Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 156

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 992-403-11-245

 

KH 17.05.2021 § 156  

596/10.03.00.01/2021  

Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Hakemuksen mukainen kiinteistö 992-403-11-245 (Ketunniemi) sijaitsee Suolahdessa Paadentaipaleen kylässä vesistön rannalla. Kiinteistö on kooltaan 5900 m2 ja olevaa rakennuskantaa on 107 k-m2 verran. Osittain hakemus käsittää kiinteistöstä 992-403-11-267 noin 1000 m2 suuruista aluetta. Laajennusalueesta on tehty esikauppakirja alueen ostamiseksi liitettäväksi olevaan rakennuspaikkaan. Kauppa vahvistuu, mikäli rakentaminen toteutuu poikkeamishakemuksessa esitetylle alueelle. Suunnitellun ympärivuotisen rakennuspaikan etäisyys Suolahden kylätaajaman palveluista on palvelusta riippuen 4-5 kilometriä.

 

Hakijalla on tavoitteena rakentaa yksikerroksinen, 125 k-m2 suuruinen asuintalo ympärivuotiseen käyttöön sekä 25 k-m2 suuruinen autokatos ja varasto asuintalon välittömään läheisyyteen ja muuttaa rakennettavaan kohteeseen asumaan sen valmistuttua. Käyttötarkoituksenmuutos loma-asumisesta pysyvään asumiseen. Yhteispinta-ala vanhojen ja uusien rakennusten osalta asemapiirustuksen mukaisesti tulisi olemaan 257 m2, josta uusien rakennettavien rakennusten osuus olisi noin 150 m2. Tarkoituksena on tehdä asuintalosta yksikerroksinen painumattomalla hirrellä, pulpettikattoinen, isoilla lasipinnoilla etelä/länsisuuntaan ja terassit kiertämään kolmea seinänvartta. Autokatos ja varasto on tarkoituksena tehdä harjakattoinen, katospuoli puupilareilla sekä niiden välinen osuus vinorimoituksella ja varaston osuus hirsipaneloinnilla. Rakennuspaikka on mahdollista liittää Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Lämmitysmuotona joko maalämpö tai vesi-ilmalämpöpumppu. Naapureiden kanssa on sovittu lisämaan ostamisesta, jolla mahdollistetaan hiukan tasaisempi rakennuspaikka. Lisämaan osalta asia on sovittu ja allekirjoitettu ehdollinen kauppakirja. Ehdollisuudella viitataan poikkeamisen lainvoimaisuuden saamiseen. Naapureiden kanssa on sovittu tieliittymän tekemisestä kiinteistöjen läpi asemapiirustuksessa esitetyllä tavalla. Asiasta on tehty ja allekirjoitettu ehdollinen sopimus tieoikeuden perustamisesta. Ehdollisuudella viitataan tämän hakemuksen poikkeamisen lainvoimaisuuden saamiseen. Haetaan naapureiden suostumusta saada rakentaa asuintalo 2 metriä rajasta sekä autokatos ja varasto 3 metriä rajasta asemapiirroksessa esitetyllä tavalla.

 

Kiinteistö on hakijan omistuksessa ja lisäalueesta on laadittu esikauppakirja.

 

Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Suolahden rantayleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.6.2007. Kaavassa poikkeamishakemuksen kohteena olevan kiinteistön RN:o 11:245 alueelle on osoitettu loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jonka määräys; Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Tontin rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 m2. Numero tai ympyröiden määrä osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Kaavassa poikkeamishakemuksen kohteena olevan kiinteistön RN:o 11:267 alueelle on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU-2). Merkinnän määräys; Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Tässä käytössä tulee ottaa huomioon alueen maisemallisten ja muiden ympäristöarvojen säilyttäminen sekä alueen käyttömahdollisuudet ulkoiluun. Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun ranta-alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty RA- ja/tai A-alueille.

 

Hakemuksen mukaista rakennettua rakennuspaikkaa koskee lisäksi seuraavat yleismääräykset;

 

1.

Rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 3000 m2. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella rakennuspaikka on liitettävä keskitettyyn vesijohto- ja viemäriverkkoon. Ellei liittäminen ole mahdollista, tulee ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alan olla vähintään 5000 m2.

Kaavassa osoitettujen rakennuslain aikana muodostettujen rakennuspaikkojen tulee olla kooltaan vähintään 2000 m2. Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan suorittaa sen estämättä, mitä edellä on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana.

5.

Rakennettaessa vähintään 60 m rantaviivasta saa rakennuspaikalle rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen ja kolme talousrakennusta.

7.

Rakentaminen tulee sovittaa mahdollisimman hyvin olemassa oleviin maaston muotoihin. Rakennuspaikan rantakasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman luonnonmukaisena.

 

Tarkemmin rakentamista ohjaa Äänekosken kaupungin rakennusjärjestys. Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Ranta-alueilla WC-jätevedet on johdettava tiiviiseen syöpymättömään pullokaivoon, jos kaavassa niin määrätään taikka jos asetuksen mukaista käsittelyä ei voida järjestää vähintään 150 metrin päässä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Muiden talousjätevesien käsittelypaikka saa olla 30 metriä ja saunavesien käsittelypaikka 15 metriä em. rantaviivasta, jos käsittely on mahdollisuus järjestää talousjätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten puhdistamisvaatimusten mukaisesti. Vähäiset pesuvedet saadaan johtaa maahan ympäristönsuojelulaissa säädetyin edellytyksin.

 

Poikkeaminen: Haetaan poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n määräyksestä yleiskaavan toteuttamisesta (yleiskaavan määräyksistä poikkeaminen). Haetaan poikkeamista yleiskaavassa osoitetusta käyttötarkoitusmerkinnästä ja rakennusten lukumäärästä.

Poikkeamisen toimivalta kuuluu Äänekosken kaupunginhallitukselle maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n sekä kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaisesti.

 

Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista:

Suolahden rantayleiskaavasta poikkeaminen. Loma-asunnon rakennuspaikan muuttaminen vakituisen asunnon rakennuspaikaksi. Rakentamisella loma-asuntoalueelta poikkeaminen maa- ja metsätalousvaltaisen alueen puolelle (MU-2). Rakentamisalueen ylittämisellä saavutetaan tasaisempi rakennuspaikka ja etäisyyttä rantaviivan reilut 80 metriä. Alueen läheisyydessä ranta-alueella on pysyvää asumista.

 

Naapurin kuuleminen ja lausunnot: Hakija on kuullut naapurit maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. Naapurit ovat antaneet suostumuksensa rakentaa lähemmäs kuin 5 metriä kiinteistön rajasta, tai tulevasta uudesta kiinteistön rajasta. Naapureiden kanssa on lisäksi sovittu kulkuoikeudesta laajennettavalle kiinteistölle.

 

Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn toiminnan luonne ja sijoittuminen suhteessa voimassa olevan osayleiskaavan sisältöön, alueen ympäröivä maankäyttö ja aikaisempi rakentaminen, kiinteistölle rakentunut rakennuskanta ja uuden rakentamisen sijoittuminen, toiminnan arvioitavissa olevat vaikutukset huomioiden ei toiminnan ole katsottava aiheuttavan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia.

 

-

Ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kiinteistön alueella on voimassa rantaosayleiskaava, jossa on osoitettu loma-asuntoalueen välittömään läheisyyteen asuntoalue -merkintä, joka mahdollistaa ympärivuotisen asumisen. Myös kiinteistön alueelta pohjoisempana on kaavassa esitetty laaja ympärivuotisen asumisen alue. Tältä osin voidaan katsoa, ettei poikkeamishakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos vaikeuta osayleiskaavan toteuttamista, joka on laadittu ympärivuotista asumistakin mahdollistavana kaavana. Poikkeaminen on tarpeen lisäksi rakennusten sallitusta lukumäärästä. Uusi talousrakennus sijoittuu kaavassa osoitetulle maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle noin 110 metrin etäisyydelle rantaviivasta, eikä siten varsinaisesti rakentamiselle osoitetulle loma-asuntoalueelle. Näiltä osin voidaan arvioida, että muutos osayleiskaavassa määrätystä talousrakennusten lukumäärästä ylittyy vain vähäisessä määrin. Asukkaalle jää tarkasteltavaksi, ovatko kaikki rakennuspaikalla olevat talousrakennukset tulevaisuudessa tarpeellisia. Tarpeettomille talousrakennuksille tulee hakea erillinen purkulupa rakennusvalvontaviranomaiselta.

Hakemuksen mukainen kiinteistö sijoittuu suhteellisen lähelle Suolahden kylätaajaman palveluita hyvien kulkuyhteyksien päähän. Osittain sijoittuminen maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, tulee tarkasteltavaksi mahdolliset vaikutukset ulkoilun ja virkistyksen järjestämiseksi. Hakemuksen mukaisen kiinteistön pohjoisraja rajautuu kyseiseen MU-2 alueeseen. Myös kiinteistön itäpuolella on laajasti vastaavaa kaavamerkintää. Voidaan katsoa, että rannan ja muun vapaan alueen saavutettavuus ja virkistyskäyttö ei poikkeamishakemuksessa esitetyn rakentamisen myötä vaarannu.

 

-

Ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Osayleiskaavassa ei kiinteistölle tai sen välittömään läheisyyteen ole osoitettu luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita.

 

-

Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakennuspaikalla ei tiedetä olevan suojeltavia kohteita eikä alueella tiedetä olevan muinaisjäännöksiä.

 

-

Ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Uuden asuinrakennuksen ja talousrakennuksen koko on kohtuullinen ja myös loma-asunnon rakennuspaikalle kaavassa osoitetun rakennusoikeuden vähäinen ylittäminen (7 k-m2) on myös kohtuullinen. Asuinrakennus sijoittuu noin 80 metrin etäisyydelle rantaviivasta, mikä osaltaan vähentää maisemallisia vaikutuksia niin vesistöön kuin muuhunkin ympäristöön. Rakennus liitetään vesiosuuskunnan verkostoihin, millä on ympäristön kannalta myönteinen vaikutus ja tukee myös taloudellisesti vesiosuuskunnan toimintaa. Näiltä osin hankkeella ei ole katsottava olevan negatiivista vaikutusta ympäristöön.

 

 

Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä poikkeamiselle säädetyt oikeudelliset edellytykset ja erityinen syy kokonaisharkintaan perustuen; Suolahden rantayleiskaavassa on ratkaistu pysyvän asumisen rakennuspaikkojen sijoittumista hakemuksen mukaisen kiinteistön välittömään läheisyyteen, jonne on osoitettu pysyvän asumisen rakennuspaikkoja. Voidaan todeta, että kiinteistöt muodostavat yhtenäistä kokonaisuutta tukeutuen Suolahden palvelurakenteeseen.

 

Sovelletut säännökset:

MRL 43§, MRL 171§, MRL 173§, MRL 174§, MRL 145§, MRA 86§

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen kiinteistöä 992-403-11-245 koskevan poikkeamishakemuksen. Rakennus on liitettävä vesiosuuskunnan verkostoihin.

 

 Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennuslupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä.

 

 Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 520 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.5.2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Matti Virtanen totesi olevansa esteellinen (yhteisöjäävi, Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toimitusjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa