Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 25.05.2021/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

 

KH 29.03.2021 § 99 

 

  Tilinpäätössäännökset

 

 Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä so­veltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annet­tava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkas­tettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsitel­täväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kun­nanjohtaja tai pormestari.

 

 Tilinpäätöskokonaisuus

 

 Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisä­tiedot ilmoitetaan liitetiedoissa.

 

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

 Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kunta­konsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sel­laisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tu­loslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopää­töksistä.

 

 Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuk­sessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumises­ta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydes­tä talouden tasapainottamiseksi.

 

 Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikau­den tuloksen käsittelystä.

 

 Tilinpäätökseen kuuluvat myös tarkastuskertomus, tarkastuslauta­kunnan arviointikertomus ja henkilöstöraportti, jotka esitetään erillisi­nä asiakirjoina.

 

 Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodos­taa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä kon­sernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

 

 Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslas­kelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätök­seen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa anne­taan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

 Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 20.8.2019 yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Yleisohjetta on päivitetty 13.10.2020 ja se korvaa vuonna 2019 annetun kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Tarkistettua yleisohjetta noudatetaan laadittaessa kunnan tilinpäätöstä tilikaudesta 2021 alkaen lukuun ottamatta verotulomenetysten korvausta koskevien tietojen esittämistä, jotka esitetään jo vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Yleisohjetta saa kuitenkin soveltaa kokonaisuudessaan laadittaessa tilinpäätöstä vuodesta 2020. Lisäksi kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut konsernitilinpäätöstä koskevan yleisohjeen 22.12.2015.

 

 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

 

 Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuk­sessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpide­ohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (Kuntalaki 115 §).

 

 Vuoden 2020 tilinpäätös huomioiden kumulatiivinen ylijäämä on 10.041.468,18 euroa eli 541 euroa/asukasta kohden.

 

 Tilikauden tulos

 

 Toimintatuotot olivat vuoden 2020 tilinpäätöksessä 18,2 milj. euroa, ja ne vähenivät 0,8 milj. euroa (-4,4 %) vuodesta 2019. Toimintatuo­toista myyntituotot laskivat 0,5 milj. euroa (-15,3 %), maksutuotot vä­henivät 0,2 milj. euroa (-1,8 %), tuet ja avustukset vähenivät 0,3 milj. euroa (-11,9 %) ja muut toimintatuotot kasvoivat 0,1 milj. euroa (2,7 %).

 

 Tilivuoden 2020 toimintakulut olivat 135,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,3 milj. euroa (3,3 %). Toimintakuluista palveluiden ostot kasvoivat 2,8 milj. euroa (5,2 %), avustukset vähenivät 0,1 milj. euroa (-2,1 %) ja muut toimintakulut lisääntyivät 0,6 milj. euroa (19,7 %). Henkilöstökulut kasvoivat puolestaan noin 0,7 milj. euroa (1,2 %).

 

 Tilivuoden 2020 toimintakate oli 117,3 milj. euroa (2019: 112,1 milj. eu­roa), joten se heikkeni 5,2 milj. euroa edellisestä vuodesta.

 

 Kaupungin verotulot kasvoivat noin 1,3 milj. euroa (1,7 %) ja valtionosuudet kasvoivat noin 8,8 milj. euroa (20,5 %). Kunnallisveron kertymä oli 1,0 milj. euroa (1,6 %) edellisvuotta suurempi. Yhteisöveron kertymä kasvoi 0,5 milj. euroa (6,2 %) sekä kiinteistöveron kertymä oli 0,2 milj. euroa (-3,9 %) edellisvuotta heikompi.

 

 Kaupungin vuosikate oli 11,1 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen vuo­teen verrattuna 4,9 milj. euroa (78,3 %). Vuosikate oli 129 prosenttia poistoista, kun luku edellisenä vuonna oli 87 %. Tällä tunnusluvulla mitattuna kaupungin tulorahoitus oli riittävä investointeihin nähden.

 

 Suunnitelman mukaiset poistot olivat noin 8,0 milj. euroa ja ne olivat 0,9 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Lisäpoistoja tehtiin 0,6 milj. euroa vuonna 2020. Vuonna 2019 ei tehty lisäpoistoja.

 

 Tilikauden tulos on ylijäämäinen 2.491.260,73 euroa.  Tilikauden tulos oli alkuperäistä talousarviota noin 2,4 milj. euroa parempi ja vuodesta 2019 tulos parani 3,4 milj. euroa.

 

 Tase

 Kaupungin taseen loppusumma oli 179,5 milj. euroa ja se väheni 1,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

  

 Kaupungin lainakanta vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 74,1 milj. eu­roa. Lainakanta väheni noin 4,1 milj. euroa edelliseen vuoteen ver­rattuna. Lainaa asukasta kohden on 3 991 (2019: 4 169) euroa. 

 

 Suhteellisen velkaantumisen tunnusluku 31.12.2020 oli 62,19 % ja vuonna 2019 suhdeluku oli 69,10 %, joten se parantui hieman.

 

 Kaupungin kertynyt ylijäämä oli 10,0 miljoonaa euroa (2019: ylijäämä 7,6 milj. euroa) ja asukasta kohden laskettuna kertynyt ylijäämä oli 541 euroa/asukas (2019: ylijäämä 402 euroa/asukas).

 

 Rahoitus

 

 Investointien määrä vuonna 2020 oli 9,3 milj. euroa eli 7,6 milj. euroa (-44,9 %) vähemmän kuin vuonna 2019. Rahoitusosuuksia inves­tointeihin saatiin noin 0,2 milj. euroa ja käyttöomaisuuden myyntitulo­ja kertyi noin 0,7 milj. euroa.

 

 Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 9,7 milj. euroa ja uutta pitkäaikaista lainaa otettiin 24,6 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen määrä väheni 19,0 milj. euroa.

 

 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 1,8 milj. euroa ja rahoitustoiminnan rahavirta oli -2,8 milj. euroa. Kaupungin rahavarat vähenivät täten 1,0 milj. euroa. Vuoden lopussa rahavarat olivat noin 1,8 milj. euroa.

 

 Konserni

 

 Konsernin vuosikate oli 17,0 milj. euroa (917 euroa/asukas), kun se vuonna 2019 oli 11,9 milj. euroa (634 euroa/asukas).

 

 Konsernin tilikauden tulos oli 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen (2019: 2,0 milj. euroa alijäämäinen).

 

 Konsernin lainakanta vuonna 2020 oli 189,4 milj. euroa (10 196 eu­roa/asukas) ja vuonna 2019 lainakanta oli 180,1 milj. euroa (9 596 euroa/asukas).

 

 Taseen loppusumma vuonna 2020 oli 338,5 milj. euroa, kun loppu­summa vuonna 2019 oli 327,0 milj. euroa. Taseessa on ylijäämää asukasta kohden vuoden 2020 jälkeen 1 259 euroa (2019 ylijäämää 1 105 euroa/asukas).

 

 Tuloksen käsittely

 

 Toimintakertomuksessa esitetään, että vuoden 2020 tilinpäätöksen ylijäämä 2.491.260,73 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille, jonka jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää 10.041.468,18 euroa.

 

 Johdon vahvistusilmoitus

 

 Kansainvälisen ISA-standardin (210/580) mukaan johdon tulee an­taa lausunto tilintarkastajalle siitä, onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; onko tilinpäätös laadittu tilin­päätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukai­sesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnas­ta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuis­ta; ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oi­keita; sekä onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukai­sesti.

 

 Johdon vahvistusilmoitus on valmisteltu kaupunginhallituksen pu­heenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoitettavaksi. Vahvistusil­moitus toimitetaan tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle.

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

allekirjoittaa Äänekosken kaupungin vuoden 2020 tilinpää­töksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi;

 

2)

saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl­keen valtuuston käsiteltäväksi;

 

3)

esittää valtuustolle, että tilikauden 2020 ylijäämä 2.491.260,73 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille, jonka jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää 10.041.468,18 euroa; ja

 

4)

valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupun­ginjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintar­kastajalle ja talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknis­luonteisia korjauksia.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

TARKLTK 25.05.2021 § 37  

403/02.02.02/2021  

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

 

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kaupungin hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.

 

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto. Kaupunginvaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen kaupunginvaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

 

Tilintarkastaja on saanut päätökseen vuoden 2020 hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastamisen. Tilintarkastuskertomus jaetaan jäsenille kokouksessa. Tilintarkastaja esittää Tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus ei sisällä kuntalain 125 §:ssä tarkoitettuja

muistutuksia, joten siitä ei ole tarpeen hankkia asianomaisilta tilivelvollisilta selityksiä tai lausuntoa.

 

Puheenjohtajan päätösehdotus 

 

 Tarkastuslautakunta päättää;

 

1)     esittää tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi; ja

 

2)     esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

 

Päätös Tarkastuslautakunta:

 

1)     päätti esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi; ja

 

2)     päätti esittää valtuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa