Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Ylläpitomaksu kehitysvammaisten pitkäaikaisessa asumispalvelussa perhehoidossa 1.7.2021 alkaen.

 

PETUR 26.05.2021 § 34  

462/02.04.00.00.00/2021  

 

Perhehoidon asiakasmaksuista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992)19 §:ssä. Perhehoitolaissa tarkoitetusta perhehoidosta lukuun ottamatta lastensuojelulain perusteella järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä asiakasmaksulain 7 c §:ssä säädetty maksu. Kehitysvammaisten erityishuollossa perittävät perhehoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 4 §:n 2 momentin mukaan.

 

Asiakasmaksulain 7 c § määrittelee pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun periaatteet. Tämän perusteella perhehoidosta peritään maksu samalla tavoin kuin pitkäaikaisesta laitoshoidosta. Pääsäännön mukaan perhehoidon maksu määrätään hoidossa olevan henkilön henkilökohtaisten tulojen perusteella ja se voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 110 euroa.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) 4:2 §:n mukaan kehitysvammaisten erityshuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 §:ssä tarkoitettu kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä enintään siitä aiheutuvat kustannukset. Lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa ja lain 28 §:ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Ylläpitomaksu saa olla enintään asumispalvelun järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten suuruinen.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulainsäädäntö muuttuu 1.7.2021 alkaen ja ja uudistuvan asiakasmaksulain 7 c § ei kuitenkaan koske erityishuoltona kehitysvammaisille annettavaa perhehoitoa. Koska uutta asiakasmaksulain 7 c § ei voida soveltaa kehitysvammaisten erityishuoltona annettuun perhehoitoon esitetään, että erityishuoltona annetusta perhehoidosta peritään 1.7.2021 alkaen perhehoidon kulukorvausten mukaiset ylläpitomaksut asumisesta, ravinnosta ja muista kuluista, joihin tehdään vuosittaiset indeksitarkistukset.

 

Äänekosken kaupungin perusturvalautakunta on hyväksynyt 25.11.2020 82 § Keski-Suomen ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidon toimintaohjeen 1.1.2021 alkaen, johon on lisäksi vahvistettu vuosittain STM:n ohjeistuksen mukaiset indeksitarkistukset palkkioihin ja kulukorvauksiin.  Kulukorvaukset pitkäaikaiselle perhehoitajalle muodostuvat asukkaalle annettavasta ylläpidosta eli asumisesta, ravinnosta ja muista asumisen ylläpitokuluista. Yli 16-vuotiaan perhehoito on ns. osittaista ylläpitoa, josta peritään asumisesta, ruuasta ja muista kuluista (puhtaanapito, vaatehuolto ym.) perhehoitajalle maksettavan, toimeksiantosopimuksessa sovitun kustannuskorvauksen määrä kuukaudessa. Osittaisessa ylläpidossa asiakkaat maksavat itse vaatekustannukset, terveyden- ja sairaanhoitomenonsa, henkilökohtaisen hygieniansa ja virkistys- ja harrastustoimintansa menot.

 

Valmistelija      Palveluvastaava Mirva Vesimäki puh. 040 571 6363.

 

Esittelijä Perusturvajohtaja Saara Kuusela

 

Päätösehdotus Pitkäaikaiseen perhehoitoon erityishuoltona sijoitetulta peritään 1.7.2021 alkaen asiakasmaksuna ylläpitomaksut, jotka vastaavat Keski-Suomen ikääntyneiden, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidon toimintaohjeen 1.1.2021 mukaisia toimeksiantosopimuksella vahvistettuja kulukorvauksia huomioiden lisäksi vuosittaiset STM:n ohjeistuksen mukaiset indeksitarkistukset maksuihin.

 

 Yli 16-vuotiaan perhehoito on ns. osittaista ylläpitoa, josta peritään asumisesta, ruuasta ja muista kuluista (puhtaanapito, vaatehuolto ym.) perhehoitajalle maksettavan kustannuskorvauksen määrä kuukaudessa. Osittaisessa ylläpidossa asiakkaat maksavat itse vaatekustannukset, terveyden- ja sairaanhoitomenonsa, henkilökohtaisen hygieniansa ja virkistys- ja harrastustoimintansa menot.

 

 PITKÄAIKAINEN PERHEHOITO 16 VUOTTA TÄYTTÄNEET:

 

 Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevilta asiakkailta peritään asiakasmaksuina vuokra, ateriamaksu sekä ylläpitomaksu. Ei kerrytä maksukattoa.

 

  1. Perhehoidossa vuokra on sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistama asumismaksun mukainen vuokra. Vuokrassa huomioidaan aina STM:n ohjeistuksen mukainen indeksitarkistus.

 

 Perhehoito vuokra 199,30 €/kk TAI 2 hengen huoneen vuokra 167,29 €/kk

 

  1. Perhehoidon ylläpitomaksu 100,74 €/kk. Sisältää mm. perushygienian (lukuun ottamatta vaippoja), vaatehuollon, siivous- ja puhdistuskulut, kohtuulliset virkistys-, matka- ja puhelinkulut.

 

  1. Perhehoidon ateriamaksu peritään sen mukaan, miten hoidettava osallistuu perhehoidon ulkopuoliseen työ- ja päivätoimintaan: 0-1 krt/vko 277,98 €/kk TAI 2-3 krt/vko 229,62 €/kk TAI 4-5 krt/vko 203,94 €/kk.

 

 

 

 

 

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että arjen tuen palvelujohtaja Saara Paana-

 nen oli kokouksessa asiantuntijana läsnä tämän asian esittelyn

 aikana.

 

                                        - - - - - 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa