättyvät vuoden 2019 lopussa. Sopimusmenettelyn jatko ja mahdollinen laa­jen­ta­mi­nen linjataan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa.

 

 Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toi­va­kan, Uuraisten ja Äänekosken yhteistyönä on valmisteltu liitteenä ole­va sopimus, joka ilmaisee Jyväskylän kaupunkiseudun kuntien yh­tei­sen tahtotilan ja valmiuden MAL-sopimusmenettelyyn liit­ty­mi­ses­tä, mikäli valtio päättää laajentaa menettelyä Jyväskylän seu­dul­le. Hyväksymisen jälkeen sopimus toimitetaan hallitusneuvottelujen osa­puo­lil­le. Samalla käynnistetään maankäyttöä, asumista ja lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä koskevien sisältökysymysten kartoitus kuntien yh­teis­työ­nä. Työn lopputuloksena on tarkoitus laatia yhteistyössä mi­nis­te­riöi­den kanssa Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-aiesopimus.

 

 (Valmistelija kaupunginjohtaja Matti Tuononen, puh. 020 632 2010)

 

Hallintojohtajan ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen ja val­tuut­taa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kau­pun­gin­joh­ta­jan allekirjoittamaan sen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KH 03.05.2021 § 147  

591/00.04.01/2021  

Valtion ja Jyväskylän seudun kuntien kesken on 21.4.2021 saavutettu neuvottelutulos Jyväskylän kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksesta eli MAL-sopimuksesta vuosille 2021-2031. Neuvottelutulos on julkistettu 29.4.2021.

 

Sopimuksen osapuolina ovat valtion puolelta ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Keski-Suomen ely-keskus sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Kunnista mukana ovat Jyväskylä, Hankasalmi, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski.

 

MAL-sopimuksen taustalla on edellä mainittujen Jyväskylän kaupunkiseudun kuntien ja valtion yhteinen tahto kehittää seutua sekä sitoutua kehittämistä koskeviin yhteisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Näillä toimenpiteillä luodaan edellytyksiä monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensovittamiselle ja kehittämiselle.

 

MAL-sopimuksia on tehty eri kaupunkiseuduille vuodesta 2012 alkaen, mutta tämä on ensimmäinen Jyväskylän seudulle tehtävä sopimus. Samaan aikaan on saavutettu neuvottelutulokset myös Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduilla. Näiden myötä MAL-sopimusten piirissä on yhteensä jo 55 % Suomen väestöstä.

 

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen valmistelussa on tunnistettu kahdeksan sopimuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta tärkeintä ja vaikuttavinta toimenpidekokonaisuutta (ankkurikokonaisuutta), jotka ovat seuraavat:

 

1)                 Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva;

2)                 Keskustojen maankäytön, liikenteen ja asumisen yhteensovittaminen;

3)                 Julkisen henkilöliikenteen kehittäminen;

4)                 Seudun kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen;

5)                 MAL-tiedolla johtaminen;

6)                 Asumisen politiikka;

7)                 Ekologinen ja kestävä rakentaminen ja asuminen; ja

8)                 Seutukeskuksen elinvoimaisuuden ja saavutettavuuden kehittäminen.

 

Sopimuksen tavoitetila on vuodelle 2031, mutta konkreettiset toimenpiteet koskevat vuosia 2021-2023. Sopimusta tarkistetaan eduskuntavaalikausittain.

 

Vuosille 2021-2023 on määritelty seudun ja valtion yhteisiä toimenpiteitä sekä seudun kuntien yhteisiä ja kuntien omana työnä tehtäviä asioita. Vuosina 2021-2023 keskeisiä yhteisiä toimenpiteitä ovat erityisesti seudun MAL-kehityskuvan laatiminen, selvitys tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alueen laajentamisesta koko MAL-sopimusalueelle sekä MAL-tiedolla johtamiseen liittyvät toimenpiteet, kuten yhteisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen ajantasaisen MAL-tilannekuvan muodostamiseksi. Liikennejärjestelmän kehittämisessä painopiste on kestävän liikkumisen edistämisessä yhteistyössä valtion kanssa.

 

Saavutetun neuvottelutuloksen mukainen sopimusehdotus tulisi kunkin osapuolen ottaa nyt hyväksymiskäsittelyyn omassa päätöksentekojärjestelmässään. Sopimus tulee voimaan, kun kukin kunta ja valtioneuvosto on sen hyväksynyt.

 

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmässä on 30.4.2021 todettu, että kuntien hyväksymiskäsittelyn tulisi valmistua toukokuun loppuun mennessä, jotta sopimus voidaan valtion toiveen mukaisesti allekirjoittaa ennen kesälomia.

 

Jotta Äänekosken kaupunki voi hyväksyä sopimuksen muiden osapuolten kanssa yhteensopivalla aikataululla, tulisi kaupunginhallituksen käsitellä asia lisälistalta 3.5.2021. Tämän jälkeen myös valtuusto voi käsitellä asian lisälistalta 3.5.2021.

 

Esityslistan liitteet:

 

  • Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimusehdotus
  • MAL-sopimuksen esittelyaineisto

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)                      hyväksyy Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen vuosille 2021-2031 liitteenä olevan sopimusehdotuksen mukaisesti; ja

 

2)                      määrää kaupunginjohtajan yksin allekirjoittamaan edellä kohdassa 1 tarkoitetun sopimuksen kaupungin puolelta ja tarvittaessa hyväksymään siihen teknisiä tarkennuksia ennen allekirjoitusta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin kokouksen kahdeksantena asiana.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa