Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 197

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Poikkeamishakemus määräalalle kiinteistöstä 992-402-4-52

 

KH 21.06.2021 § 197  

837/10.03.00.01/2021  

Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Hakemuksen mukaisesta kiinteistöstä 992-402-4-52 (Mustaniemi) on Äänekosken kaupunki vuokraamassa määräalan, jolle hakemuksen mukainen kohde sijoittuu. Mustaniemen sataman välittömään läheisyyteen sijoittuvalle hankkeelle varataan 2650 m2 suuruinen määräala, jolle on tavoitteena toteuttaa noin 800 k-m2 suuruinen hallirakennus veneiden talvisäilytystä varten. Hallin pääväritys olisi vaaleanharmaa, lämmitysmuotona ilmavesilämpöpumppu ja puhaltimet, lattiana asfaltti ja valaistus toteutetaan led valoin.

 

Hakemuksen mukaisen kiinteistön omistaa Äänekosken kaupunki. Äänekosken kaupunki on antanut valtuutuksen poikkeamisen hakemiselle. Varsinainen vuokrasopimus allekirjoitetaan ennen rakennusluvan hakemista. Hallintaoikeus määräalaan siirtyy hakijalle (perustettava osakeyhtiö), kun vuokrasopimus allekirjoitetaan.

 

Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa asemakaava, joka on saanut lainvoiman vuonna 1966. Voimassa olevassa asemakaavassa hakemuksen mukainen alue sijoittuu kortteliin 530, jonka alueelle on osoitettu Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue -merkintä (YO).  Laajan YO-tontin pinta-ala on noin 2,16 ha. Rakennusoikeus kaavassa on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.40. Alueen länsi- ja eteläpuolelle on kaavassa osoitettu lähivirkistysaluetta ja muut tontin rajat rajoittuvat katualueeseen. Katualuetta koskevalle asemakaavan osalle on laadittu asemakaava vuonna 1988, jossa on ratkaistu Satamakadun linjaus.

 

Kortteli 530 sisältyy Häränvirranpuiston asemakaavan muutos -hankkeeseen, joka on päätetty käynnistää kaupunginhallituksen päätöksellä kaavoituskatsauksen 2019 käsittelyn yhteydessä. Suunnittelualueelle on tehty luontoselvitys toukokuussa 2018. Alueelta selvitettiin luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit, metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, vesilain mukaiset kohteet sekä muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Lisäksi alueella tehtiin linnustoselvitys ja kartoitettiin alueella mahdollisesti olevat liito-oravien elinpiirit. Selvityksen mukaan alueella ei ole luonnonsuojelulaissa mainittuja suojeltuja luontotyyppejä eikä luontodirektiivin luontotyyppejä. Metsälain 10 §:n perusteella rauhoitettuja virtaavia puroja esiintyy Mustaniemen rinteessä. Liito-oravan elinpiiriä sijoittuu rinnelehdon etelänpuoleiselle alueelle ja Häränvirran puistotien eteläpuolelle.

 

Alueella on voimassa Äänekoski 2030 osayleiskaava, joka on saanut lainvoiman 11.7.2017. Yleiskaavassa alueelle on osoitettu pientalovaltaista asumisen aluetta merkinnällä AP.

 

Poikkeaminen: Haetaan poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n määräyksestä asemakaavan toteuttamisessa. Haetaan poikkeamista asemakaavassa esitetystä käyttötarkoituksesta.

Poikkeamisen toimivalta kuuluu Äänekosken kaupunginhallitukselle maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n sekä kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaisesti.

 

Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: Poiketaan asemakaavassa osoitetusta käyttötarkoitusmerkinnästä. Hankkeen mukainen rakentaminen palvelee viereisen Mustaniemen sataman toimintaa ja vastaa paremmin alueelle muodostuvaa käyttötarkoitusta, kuin mitä voimassa olevassa asemakaavassa tällä hetkellä on. Veneiden talvisäilytyksen kuljetusmatka lyhenee merkittävästi, kun säilytys saadaan järjestettyä sataman välittömään läheisyyteen. Alueella on nykyisellään venetrailereiden säilytystä ilman suojaa. Rakentamisen myötä satama-alue kehittyy ja ympäristö siistiytyy.

 

Naapurin kuuleminen ja lausunnot: Hakijan pyynnöstä kaupunki on kuullut kaksi naapuria ja hakija on kuullut muut naapurit. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

 

Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn toiminnan luonne ja sijoittuminen suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan, alueen ympäröivä maankäyttö ja suunniteltu toimintaympäristö, toiminnan arvioitavissa olevat vaikutukset, ei toiminnan ole katsottava aiheuttavan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia.

 

-

Ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Alueen asemakaava on vanha, mutta pääosin toteutunut katurakenteiden ja pientalokortteleiden osalta. Kortteli 530 on kokonaisuudessaan rakentumaton. Alueelle on muodostunut aluetta venetrailereiden säilyttämistä varten. Poikkeamishakemusta tarkasteltaessa laadittiin kaavoituksessa useita eri vaihtoehtoja hankkeen mukaista hallirakentamista ajatellen. Vaihtoehtotarkastelua tehtiin, jotta hanke ei myöhemmin vaikeuta kortteliin toteutettavaa asemakaavan muutosta. Hakemuksen mukainen ratkaisu, jossa rakennusmassa sijoittuu alueen takaosaan, mahdollistaa alueelle useiden erilaisten tonttien muodostamisen, hyvät katuyhteydet ja toimivan kokonaisuuden. Tarkemmin tuleva rakennusoikeus ja rakentamisen sijoittelu toteutetaan alueelle laadittavan asemakaavahankkeen yhteydessä. Poikkeamishakemuksen mukainen rakennusmassa ei ylitä nyt voimassa olevassa asemakaavassa osoitettua rakennusoikeuden määrää tai rakennusalueen rajaa. Hanke palvelee viereisen Mustaniemen satamaan muodostunutta kokonaisuutta. Tulevalla asemakaavahankkeella voidaan tarkastella Mustaniemen sataman palvelurakennetta ja tarpeita, jotka pystytään huomioimaan kaavan valmisteluvaiheessa.

 

Yleiskaavassa alueelle on osoitettu asumisen aluetta. Alueelle on nykyisellään kuitenkin ollut tarve palvella veneilyharrastajia, joten alueen käyttötarkoituksen tarkastelu tulee tarkemmin tehtäväksi asemakaavamuutostyön yhteydessä. Alue ympäristöltään on sellaista, että asuminen ei välttämättä ole potentiaalinen käyttötarkoitus, vaan sataman toimintojen mahdollinen kehittäminen voisi tulla tarkasteltavaksi kaavoituksen yhteydessä.

 

-

Ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Alueelle on laadittu asemakaavoituksen perusselvitykseksi luontoselvitys keväällä 2018, jonka perusteella hankkeen mukaiselle alueelle ei kohdistu suojelunarvoisia lajeja.

 

-

Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Korttelialueella ei sijaitse suojeltavaa rakennuskantaa tai muinaisjäännöksiä.

 

-

Ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö -tai muita vaikutuksia. Veneiden talvisäilytystä varten suunniteltu hanke on kooltaan kohtuullinen, eikä voimassa olevan kaavan mukaista rakennusoikeuden määrää ylitetä. Läheisten asuinrakennusten suhteen tuleva rakennusmassa on korkeaa, jotta kookkaat veneet voidaan hallissa säilyttää. Rakennusmassa on kuitenkin suunniteltu etäämmälle olemassa olevista asuinrakentamisen alueista, eikä siten aiheuta haitallisia vaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna. Alueen yleisilme tulee hankkeen myötä osittain siistiytymään, kun avomaalla oleva venetrailereiden säilytys jää osittain rakennuksen suojaan.

 

Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä poikkeamiselle säädetyt oikeudelliset edellytykset ja erityinen syy kokonaisharkintaan perustuen; toteutumattoman korttelin 530 osalta hanke vastaa voimassa olevaa asemakaavaa paremmin alueen toimintaympäristön kehittämistä ja tarkoituksenmukaista maankäyttöä.

 

Sovelletut säännökset:

MRL 58§, MRL 171§, MRL 173§, MRL 174§, MRL 145§, MRA 86§

Hallintosääntö 22 §

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen kiinteistöstä 992-402-4-52 erotettavaa määräalaa koskevan poikkeamishakemuksen.

 

 Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennuslupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä.

 

 Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 560 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.6.2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa