Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 184

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kiertotalouden mallit yrityselämälle -hanke

 

KH 07.06.2021 § 184  

749/14.00.01/2021  

Äänekosken Kehitys Oy on hakenut 4.6.2021 työ- ja elinkeinoministeriöltä hankerahoitusta Kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittämiseen. Tähän liittyen Äänekosken Kehitys Oy hakee Äänekosken kaupungilta omarahoitusosuutta Kiertotalouden mallit yrityselämälle -hankkeeseen.

 

Äänekosken alueen yritykset ovat merkittäviä toimijoita lähialueiden työllistämisen osalta. Yritysten T&K -panokset ovat Suomen korkeinta luokkaa asukaslukuun suhteutettuna ja alueen yritysten tuottavuudessa ollaan Suomen kärkisijalla. Äänekoski on myös kärkitoimija biotalouskentässä, johon tiiviisti kytkeytyy myös kiertotalous.

 

Tulevaisuudessa tarvitsemme vielä lisää muuntautumiskykyä uusien toimintatapojen ja työkalujen käyttöönottoon, jotta pystymme vastaamaan entistä paremmin globaaliin ilmastohaasteeseen. Tällä hankkeella Kiertotalouden mallit yrityselämälle - Ekosysteemin täydentäminen kiertotalousnäkökulmasta pyrimme vahvistamaan yritystemme valmiuksia tulevaisuuden kiertotaloushaasteisiin ja mahdollisuuksiin.

 

Plänet B:llä voidaan ratkaista osittain koko maapalloa kohtaavaa globaalia haastetta, ilmastonmuutosta. Biotaloudella voidaan luoda uusia ratkaisuja helpottamaan tilannetta Suomen biotalousstrategian mukaisesti. Maailmassa 2030 mennessä tarvitsemme 50 % enemmän ruokaa, 45 % enemmän energiaa, 30 % enemmän vettä. Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön.

 

Suomen metsät, pellot ja vesistöt tuottavat runsaasti raaka-aineita ja mahdollistavat luontoa hyödyntävät palvelut, kuten luontomatkailun. Lisäarvoa saadaan jalostamalla tuotteita ja palveluja pidemmälle sekä lisäämällä älykkyyttä. Tämä näkyy esimerkiksi biopohjaisten tuotteiden syntymisenä monille eritoimialoille mm. rakennus-, ajoneuvo-, kemianteollisuuksiin metsäteollisuuden lisäksi.

 

Biotalouden lisäksi tarvitaan tulevaisuudessa ilmastoratkaisuiden tekemiseen yrityskentässä myös kiertotaloutta. Kiertotalous tarkoittaa tuotteen elinkaaren jatkamista, materiaalit palautetaan uudelleen käyttöön, luonnon varojen kestävää käyttöä ja omistamisessa siirrytään palveluiden käyttöön. Tulevaisuudessa toimitaan vähemmällä enemmän periaatteella. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen 8.4.2021 kiertotalouden edistämisestä ja Suomen edelläkävijyydestä kiertotaloussaralla. Periaatepäätöksen mukaan uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö voi kasvaa siten, että kotimaan primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus ei 2035 ylitä vuoden 2015 tasoa. Vientituotteiden valmistukseen käytetyt luonnonvarat eivät kuulu tavoitteen piiriin. Resurssien tuottavuuden tulee kaksinkertaistua vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi materiaalien kiertotalousasteen tulisi kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä. Äänekosken tapauksessa meillä on siihen monipuoliset mahdollisuudet yhdistettynä biotalouteen ja tuomalla uusia työkaluja ja tietämystä myös pk-yritysten kenttään monipuolisesti.

 

Hankkeella tavoitellaan yritysverkoston yhteistyön tiivistämistä, laajentumista ja kiertotalouden merkityksen sekä vaikuttavuuden rakentamista verkostolle. Lisäksi tavoitteena on luoda ja vahvistaa kiertotalousekosysteemin kehittymiselle tarpeellisia tukirakenteita ja -palveluita, niin fyysisesti kuin digitaalisesti. Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää aiemmin aloitetun ekosysteemiverkoston rakentamisen tuloksia (mm. ekoteollisuuspuisto verkosto toimijat, Plänet B verkosto) sekä tehdä tiivistä yhteistyötä muutamien jo toiminnassa olevien ja käynnistyvien hankkeiden kanssa (mm. Keski-Suomen liiton Circwaste-hanke, BioPaavon yrityskiihdyttämö, Vihreä uusiutuva Äänekoski -hanke).

 

Ympäristöministeriön lanseeraamalla vähähiilisellä kiertotaloussopimuksella kunnat, yritykset ja muut toimijat voivat liittyä ja tehdä vapaaehtoisia sitoumuksia kiertotalousohjelman luonnonvaratavoitteiden toteuttamiseksi, uusiomateriaalien käytön lisäämiseksi sekä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan edistämiseksi. Kokeellista toimintaa biokiertotalouskentässä halutaan edistää verkottamalla eri tutkimustoimijoita ja yrityksiä sekä mahdollistamalla eri materiaalijakeiden/sivuvirtojen testausta ja tutkimista. Hankkeessa pyritään löytämään mallit hiilineutraalille ja vastuulliselle toiminnalle huomioimalla jalostusarvon nosto, sivuvirtojen ja energia hyödyntämismahdollisuudet sekä uudet kiertotalousratkaisut eri materiaalien kierrättämiseksi uudelleen.

 

Plänet B -ympäristön rakentuminen pohjautuu etupäässä metsäpohjaiseen biokiertotalouteen, erityisesti sellukuidun jalostamiseen sen ympärille rakentuvaan sivuvirtojen ja energiaa hyödyntävään tuotannolliseen toimintaan sekä laitevalmistukseen ja näihin liittyviin palvelutoimintoihin. Ympäristössä halutaan enenevässä määrin hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia ja jalostaa tuotteita pidemmälle mm. uudenlaiset pakkaukset, uudet tekstiilikuidut, uudet rakennusmateriaalit (eristeet, akustiikka), antiviraaliset ja -bakteeriset tuotteet yms. sekä hyödyntää eri jakeet uusissa liiketoiminnoissa myös kiertotalous vahvasti huomioiden. Samalla kasvaa tarve tuoda tietämystä ja työkaluja pk-yrityskenttään ja alkaville yrittäjille uusista liiketoiminta mahdollisuuksista kiertotaloussaralla.

 

Plänet B toimii Äänekosken Kehitys Oy:n kautta osana kansallista TEM:n tukemaa Ekoteollisuuspuisto-verkostoa. Tätä kautta integroidutaan sekä kansalliseen että kansainväliseen kiertotalouteen perustuvien alueiden kanssa, jolloin voidaan vaihtaa kokemuksia ja saadaan vertailutietoa kiertotalousekosysteemin rakentamiseksi.

 

Aiemmin toteutetussa Plänet B -hankkeessa tunnistettuja jatkokehitystarpeita, joihin tässä hankkeessa vastataan ovat:

 

?        Plänet B yhteisön yhteisen toimintamallin: vertailu ja kiinnittäminen

?        Fyysisen toiminta-alustan löytäminen ja kokeilu

?        Digitaalisen toiminta-alustan kiertotaloussisältöjen tekeminen

?        Yritysten täsmä kohtaamisten järjestäminen (matchmaking)

?        Työpajoja verkoston rakentamiseksi sekä tiedon ja työkalujen jakamiseksi laajemmalle ryhmälle

?        Kiertotalousnäkökulman sisällyttäminen teollisuuden turvallisuuskoulutus- ja harjoittelukeskus -hankkeeseen

?        Uuden osaamisen tuominen toimijoille eri koulutustasoilla

 

Hankkeen tavoitteet:

  1. Ekosysteemin toiminta-alusta kiinnitetään ja palvelut kuvataan ja toimijat esitellään. Tarvittavia uusia rakenteita kehitetään lisäarvon luomiseksi: työkalut, menetelmät, tapahtumat, palvelut, digisovellukset verkostotyön edistämiseksi. Plänet B toiminta-alustan kehittäminen kiertotalousnäkökulmasta.
  2. Rakennetaan yritysverkoston yhteinen kiertotalouden tiekartta, jolloin on mahdollista saavuttaa helpommin ilmastotavoitteet ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.
  3. Pk-yritysten osaamisen ja kiertotaloustyökalujen lisääminen toiminnan kehittämiseksi
  4. Hyödynnettävien materiaalivirtojen kartoitus ja esille tuonti digitaalisesti.
  5. Ekosysteemin toimijoiden välistä sitoutumista, luottamusta ja yhteistyötä lisätään työpajojen ja täsmäkohtaamisten (matchmaking) kautta.
  6. Business paikan kiertotalousmallinnuksen tekeminen uudelle alueelle.
  7. Nuorten yritysmentoreiden tulevaisuusnäkökulman tuominen osaamisen kehittämiseksi ekosysteemissä.
  8. Kiertotalousmalliratkaisujen tuottaminen Teollisuuden turvallisuuskoulutus- ja harjoittelukeskukselle (mikäli se perustetaan)
  9. Uusien kiertotalousliiketoimintojen käynnistämisen tukeminen.

 

Hankkeeseen ajalle 08/2021 - 12/2022 haettava omarahoitusosuus 50 % on 140.278,13 €. Hankkeen kokonaiskustannuksen ollessa 280.556,25 € Kustannukset jakaantuvat vuosille 08/2021-12/2022 seuraavasti:

 

2021: 76.606,25 €, josta jo olemassa olevan oman palkkaresurssin kohdentaminen eri kustannuspaikalle 8.606,25 €

 

2022: 203.950 €€, josta jo olemassa olevien omien palkkaresurssien kohdentaminen eri kustannuspaikalle 22.950 €

 

Valmistelija Elinvoimajohtaja Sari Åkerlund, puh. 050 598 7447, ja

 yritysneuvoja Sanna Kiuru, puh. 040 668 1978

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hankkeen siten, että kaupungin omarahoitusosuus on enintään 140.278,13 € (omarahoitusosuus sisältää elinvoimayksikön henkilöresurssien kohdentamisesta aiheutuvat palkkakustannukset) vuosien 2021-2022 aikana. Vuoden 2021 omarahoitusosuuteen kohdennetaan elinvoimayksikön hankkeille varatusta määrärahasta. Vuoden 2022 omarahoitusosuus huomioidaan talousarviossa. Hankkeelle kohdennettavat elinvoimayksikön resurssit ja niistä aiheutuvat palkkamenot huomioidaan elinvoimayksikön henkilöstöbudjetissa. Jos työ- ja elinkeinoministeriö ei myönnä hankkeelle vähintään 50 % hankerahoitusta, niin kaupunginhallituksen päätös henkilöstöresurssien sitomisesta hankkeelle sekä omarahoitusosuudesta raukeaa. 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Sirpa Martins totesi olevansa esteellinen (yhteisöjäävi; Äänekosken Kehitys Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

 Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi valittiin Jaana Tani.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa