Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 173

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Hallintosäännön muuttaminen

 

KH 07.06.2021 § 173  

1150/00.01.01.00/2020  

 Kuntalain (410/2015) 90-91 §:n perusteella toimivallan jaosta kunnassa eri toimielinten ja viranhaltijoiden kesken määrätään kunnan hallintosäännössä, josta lain 14 §:n mukaan päättää valtuusto. Äänekosken kaupungin hallintosääntöä on viimeksi muutettu valtuuston 22.2.2021 (7 §) tekemällä päätöksellä, jolla tehdyt muutokset tulivat voimaan 1.3.2021 lukien. Muutokset liittyivät työllisyyden edistämisen kuntakokeilun aloitukseen.

 

Hallintosäännön muuttamista muilta osin on valmisteltu talven ja kevään 2021 aikana. Keskeisin ja näkyvin osa valmisteltuja muutoksia ovat toimielinorganisaation rakenteeseen esitetyt muutokset. Tavoitteena on pidetty, että rakennetta muutettaisiin siten, että uusi rakenne tulisi voimaan 1.8.2021 alkavan uuden valtuustokauden (valtuuston toimikauden) alusta lukien. Lisäksi on valmisteltu muutoksia luottamushenkilöiden palkkioita koskeviin hallintosäännön määräyksiin sekä eräisiin muihin määräyksiin.

 

Esitetyt muutokset ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta hallintosääntöehdotuksesta. Valmistellut muutokset on korostettu siten, että lisäykset esitetään punaisella ja alleviivatulla tekstillä ja poistot punaisella ja yliviivatulla tekstillä.

 

Seuraavassa selostetaan muutosesitysten pääkohdat ja keskeiset perustelut.

 

Toimielinorganisaation rakenne

 

Hallintosääntöehdotukseen sisältyvät seuraavat toimielinorganisaation rakennetta koskevat muutokset:

 

  • Kasvun ja oppimisen lautakunnan nimen muuttaminen opetus- ja kasvatuslautakunnaksi;

 

  • Perusturvalautakunnan nimen muuttaminen sosiaali- ja terveyslautakunnaksi;

 

  • Teknisen lautakunnan nimen muuttaminen kaupunkirakennelautakunnaksi;

 

  • Vapaa-aikalautakunnan nimen muuttaminen kulttuuri- ja liikuntalautakunnaksi; ja

 

  • Ympäristölautakunnan lakkauttaminen ja kaupunkirakennelautakunnan ympäristö- ja lupajaoston perustaminen.

 

Lautakunnille esitettyjen uusien nimien katsotaan kuvaavan tämänhetkistä selkeämmin ja nykyaikaisemmin ilmaisuin lautakuntien tehtäväalueita ja käsiteltävien asioiden luonnetta. Erityisen perusteltuna on pidetty perusturvalautakunnan nimen muuttamista sosiaali- ja terveyslautakunnaksi, sillä lautakunnan tehtäväalue on merkittävästi laajempi ja monitahoisempi kuin nykyinen nimi antaa ymmärtää. Perusturvan käsitettä ei ole määritelty lainsäädännössä, mutta yleiskielessä sillä tavallisesti viitataan sellaisiin sosiaaliturvaetuuksiin, joilla on järjestetty yksilön tai ruokakunnan viimesijainen toimeentulo (mm. toimeentulotuki, työmarkkinatuki ja muut kuin ansiosidonnaiset päivärahat). Lautakunnan tehtävät koskevat lähes kokonaan muita asioita, sillä melkein kaikki näistä etuuksista kuuluvat Kelan myönnettäväksi.

 

Esitys ympäristölautakunnan korvaamista kaupunkirakennelautakunnan ympäristö- ja lupajaostolla liittyy kahteen seikkaan. Ensinnäkin ympäristölautakunnan tehtävät ja toiminta poikkeavat luonteeltaan muista lautakunnista jopa oleellisesti. Ympäristölautakunta on laillisuusvalvontaa ja lupaharkintaa tekevä lupa- ja valvontaviranomainen, kun taas muiden lautakuntien voidaan katsoa toteuttavan kaupungin poliittisia päämääriä palvelujen järjestämisessä ja tuotannossa. Tässä mielessä ympäristölautakuntaa ei voida täysin rinnastaa muihin lautakuntiin.

 

Toisena mainittavana seikkana on, että ympäristölautakunnan alaisuudessa ei ole toimialaa, vaan ainoastaan eräs teknisen toimen vastuualueista. Kunkin muun mainitun lautakunnan alaisuudessa on kokonainen toimiala. Ympäristölautakunnan tehtäväalue on siis kaupungin hallinnollisessa ja taloudellisessa organisaatiossa eri asemassa kuin muiden lautakuntien tehtäväalueet. Johdonmukaisuussyistä katsotaan, että selkeintä olisi, että toimialaa johtaa lautakunta ja jos toimialan sisälle tarvitaan lisäksi vastuualuekohtainen luottamushenkilöelin, kyseeseen ei tulisi lautakunta, vaan määrätyistä tehtävistä huolehtiva lautakunnan jaosto.

 

Ympäristölautakunnan korvaaminen lupa- ja valvontajaostolla ei vaikuta sen käsiteltävänä oleviin asioihin eikä heikennä tai supista jaoston jäsenenä olevien luottamushenkilöiden harkintavaltaa verrattuna siihen, että kyseessä olisi lautakunta.

 

Lautakunnan nimen muuttaminen ei suoraan vaikuta sen alaisuudessa olevan toimialan tai muun hallinnollis-taloudellisen yksikön nimeen. Jos valtuusto hyväksyy esitetyt lautakuntien nimien muutokset, lautakuntien alaisten toimialojen nimet voidaan muuttaa lautakuntien uusien nimien mukaisiksi osana kaupungin vuoden 2022 talousarvion hyväksymistä. Toimialojen uusien nimien olisi selkeintä tulla voimaan vasta uuden tilikauden (talousarviovuoden) alusta lukien.

 

Tässä yhteydessä esitetään lisäksi, että perusturvajohtajan virkanimike muutettaisiin sosiaali- ja terveysjohtajaksi. Virkanimikkeen muutos ei vaikuta palkkaan, virantoimitusvelvollisuuteen tai muihin virkasuhteen ehtoihin.

 

Hallintosäännön 39 §:n 1 momentin mukaan valtuusto päättää kaupunginjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan sekä lautakuntien esittelijöinä toimivien viranhaltijoiden virkanimikkeen muuttamisesta. Nimenomainen päätös virkanimikkeestä on syytä tehdä samassa yhteydessä kuin hallintosääntöä, jossa virkanimike esiintyy, muutetaan. Perusturvajohtaja on antanut suostumuksensa esitettyyn muutokseen.

 

Luottamushenkilöiden palkkiot

 

Hallintosääntöehdotukseen sisältyy esitys luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden korottamisesta 10 prosentilla. Korotuksen jälkeen valtuuston tai kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio olisi 110 euroa/kokous ja puheenjohtajan kokouspalkkio 165 euroa/kokous. Lautakunnan jäsenen kokouspalkkio olisi 88 euroa/kokous ja puheenjohtajan 132 euroa/kokous. Myös vaalitoimielinten jäsenten kokouspalkkioihin (päiväpalkkioihin) tehtäisiin 10 prosentin korotus.

 

Lisäksi valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkiota korotettaisiin 12,5 prosentilla, minkä jälkeen se olisi 3 600 euroa/vuosi. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotettaisiin 10 prosentilla, joten korotuksen jälkeen tämä palkkio olisi 4 400 euroa/vuosi.

 

Edellisen kerran luottamushenkilöiden palkkioita korotettiin keväällä 2017 niin, että korotukset tulivat voimaan uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2017 lukien. Asiaa valmistelleen hallintojohtajan käsityksen mukaan Äänekosken tämänhetkinen palkkiotaso on kunta-alan keskitasoa tai hieman sen alapuolella. Maksettavat palkkiot ovat lähes kaikilta osin samansuuruisia kuin Laukaassa, mutta pienempiä kuin Jämsässä ja Muuramessa. Äänekosken kokoluokan kunnissa eri puolilla maata esiintyy sekä korkeampia että myös hieman matalampia palkkioita. Varsinkin vuosipalkkioissa erot voivat olla suhteellisesti suuria.

 

Valmistelluilla korotuksilla tavoitellaan sitä, että Äänekosken kaupungin maksama palkkiotaso säilyisi esimerkiksi Jämsän kaupunkia, Laukaan kuntaa, Muuramen kuntaa ja muita vertailukuntia vastaavalla tasolla uudella valtuustokaudella. Joissakin kunnissa, muun muassa Laukaassa, on jo päätetty palkkioiden korottamisesta uudelle valtuustokaudelle.

 

Säännöllinen palkkioiden korottaminen ehkäisee myös suurten kertakorotusten tarvetta. Kymmenen prosentin korotus jaettuna valtuustokauden neljälle vuodelle vastaa neljää peräkkäistä 2,41 prosentin suuruista korotusta (korkoa korolle -periaatteella laskettuna). Euromääräisesti korotuksia on mahdollista kutsua varsin maltillisiksi.

 

Tärkeänä uutena asiana esitetään, että nuorisovaltuuston jäsenille ryhdyttäisiin maksamaan kokouspalkkioita nuorisovaltuuston kokouksista. Tähän mennessä Äänekoskella näitä palkkioita ei ole maksettu lainkaan, mikä on nykyisin jo varsin harvinainen tilanne. Pääsääntönä edellä mainituissa vertailukunnissa ja muualla maassa on, että nuorisovaltuuston jäsenet ovat kokouspalkkioiden piirissä. Kokouspalkkioiden maksaminen myös nuorisovaltuustolle on tapa osoittaa arvostusta kotikunnan asioihin keskittyvää nuorten toimintaa ja nuorisovaltuustoa kohtaan.

 

Valmisteltuna esityksenä on, että nuorisovaltuuston jäsenelle maksettaisiin kokouspalkkiota 60 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 90 euroa/kokous. Tämä on palkkiotasona esimerkiksi Laukaan ja Jämsän nuorisovaltuustoissa tällä hetkellä.

 

Muut asiat

 

Muita hallintosääntöön valmisteltuja mainittavia muutoksia ovat seuraavat:

 

1) Muutos toimivallan jakoon konsernijohdossa

 

Esitetään, että päätösvalta kaupungin puhe- ja äänivallan käyttämisestä yhtiökokouksissa ja vastaavissa sekä yhtiökokousedustajien valitsemisessa siirretään kaupunginjohtajalta kaupunginhallitukselle.

 

2) Tartuntatautilain mukaisen toimielimen vaihtaminen

 

Tällä hetkellä tartuntatautilain (1227/2016) mukaisena kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä Äänekosken kaupungissa on perusturvalautakunta. Esityksenä on, että toimielimenä olisi jatkossa kaupunginhallitus.

 

Tarkoitetun toimielimen keskeisenä tehtävä on tarvittaessa päättää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Tartuntatautilakiin Covid-19-tartuntatautiepidemian eli niin sanotun koronavirusepidemian aikana säädettyjen muutosten johdosta toimielin voi myös päättää velvoittavista toimenpiteistä, joiden mukaan yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa tai vaihtoehtoisesti tilojen sulkemisesta kokonaan asiakkailta ja osallistujilta.

 

Viranhaltijajohto katsoo, että edellä kuvatut lakisääteiset tehtävät kuuluvat luontevammin koko kaupungin toimintaa johtavalle kaupunginhallitukselle kuin millekään lautakunnista. Kaupunginhallituksella on lähtökohtaisesti parhaat edellytykset kokonaisvaltaisesti arvioida epidemiatilanteen ja edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutuksia kaupungin tehtävistä ja velvoitteista huolehtimiseen, palveluiden järjestämiseen ja tuotantoon sekä kaupungin tavoitteiden ja talousarvion toteutumiseen. Tartuntatautilain mukaisen toimielimen tehtävät eivät ole luonteeltaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä. Useissa muissa kunnissa, esimerkiksi Jyväskylän kaupungissa, Jämsän kaupungissa ja Helsingin kaupungissa toimielimenä on nimenomaan kaupunginhallitus.

 

3) Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät muutokset

 

Oppivelvollisuuden laajentamisesta (pidentämisestä) toiselle asteelle on seurannut, että hallintosäännössä on tarpeen määrätä sellaisista kaupungin viranomaisista, jotka voivat tehdä eräitä tähän liittyviä opiskelijakohtaisia päätöksiä. Esityksenä on, että Äänekosken lukion osalta toimivalta annettaisiin lukion rehtorille ja muilta osin opetus- ja kasvatusjohtajalle.

 

4) Toimivalta rakennusten ja toimitilojen myymisessä ja vuokralle antamisessa

 

Vuonna 2020 hallintosääntöön tehtiin eräitä muutoksia, joilla supistettiin teknisen johtajan toimivaltaa kaupungin omistamien tai osakkeenomistuksen perusteella hallitsemien rakennusten ja toimitilojen myymisessä ja vuokralle antamisessa. Muutosta on pidetty osittain epäonnistuneena, minkä seurauksena esitetään, että toimivaltaa tältä osin palautettaisiin tekniselle johtajalle.

 

Esityksen mukaan vastaisuudessa tekninen johtaja päättäisi myymisistä ja vuokralle antamisista silloin, kun kauppahinta on vähemmän kuin 30 000 euroa tai vuokran määrä on vähemmän kuin 10 000 euroa/vuosi. Tekninen lautakunta puolestaan päättäisi näistä asioista silloin, kun kauppahinta on vähintään 30 000 euroa, mutta alle 100 000 euroa tai vuokran määrä vähintään 10 000 euroa, mutta alle 30 000 euroa. Näitä summia arvokkaampien kohteiden tai sopimusten osalta toimivalta säilyisi kaupunginhallituksella.

 

Teknisen lautakunnan päätösvallan edellytyksenä olisi jatkossakin se, että kaupunginhallitus on päättänyt sovellettavista hinnoitteluperusteista. Sen sijaan teknisen johtajan toimivaltaan ei kuuluisi tätä rajoitetta. Esitystä perustellaan sillä, että kaupunginhallituksen ei liene tarkoituksenmukaista käyttää aikaa arvoltaan hyvin vähäisten (alle 30 000 euron kauppahinta tai alle 10 000 euron vuosivuokra) kohteiden arviointiin ja hinnoitteluun. Teknisen johtajan päätöksenteko on kuitenkin kuntalain ja hallintosäännön mukaisen otto-oikeuden piirissä, joten mahdolliset virheellisinä pidetyt päätökset ovat otettavissa ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.

 

Yleistä

 

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa (449/2007) edellytetään, että tiettyjä asioita käsitellään yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin työnantaja ratkaisee asian. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset työn organisoinnissa.

 

Lakiin perustuva yhteistoimintavaatimus merkitsee, että valtuusto ei voi vapaasti päättää hallintosäännön sisällöstä. Asian valmistelussa on arvioitu ainoastaan kaupunginhallitukselle annettuun ehdotukseen sisältyvistä muutoksista johtuvia yhteistoimintamenettelyn tarpeita. Valmistelussa ei ole otettu eikä voitukaan ottaa huomioon mahdollisiin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin tai yleensä muihin muutoksiin liittyviä tarpeita.

 

Valmisteltujen hallintosääntömuutosten on tarkoitus tulla voimaan uuden valtuustokauden alkaessa eli 1.8.2021 lukien. Jos valtuusto päättää hallintosääntömuutoksista 14.6.2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa, on vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen käytävissä poliittisten ryhmien välisissä neuvotteluissa mahdollista pohtia luottamushenkilöpaikkojen täyttämistä ottaen huomioon uutta valtuustokautta silmällä pitäen tehdyt päätökset.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)                      hyväksyy perusturvajohtajan viran virkanimikkeen muuttamisen niin, että uusi virkanimike on sosiaali- ja terveysjohtaja;

 

2)                      hyväksyy Äänekosken kaupungin hallintosäännön muuttamisen liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti; ja

 

3) päättää, että edellä kohdissa 1-2 hyväksytyt muutokset ovat voimassa 1.8.2021 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Lauri Lax ehdotti, että luottamushenkilöiden palkkioita ei koroteta.

 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota ei kuitenkaan ole kannatettu, joten se raukeaa.

 

 Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päättäneen ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)                      hyväksyy perusturvajohtajan viran virkanimikkeen muuttamisen niin, että uusi virkanimike on sosiaali- ja terveysjohtaja;

 

2)                      hyväksyy Äänekosken kaupungin hallintosäännön muuttamisen 4.6.2021 päivätyn ehdotuksen mukaisesti; ja

 

3) päättää, että edellä kohdissa 1-2 hyväksytyt muutokset ovat voimassa 1.8.2021 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

  - - - - -

 Lauri Lax jätti eriävän mielipiteen.

  - - - - -

 Jaana Tani totesi olevansa esteellinen (palvelussuhdejäävi; lukion rehtori) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa