Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 14.06.2021/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Koukkuniemen ja VT 4:n asemakaavan muutos ja laajennus / Hyväksyminen

 

KH 01.10.2018 § 240 Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.11.2016 § 57 Val­ta­tien 4 muutoksiin liittyvän asemakaavan kumoamisen Kouk­ku­nie­men ja Likolahden kaupunginosissa. Asemakaavan kumoamisella ha­lut­tiin luoda ripeästi edellytykset valtatien 4 parantamista kos­ke­van tiesuunnitelman hyväksymiselle: tiesuunnitelma ei saa olla ris­ti­rii­das­sa asemakaavan kanssa.

 

 Tällä hetkellä valtatietä 4 rakennetaan moottoriliikennetasoiseksi tiek­si hanketta koskevan lainvoimaisen tiesuunnitelman ja sitä tar­ken­ta­van toteutussuunnitelman mukaisesti.

 

 Koukkuniemen ja VT4:n asemakaavan muutos ja laajennus käsittää mar­ras­kuus­sa 2016 kumotun asemakaava-alueen lisäksi alueita Kouk­ku­nie­men työpaikka-alueelta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 25 ha.

 

 Kaavan tarkoituksena on osoittaa nelostien rakentamisesta ai­heu­tu­vat liikenne- ja katualuevaraukset toteutuvien suunnitelmien ja lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jen mukaisina. Samalla tutkitaan Koukkuniemen ase­ma­kaa­va-alu­eel­la rakentamattoman Haavitie - kadun ympäristön sekä Kouk­ku­nie­men­ka­dun ja nykyisen VT4:n risteyksen lähiympäristön tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen maankäyttö.

 

 Kaavamuutoksen vireilletulon yhteydessä julkaistaan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma, jonka mukaan kaavahankkeen valmistelu- ja eh­do­tus­vai­heen kuulemiset pyritään suorittamaan loppuvuoden ja tal­ven 2019 aikana. Hyväksymisvaiheeseen kaavamuutos on tar­koi­tus saada kevällä 2019.

 

 (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus päättää saattaa vireille Koukkuniemen ja VT4:n asemakaavan muutoksen ja laajennuksen.

 

Päätös:  Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KH 15.06.2020 § 153 Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.11.2016 Valtatien 4 muutoksiin liittyvän asemakaavan kumoamisen Koukkuniemen ja Römmi-Likolahden kaupunginosien alueella. Asemakaavan kumoamisella haluttiin luoda ripeästi edellytykset valtatien 4 parantamista koskevan tiesuunnitelman hyväksymiselle, sillä tiesuunnitelma ei saa olla ristiriidassa voimassa olevan asemakaavan kanssa.

Valtatie 4 on sittemmin kaavan kumoamisen jälkeen rakennettu moottoriliikennetasoiseksi tieksi. Nyt tiehankkeen toteuduttua kumotun asemakaavan alueelle on tarkoitus laatia uusi asemakaava. Samassa kaavahankkeessa ajantasaistetaan Koukkuniemen työpaikka-alueen asemakaavaa. Suunnittelualueen laajuus on runsaat 32 ha.

Kaavahanke on saatettu vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 1.10.2018 § 240.

Kaavan tarkoituksena on osoittaa nelostien rakentamisesta aiheutuneet liikenne- ja katualuevaraukset toteutuneiden suunnitelmien ja liikennejärjestelyjen mukaisina. Samalla selvitetään Koukkuniemen työpaikka- ja teollisuusalueen asemakaava-alueella Koukkuniemenkadun varren ja rakentamattoman Haavitie - kadun ympäristön tarkoituksenmukainen maankäyttö. Tavoitteena on myös luoda Koukkuniemen teollisuusalueelle kaavalliset mahdollisuudet kiertotaloustuotteiden käsittelylle osana maakuntakaavassa tarkoitettua biotaloustoimintaa.

Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu VT4:n liikennealue (LT) liittymäjärjestelyineen tiesuunnitelman ja vireillä olevan tietoimituksen mukaisena. Tieosuudet on nimetty kaupungin osoitejärjestelmän mukaisesti Ouluntieksi ja Järvenpääntieksi. Yleiseen tiehen rajoittuvat alueet on kaavoitettu suojaviheralueeksi (EV), jolle on osoitettu eri toimintoja ohjeellisella osa-aluemerkinnällä: puistomaisena kehitettävä alueen osa VT4:n varrella, lumenkaatopaikka jne.

Voimassa olevasta asemakaavasta esitetään poistettavaksi kaksi katualuetta: Haavitie ja Sumpputie. Rakentamattoman Haavitien kautta EV-alueelle (mm. lumenkaatopaikalle) tarkoitettu kulkuyhteys toimii nykyisin yksityisen omistaman tontin kautta kulkevana ajoyhteytenä - tuo ajoyhteys esitetään siirrettäväksi po. tontin pohjoisrajalle. Ajoyhteyden toteutus on tarkoitus järjestää rasitetoimituksena.

Myös rakentamaton Sumpputie katuyhteytenä on jäänyt tarpeettomaksi alueella suoritettujen tonttijärjestelyjen johdosta. Katualueen liittämisellä tonttiin on Koukkuniemenkadun varteen voitu muodostaa kookas tasainen teollisuus- ja varastorakennusten tontti (T).

T - merkinnällä on osoitettu myös Koukkuniemenkadun ja Verkkotien risteyksessä sijaitsevat kolme rakennettua tonttia. Suurin sallittu kerrosluku (II) ja rakentamistehokkuus (e=0,5) on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisena.

T-7 - merkinnällä on kaavoitettu Koukkuniemenkadun ja Verkkotien varsille korttelialuetta, jolle voisi sijoittaa teollisuus- ja varastorakennusten lisäksi kiertotaloutta, energiantuotantoa ja jätehuoltoa palvelevia rakennuksia, laitoksia ja rakennelmia sekä niihin liittyvää toimintaa. Toiminnot voivat käsittää jätteen, maanrakennusaineen ja erilaisten materiaalien vastaanottoa, kierrätystä ja jatkojalostusta tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa sekä energiantuotantoa. Merkinnän avulla pyritään luomaan kaavallisesti paremmat mahdollisuudet kiertotalouteen perustuvan teollisen toiminnan sijoittuminen kyseisille kiinteistöille. Myös T-7 - alueella on kerrosluku korkeintaan II ja tehokkuusluku e=0,5.

KTY-6 - alueeksi (toimitilarakennusten korttelialue) on kaavoitettu Koukkuniemenkadun ja VT4:n väliin sijoittuva alue suunnittelualueen eteläosassa. Tontti sijoittuu näyttävälle paikalle VT4:n varteen.  Alueelle saisi sijoittaa liike- ja toimistorakennuksia ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia, mutta ei vähittäiskaupan suuryksikköä eikä päivittäistavarakauppaa.

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     hyväksyy, että Koukkuniemen ja VT4:n asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluvaiheen kuuleminen suoritetaan 2.6.2020 päivätyn kartan perusteella; ja

 

2)     pyytää luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja  ympäristölautakunnalta sekä Äänekosken Energia Oy:ltä, Äänekosken Yrittäjät ry:ltä, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Väylävirastolta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 14.12.2020 Kaavaluonnosaineisto päiväyksellä 2.6.2020 pidettiin julkisesti nähtävillä 24.6.-14.8.2020 välisen ajan. Lausuntoja saatiin viisi ja mielipiteitä yksi. Lausunnon jätti Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen pelastuslaitos, Äänekosken Energia Oy, Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta. Lausunnoissa esitettiin mm. kaavallista rakentamisen ohjausta sisällytettäväksi kaava-aineistoon, liito-oravan liikkumismahdollisuuksien ja hulevesien johtamisen huomioimista, huomion kiinnittämistä sammutusveden riittävyyteen Koukkuniemen teollisuusalueella sekä mainostaulujen sijoittumisen uudelleen tarkastelua. Mielipiteessä nostettiin esiin teollisuusalueelle sallitun toiminnan mahdolliset meluvaikutukset ympäristöön.

 

 Kaavaa valmisteltaessa nousi esiin seikkoja, joiden perusteella kaava-aluetta päädyttiin laajentamaan. Kaava-alueeseen sisällytettiin kokonaisuudessaan voimassa olevan asemakaavan mukainen kortteli 719 sekä erityisalue (E) Koukkuniemenkadun ja rautatien väliseltä alueelta. Lausuntojen ja maastokatselmuksen perusteella kyseiselle erityisalueelle voisi esittää sijoitettavaksi Koukkuniemen teollisuusalueen tarpeita vastaamaan tarvittavan sammutusvesisäiliön. Korttelin 719 kokonaisuuden huomioiminen on tarkoituksenmukaista, jotta alueen jokaiselle tontille tulee osoitettua kulkuyhteys. Koska kaava-aluetta laajennettiin oleellisesti, laajennettu kaavaluonnos on hyvä asettaa uudelleen nähtäville ennen ehdotusvaiheen valmistelua. Laajennetun kaavaluonnoksen aineiston täydentämisessä on huomioitu lausunnoissa esiin nostettuja tarpeita. Kaavakartalle on lisätty mm. valtatien 4 suoja-alue merkintä (su), alue hulevesien viivyttämiselle (hule-1), ohjeellinen sammutusvesisäiliön sijoituspaikka (e-2) pelastustoimen tarpeisiin ja täydennetty yleismääräyksiä huomioiden voimassa olevan asemakaavan määräykset.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavoittajan vastineen kaavan valmisteluvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

päättää asettaa 8.12.2020 päivätyn kaava-aineiston nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Kaava-aineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 22.03.2021 § 87 

 

Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty 16.12.2020-15.1.2021 välisenä aikana. Valmisteluaineistosta kaupungille toimitettiin kuusi (6) lausuntoa. Mielipiteitä ei määräpäivään mennessä kaupungille toimitettu. Lausuntojen perusteella ei kaavaan ollut tarve tehdä suuria muutoksia. Suojaviheralueen (EV-7) kaavamääräystä täydennettiin ja yleismääräyksiin tehtiin tarvittavat tarkistukset. Kaavaselostusta täydennettiin lausuntojen pohjalta.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavoittajan vastineen kaavan valmisteluvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

päättää asettaa 22.3.2021 päivätyn kaavaehdotusaineiston nähtäville kuulemista varten MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti. Ehdotusaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 17.05.2021 § 151 

 

Kaavan ehdotusvaiheen kuuleminen on järjestetty 31.3.-30.4.2021 välisenä aikana. Ehdotusaineistosta ei kaupungille toimitettu lausuntoja tai mielipiteitä. Keski-Suomen ELY-keskus ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa kaavaehdotuksesta. Kaavaan ei ollut tarpeen tehdä muutoksia ja ehdotus valmisteltiin hyväksyttäväksi.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 22.3.2021 päivätyn Koukkuniemen ja vt 4:n asemakaavan muutoksen ja laajennuksen MRL 52 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KVALT 14.06.2021 § 58  

560/10.02.03/2020  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

Valtuusto hyväksyy 22.3.2021 päivätyn Koukkuniemen ja vt 4:n asemakaavan muutoksen ja laajennuksen MRL 52 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa