Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 238

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Keski-Suomen käräjäoikeuden lautamiesten vaali

 

KH 16.08.2021 § 238  

877/00.00.01/2021  

Tuomioistuinlain (673/2016) 2 luvun 6 §:n perusteella käräjäoikeuden jäseniä ovat laamanni ja käräjätuomarit. Käräjäoikeudessa on lisäksi muina jäseninä lautamiehiä, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen sen mukaan kuin oikeudenkäymiskaaressa tai muussa laissa säädetään.

 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) 3 §:n (211/2019) mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.

 

Sanotun lain 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jos pääkäsittely on kesken toimikauden loppuessa, lautamiehen tehtävä jatkuu, kunnes asia on käräjäoikeudessa ratkaistu.

 

Lain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

 

Lain 4 §:n mukaan kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

 

Edelleen lain 5-6 §:n perusteella lautamiehen on ennen tehtävään ryhtymistä sekä tehtävän kestäessä annettava käräjäoikeudelle tuomioistuinlaissa tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus sekä tuomioistuinlaissa tarkoitettu tuomarinvakuutus.

 

Äänekosken kaupunki kuuluu Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiiriin. Keski-Suomen käräjäoikeus on toimittanut piirinsä kunnille 17.6.2021 päivätyn kirjeen, jossa se toteaa, että Tuomioistuinvirasto on vahvistanut Keski-Suomen käräjäoikeuden lautamiesten lukumääräksi 59 lautamiestä. Näistä Äänekosken kaupunki valitsee neljä lautamiestä.

 

Kirjeessä Keski-Suomen käräjäoikeus pyytää käytännön järjestelyjen toteuttamiseen vedoten, että kunnat tekisivät lautamiesvalinnat siten, että uudet lautamiehet astuvat tehtäväänsä 1.11.2021.

 

Liitteenä on Keski-Suomen käräjäoikeuden kunnille toimittamaa aineistoa, jossa käsitellään lautamiesten valintaan liittyviä kysymyksiä. Aineiston perusteella on syytä erityisesti korostaa, että lautamiehet eivät ole kunnallisia luottamushenkilöitä, vaan tuomioistuimen jäseniä. Lautamiesasema ei ole poliittinen tehtävä, vaan lautamiehen on oltava riippumaton ja myös näytettävä siltä. Tämä tarkoittaa muun muassa, että lautamiehiltä ei saa vaatia niin sanotun puolueveron tai luottamushenkilömaksun maksamista.

 

Esteellisyys- ja puolueettomuusnäkökohtien takia lautamiehiksi ei tulisi valita kunnanhallitusten ja kuntayhtymien hallitusten jäseniä tai muita merkittävässä asemassa olevia kunnallisia luottamushenkilöitä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Keski-Suomen käräjäoikeuteen neljä (4) lautamiestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa