Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 180

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 992-462-1-63

 

KH 07.06.2021 § 180  

716/10.03.00.01/2021  

Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Hakemuksen mukainen kiinteistö 992-462-1-63 (Rajaranta) koostuu kahdesta erillisestä palstasta. Poikkeamista on haettu kiinteistön toiselle palstalle, joka sijoittuu Äänekosken Sumiaisten kylään vesistön rannalle. Koko kiinteistön koko on 13 ha, josta hankkeen mukaiselle rakentamiselle aiotun palstan koko on noin 1ha. Rakennuspaikka on nykyisin rakentamaton ja tarkoitus lohkoa myöhemmin erilliseksi kiinteistökseen. Aiemmin kiinteistöllä sijainnut vapaa-ajan asunto ja varasto on purettu alkukeväästä 2021. Rantaviivaa rakennuspaikalla on noin 100 metriä. Suunnitellun ympärivuotisen asumisen rakennuspaikan etäisyys Sumiaisten kylätaajaman palveluista ja alakoulusta on noin 4 kilometriä. Rakennuspaikalta on olemassa turvallinen polkupyörätie kouluun. Etäisyys lähimpään yläkouluun on 20 km.

 

Hakijalla on tavoitteena rakentaa yksikerroksinen, noin 160 k-m2 suuruinen asuintalo ympärivuotiseen käyttöön sekä siihen liittyviä talousrakennuksia noin 165 k-m2 eli yhteensä rakentamisen määrä olisi noin 325 k-m2.

Asuinrakennus sijoittuisi 52 metrin päähän rantaviivasta.

Käyttötarkoituksenmuutos loma-asumisesta pysyvään asumiseen.

 

Tarkoituksena on tehdä asuintalosta yksikerroksinen, puuverhoiltu ja harjakattoinen. Autotalli (n. 80 k-m2) ja puuliiteri/kylmävarasto (n. 60 k-m2) rakennettaisiin rannasta katsoen päärakennuksen linjan takapuolelle ja rantasauna (n. 25 k-m2) n. 15 metrin päähän rantaviivasta. Kiinteistölle rakennettaisiin oma kiinteistökohtainen vesi- ja jätevesijärjestelmä lähimmän viemäriverkon sijoittuessa 2 km päähän rakennuspaikasta.

 

 Rakennuspaikalle on olemassa oleva tienkäyttöoikeus.

 

 Kiinteistö on hakijan omistuksessa.

 

Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Sumiaisten rantayleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.10.2009. Kaavassa poikkeamishakemuksen kohteena olevan kiinteistön 992-462-1-63 alueelle on osoitettu loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jonka määräys; Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikalla saa olla enintään 250 m2, kuitenkin alle 1500 m2:n rakennuspaikalle rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.

 

Hakemuksen mukaista rakennuspaikkaa koskee lisäksi seuraavat yleismääräykset;

 

1.

Rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 3000 m2. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella rakennuspaikka on liitettävä keskitettyyn vesijohto- ja viemäriverkkoon. Ellei liittäminen ole mahdollista, tulee ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alan olla vähintään 5000 m2.

Kaavassa osoitettujen rakennuslain aikana muodostettujen rakennuspaikkojen tulee olla kooltaan vähintään 2000 m2. Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan suorittaa sen estämättä, mitä edellä on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana.

 

2.

Vesistöön tai vesijättöön rajoittuvan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 m.

 

3.

Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m. Yhden enintään 25 k-m2:n talousrakennuksen saa sijoittaa vähintään 15 m etäisyydelle rantaviivasta.

 

4.

Rakennettaessa lähemmäksi kuin 60 m rantaviivasta saa rakennuspaikalle rakentaa yhden yksiasuntoisen enintään 80 k-m2:n asuinrakennuksen ja kolme talousrakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 70 m2.

 

5.

Rakennettaessa vähintään 60 m rantaviivasta saa rakennuspaikalle rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen ja kolme talousrakennusta.

 

7.

Rakentaminen tulee sovittaa mahdollisimman hyvin olemassa oleviin maaston muotoihin. Rakennuspaikan rantakasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman luonnonmukaisena.

 

8.

Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi myöntää rakennuksen sijoittamista koskevasta määräyksestä poikkeuksen, ellei rakennusta voida rakennuspaikan maasto-olosuhteista tai muodosta johtuen sijoittaa kaavamääräyksen mukaiselle etäisyydelle rantaviivasta.

 

Tarkemmin rakentamista ohjaa Äänekosken kaupungin rakennusjärjestys. Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Ranta-alueilla WC-jätevedet on johdettava tiiviiseen syöpymättömään pullokaivoon, jos kaavassa niin määrätään taikka jos asetuksen mukaista käsittelyä ei voida järjestää vähintään 150 metrin päässä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Muiden talousjätevesien käsittelypaikka saa olla 30 metriä ja saunavesien käsittelypaikka 15 metriä em. rantaviivasta, jos käsittely on mahdollisuus järjestää talousjätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten puhdistamisvaatimusten mukaisesti. Vähäiset pesuvedet saadaan johtaa maahan ympäristönsuojelulaissa säädetyin edellytyksin.

 

Hakemuksessa esitetty talousrakennusten yhteenlaskettu kerrosala ylittää 10 k-m2 verran rakennusjärjestyksen 13 § mukaisesta enimmäismäärästä. Rakennusjärjestyksen määräyksistä tarvittavat poikkeukset myöntää rakennusvalvontaviranomainen.

 

Poikkeaminen: Haetaan poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n määräyksestä yleiskaavan toteuttamisesta (yleiskaavan määräyksistä poikkeaminen). Haetaan poikkeamista yleiskaavassa osoitetusta käyttötarkoitusmerkinnästä, rakennusten yhteenlasketusta kerrosalasta ja rakentamisen määrää rajoittavasta etäisyydestä rantaviivaan.

 

Poikkeamisen toimivalta kuuluu Äänekosken kaupunginhallitukselle maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n sekä kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaisesti.

 

 Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista:

Haetaan poikkeamista osayleiskaavassa osoitetusta käyttötarkoitusmerkinnästä. Loma-asunnon paikaksi kaavoitettua aluetta haetaan pysyvän asumisen paikaksi. Perustelut: Ympäristössä on ympärivuotista asutusta sekä hyvät kulkuyhteydet Sumiaisten kuntakeskuksen palveluihin. Rakennuspaikan ja rakennuksen sijoittumisella ei ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Tontille on ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu hyvin hoidettu tieyhteys. Kiinteistö liittyy olemassa olevaan kyläyhteisöön ja tukeutuu sen peruspalveluihin. Kyseisellä rantakaava-alueella on jo vakituisia asuntoja, joten pyydän maanomistajien tasapuolista kohtelua.

 

Haetaan poikkeamista kaavassa osoitetun rakennuspaikan sallitusta rakennusoikeuden määrästä 250 kerrosneliömetristä -> 350 kerrosneliömetriin. Perusteluna talousrakennusten rakentaminen.

 

Haetaan poikkeamista sallitusta etäisyydestä rantaviivaan. Pyydetään saada rakentaa talo 52 metrin päähän rantaviivasta. Perustelu tälle on maaston muodot: maasto viettää 52 metrin jälkeen (rantaviivasta mitattuna) loivalta harjanteelta alaspäin kohti koillista. Mikäli talo pitäisi rakentaa 60 metrin päähän rantaviivasta niin se jäisi kahden harjanteen väliin ja tämä olisi epäedullinen vesien johtamisen kannalta.  Rakennettaessa talo 52 metrin päähän rannasta poistuvat pintavedet luontaisesti rakennuksen ympäriltä, (kts. liite). Talon ja rannan väliin jää suojapuustoa.

 

Naapurin kuuleminen ja lausunnot: Hakija on kuullut naapurit maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Kuuleminen järjestettiin Lupapiste-palvelun kautta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

 

Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn toiminnan luonne ja sijoittuminen suhteessa voimassa olevan osayleiskaavan sisältöön, alueen ympäröivä maankäyttö ja aikaisempi rakentaminen, uuden rakentamisen sijoittuminen ja toiminnan arvioitavissa olevat vaikutukset huomioiden, ei toiminnan ole katsottava aiheuttavan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia. 

 

-

Ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kiinteistön alueella on voimassa rantaosayleiskaava, jossa on osoitettu loma-asuntoalueen välittömään läheisyyteen asuntoalue -merkintä, joka mahdollistaa ympärivuotisen asumisen. Lisäksi Sumiaisten kylätaajamaan on kohtuullinen etäisyys rakennuspaikalta. Tältä osin voidaan katsoa, ettei poikkeamishakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos vaikeuta osayleiskaavan toteuttamista, joka on laadittu ympärivuotista asumistakin mahdollistavana kaavana.

 

Poikkeaminen on tarpeen lisäksi käyttötarkoitusmerkinnän mukaisesta rakentamisen enimmäismäärästä sekä etäisyydestä rantaviivaan. Rakennuspaikan rakentamisen enimmäismäärän osalta hakemuksessa on esitetty uudeksi rakentamisen enimmäismääräksi rakennuspaikalla 350 k-m2. Tältä osin voidaan katsoa, että poikkeavuus on vähäistä esitetyn enimmäismäärän vastatessa kaavassa osoitettujen asuntoalueiden rakennuspaikoilla sallittavaa rakentamisen enimmäismäärää.

 

Lisäksi huomioiden poikkeamisen kohtuullisuus esitetyn laajuisen rakentamisen sallivasta 60 metrin vähimmäisvaatimuksesta sekä rakennuspaikan maaston viettävyys koilliseen 52 metrin jälkeen rantaviivasta, voidaan arvioida, että muutos yleiskaavassa määrätystä vähimmäisetäisyyden vaatimuksesta poikkeaa vain vähäisessä määrin.

 

Hakemuksen mukainen kiinteistö sijoittuu suhteellisen lähelle Sumiaisten kylätaajaman palveluita hyvien kulkuyhteyksien päähän.

 

-

Ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Yleiskaavassa ei kiinteistölle tai sen välittömään läheisyyteen ole osoitettu luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita.

 

-

Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakennuspaikalla ei ole olemassa olevia rakennuksia.

 

-

Ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Vapaa-ajan asuntoa korvaavan uuden asuinrakennuksen ja talousrakennusten koot ovat kohtuullisia ja haettu poikkeaminen rakentamisen enimmäismäärästä vastaa kaavassa osoitettujen asumisen alueiden rakentamisen määrää. Kohtuullinen poikkeaminen rakennuksen etäisyydestä rantaviivaan asuinrakennuksen ympäristön paremman vesien hallinnan saavuttamiseksi estää rakennushankkeelle koituvia haitallisten vaikutusten muodostumista. Jätevesijärjestelyt tulevat suunniteltavaksi rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Talon ja rannan väliin jää suojapuustoa.

 

Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä poikkeamiselle säädetyt oikeudelliset edellytykset ja erityinen syy kokonaisharkintaan perustuen; Sumiaisten rantayleiskaavassa on ratkaistu pysyvän asumisen rakennuspaikkojen sijoittumista hakemuksen mukaisen kiinteistön välittömään läheisyyteen, jonne on osoitettu pysyvän asumisen rakennuspaikkoja. Voidaan todeta, että kiinteistöt muodostavat yhtenäistä kokonaisuutta tukeutuen Sumiaisten palvelurakenteeseen.

 

 Sovelletut säännökset:

 

 MRL 43§, MRL 171§, MRL 173§, MRL 174§, MRL 145§, MRA 86§

 Äänekosken kaupungin rakennusjärjestys 13 §

 Hallintosääntö 22 §

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen kiinteistöä 992-462-1-63 koskevan poikkeamishakemuksen. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma jätevesien johtamisesta voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä ja ympäristölainsäädännössä säädetyin edellytyksin.

 

 Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennuslupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä.

 

 Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 520 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.6.2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa