Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 137

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Äänekosken kaupungin ja äänekoskelaisten urheilijoiden väliset markkinointi- ja yhteistyösopimukset

 

KH 03.05.2021 § 137  

529/00.04.02/2021  

KH 29.04.2019 § 102 Kaupungin tavoite on markkinoinnin ja mainonnan keinoin vahvistaa po­si­tii­vis­ta kaupunkikuvaa ja sitä kautta edesauttaa mm. uusien asuk­kai­den ja yritysten paikkakunnalle muuttoa. Huippu-urheilulla kat­so­taan maailmanlaajuisesti olevan erittäin suuri markkina-arvo. Edus­tus­jouk­ku­een näkyvyydellä on suuri merkitys kaupungin tun­net­tuu­den ja imagon kannalta sekä liikunnallisten ihanteiden ja esi­ku­vien tarjoajana. Huippu-urheilulla on huomattava vaikutus nuorten lii­kun­nan harrastamiseen, kasvuun ja kehitykseen. Kaupungin ja ur­hei­lu­seu­ro­jen välisillä markkinointi- ja yhteistyösopimuksilla edis­te­tään myös kaupungin liikunnallisia tavoitteita.

 

 Markkinointi- ja yhteistyösopimuksen perusperiaate on, että sopimus ei ole avustus, vaan sopimus perustuu vastikkeellisuuteen, eli kau­pun­ki saa sopimuksella rahallisen vastineen näkyvyyden ja yh­teis­työn kautta. Edellytyksenä sopimukselle on, että edustusjoukkue on ää­ne­kos­ke­lai­nen, joka pelaa kotipelinsä Äänekoskella ja pelaa val­ta­kun­nal­lis­ta tai alueellista sarjaa aikuisten tasolla ja lajilla on laajasti tun­net­tuut­ta ja markkina-arvoa (mm. lajin medianäkyvyys, val­ta­kun­nal­li­set pelaajamäärät, lajin arvostus, katsojamäärät). Lajikohtaisesti mark­ki­noin­ti- ja yhteistyösopimuksia voidaan tehdä sekä mies- että nais­jouk­kuei­den kanssa vain yksi/laji, ja sopimus tehdään kulloinkin ylin­tä sarjatasoa edustavan joukkueen kanssa.

  

 Markkinointiyhteistyöstä tehdään kirjalliset sopimukset, joissa nä­ky­vyy­des­tä ja yhteistyöstä sovitaan yksityiskohtaisesti. Sopimuksessa so­vi­taan mm. seuran velvollisuuksista ja kaupungin markkinointi- ja yh­teis­työ­kor­vauk­sis­ta. Kaupunginhallitus ei muuta kautta ta­lou­del­li­ses­ti tue edustusjoukkueen toimintaa, mutta urheiluseurat voivat edel­leen hakea vapaa-aikatoimen myöntämiä perusavustuksia var­si­nai­seen seuratoimintaansa. Sopimusperusteet ja korvaukset on esi­tet­ty liitteessä.

 

 (Valmistelija kaupunginjohtaja Matti Tuononen, puh. 020 632 2010)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus:

 

 1) päättää hyväksyä liitteessä esitetyt kaupungin ja ää­ne­kos­ke­lais­ten urheiluseurojen edustusjoukkueiden välisten markkinointi- ja yh­teis­työ­so­pi­mus­ten periaatteet ja korvaukset; ja

 

 2) valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään vuosittaisista mark­ki­noin­ti- ja yhteistyösopimuksista edustusjoukkueiden kanssa ja yk­sin allekirjoittamaan nämä sopimukset kaupungin puolelta.

 

Päätös:  Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KH 03.05.2021

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.4.2019 (102 §) tekemällään päätöksellä Äänekosken kaupungin ja äänekoskelaisten urheiluseurojen edustusjoukkueiden välisten markkinointi- ja yhteistyösopimusten periaatteet sekä näiden sopimusten mukaiset korvaukset. Urheiluseurakohtaisia sopimuksia on sittemmin tehty Koiviston Kipinä ry:n, Voimistelu- ja urheiluseura Urho ry:n ja Äänekosken Huima ry:n kanssa. Sopimusten mukaisesta yhteistoiminnasta on saatu myönteisiä kokemuksia.

 

Kaupungin viranhaltijajohto on valmistellut markkinointi- ja yhteistyösopimuksiin perustuvan yhteistoimintamallin laajentamista niin, että jatkossa malli voisi koskea edustusjoukkuetoiminnan ohella myös niin sanottujen yksilölajien yksittäisiä urheilijoita. Yhteistoiminnan tarkoitus olisi sama kuin edustusjoukkueiden kanssa.

 

Edellytyksenä urheilijakohtaiselle sopimukselle olisi, että urheilija on äänekoskelainen, edustaa äänekoskelaista seuraa, kilpailee aikuisten tasolla olympialajissa vähintään suomenmestaruustasolla ja lajilla on laajasti tunnettuutta ja markkina-arvoa (muun muassa lajin medianäkyvyys, esimerkiksi kisojen televisiointi, valtakunnalliset urheilijamäärät, lajin arvostus ja katsojamäärät).

 

Yksilölajien urheilijoiden kanssa tehtävät sopimukset olisivat luonteeltaan kolmikantaisia eli sopimusten osapuolina olisivat Äänekosken kaupunki, urheilijan edustama urheiluseura ja urheilija henkilönä. Muutoin sopimusten sisältö ja sopimussuhteen periaatteet vastaisivat soveltuvin osin edustusjoukkueiden kanssa sovittua.

 

Sopimusten periaatteet ja sopimusten mukaiset korvaukset esitetään liitteessä.

 

Valmistelijat Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921, ja vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen, puh. 020 632 3259

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) päättää hyväksyä liitteessä esitetyt Äänekosken kaupungin ja äänekoskelaisten urheilijoiden välisten markkinointi- ja yhteistyösopimusten periaatteet ja korvaukset; ja

 

2) valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään vuosittaisista urheilijakohtaisista markkinointi- ja yhteistyösopimuksista ja yksin allekirjoittamaan nämä sopimukset kaupungin puolelta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa