Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 196

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 992-3-317-2

 

KH 21.06.2021 § 196  

838/10.03.00.01/2021  

Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Hakemuksen mukainen kiinteistö 992-3-317-2 on Äänekosken ydinkeskustaan sijoittuva tontti Kauppakadun varrella korttelissa 317. Rakennuksen katutasossa sijaitsee liikehuoneistoja ja ylemmissä kerroksissa asuinhuoneistoja. Liikehuoneistojen pääsisäänkäynnit ovat Kauppakadun puolelta ja asuinkerrosten sisäänkäynnit rakennuksen takaa.

 

Hakemuksen mukainen tontti on yksityisessä omistuksessa, Kiinteistö Oy Äänekosken kauppatalo. Tontin pinta-ala on 1411 m2.

Tavoitteena on toteuttaa puurakenteinen ulkoterassi kahvilayrityksen asiakkaiden palvelemiseksi kesäaikaan.

 

Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa asemakaava, joka on saanut lainvoiman vuonna 1967. Asemakaavassa kortteliin 317 on osoitettu liikerakennusten korttelialue (AL1) -merkintä, jonka määräys; Liikerakennuksia varten on autopaikkoja varattava vähintään yksi (1) jokaista rakennettavan kerrosalan 50 m2 kohti. Rakennusoikeudesta voidaan osa sijoittaa kerrokseen, jonka lattiataso on viereistä maanpintaa alempana. AL1 -merkinnällä varustetussa korttelissa tai korttelin osassa on vähintään 80 % rakennusoikeudesta käytettävä liike- ja toimistotiloiksi. Asemakaavassa korttelialueen Kauppakadun puoleiselle rajalle on osoitettu jalankululle varattu korttelin osa -merkintä. Paikoitusalueet on kaavassa osoitettu tonttien takaosiin erillisellä p -merkinnällä. Ajoneuvoliikenne tontin takaosiin on toteutettu kaavan mukaisesti rakennuksen pohjoispäädystä. Korttelialueen rakentaminen on toteutunut asemakaavan mukaisesti.

 

Alueella on voimassa Äänekoski 2030 osayleiskaava, joka on saanut lainvoiman 11.7.2017. Yleiskaavassa alue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle (C), jonka määräys; Alue varataan palveluille, hallinnolle, kaupalle, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille työpaikoille ja keskusta-asumiselle. Katuympäristön ja julkisen tilan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan erityisesti huomioon kävely, pyöräily ja esteettömyys. Rakennetun ympäristön kaupunkikuvalliseen laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Alueella vähittäiskaupan yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on 50000 k-m2.

Lisäksi Kauppakadun varrelle on osoitettu sinisellä palloviivalla pyöräilyn pääväylä -merkintä.

Alue kuuluu lisäksi osayleiskaavassa osoitetun kehittämisalueelle 1 (Ydinkeskusta), jonka määräys; Aluetta kehitetään monipuolisena työpaikkojen ja palvelujen sekä asumisen vyöhykkeenä. Turvataan päivittäistavarakaupan toimintaedellytykset ja kehitetään keskustahakuisen erikoistavarakaupan sekä kaupallisten palveluiden sijoittumisedellytykset. Katuympäristön ja julkisen tilan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan erityisesti huomioon kävely, pyöräily ja esteettömyys. Alueelle suunnitellaan ja toteutetaan tehokas kaupunkirakenne, laadukas kaupunkiympäristö sekä turvalliset ja sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet. Keskustan vetovoimaisuutta lisätään kiinnostavilla uudisrakennuksilla sekä julkisia katu- ja aukiotiloja kehittämällä. Yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa rakentamisen laatuun kiinnitetään erityistä huomiota.

 

Poikkeaminen: Haetaan poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n määräyksestä asemakaavan toteuttamisessa. Haetaan poikkeamista rakentamiselle asemakaavassa esitetyn jalankululle varatulle korttelinosalle.

 

Poikkeamisen toimivalta kuuluu Äänekosken kaupunginhallitukselle maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n sekä kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaisesti.

 

Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista:

Wilhelmiinan Konditoria Oy:n kesäterassi Kauppakadun puolelle 12x3 metriä. Terassilaudoituksen väri ruskea. Runko ja pintamateriaali on ruskea painekyllästetty puu, kaidetolpat tulisivat noin metrin välein, joko ne yhdistetään laudalla tai köydellä riippuen kalusteista.

 

Poiketaan asemakaavassa esitetystä merkinnästä. Terassin rakentaminen jalankululle varatulle alueen osalle.

 

Naapurin kuuleminen ja lausunnot: Hakija on kuullut naapurit. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

 

Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn toiminnan luonne ja sijoittuminen suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan, alueen ympäröivä maankäyttö ja suunniteltu toimintaympäristö kaupungin ydinkeskustassa, toiminnan arvioitavissa olevat vaikutukset, ei toiminnan ole katsottava aiheuttavan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia.

 

-

Ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1967. korttelialue on rakentunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti, eikä asemakaavan tarkistus ole ollut tarpeen. Äänekosken kaupungin keskustaa on kehitetty vuosien varrella ja muutettu katuympäristöäkin kevyen liikenteen liikkumista helpottavaksi. Kauppakatu on Äänekosken keskustan pääkatu, jonka varrella on vilkasta liikennettä niin ajoneuvoin kuin jalan ja pyörällä. Katukuvasta puuttuu kahviloiden elävöittämät terassit, mutta muuta liiketoiminnan tarpeistoa rakennuksen julkisivuilla esiintyy, kuten esimerkiksi kukka kaupan myyntitilaa ja vaatekaupan rekkejä. Lisäksi asemakaavan mukaiselle jalankululle varatulle korttelin osalle on liiketilojen eteen toteutettu porrastasanteita, jotka estävät rakennuksen vieressä tapahtuvan esteettömän liikkumisen. Kun kesäterassin rakentamisessa huomioidaan tietyt reunaehdot, kuten kevyen liikenteen kulkuyhteydet Kauppakadun varressa turvallisuus huomioiden, on terassin toteuttaminen mahdollista.

Äänekoski 2030 osayleiskaavassa on keskusta-alueella korostettu esteetöntä liikkumista jalan ja pyöräillen. Tämä tulee huomioida terasseja suunniteltaessa, jotta kaupungin asettamat tavoitteet säilyvät ja keskustaa voidaan kehittää.

 

-

Ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Hanke sijoittuu aivan kaupungin rakennettuun ydinkeskustaan, eikä kadun varressa ole luonnonsuojelun kannalta huomioitavia kohteita.

 

-

Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Toteutuneelle rakennuskannalle ei ole kaavassa osoitettu suojeluarvoa. Kevytrakenteisena terassi ei aiheuta haittaa olemassa olevalle rakennukselle.

 

-

Ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö -tai muita vaikutuksia. Kun suunnittelussa huomioidaan kaupungin tavoite kaupunkiympäristön turvallisesta ja sujuvasta kävely- ja pyöräilyväylästä, ei hankkeen katsota aiheuttavan haitallisia vaikutuksia kaupunkiympäristön toimintaedellytyksiin.

 

Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä poikkeamiselle säädetyt oikeudelliset edellytykset ja erityinen syy kokonaisharkintaan perustuen; hanke tukee Äänekoski 2030 osayleiskaavan tavoitteita kaupunkiympäristön kehittämisessä Keskustatoimintojen alueella.

 

Sovellettavat säännökset:

MRL 58§, MRL 171§, MRL 173§, MRL 174§, MRL 145§, MRA 86§

Hallintosääntö 22 §

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen kiinteistöä 992-3-317-2 koskevan poikkeamishakemuksen ehdolla, että terassi sijoittuu kokonaisuudessaan asemakaavan mukaisen tontin alueelle jääden katualueen ulkopuolelle. Suunnittelussa tulee huomioida kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytykset sekä esteettömyys.

 

 Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennuslupa ja rakennuslupa-asiakirjoihin tulee liittää tarkennettu asemapiirustus terassin sijainnista mittoineen. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä.

 

 Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 520 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.6.2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa