Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 162

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite hulevesimaksuista / Kotilainen Joni ym.

 

KVALT 29.03.2021 § 38 

Joni Kotilainen jätti hänen ja neljän muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen hulevesimaksuista.

 

Päätös Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

  - - - - -

 

KH 12.04.2021 § 124 

 

Valtuutettu Joni Kotilaisen ym. 29.3.2021 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja päättää pyytää tekniseltä lautakunnalta lausunnon aloitteesta. Lausunto on toimitettava kaupunginhallitukselle 16.7.2021 mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

TELA 06.05.2021 § 37 

 

 Äänekosken kaupunki on saanut valtuustoaloitteen käsiteltäväksi 29.3.2021. Kaupunginhallitus on merkinnyt valtuustoaloitteen tiedoksi ja päättänyt 12.4.2021 pyytää tekniseltä lautakunnalta lausunto kyseisestä asiasta.

 

 Lausunnossa esitetään, että hulevesimaksu on piilovero. Lausunnossa kerrotaan, että moni kunta on päättänyt olla perimättä hulevesimaksua tai luopunut hulevesimaksuista niiden käyttöönoton jälkeen. Valtuustoaloitteessa vaaditaan Äänekosken kaupunkia lopettamaan hulevesimaksun kerääminen.

 

 Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta, rakennetuilta alueilta ja muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat myös hulevettä.

 

 Hulevesien hallinnan lainsäädäntö on muuttunut maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain uudistuksen yhteydessä vuonna 2014. Hulevesien hallinta siirrettiin kokonaisuudessaan maankäyttö- ja rakennuslakiin lukuun 13a, jossa määriteltiin kaikille kunnille uusia tehtäviä. Tällä lainuudistuksella vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla siirtyi kunnalle.

 

 Äänekosken kaupunki on päättänyt vuoden 2017 alussa hulevesien hallinnan järjestämisestä ja rahoittamisesta. Tämän päätöksen mukaisesti Äänekosken kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien hallinnasta sekä hulevesiviemäreistä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Lisäksi samalla päätetiin julkisoikeudellisen hulevesimaksun käyttöönotosta. Äänekosken kaupunki kerää vuosittain n. 350 000 € hulevesimaksua kiinteistöltä. Samansuuruinen summa maksetaan hulevesijärjestelmistä Äänekosken kaupungin tytäryhtiölle Äänekosken Energia Oy:lle.

 

 Hulevesimaksussa on siis kyse julkisoikeudellisesta maksusta, jonka periminen ei perustu sopimukseen vaan lainsäädäntöön. Kaupunki vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan, sekä annetuilla päätöksillä hulevesien hallinnasta huleveden viemäröinti mukaan luettuna. Maksu koskee kaikkia Äänekosken kaupungin huleveden hallintajärjestelmän vaikutusalueella olevia kiinteistöjä eikä sen periminen edellytä sopimusta.

 

 Hulevesimaksu käytetään hulevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Sitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Hulevesijärjestelmään kuuluu hulevesiviemäreiden lisäksi mm. asemakaavoitetun alueen ojia, kaupunkipuroja, hulevesirumpuja sekä viivytys- ja suodatusrakenteita. Maksulla katetaan yleisillä alueilla kuten katu- ja puistoalueilla sekä kiinteistöillä muodostuvien hulevesien johtamisen ja käsittelyn kustannuksia. Niitä syntyy juuri näiden hulevesiviemäriverkostojen, ojaverkostojen ja erilaisten viivytysrakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Hulevesijärjestelmästä hyötyvät kaikki kaava-aluilla sijaitsevat kiinteistöt, jotka muutenkin käyttävät jokapäiväisessä arjessa esim. kaupungin rakentamaa ympäristöä.

 

 Yleisten alueiden hulevesijärjestelmien huollon vastuu jakautuu Äänekosken kaupungin sekä kiinteistön omistajan tai sen haltijan kesken, niin kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 31.8.1978/669 on säädetty.

 

 Poistamalla hulevesimaksu, Äänekosken kaupungin kuntatalouden tasapaino heikkenee oleellisesti. Koska Äänekosken kaupunki joutuu lainsäädännöllisin perustein edelleen maksamaan sille osoitetusta velvollisuudesta, hulevesimaksun suuruinen summa on sen poistuessa kerättävä tulo ja menoarvioon silloin muulla keinoin, esim. veronkorotuksin.

 

Valmistelija Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

 

Esittelijä Rakennuttajapäällikkö Hannu Saarela, puh. 040 760 9252

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta on käsitellyt valtuustoaloitteen ja antaa siitä yllä olevan lausunnon tiedoksi Äänekosken kaupunginhallitukselle.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Harri Piilonen ehdotti teknisen lautakunnan antamaan lausuntoon lisättäväksi, että hulevesimaksu tulee poistaa. Piilosen ehdotus ei saanut kannatusta.

 Tekninen lautakunta käsitteli valtuustoaloitteen ja päätti antaa siitä esittelytekstin mukaisen lausunnon tiedoksi Äänekosken kaupunginhallitukselle.

 

 - - - - -

 

 Harri Piilonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

 - - - - -

 

 

KH 17.05.2021 § 162  

436/11.04.02/2021  

 Tekninen lautakunta on toimittanut pyydetyn lausunnon kaupunginhallitukselle.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) toteaa, että Äänekosken kaupungilla ei ole taloudellisia edellytyksiä luopua maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen hulevesimaksun keräämisestä;

 

2) antaa valtuustolle tiedoksi valtuutettu Joni Kotilaisen ym. 29.3.2021 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet; ja

 

3) ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Lauri Lax ehdotti, että kaupunki poistaa hulevesimaksut, koska kaupungilla on taloudelliset edellytykset luopua niiden perimisestä.

 

 Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota ei kuitenkaan ole kannatettu, joten se raukeaa.

 

 Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

  - - - - -

 Lauri Lax jätti eriävän mielipiteen.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa