Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 155

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Poikkeamishakemus määräalalle kiinteistöstä 992-454-1-118-M601

 

KH 17.05.2021 § 155  

632/10.03.00.01/2021  

Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Hakemuksen mukaisesta kiinteistöstä 992-454-1-118 (Myllylä) on Äänekosken kaupunki myynyt määräalan, jolle hakemuksen mukainen kohde sijoittuu. Kauppakirja on allekirjoitettu 14.4.2021 ja ostaja on hakenut määräalalle lainhuutoa, joka on saatettu vireille 14.4.2021. Hallintaoikeus määräalaan on siirtynyt ostajalle kauppakirjan allekirjoituksin. Myyty määräala (14979 m2) on osa Hirvaskankaan asemakaavoitettua aluetta. Määräala vastaa tulevaa tavoitetta alueen rakentamisen sijoittumisessa. Määräala rajoittuu Rannankyläntiehen ja Suonenjoentiehen sekä kaavaluonnoksessa esitettävään Puukyläntiehen.

 

Hakijan tavoitteena on hakea rakennuslupa kaasutankkausasemalle, joka sijoittuu Puukyläntien ja Rannankyläntien kulmaukseen. Tankkausasema sijoittuu vain osalle ostettua määräalaa, jolloin Suonenjoentien viereinen alue jää vielä rakentamiselta vapaaksi ja sen mahdolliset rakentamishankkeet toteutuvat asemakaavamuutoksen saatua lainvoiman.

 

Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa asemakaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.2.2016 § 4. Voimassa olevassa asemakaavassa hakemuksen mukaiselle alueelle on osoitettu Liikerakennusten korttelialue -merkintä KM-4, jonka määräys; Alueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälöitä, muita myymälätiloja ja majoitustiloja. Päivittäistavarakaupan myymälätilan enimmäiskoko 500 kem2.  Polttoaineen jakeluaseman (pj) sijainti on esitetty Rannankyläntien ja Suonenjoentien kulmaukseen tontin 9 eteläosaan. Toinen polttoaineen jakeluaseman sijainti on osoitettu tontin 9 pohjoisosaan. Tontin halki kulkee maanalaisia johtoja, vesijohto. Tontin osalle sijoittuu lisäksi pohjavesialueen raja (pv-2), jonka määräys; Vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen raja. Rakennukset on perustettava niin, ettei rakentaminen vaikuta pohjaveden korkeuteen. Alueella tulee välttää pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Rannankyläntien varrelle on osoitettu liittymäkielto -merkintä nuolimerkinnällä, jonka määräys; katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää lukuun ottamatta likimääräistä nuolen osoittamaa kohtaa. Tällaisessa kohdassa tulee liikenteen tapahtua nuolen osoittamassa suunnassa.

 

Alueelle on käynnistetty asemakaavan muutoshanke. Kaavaluonnos asetetaan uudelleen nähtäville toukokuussa 2021. Kaavaluonnoksessa Puukyläntie jatketaan Rannankyläntielle saakka, jolloin voimassa olevan kaavan mukainen tontti 9 tarkastellaan uudelleen. Hakemuksen mukainen kaasunjakeluasema on huomioitu kaavaluonnoksessa korttelin 1507 tontille 1 Puukyläntien ja Rannankyläntien kulmaukseen. Toinen polttoaineenjakeluasema on luonnoksessa esitetty korttelin 1500 tontille 5. Kortteliin 1507 on osoitettu uusi liikerakennusten korttelialue -merkintä KL-1, jonka määräys; Alueelle saa sijoittaa liikerakennuksia, majoitustiloja, moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamotoimintaa palvelevia rakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuustoimintaa. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälätiloja. Pohjavesialueen raja osoitetaan merkinnällä pj-1, jonka määräys; Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. Alueella ei saa ilman viranomaisen lupaa varastoida tai säilyttää pohjavettä likaavia tai pohjaveden laatuun vaikuttavia aineita. Hakemuksen mukaiselle alueelle esitetään /gas -merkintä, jonka määräys; Alue, jolla polttoaineen jakeluasema tulee toteuttaa kaasutankkausasemana. Kaavaluonnoksessa on Rannankyläntien varrelle osoitettu voimassa olevan kaavan mukainen liittymäkieltomerkintä ja nuoli, jonka määräys on säilytetty; katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää lukuun ottamatta likimääräistä nuolen osoittamaa kohtaa. Tällaisessa kohdassa tulee liikenteen tapahtua nuolen osoittamassa suunnassa.

 

Poikkeaminen: Haetaan poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n määräyksestä asemakaavan toteuttamisessa. Haetaan poikkeamista asemakaavassa esitetyn polttoaineenjakeluaseman sijainnista.

Poikkeamisen toimivalta kuuluu Äänekosken kaupunginhallitukselle maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n sekä kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaisesti.

 

Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: Haetaan poikkeamislupaa sijoittaa/rakentaa tontille kaasutankkausasema. Kaasutankkausasema palvelee raskasta liikennettä sekä muuta ajoneuvoliikennettä. Poiketaan asemakaavassa osoitetusta polttoaineenjakelun sijainnista tontilla. Rannankyläntien ja Suonenjoentien kautta ei ole mahdollista toteuttaa tonttiliittymää, joten tankkausasemalle kulku tapahtuu Puukyläntien kautta, joten saavutettavuus ja sijainti Puukyläntien varrella on maankäytöllisesti taloudellisin ratkaisu.

Hanke monipuolistaa Hirvaskankaan yritysalueen palveluita ja vahvistaa kaasutankkausasemien sijoittumista valtakunnan tieverkolla. Tankkausasema sijoittuu liikennekeskittymään, eikä sillä näin ollen katsota olevan negatiivisia ympäristövaikutuksia.

 

Naapurin kuuleminen ja lausunnot: Hakija on kuullut naapurin maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Naapurilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. Hankkeella ei katsottu olevan vaikutusta kantatielle 69, joten Keski-Suomen ELY-keskukselta ei pyydetty lausuntoa.

 

Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn toiminnan luonne ja sijoittuminen suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan ja valmistelussa olevaan asemakaavan muutokseen, alueen ympäröivä maankäyttö ja aikaisempi rakentaminen, kortteliin rakentunut rakennuskanta ja toiminnan arvioitavissa olevat vaikutukset, ei toiminnan ole katsottava aiheuttavan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia.

 

-

Ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Voimassa olevassa asemakaavassa korttelialueelle on osoitettu polttoaineenjakeluasemalle kaksi sijaintipaikkaa. Tuleva kaasutankkausasema sijoittuu näiden kahden merkinnän väliselle alueelle, eikä näin ollen sijoitu asemakaavassa osoitetulle alueelle. Kaavamuutosta on valmisteltu yhteistyössä hakijan kanssa. Voimassa olevassa asemakaavassa oleva eteläinen polttoaineenjakeluasema poistetaan kaavamuutoksessa kantatien 69 ja Rannankyläntien kulmauksesta ja osoitetaan hakemuksessa esitetylle sijainnille. Kulku tankkausasemalle tapahtuu Puukyläntien kautta, joka on jo alueelle toteutettu asfalttipintaisena ja valaistuna. Puukyläntie esitetään kaavaluonnoksessa Rannankyläntiehen saakka. Poistuminen tankkausasemalta on asemapiirustuksessa esitetty voimassa olevan asemakaavan mukaisesti, eikä siten aiheuta haittaa kaavoitukselle. Kaavaluonnos on tavoitteena asettaa yleisesti nähtäville toukokuun 2021 aikana ja kaavaehdotus syksyn 2021 aikana. Tavoitteena lisäksi on, että kaava saataisiin lainvoimaiseksi alkuvuodesta 2022.

 

-

Ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Asemakaavassa ei tontille ole osoitettu luontoarvoja. Pohjavesi on huomioitu voimassa olevassa asemakaavassa sekä asemakaavan muutosta valmisteltaessa. Kaasuasema ei ole haitallista, vaikka sijoittuu aivan pohjavesialueen viereen.

 

-

Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Korttelialueella ei sijaitse suojeltavaa rakennuskantaa tai muinaisjäännöksiä.

 

-

Ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hirvaskankaan alue on liikenteellisesti vilkkaalla alueella, jonne on asemakaavalla osoitettu useita polttoaineenjakeluaseman sijoituspaikkoja. Kaasutankkausasema on perinteistä polttoaineenjakeluasemaa luontoystävällisempää, eikä se aiheuta ympäristölle vaarallisia päästöjä. Valtakunnallisesti ajatellen kaasutankkausasema tukee valtakunnan päätieverkolla olevien tankkausasemien verkkoa. Liikenne Hirvaskankaan alueella lisääntyy tulevaisuudessa, kun alue myös asemakaavan muutoksen ja laajennuksen myötä tulee kehittymään.

 

Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä poikkeamiselle säädetyt oikeudelliset edellytykset ja erityinen syy kokonaisharkintaan perustuen; asemakaavan muutoksen valmisteluvaihetta on laadittu yhteistyössä yrittäjän kanssa ja polttoaineenjakeluaseman sijainti tullaan kaavalla muuttamaan hakemuksen mukaiseen paikkaan.

 

Sovellettavat säännökset:

MRL 58§, MRL 171§, MRL 173§, MRL 174§, MRL 145§, MRA 86§

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen kiinteistöstä 992-454-1-118 erotettua määräalaa koskevan poikkeamishakemuksen.

 

 Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennuslupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä. Rakennuslupaprosessin yhteydessä tulee saada lausunnot toimivaltaisilta viranomaisilta.

 

 Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 520 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.5.2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa