Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 134

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Äänekosken kaupungin myytävät ja purettavat rakennukset

 

TELA 15.04.2021 § 27 

 

 Kaupungin kiinteistöomaisuus on jaettu kiinteistöohjelman mukaisesti. Tilat jaetaan kehitettäviin, säilytettäviin, luovutettaviin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin sekä sosiaali- ja terveyshuollon rakennuksiin. Luovutettaviin rakennuksiin luetaan sekä myytävät, että purettavat kiinteistöt.

 

 Näin ollen tilasalkkuun muodostuu 5 eri luokkaa:

 

A.

säilytettävät rakennukset

B.

kehitettävät rakennukset

C.

luovutettavat rakennukset

D.

kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset

E.

sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset

 

 Kiinteistöohjelma antaa työkalun kehittää ja ohjata Äänekosken kiinteistöomaisuutta sekä kiinteistöjohtamista. Perusteet tilan, rakennuksen tai kiinteistön jatkojalostamiselle muodostuu kyseisen ohjelman kautta. Kiinteistöohjelmalla kootaan yhteen tieto siitä, miten tiloja olisi mahdollisimman tehokasta ylläpitää ja missä määrin kiinteistöjä kaupungin omistuksessa olisi järkevä pitää. Kerätyn tiedon on tarkoitus helpottaa kunnan päättäjien toimintaa. Äänekosken kaupungin kiinteistöohjelmalla on luotu malli, jonka avulla isännöintiä, kiinteistönjohtamista ja kiinteistönhoitoa saadaan kehitettyä. Kiinteistöohjelman avulla pyritään selvittämään tilatarpeet erilaisille palvelutoiminnoille. Lisäksi ohjelman kautta saadaan selville, mitä toimenpiteitä ja tarkastuksia pitää vuosittain suorittaa kiinteistöihin.

 

 Kiinteistöohjelma on kuntastrategian alistrategia. Kiinteistönhallinnan tulisi olla taloudellisesti toimivaa sekä oikeudenmukaista ja siihen tulisi sisällyttää ylläpidollisen ajattelun lisäksi myös tilojen omistajan ja niiden käyttäjien intressit. Kunnalla on tilojen rakennuttamisesta sekä kunnossa- ja ylläpidosta aiheutuvat vastuut ja kunnan tulee myös huolehtia tuottotavoitteiden saavuttamisesta. Nämä kuuluvat omistamisen vastuualueisiin.

 

 Äänekosken kaupungin kiinteistönpitoa koskevissa strategioissa otetaan huomioon kunnossapidon, korjausrakentamisen ja kiinteistönhoidon päälinjat. Tavoitteena on saada kiinteistönhoito, korjaus ja kunnossapito toimivaksi kokonaisuudeksi. Kiinteistöohjelma on tärkeä työkalu, jossa kunnan kiinteistöjä läpikäymällä sekä arvottamalla saadaan käsitys turhista tiloista ja kiinteistöjen korjaustoimenpiteiden mahdollisista tärkeysjärjestyksistä. Kiinteistöjen ylläpidon ja niiden vaatimien korjaustoimenpiteiden jaottelu ja ajankohdan mukainen luokittelu helpottavat muun muassa talousarvion laatimista. Kiinteistöohjelman päämääränä on varmistaa nykytilanteessa sekä tulevaisuuden muutoksien aikana kaupungin omistamien kiinteistöjen tehokas, tuottava ja kaupungin kokonaisetuja noudattava hoitaminen ja hallinta. Kokonaiseduiksi on luokiteltu muun muassa taloudelliset vaikutukset, ympäristölliset, kulttuuriperinnölliset ja sosiaaliset vaalimiset sekä elinkaariajattelu, energiatehokkuus, kestävä kehitys ja käyttökelpoiset kiinteistömarkkinat.

 

 Kiinteistöohjelman rakennuksien luokitusta on tarkasteltu ja täsmennetty seuraavilla rakennuksia koskevilla jaotteluilla.

 

 LUOVUTETTAVAT RAKENNUKSET

 

 Myytävät rakennukset

 

Kustannuspaikka:

 

 

 

72346

Kovalan maja ja sauna

Kovalantie 1949, Äki

73035

Mörtin mökki OKT

Ääneniementie 30, Äki

73035

Vaasantie 21 OKT

Vaasantie 21, Äki

73300

Teollisuuskatu 1-3

Teollisuuskatu 1-3, Äki

73312

Yrittäjänkatu 3-6

Yrittäjänkatu 3, Äki

 

 Purettavat rakennukset:

 

Kustannuspaikka:

 

 

 

73035

Hämeentie 13 OKT

Hämeentie 13, Äki

72020

Alkulan päiväkoti, päärakennus

Harjusenkatu 15, Sti

72308

Voimailutalo

Satamakatu 2, Sti

73254

Terapiatalo

Suojarinne 8, Sti

72040

Suolahden palvelukeskus

Suojarinne 21, Sti

73253

Huvikumpu

Suojarinne 5, Sti

73256

Rantakoti

Suojarinne 13, Sti

73257

Kotiharju

Suojarinne 14, Sti

72028

Louhela, tyhjillään oleva osa

Pitkäkatu 12, Äki

72108

Asemakadun koulu

Asemakatu 16, Sti

73654

entinen seurakuntatalo

Kautonkatu 3, Äki

73661

Matkahuolto

Työskintie 1, Äki

73035

Rautatienkatu 23

Rautatienkatu 23, Äki

 

 Toimivalta rakennuksien lopulliselle myymiselle tai purkamiselle määräytyy Äänekosken kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Kiinteistöohjelman päivitys tehdään syksyllä 2021. Nykyisen kaupunkistrategian voimassaolo loppuu myös vuoteen 2021, jolloin aliohjelmana kiinteistöohjelma on suuremman tarkastelun kohteena.

 

Valmistelija tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

 

Esittelijä rakennuttajapäällikkö Hannu Saarela, puh. 040 760 9252

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle, että esittelytekstissä myytäväksi merkityt rakennukset voidaan asettaa myytäviksi. Lisäksi lautakunta antaa tiedoksi, että taloussuunnitelma huomioon ottaen purettavaksi aiotut rakennukset voidaan purkaa. Rakennuksille laaditaan keskushallinnon kanssa erillinen purkuaikataulu.

 

Rakennuttajapäällikön muutettu päätösehdotus

 

 Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle, että esittelytekstissä myytäväksi merkityt rakennukset voidaan asettaa myytäviksi lukuun ottamatta Kovalan majaa ja saunaa.

 

 Lisäksi lautakunta antaa tiedoksi, että taloussuunnitelma huomioon ottaen purettavaksi aiotut rakennukset voidaan purkaa. Purettaville rakennuksille voidaan miettiä jatkojalostusideoita, näin esimerkiksi Asemakadun koulun suhteen. Vuokraaminen on mahdollista siihen saakka, kunnes purkupäätös on virallisesti tehty kyseessä oleville kohteille. Purettavien kohteiden myyminen on myös mahdollista teknisen toimen niin päättäessä. Rakennuksille laaditaan keskushallinnon kanssa erillinen purkuaikataulu.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

 

KH 03.05.2021 § 134  

430/10.03.02.01/2021  

 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 22 §:n 1 momentin 1-2 kohtien mukaan kaupunginhallitus päättää:

 

  • kiinteän omaisuuden ostamisesta ja muusta hankkimisesta, myymisestä, vuokraamisesta ja vuokralle antamisesta, jollei toimivaltaa ole tällä hallintosäännöllä siirretty muulle viranomaiselle; ja

 

  • irtaimen omaisuuden ostamisesta ja muusta hankkimisesta, myymisestä, vuokraamisesta ja vuokralle antamisesta, jollei toimivaltaa ole tällä hallintosäännöllä siirretty muulle viranomaiselle.

 

Hallintosäännön 23 §:ssä sekä kaavoituspäällikölle että tonttipäällikölle on annettu toimivalta päättää:

 

  • omakotitalo- ja loma-asuntotonttien myymisestä ja vuokralle antamisesta silloin, kun kaupunginhallitus on päättänyt tonttia koskevista luovutus- ja hinnoitteluperusteista; ja

 

  • teollisuus-, liike-, rivitalo- ja kerrostalotonttien myymisestä ja vuokralle antamisesta silloin, kun kaupunginhallitus on päättänyt tonttia koskevista luovutus- ja hinnoitteluperusteista.

 

Edelleen hallintosäännön 28 §:n 7 momentin 8 kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää:

 

  • rakennuksen tai muun toimitilan ostamisesta ja muusta hankkimisesta, myymisestä, vuokraamisesta ja vuokralle antamisesta silloin, kun kaupunginhallitus on päättänyt sitä koskevasta hinnoitteluperusteesta ja kauppahinta on vähemmän kuin 100 000 euroa tai vuotuisen vuokran määrä on vähemmän kuin 30 000 euroa.

 

Tekninen johtaja puolestaan päättää hallintosäännön 29 §:n 2 momentin 7 ja 9 kohtien mukaan:

 

  • kaupungin omistamien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen ja osakkeiden myynnistä; ja

 

  • lautakunnan hallinnassa olevien rakennusten purkamisesta kaavoituspäällikköä kuultuaan.

 

Edellä olevien hallintosääntömääräysten perusteella voidaan todeta, että kaupungin omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja toimitilojen myymistä koskeva toimivalta kuuluu lähtökohtaisesti kaupunginhallitukselle. Edellä mainittujen hinnoitteluun liittyvien edellytysten täyttyessä voi kaavoituspäällikkö tai tonttipäällikkö kuitenkin päättää tonttien eli lähinnä rakentamattomien rakennuspaikkojen myymisestä ja tekninen lautakunta puolestaan rakennuksen tai muun toimitilan myymisestä. Tekninen johtaja sen sijaan voi hinnoittelukysymysten estämättä ratkaista asuinkäytössä olevien kiinteistöjen ja osakkeiden myymisen.

 

Kaupungin omistamien rakennusten, joita ei ole annettu vuokralle toiselle osapuolelle (hallintaoikeuden luovuttaminen), purkamista koskeva päätösvalta kuuluu tekniselle johtajalle. Jos rakennuksen hallintaoikeus on luovutettu, tulee tämä palauttaa kaupungille ennen rakennuksen purkamista koskevaa päätöksentekoa.

 

Äänekosken kaupungin kiinteistöohjelmaa on päivitetty edellisen kerran keväällä 2020. Päivitys hyväksyttiin teknisen lautakunnan 12.3.2020 (19 §) tekemällä päätöksellä. Kaupunginhallitus merkitsi päivityksen tiedoksi 6.4.2020 (84 §) ja valtuusto merkitsi sen tiedoksi 4.5.2020 (23 §).

 

Kiinteistöohjelman varsinaisessa ohjelma-asiakirjassa (leipätekstissä) on määritelty periaatteet, joita sovelletaan kiinteistökohteiden luokitteluun muun muassa säilytettävien tai luovutettavien kohteiden ryhmiin. Kiinteistöjen jakautuminen eri ryhmiin on esitetty ohjelman liitteissä numerot 1-4.

 

Tekninen lautakunta on 15.4.2021 (27 §) tekemällään päätöksellä tosiasiallisesti päättänyt edellä tarkoitettujen ohjelman liitteiden mukaisen kiinteistökohteiden luokittelun muuttamisesta kolmen kohteen osalta. Muutokset koskevat seuraavia kiinteistöjä:

 

Myytäväksi esitetyt:

 

  • Yrittäjänkatu 3-7, 44150 Äänekoski. Siirto luokasta B (kehitettävät rakennukset) luokkaan C (luovutettavat rakennukset)

 

  • Kotiharju, Suojarinne 14, 44200 Suolahti. Siirto luokasta B (kehitettävät rakennukset) luokkaan C (luovutettavat rakennukset)

 

Purettavaksi esitetty:

 

  • Louhela (Lounatuuli; osittain), Pitkäkatu 12, 44100 Äänekoski. Siirto luokasta E (sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset) luokkaan C (luovutettavat rakennukset)

 

Ohjelman ja siihen liittyvän luokituksen muuttaminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. Muutettu luokitus voidaan merkitä tiedoksi kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

 

Kuten edellä on todettu, päätösvalta kohteiden myymisestä tai purkamisesta ja näitä koskevista toimenpiteistä jakautuu kaupunginhallituksen ja sen alaisen toimielin- ja viranhaltijaorganisaation kesken.

 

Samassa yhteydessä kuin kaupunginhallitus merkitsee ohjelman liitteiden päivittämisen tiedoksi, on kaupunginhallituksen tarkoituksenmukaista ottaa kantaa varsinaisiin myyntitoimenpiteisiin ryhtymiseen. Jos kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan myytäviksi luokittelemien kohteiden asettamisen myyntiin, on myyntitoimenpiteisiin mahdollista ryhtyä välittömästi kaupunginhallituksen päätöksenteon jälkeen tai asian vastuuhenkilöiden myöhemmin määrittelemässä muussa aikataulussa.

 

Vastaavasti purettaviksi luokiteltujen kohteiden purkamiseen voidaan ryhtyä tähän kuuluvan lupaprosessin etenemisen ja kaupungin talousarviossa olevien määrärahojen mukaisesti.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 15.4.2021 (27 §) tekemän päätöksen;

 

2) hyväksyy sen, että kiinteistöohjelman liitteiden numerot 1-4 ja teknisen lautakunnan 15.4.2021 (27 §) tekemän päätöksen mukaan luokkaan C (luovutettavat rakennukset) kuuluvien rakennusten myymistä tai purkamista ryhdytään valmistelemaan ja oikeuttaa teknisen johtajan päättämään myyntiin asettamisen tai purkamisen tarkemmasta aikataulusta ottaen huomioon kaupungin talousarvion; sekä

 

3) ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 15.4.2021 (27 §) tekemän päätöksen.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

 Kaupunginhallitus:

 

1) merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 15.4.2021 (27 §) tekemän päätöksen;

 

2) hyväksyy sen, että kiinteistöohjelman liitteiden numerot 1-4 ja teknisen lautakunnan 15.4.2021 (27 §) tekemän päätöksen mukaan luokkaan C (luovutettavat rakennukset) kuuluvien rakennusten myymistä tai purkamista ryhdytään valmistelemaan lukuun ottamatta rakennusta Suojarinne 14, 44200 Suolahti, oikeuttaa teknisen johtajan päättämään myyntiin asettamisen tai purkamisen tarkemmasta aikataulusta ottaen huomioon kaupungin talousarvion, ja päättää, että tilannekatsaus purettavista ja myytävistä rakennuksista esitetään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle samassa yhteydessä kiinteistöohjelman kanssa; ja

 

3) ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan 15.4.2021 (27 §) tekemän päätöksen.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa