Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 176

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite yleisötapahtumien määrärahasta / Turunen Tiia

 

KVALT 03.05.2021 § 51 

 

Valtuutettu Tiia Turunen jätti allekirjoittamansa valtuustoaloitteen yleisötapahtumien määrärahasta.

 

Päätös Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

  - - - - -

 

KH 17.05.2021 § 166 

 

 Valtuutettu Tiia Turusen 3.5.2021 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja päättää pyytää vapaa-aikalautakunnalta lausunnon aloitteesta. Lausunto on toimitettava kaupunginhallitukselle 27.8.2021 mennessä.

 

Jos vapaa-aikalautakunta ehtii käsitellä asian 31.5.2021 mennessä, kaupunginhallitus voi jatkaa asian käsittelyä jo 7.6.2021.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Matti Virtanen ehdotti Sirpa Martinsin kannattamana, että kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää aloitteessa tarkoitetun 50 000 euron lisämäärärahan vapaa-aikalautakunnalle.

 

 Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä.

 

 Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Matti Virtasen esittämän ja Sirpa Martinsin kannattaman ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

 Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuudolla. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

 

 Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Kaupunginhallitus oli äänestyksessä saapuvilla täysilukuisena.

 

 Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

  - - - - -

 

 

VAPAA 24.05.2021 § 28 

 

Valtuutettu Tiia Turunen on jättänyt 3.5.2021 valtuustoaloitteen, jossa esitetään vapaa-aikalautakunnalle 50 000 euron lisämäärärahaa jaettavaksi paikallisille yhteisöille yleisötapahtumien järjestämiseen kesän ja syksyn 2021 aikana. Edelleen Turusen valtuustoaloitteessa esitetään, että määräraha voidaan myöntää vain tapahtumajärjestämiseen vapaa-aikalautakunnan päättämien yleisten tapahtuman järjestämistä koskevien periaatteiden mukaisesti, eikä myönnettävää määrärahaa voida käyttää muuhun toimintaan.

 

Vapaa-aikalautakunnan määrärahoissa on varattu vuodelle 2021 kohdeavustuksiin kulttuuritoimessa 20 000 euroa ja liikuntapalveluissa 23 000 euroa.

 

Kohdeavustuksia voidaan kulttuuritoimessa jakaa seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 

  1. Kohdeavustus kulttuuritoiminnasta aiheutuviin kuluihin äänekoskelaisille taiteilijoille ja työryhmille
  2. Kohdeavustus kulttuuritapahtumien, kurssien ja seminaarien järjestämiseen Äänekoskella
  3. Kohdeavustus kulttuuritapahtumien järjestämisestä aiheutuvien tappioiden korvaamiseen
  4. Kohdeavustus koti- ja ulkomaille suuntautuviin kulttuurin esiintymis- ja kilpailumatkoihin, sekä seminaari- ja koulutusmatkoihin

 

Kohdeavustuksia voidaan liikuntapalveluissa jakaa seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 

  1. Kohdeavustus maakunnallisten / valtakunnallisten / kansainvälisten kilpailutapahtumien järjestämiseen
  2. Kohdeavustus liikuntatapahtumien järjestämiseen
  3. Kohdeavustus liikuntaseurojen kurssi-, leiri-, koulutus- ja valmennuskuluihin
  4. Kohdeavustus nuorten urheiluohjaukseen
  5. Kohdeavustukset maksullisten liikuntatilojen vuokrien tukemiseen (avustusta ei myönnetä Äänekosken kaupungin omistamien / hallinnoimien tilojen käyttömaksujen kattamiseen 1.8.2019 alkaen)

 

Avustuslajikohtaiset ehdot ovat nähtävissä kaupungin nettisivuilla kohdassa:
https://www.aanekoski.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/avustukset

 

Kohdeavustuksiin myönnetyt määrärahat eivät kohdennu kaikilta osin kulttuuri- ja liikuntatapahtumien järjestämiseen, vaan niillä on hakemusten perusteella ja määrärahojen puitteissa tuettu laajasti myös muita kohdeavustuskelpoisia kohteita.

 

Vaikka valtuustoaloitteessa esitetty määräraha toisi toteutuessaan merkittävän lisärahoitusmahdollisuuden paikallisille tapahtumajärjestäjille, liittyy sen käyttöön kuluvan vuoden aikana useita haasteita.

 

Merkittävimpinä haasteina mahdollisen lisämäärärahan käytössä tulee olemaan aikataulu, sekä vallitseva ja ennakoimaton koronatilanne, joka on jo aiheuttanut useiden tapahtumien peruuntumisen tulevalla kesäkaudella myös Äänekoskella.

 

Mikäli valtuusto päättää kokouksessaan 14.6.2021 myöntää vapaa-aikalautakunnalle lisämäärärahan, ajoittuu päätös valitusaikoineen juuri alkavan kesäloma- ja tapahtumakauden päälle. Tämä tarkoittaa, että vaikka hakuprosessi saadaan käyntiin välittömästi päätöksen jälkeen, on rahoituspäätöksiä odotettavissa aikaisintaan elokuussa, jolloin kesäkauden tapahtumat ovat jo monelta osin ohi. Tähän sisältyy tapahtumien järjestäjien näkökulmasta taloudellinen riski, koska kesän tapahtumat on jo pitkälti toteutettu siinä vaiheessa, kun avustuspäätöksiä päästään tekemään.

 

On myös muistettava, että tapahtumatuotannon suunnittelun ja toteutuksen aikajänne on viranomais- ja turvallisuusprosessit mukaan lukien useita kuukausia, joten nopeat ratkaisut vaikuttavat merkittävästi siihen millaisia tapahtumia ja millä aikataululla mahdollisen lisämäärärahan avulla voidaan ylipäätään toteuttaa. Nopea hakuprosessi ja aikataulu voivat tuoda toimijoille haasteita myös avustuksissa edellytettävän omarahoitusosuuden (avustus voi olla korkeintaan 50 % toiminnan kuluista) hankkimiseksi.

 

Valmistelija vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen, puh. 020 632 3259

 

Esittelijä vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta hyväksyy lausunnon ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Elina Turunen ehdotti Ilidio Monteiro Floresin kannattamana, että vapaa-aikalautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto myöntää aloitteessa tarkoitetun 50 000 euron lisämäärärahan vapaa-aikalautakunnalle.

Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty vs. vapaa-aikajohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat vs. vapaa-aikajohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Elina Turusen esittämän ja Ilidio Monteiro Floresin kannattaman ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuudolla. Äänestystapaesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Vapaa-aikalautakunnan jäsenistä yksi oli poissa äänestyksestä.

Puheenjohtaja totesi, että äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee ja näin ollen Elina Turusen esittämän ja Ilidio Monteiro Floresin kannattaman ehdotuksen tulleen vapaa-aikalautakunnan päätökseksi.

- - - - -

 

KH 07.06.2021 § 176  

603/00.01.05/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) antaa valtuustolle tiedoksi valtuutettu Tiia Turusen 3.5.2021 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet;

 

2) ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää muuttaa kaupungin vuoden 2021 talousarviota siten, että vapaa-aikalautakunnan määrärahoihin kuuluviin kulttuuritoimen kohdeavustusmäärärahoihin lisätään 15 000 euroa ja liikuntatoimen kohdeavustusmäärärahoihin lisätään 15 000 euroa ja että sanotut lisämäärärahat katetaan pitkäaikaisten lainojen lisäyksellä; ja

 

3) ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

  Kaupunginhallitus:

 

1)                      antaa valtuustolle tiedoksi valtuutettu Tiia Turusen 3.5.2021 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet;

 

2)                      ottaa huomioon ja antaa valtuustolle tiedoksi vapaa-aikajohtajan laatiman lausunnon;

 

3)                      ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää muuttaa kaupungin vuoden 2021 talousarviota siten, että vapaa-aikalautakunnan määrärahoihin kuuluviin kulttuuritoimen kohdeavustusmäärärahoihin tapahtumien järjestämiseen lisätään 30 000 euroa ja että sanottu lisämääräraha katetaan pitkäaikaisten lainojen lisäyksellä; ja

 

4)                      ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.             

 

Päätös Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksyneen kaupunginjohtajan kokouksessa tehdyn ehdotuksen.

 

  - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa