Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 153

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Hirvaskankaan itäosan asemakaavan muutos / Kaavaluonnos II

 

 

KH 01.10.2018 § 241

 Maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaan kunnan tulee seurata ase­ma­kaa­vo­jen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toi­men­pi­tei­siin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Hirvaskankaan voi­mas­sa olevien asemakaavojen kaavamerkinnät ja -määräykset ei­vät kaikilta osiltaan vastaa tämän hetken näkemyksiä alueen ke­hit­­mis­suun­nas­ta.

 

 Hirvaskankaan itäosan asemakaavan muutoksen tavoitteena on tar­kis­taa alueen kaa­va­mer­kin­­jen sisältöä siten, että aluetta voidaan jat­kos­sa kehittää en­tis­tä monipuolisempana hyviin liikenneyhteyksiin tu­keu­tu­va­na työ­paik­ka-alu­ee­na, jossa erityisesti logistiikkatoiminnat ovat mah­dol­li­sia.

 

 Toisena keskeisenä tavoitteena on tutkia päivittäistavarakauppojen pin­ta-ala­ra­joi­tus­ten ajanmukaisuus voimassa olevassa ase­ma­kaa­vas­sa. Kauppojen aukioloaikoja koskevan lainsäädännön muutos ja suun­nit­te­lu­alu­een ympäristön asutuksen lisääntyminen ovat luo­mas­sa paineita tarkistaa ajantasakaavan periaatetta, missä lukuisille ton­teil­le on osoitettu mahdollisuus sijoittaa päivittäistavarakaupan myy­­­ti­lo­ja enintään 400 - 500 k-m2.

 

 Suunnittelualueeseen kuuluvat mm. ABC:n, Shellin ja Spektrin tontit se­kä näiden alueiden läheisyydessä olevat toistaiseksi pääosin ra­ken­ta­mat­to­mat tontit. Kantatien 69 (Suonenjoentie) molemmille puo­lil­le sijoittuvan suunnittelualueen koko on noin 22 ha.

 

 Hirvaskankaan ensimmäinen lainvoimainen asemakaava on hy­väk­syt­ty Äänekosken kaupunginvaltuustossa 20.3.2006. Asemakaavan ta­voit­tee­na oli muodostaa kahden liikennemyymälän ympärille pää­asias­sa ohikulkevan liikenteen varaan perustuva työ­paik­ka­kes­kit­ty­mä, joka käytännössä muodostui paljon tilaa vaativalle eri­kois­kau­pal­le kaavoitetuista myymälätiloista. Kaupallispainotteisen pal­ve­lu­kes­kuk­sen lisäksi kaava-alueen eteläosaan osoitettiin toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mis­ta ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle teollisuudelle sekä run­saan kolmen hehtaarin teollisuustontti tuolloin vireillä olleelle hank­keel­le.

 

 Myöhemmin kaava-aluetta on laajennettu kolmeen otteeseen kau­pun­gin raakamaahankintojen myötä. Hirvaskankaan kehitys kau­pal­lis­ten palvelujen työpaikkojen luojana ja monipuolisena kaupallisena pal­ve­lu­pis­tee­nä ei ole vastannut takavuosina työlle asetettuja ta­voit­tei­ta. 

 

 Kaavamuutoksella pyritään luomaan kaavalliset edellytykset kau­pun­gin käynnistämän huolintakeskittymähankkeen toteutumiseksi Hir­vas­kan­kaal­le. Hankkeen tavoitteena on liikennesijainniltaan erin­omai­sen Hirvaskankaan alueen kehittäminen logistiikka-alan pal­ve­lu­jen pohjalta siten, että pitkällä aikavälillä alueelle syntyisi vähintään 25 uutta yritystä ja 70-80 uutta työpaikkaa. Raskaan kaluston kor­jaus-, huolto- ja varaosatoimintojen lisäksi alueelle voisi sijoittua mm. kuljettajien hyvinvointi- ja majoituspalveluja.

 

 Kaavamuutoksen vireilletulon yhteydessä julkaistaan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma, jonka mukaan kaavahankkeen val­mis­te­lu­vai­heen kuuleminen pyritään suorittamaan vuoden 2018 lopulla. Hy­väk­sy­mis­vai­hee­seen kaavamuutos on tarkoitus saada kevättalvella 2019.

 

 (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus päättää saattaa vireille Hirvaskankaan itäosan asemakaavan muutoksen.

 

Päätös:  Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KH 29.04.2019 § 97 Kaavamuutosta laadittaessa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi laajentaa suunnittelualue kat­ta­maan koko valtatien 4 itäpuolinen asemakaavoitettu alue.

 

 Asemakaavamuutoksen laadinnan yhteydessä on tehty selvitys päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan sijoittumisesta Hirvaskankaalle (Ramboll 2019). Sel­vi­tyk­ses­sä on tarkasteltu kaupan rakennetta, ostovoimaa, lii­ke­ti­lan tarvetta sekä palvelujen saatavuutta.

 

 Selvityksen mukaan Äänekosken ja Uuraisten vakituisten asuk­kai­den päivittäistavarakaupan ostovoiman kasvu vuoteen 2030 on noin 13,5 miljoonaa euroa. Lisäksi vapaa-ajan asukkaat ja nelostiellä kul­ke­vas­ta liikenteestä Hirvaskankaalla pysähtyvät asiakkaat lisäävät os­to­voi­man kasvua noin 5 miljoonalla eurolla.

 

 Ostovoiman kasvusta aiheutuva liiketilan laskennallinen lisätarve Ää­ne­kos­kel­la ja Uuraisilla on vuoteen 2030 suuruusluokaltaan 4700 k-m2, mistä Hirvaskankaalle arvioidaan kohdistuvan noin 1900 k-m2 (40 %). Lisäksi Hirvaskankaan kauppakeskittymän välittömään lä­hei­syy­teen rakenteilla oleva Hirvimäen asemakaava-alue kas­vat­taa alu­een ostovoimaa. 

 

 Hirvaskankaan aluetta on aiemmin suunniteltu kehitettäväksi pää­asias­sa tilaa vaativan erikoiskaupan, keskustan kanssa mah­dol­li­sim­man vähän kilpailevan muun erikoiskaupan ja luonteeltaan pai­kal­lis­ten päivittäistavaramyymälöiden alueena. Kaupan markkinatilanteen vuok­si alueen kehittämisessä painottuvat jatkossa erityisesti lo­gis­tiik­ka sekä huolinta- ja liikennepalvelut.

 

 Selvitys suosittaa Hirvaskankaalle sijoitettavaksi noin 2000 k-m2 uut­ta päivittäistavarakaupan liiketilaa, mikä toteutettaisiin yhtenä tai kah­te­na myymälänä (yksi iso supermarket / yksi 1500 k-m2:n myy­­lä ja yksi pienmyymälä / kaksi pientä supermarketia). Mi­toi­tuk­sel­la vastattaisiin lähialueen ostovoiman kasvun aikaansaamaan lii­ke­ti­lan lisätarpeeseen ja kuluttajien kysyntään sekä tuettaisiin koko Ää­ne­kos­ken päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymän säilymistä po­si­tii­vi­se­na jatkossakin.

 

 Selvityksen mukaan 2000 k-m2:n mitoitus olisi luonteeltaan pai­kal­lis­ta, eikä uhkaisi Äänekosken ja Uuraisten muiden päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­po­jen kehittymismahdollisuuksia eikä myöskään Kotakennään päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan kehittämistä.

 

 Ajanmukaiset päivittäistavarakaupan palvelut voisivat osaltaan hou­ku­tel­la lähialueelle uusia asukkaita ja vastavuoroisesti uudet asuk­kaat voivat tukea päivittäistavarakaupan toimintaa.

 

 Selvitys suosittaa Hirvaskankaan voimassa olevan asemakaavan päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan sallivia kaavamerkintöjä vähennettäviksi (ny­kyi­sin lukuisilla tonteilla 400-500 k-m2:n päivittäistavaramyymälän sal­li­va määräys) ja esit­tää päivittäistavarakaupan keskittämistä yh­teen tai kahteen kort­te­liin.

 

 Maankäyttö esittää selvityksen sisällön, olemassa olevien myy­­löi­den sekä tonttien logistisen sijainnin perusteella, että tontilla 1500-1 ("ABC") päivittäistavarakaupan myymälätilan enimmäiskoko olisi 1500 k-m2 ja korttelissa 1502 ("Shellin kortteli") 500 k-m2.

 

 Toinen merkittävä muutos voimassa olevaan asemakaavaan näh­den on kaavan kortteleiden ja tonttien käyttötarkoitusmerkintöjen väl­jen­­mi­nen ja yksinkertaistaminen: Hirvaskankaalle on laadittu vuo­sien saatossa useita kaavamuutoksia, joiden yhteydessä suun­ni­tel­lut merkinnät eivät välttämättä kaikilta osin tue Hirvaskankaan ke­hit­­mis­tä myös logistiikka-, huolinta- ja liikennepalveluiden kes­kuk­sek­si.

 

 (Valmistelija kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

  Kaupunginhallitus:

 

 1) päättää, että Hirvaskankaan itäosan asemakaavan muu­tok­sen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään 18.4.2019 päi­­tyn kartan perusteella;

 

 2) pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot tekniseltä ja ym­­ris­­lau­ta­kun­nal­ta, Äänekosken Yrittäjät ry:ltä, Äänekosken Ener­gia Oy:ltä, Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnalta ja Keski-Suomen ELY-kes­kuk­sel­ta; ja

 

 3) valtuuttaa kaavoituspäällikön hyväksymään kaa­va­luon­nok­seen tehtävät tarkistukset ennen nähtävilleasettamista. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KH 17.05.2021 § 153  

585/10.02.03/2021  

Kaavahankkeen valmisteluaineisto oli nähtävillä 15.5. - 14.6.2019 välisen ajan. Valmisteluaineiston nähtävilläolon jälkeen suunnittelualuetta ja kaavan tavoitteita on nähty tarpeelliseksi tarkentaa. Muutosten laajuuden vuoksi kaavasta on laadittu uusi luonnos (Luonnos II).

 

Suunnittelualueeseen on nähtävilläolon jälkeen tehty muutoksia. Alueeseen on otettu mukaan valtatien 4 länsipuolelta ajantasakaavassa maa-aineisten ottoalueeksi merkitty alue sekä asemakaavoittamatonta aluetta nykyisen asemakaava-alueen eteläpuolelta. Kortteli 1501 on erotettu suunnittelualueesta erilliseksi kaavahankkeeksi ja etenee tällä hetkellä erillisenä kaavahankkeena seuraavaan kaavavaiheeseen. Valtatien länsipuolella sijaitsevan alueen osalta maa-ainesten otto on päättynyt ja alueelle on myönnetty poikkeuslupa vuonna 2020 koulutus- ja toimistorakennukselle. Alueen käyttötarkoitusmerkintä ei ole enää ajanmukainen ja merkintä tarkastetaan suunnitelman yhteydessä. Valtatien 4 länsipuolen lisäksi myös suunnittelualueen eteläosassa olevan vanhan maa-ainesten ottoalueen osalta tuleva käyttötarkoitus ja muun eteläosan mahdollisuudet yritysalueen laajentumiseksi on nostettu uudeksi tarkasteltavaksi tavoitteeksi kaavan aikaisempien tavoitteiden rinnalle.

 

Ensimmäisestä kaavaluonnoksesta saatiin 5 lausuntoa ja 2 mielipidettä, jotka koskivat monipuolisesti eri vaikutuksien huomioon ottamista kaavan valmistelussa: Luonnoksen II vaikutustenarviointia on täydennetty ja kaavamateriaalia valmisteltu huomioiden ensimmäisestä luonnoksesta saadut palautteet, alueella vireillä olevat hankkeet sekä länteen ja etelään laajentunut suunnittelualue. Kaava-aineistoa on tarkoitus täydentää vielä laatimalla ehdotusvaiheessa hulevesisuunnitelma, jonka pohjalta voidaan paremmin arvioida kaavaluonnoksessa osoitetun rakentamisen vaikutuksia ympäristöön.

 

Muutosten myötä suunnittelualue kasvaa noin 54 hehtaariin, josta reilu puolet on kaupungin omistuksessa. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan alueen kehittäminen entistä monipuolisempana hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana työpaikka-alueena, jossa erityisesti logistiikkatoiminnat ovat mahdollisia. Ratkaisulla ajanmukaistetaan alueen päivittäistavarakauppojen pinta-alarajoitukset ja korttelialueiden rakennusoikeudet. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa suunnittelualueen eteläosassa sekä valtatien länsipuolella sijaitsevan vanhan maa-ainesten ottoalueella yritysalueen laajentumisen luontevana osana alueen nykyistä rakennetta.

 

Kaavaluonnoksessa II on osoitettu liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita 37 hehtaaria, josta uutta on 9 hehtaaria. Erityisalueita kaavaratkaisulla muodostuu 4 ha, maa- ja metsätalousalueita 5 hehtaaria ja katu- ja liikennealueita 9 ha. Uudet korttelialueet sijoittuvat suunnittelualueen eteläosaan neljänä uutena yritystonttina sekä yritystontteina Purunkorventien ja Rannankyläntien kulmaan ja valtatien 4 länsipuolelle vanhalle maa-ainesten ottoalueelle.

 

Kaavaratkaisulla yritysrakentamiselle muodostuu uutta kerrosalaa noin 30 000 k-m2, josta suurin osa sijoittuu alueen uusille yritystonteille. Päivittäistavarakaupan toiminnot on keskitetty kaupallisen selvityksen mukaisesti kahteen kortteliin ja uuden päivittäistavarakaupan liiketilan enimmäismääräksi on asetettu 2 400 k-m². Kokonaisuudessaan kaavan kortteleiden ja tonttien käyttötarkoitusmerkintöjä on väljennetty ja yksinkertaistettu voimassa olevaan asemakaavan nähden.

 

Hirvaskankaan sijoittuminen pohjavesialueelle asettaa rajoituksia alueen käyttämiseksi polttoaineiden jakeluun ja siten voimassa olevassa asemakaavassa on asetettu erilliset merkinnät polttoaineiden jakelukenttien sijoittamiseksi alueelle. Luonnoksessa II esitetyt polttoaineiden jakelukenttä -merkinnät noudattavat pääosin voimassa olevaa asemakaavaa ja olemassa olevia polttoaineiden jakeluasemia. Merkittävänä muutoksena voidaan pitää kantatien 69 varressa sijainneen polttoaineen jakeluasema -merkinnän siirtämistä pohjoisemmaksi Puukyläntien ja Rannankyläntien kulmaukseen. Merkintää on myös rajoitettu sallimaan jakeluaseman toteuttaminen ainoastaan kaasutankkausasemana.

 

Asemakaavan muutoksesta voi aiheutua kaupungille kuluja alustavan arvion mukaan katu- ja infrarakentamisen myötä noin 300 000 euroa. Kaupungille kohdistuu tuloja muodostuvien uusien yritystonttien myynnin kautta alustavan arvion mukaan noin 175 000 euroa sekä mahdollisten maankäyttökorvausten kautta. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. Kaava-alueella tonttijako on ohjeellinen.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     hyväksyy kaavoittajan vastineen kaavan valmisteluvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)     päättää, että Hirvaskankaan itäosan asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään 17.5.2021 päivätyn kartan perusteella. Valmisteluaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa