Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 174

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Konserniohje

 

 

699/00.01.00/2012

 

KH 23.04.2018 § 94

 Kuntalain (410/2015) 47 §:ssä on säädetty kunnan tytäryhteisöjen toi­min­nas­ta ja konserniohjeesta. Säännöksen mukaan:

 

 Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toi­min­nas­sa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

 

 Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huo­mi­oon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asian­tun­te­mus.

 

 Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

 

 Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

 

 1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja oh­jauk­ses­ta;

 

 2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan jär­jes­­mi­ses­tä;

 

 3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tie­to­jen­saan­ti­oi­keu­den turvaamisesta;

 

 4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen pää­tök­sen­te­koa;

 

 5) konsernin sisäisistä palveluista;

 

 6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja ni­mit­­mi­ses­tä;

 

 7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

 

 Kuntalain 14 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan omistajaohjauksen pe­ri­aat­teis­ta ja konserniohjeesta päättää valtuusto.

 

 Äänekosken kaupungin nykyinen konserniohje on hyväksytty val­tuus­ton 10.12.2012 (79 §) tekemällä päätöksellä. Ohje on paikka pai­koin vanhentunut eikä kaikilta osin vastaa voimassa olevassa kun­ta­lais­sa tarkoitettua sääntelyä.

 

 Uuden konserniohjeen valmistelu aloitettiin viranhaltijatyönä lop­pu­vuo­des­ta 2017. Valmistelussa on hyödynnetty erityisesti Suomen Kun­ta­liit­to ry:n julkaisemaa suositusta sekä Tampereen kaupungin ja Jyväskylän kaupungin vastikään päivitettyjä konserniohjeita.

 

 Voimassa oleva konserniohje on saatavilla kaupungin www-sivuilta (https://www.aanekoski.fi/kaupunki/hallinto-ja-talous/saannot-ja-ohjeet ) ja luonnos uudeksi konserniohjeeksi on liitteenä.

 

 Kaupungissa on vireillä konserniohjeesta erillisen omistajapoliittisen asia­kir­jan valmistelu. Tarkoituksena on, että valtuusto voisi käsitellä sen myöhemmin vuoden 2018 aikana.

 

 (Valmistelija hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

 1) hyväksyy Äänekosken kaupungin konserniohjeen liitteenä ole­van luonnoksen mukaisesti;

 

 2) päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytty konserniohje on voi­mas­sa 1.7.2018 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muu­tok­sen­haus­ta huolimatta; ja

 

 3) kumoaa aiemmin voimassa olleen konserniohjeen niin, että sen voimassaolo päättyy 30.6.2018.

 

Päätös: Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

 

  - - - - -

 

KH 07.05.2018 § 115

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

 1) hyväksyy Äänekosken kaupungin konserniohjeen liitteenä ole­van luonnoksen mukaisesti;

 

 2) päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytty konserniohje on voi­mas­sa 1.7.2018 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muu­tok­sen­haus­ta huolimatta; ja

 

 3) kumoaa aiemmin voimassa olleen konserniohjeen niin, että sen voimassaolo päättyy 30.6.2018.

 

Päätös: Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

 

  - - - - -

 

KH 21.05.2018 § 129

 

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

 1) hyväksyy Äänekosken kaupungin konserniohjeen liitteenä ole­van luonnoksen mukaisesti;

 

 2) päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytty konserniohje on voi­mas­sa 1.7.2018 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muu­tok­sen­haus­ta huolimatta; ja

 

 3) kumoaa aiemmin voimassa olleen konserniohjeen niin, että sen voimassaolo päättyy 30.6.2018.

 

Päätös: Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

 

 Puheenjohtaja totesi, että asia päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

 

  - - - - -

 

KH 02.03.2020 § 45 Äänekosken kaupungin konserniohjeen valmistelua on jatkettu kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen suullisesti antamien valmisteluohjeiden mu­kai­ses­ti. Viranhaltijoiden laatimaa luonnosta on työstetty kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kokousten yhteydessä pidetyissä seminaareissa 16.12.2019 ja 20.1.2020.

 

 Viimeksi mainitun seminaarin jälkeen konserniohjeluonnoksesta on pyy­det­ty kommentteja Proavera Oy:ltä, Äänekosken Energia Oy:ltä, Ää­ne­kos­ken Kiinteistönhoito Oy:ltä ja Ääneseudun Asunnot Oy:ltä. Yh­teen­ve­to saaduista kommenteista on oheismateriaalina.

 

 Ehdotus konserniohjeeksi on liitteenä.

 

 (Valmistelija hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

  Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

 1) hyväksyy Äänekosken kaupungin konserniohjeen liitteenä ole­van ehdotuksen mukaisesti;

 

 2) päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytty konserniohje on voi­mas­sa 1.5.2020 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muu­tok­sen­haus­ta huolimatta, kuitenkin niin, että konserniohjeen jaksossa 6.6 olevan määräyksen "valvontaroolin vuoksi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsenen ei tule olla samanaikaisesti useamman kuin yh­den tytäryhteisön hallituksen jäsenenä" soveltaminen alkaa vas­ta 1.6.2021; ja

 

 3) kumoaa aiemmin voimassa olleen konserniohjeen niin, että sen voi­mas­sa­olo päättyy 30.4.2020.

 

Päätös:  Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti palauttaa valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että asia päätettiin yksimielisesti palauttaa valmisteltavaksi.

 

  - - - - -

 

KH 07.06.2021 § 174  

671/00.01.01.00/2021  

Kaupunginhallituksen kokouksessa 3.5.2021 (136 §) oli esillä raportti Äänekosken kaupungin hallintosäännön 20 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta omistajaohjauksen tuloksellisuuden arvioinnista. Arvioinnin toteuttanut tilintarkastus- ja konsultointiyhtiö BDO oli raportissa kiinnittänyt huomiota konserniohjeen vanhentuneisuuteen ja osittaiseen lainvastaisuuteen. Kaupunginhallitus päätti tuolloin konserniohjeen uudistamisesta seuraavaa:

 

  • kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä 17.5.2021 pidetään iltakoulu, jossa konserniohje-ehdotus muokataan sellaiseen muotoon, että se voidaan panna hyväksymiskäsittelyyn; ja

 

  • konserniohje-ehdotus otetaan hyväksymiskäsittelyyn niin, että se on esillä kaupunginhallituksessa 7.6.2021 ja valtuustossa 14.6.2021.

 

Konserniohje-ehdotusta muokattiin 17.5.2021 pidetyssä kaupunginhallituksen iltakoulussa. Joiltakin osin työskentelyyn osallistui myös konsultointiyhtiö FCG:n kehitysjohtaja Jarmo Asikainen, joka vastasi kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuvien ennakolta toimittamiin ja iltakoulun aikana esittämiin kysymyksiin.

 

Konserniohje-ehdotus on esityslistan liitteenä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1) hyväksyy Äänekosken kaupungin konserniohjeen liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti;

 

2) päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytty konserniohje on voimassa 1.7.2021 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta; ja

 

3) kumoaa aiemmin voimassa olleen konserniohjeen niin, että sen voimassaolo päättyy 30.6.2021.

 

Päätös Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1) hyväksyy Äänekosken kaupungin konserniohjeen 7.6.2021 päivätyn ehdotuksen mukaisesti;

 

2) päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytty konserniohje on voimassa 1.7.2021 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta; ja

 

3) kumoaa aiemmin voimassa olleen konserniohjeen niin, että sen voimassaolo päättyy 30.6.2021.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa