Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 14.06.2021/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Honkalan asemakaava (Suolahti) / Hyväksyminen

 

KH 03.02.2020 § 18 Honkalan asemakaava-alue sijaitsee noin yhden kilometrin etäi­syy­del­lä Suolahden keskustasta koilliseen. Alueeseen kuuluu Ruo­tin­tien itäpuoleisia pientalovaltaisia alueita, joilla sijaitsee kol­mi­sen­kym­men­tä omakotitaloa. Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee en­ti­sen Majalan koulun tontti.

 

 Kaavahanke on saatettu vireille Kaavoituskatsauksen 2009 hy­väk­sy­mi­sen yhteydessä (kaupunginhallitus 7.12.2009). Kaupunginhallitus päät­ti 29.10.2009 käsitellessään Suolahden osayleiskaavan 2020 eh­do­tus­ta, että asemakaava-aluetta laajennetaan Amerikantien oma­ko­ti­ta­lo­jen ja Myllärinpolun väliselle alueelle alueen tie- ja maan­käyt­­ky­sy­mys­ten selvittämiseksi asemakaavassa.

 

 Muilta osin kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia ns. Honkapohjan pien­ta­lo­alu­een suojeluarvo sekä osoittaa kaavassa alueen säi­lyt­­mi­sen periaatteet. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan myös van­hen­tu­nei­den kaavamerkintöjen ja -määräyksien ajanmukaisuus se­kä tutkitaan joidenkin kaavassa osoitettujen aluevarauksien tar­peel­li­suus. Hankkeen yhteydessä voidaan kumota toteutumatta jää­nei­tä asemakaavan osia, joiden maankäyttöä ei katsota tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sek­si ohjata asemakaavalla.

 

 Suun­nit­te­lu­alu­een vanhin asemakaava on laadittu vuonna 1939 ja sen vanhin voimassa oleva osa on vahvistettu si­­asiain­mi­nis­te­riös­sä v. 1945. Tuossa kaavassa on noin sata omakotitonttia, joista pää­osa on pinta-alaltaan noin 600 - 800 m2. Pieni osa tonteista on ra­ken­net­tu.

 

 Alueen luontoselvitys on laadittu vuonna 2018 (Agriborealis osk). Sel­vi­tys­alu­eel­ta löydettiin liito-oravan elinpiiri sekä puronvarren leh­to, joka on metsälain mukaista erityisen arvokasta elinympäristöä.

 

 Kaavaluonnoksen maankäyttöratkaisun lähtökohtina on pidetty alu­een nykyistä rakentamis- ja maanomistustilannetta, olemassa ole­van infran hyödyntämistä sekä alueen luonnonympäristöön ja ra­ken­net­tuun ympäristöön sisältyvien arvojen säilyttämistä.

 

 Koska tonttikysyntä alueella on varsin rajallinen, esitetään kaavassa voi­mas­sa olevan asemakaavan kumoamista Honkapohjan pien­ta­lo­alu­een itäpuoliselta alueelta. Myös Honkalan tilan talouskeskuksen ja Ruotintien väliseltä peltoalueelta esitetään poistettavaksi lähes 30 oma­ko­ti­tont­tia.

 

 Kaavaluonnoksessa suunnittelualueelle sijoittuu parikymmentä ra­ken­ta­ma­ton­ta omakotitonttia, joista viisi tonttia Myllärinpolun ja Ame­ri­kan­tien väliselle uudelle asemakaavoitettavalle alueelle. Suurempi tont­ti­mää­rä olisi mahdollinen, mutta alueella esitetään käytettäväksi ta­van­omais­ta suurempaa tonttikokoa alueelle luonteenomaisen ra­ken­ta­mis­ta­van mukaisesti.

 

 Ruotintien varteen on voimassa olevassa asemakaavassa kaa­voi­tet­tu kaupungin omistamalle peltoalueelle seitsemän pienehköä pien­ta­lo­jen tonttia, jotka edellyttäisivät uuden kunnallistekniikan ra­ken­ta­mis­ta. Tässä esitetään alueelle muodostettavaksi kolme noin 3000 m2:n laajuista puutarhamaista tonttia, jotka liittyisivät suoraan Ruo­tin­tiehen. Honkapohjantien päästä poistettaisiin viisi omakotitonttia, joil­le ei ole ollut kysyntää.

 

 Kaupungin omistaman alueen osalta kaavaratkaisun johdosta väl­ty­tään noin 500 metrin pituisen katu- ja vesihuoltoverkoston ra­ken­ta­mi­sel­ta (Hasasenkatu ja Honkapohjantien loppuosa). Kaupungin tont­ti­tar­jon­ta alueella voidaan silti säilyttää hyvällä tasolla ja ra­ken­ta­jan valittavissa on erikokoisia ja -laatuisia tontteja.

 

 Nykyisessä kaavassa yleisille rakennuksille osoitetun entisen Ma­ja­lan koulun tontin käyttötarkoitusta on laajennettu esittämällä tontille myös asumisen, yksityisten palvelujen ja ympäristöhäiriöitä ai­heut­ta­mat­to­mien työtilojen sallimista. Samalla käyttötarkoitusmerkinnällä on esitetty uuden asemakaavan alueella Rajakadulla tontti, jolla on har­joi­tet­tu yritystoimintaa.

 

 Säilytettävän ympäristön merkinnöillä (/s) on osoitettu Hon­ka­poh­jan­tien alueella yhtenäisellä tavalla rakennettujen jäl­leen­ra­ken­nus­kau­den omakotitalojen ryhmä sekä siihen liittyvä pienempien asuin­ra­ken­nus­ten alue. Alueella sijaitsee puolenkymmentä asuinrakennusta pi­ha­pii­rei­neen, joista osa on toteutettu voimassa olevan ase­ma­kaa­van tontituksen mukaan. Alueen katuverkko on rakentamatta ja kul­ku­yh­tey­det on osittain järjestetty tonttialueiden kautta.

 

 Entisen Majalan koulun puinen päärakennus on kaavoitettu voi­mas­sa olevan asemakaavan mukaisesti suojelukohteeksi. Muita ra­ken­nus­suo­je­lu­koh­tei­ta ovat Honkalan talon kaksikerroksinen hirsiaitta ja sen viereinen talousrakennus. Molemmat sijaitsevat Honkalan tilan pel­to­alu­een keskellä.

 

 Honkalan maatilan talouskeskuksen alue ympäröivine pelto- ja met­­aluei­neen on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on eri­tyi­siä ympäristöarvoja. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne tu­lee säilyttää ja mahdollisen uudisrakentaisen tulee sopeutua alu­een vanhojen rakennusten luonteeseen.

 

 Luontoselvityksissä merkittäviksi nimetyt kohteet on jätetty ra­ken­ta­mis­toi­min­nan ulkopuolelle: Myllypuron lehto ja liito-oravalle sovelias alue (Päiviönpuisto) on kaavoitettu lähivirkistysalueeksi. Puron var­rel­la ei saa suorittaa sen luonnontilaa merkittävästi muuttavia toi­men­pi­tei­tä ja liito-oravalle soveliaalla alueella on mm. liito-oravan pe­­puut ja mahdolliset ravintopuut säilytettävä.

 

 (Valmistelija kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

  Kaupunginhallitus:

 

 1) päättää, että Honkalan asemakaavan valmisteluvaiheen kuu­le­mi­nen järjestetään 20.1.2020 päivätyn kartan perusteella;

 

 2) pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot tekniseltä lau­ta­kun­nal­ta, ympäristölautakunnalta, Suolahden kyläyhdistys ry:ltä, Ää­ne­kos­ken Energia Oy:ltä ja Keski-Suomen ELY-keskukselta; ja

 

 3) valtuuttaa kaavoituspäällikön hyväksymään kaavaluonnokseen tehtävät tarkistukset ennen nähtävilleasettamista.

 

Päätös:  Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KH 01.02.2021 § 23 

Honkalan asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen on saatettu vireille joulukuussa 2009. Valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty 12.2.-11.3.2020 välisenä aikana. Valmisteluaineistosta kaupungille toimitettiin neljä lausuntoa ja kuusi mielipidettä. Lausuntojen perusteella ei kaavaan ollut tarve tehdä suuria muutoksia. Maanomistajien palautteet huomioiden työstettiin kaavakarttaa heidän toiveidensa pohjalta, lähinnä rakennuspaikkoja täsmentäen. Kaavallisesti tuli ratkaistavaksi Honkapohjan pientaloalueen kulkuyhteydet oleville rakennuspaikoille infran ollessa alueelle jo toteutunut. Alueen kaavallinen ja toteutunut tilanne eivät vastanneet toisiaan, vaan kaavakarttaa työstettäessä jouduttiin tekemään kompromisseja yksityisten maanomistajien maa-alueilla. Rakentunut kunnallistekniikka oli yksi rajoittava tekijä suurten muutosten tekemiselle. Kaavaratkaisu noudattaa suurelta osin rakentunutta tilannetta.

 

Kaava-aluetta laajennettiin Ruotintien osalta siten, että muutokset Ruotintien itäpuolella oli mahdollista tarkastella paremmin suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan. Valmisteluvaiheen jälkeen tehtyjen muutosten johdosta kaava-alueen rajaus vähäisessä määrin tarkentui. Kaavaehdotuksessa muodostuu asemakaavan muutosta 17,59 ha, asemakaavan laajennusta 6,49 ha ja asemakaavaa kumotaan 7,7 ha verran. Kokonaisuudessaan kaavassa käsitellään 31,78 ha suuruista aluetta.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavoittajan vastineen kaavan valmisteluvaiheen aikana saadusta palautteesta; ja

 

2)

päättää asettaa 1.2.2021 päivätyn kaavaehdotusaineiston nähtäville kuulemista varten MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti. Ehdotusaineistosta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 12.04.2021 § 110 

 

Ehdotusvaiheen kuuleminen on järjestetty 10.2.-12.3.2021 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä kaupungille toimitettiin neljä (4) lausuntoa ja kaksi (2) muistutusta. Lausunnon antoi Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen museo, Äänekosken Energia Oy ja Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta. Keski-Suomen museon lausunnon sisältö koski rakennusperinnön suojelumerkintöjen täydentämistä mm. Majalan koulujen sekä Honkalan pihapiirin ja päärakennuksen osalta. Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin maantien aluetta muutettavaksi katualueeksi. Muistutukset koskivat yksittäisten tonttien rajausmuutoksia. Palautteeseen on laadittu kaavoittajan vastine. Vastineen mukaiset muutokset on toteutettu kaava-aineistoon.

 

Koska kaavaehdotukseen on tehty olennaisia muutoksia suojelumerkintöihin, jotka koskevat yksityistä etua, on kaavaehdotus tarpeen asettaa uudelleen nähtäville MRA 32 § mukaisesti. Nähtävilläoloaika toteutetaan 14 päivän laajuisena.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavoittajan vastineen kaavan ehdotusaineistosta saadusta palautteesta; ja

 

2)

päättää asettaa 12.4.2021 päivätyn kaavaehdotusaineiston nähtäville kuulemista varten MRL 65 § ja MRA 32 § mukaisesti 14 päivän ajaksi. Ehdotusaineistosta pyydetään lausunnot Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELY-keskukselta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 17.05.2021 § 154 

 

Ehdotusvaiheen toinen kuuleminen (MRL 32 §) järjestettiin 21.4.-7.5.2021 välisenä aikana. Ehdotusaineistosta saatiin määräaikaan mennessä yksi lausunto ja yksi muistutus. Keski-Suomen ELY-keskus ilmoitti, ettei sillä ole kaavaehdotukseen lausuttavaa. Keski-Suomen museolla ei ollut huomauttamista kaavaehdotusaineistoon. Lausunnossa tuotiin esille, että kaava-aineistossa on huomioitu aikaisemman lausunnon sisältö ja tehty tarvittavat tarkennukset suojelumääräysten sisältöihin ja suojelun määrittelyyn eri kohteiden aluerajausten tai säilytettävien kokonaisuuksien osalta. Lausunto on sisällytetty kaavaselostuksen kohtaan 5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt.

 

Äänekosken ympäristölautakunta ei ehtinyt antaa virallista lausuntoa, mutta lautakunnan valmisteluteksti huomioitiin kaavaselostuksen kohtaan 5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt. Varsinaista vastinetta ei näin ollen laadittu.

 

Muistutus; Koskee korttelia 57 tonttien 2 ja 3 osalta. Tontin 3 osalta herää vielä pieni kysymysmerkki. Tontin numero (3) on edelleen alkuperäisessä paikassa. Ko. alueen tulisi kuulua tontti 2:een. Tontti 3:lle tulee ainoastaan tieliittymä. Tontit näyttäisivät muuten olevan ok.

 

Kaavoittajan vastine: Tontin rajat muutettiin ehdotusvaiheessa saadun palautteen mukaisesti, mutta tontin 3 numero jäi vahingossa vanhalle paikalleen. Teknisenä tarkistuksena tontin numero siirretään oikealle paikalle.

 

Kaavakartalle ei ollut teknistä tarkistusta lukuun ottamatta tarve tehdä muutoksia, joten aineisto on valmisteltu hyväksyttäväksi.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

hyväksyy kaavaehdotuksesta jätettyyn muistutukseen laaditun kaavoittajan vastineen sekä kaavaselostukseen tehdyt täydennykset; ja

 

2)

ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 12.4.2021 päivätyn Honkalan asemakaavan muutoksen, laajennuksen ja osittaisen kumoamisen MRL 52 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KVALT 14.06.2021 § 59  

59/10.02.03/2021  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

Valtuusto:

 

1)

hyväksyy kaavaehdotuksesta jätettyyn muistutukseen laaditun kaavoittajan vastineen sekä kaavaselostukseen tehdyt täydennykset; ja

 

2)

ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 12.4.2021 päivätyn Honkalan asemakaavan muutoksen, laajennuksen ja osittaisen kumoamisen MRL 52 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa