Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 242

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 992-460-4-224

 

KH 16.08.2021 § 242  

929/10.03.00.01/2021  

 Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Hakemuksen mukainen kiinteistö 992-460-4-224 (Rentola) sijaitsee Äänekosken Liimattalan kylässä (Pyyrinlahti) vesistön rannalla. Kiinteistö on kooltaan 1,1744 ha. Rakennuspaikalla sijaitsee vapaa-ajan asunto (73 m2), rantasauna (n. 30 m2) ja ulkorakennus (n. 45 m2). Lisäksi kiinteistöllä on puuliiteri ja pieni aittarakennus. Rakennuspaikan etäisyys Konginkankaan kylätaajaman palveluista ja lähimmästä päiväkodista ja alakoulusta on noin 4 kilometriä. Etäisyys lähimpään yläkouluun on 20 km. Hakijalla on tavoitteena muuttaa olemassa olevan rakennuksen käyttötarkoitus loma-asumisesta pysyvään asumiseen. Hakijalla on hanketta varten valtakirja kiinteistön omistajalta.

 

Kiinteistö on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon. Rakennuspaikalle on olemassa oleva tienkäyttöoikeus.

Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa Äänekosken rantayleiskaava, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 4.3.2013. Kaavassa kiinteistölle on osoitettu loma-asuntoalue -merkintä, jonka määräys; Alue on tarkoitettu loma-asumiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen loma-asunnon, erillisen saunarakennuksen sekä talousrakennuksia siten, että rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään 250 m2. Alle 1500 m2:n rakennuspaikalla rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Numero osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Hakemuksen mukaista rakennettua rakennuspaikkaa koskee lisäksi seuraavat yleismääräykset;

 

7.

Rakentaminen tulee sovittaa mahdollisimman hyvin olemassa oleviin maaston muotoihin. Rakennuspaikan rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää ja puuston osalta vain harventaminen on sallittua. Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa kaataa.

 

9.

Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen.

 

 

Tarkemmin rakentamista ohjaa Äänekosken kaupungin rakennusjärjestys. Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Ranta-alueilla WC-vedet on johdettava tiiviiseen syöpymättömään pullokaivoon, jos kaavassa niin määrätään taikka jos asetuksen mukaista käsittelyä ei voida järjestää vähintään 150 metrin päässä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Muiden talousjätevesien käsittelypaikka saa olla 30 metriä ja saunavesien käsittelypaikka 15 metriä em. rantaviivasta, jos käsittely on mahdollisuus järjestää talousjätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten puhdistamisvaatimusten mukaisesti. Vähäiset pesuvedet saadaan johtaa maahan ympäristönsuojelulaissa säädetyin edellytyksin.

 

Poikkeaminen: Haetaan poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n määräyksestä yleiskaavan toteuttamisesta (yleiskaavan määräyksistä poikkeaminen). Haetaan poikkeamista yleiskaavassa osoitetusta käyttötarkoitusmerkinnästä.

 

Poikkeamisen toimivalta kuuluu Äänekosken kaupunginhallitukselle maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n sekä kaupungin hallitosäännön 22 §:n mukaisesti.

 

Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista:

"Haetaan poikkeamaa yleiskaavaan, koska tarkoitus muuttaa nykyinen vapaa-ajan asunto vakituiseksi asunnoksi.

Tarkoitus muuttaa päärakennus vakituiseen asumiseen.

Tontilla on vanha 60-luvulla rakennettu rantasauna, jonka koko noin 30 neliömetriä ja viimeisimpinä rakennettu ulkorakennus noin 45 neliömetriä.

Tontilla on myös puuliiteri ja pieni aittarakennus."

"Tontilla on yleis/vapaa-ajan asunnon kaava johon haetaan poikkeama.

Muuttaa päärakennuksen käyttötarkoitus eli vakituiseen asumiseen

Tällä alueella naapurustossa on enemmän vakituisia asuntoja, joten katsomme, että tämä muutos tulisi hyväksyä.

Kiinteistössä on kunnallistekniikka, vesi- ja viemäriverkko ok."

Naapurin kuuleminen ja lausunnot: Hakija on kuullut naapurit 3 kiinteistön osalta maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Kuuleminen järjestettiin Lupapisteen kautta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Kaupunki on kuullut hakijan puolesta muut rakennuspaikan naapurit maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti. Kuuleminen järjestettiin osin Lupapisteen kautta ja osin kirjeitse. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon suunnitellun toiminnan luonne suhteessa voimassa olevan osayleiskaavan sisältöön, alueen aikaisempi rakentaminen ja toiminnan arvioitavissa olevat vaikutukset, ei toiminnan ole katsottava aiheuttavan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia.

-

Ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kiinteistön alueella on voimassa rantaosayleiskaava, jossa on osoitettu loma-asuntoalueen välittömään läheisyyteen asuntoalue -merkintä, joka mahdollistaa ympärivuotisen asumisen. Tältä osin voidaan katsoa, ettei poikkeamishakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos vaikeuta osayleiskaavan toteuttamista, joka on laadittu ympärivuotista asumistakin mahdollistavana kaavana. Hakemuksen mukainen kiinteistö sijoittuu kohtuulliselle etäisyydelle Konginkankaan kylärakenteesta.

-

Ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Yleiskaavassa ei kiinteistölle tai sen välittömään läheisyyteen ole osoitettu luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita.

-

Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakennuspaikalla ei tiedetä olevan suojeltavia kohteita eikä alueella tiedetä olevan muinaisjäännöksiä.

-

Ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakennuspaikalle on olemassa oleva kulkuyhteys. Kiinteistö on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon. Rakennuspaikalle on rakennettu asuinrakennuksen lisäksi rantasauna ja varastorakennus, joiden voidaan katsoa täydentävän pysyvään asumiseen tarvittavia tiloja. Rakennuksen soveltuvuudesta vakituisen asumisen rakennukseksi (tekniset vaatimukset) ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen rakennuslupaprosessin yhteydessä. Tarpeellisista vakituiseen asumiseen velvoittavista rakentamistoimenpiteistä vastaa kiinteistön omistaja.

 

 Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä poikkeamiselle säädetyt oikeudelliset edellytykset ja erityinen syy koko-naisharkintaan perustuen; Äänekosken rantayleiskaavassa on ratkaistu pysyvän asumisen rakennuspaikkojen sijoittumista hakemuksen mukaisen kiinteistön välittömään läheisyyteen, jonne on osoitettu pysyvän asumisen rakennuspaikkoja. Voidaan todeta, että kiinteistöt muodostavat yhtenäistä kokonaisuutta tukeutuen Konginkankaan palvelurakenteeseen.

 

 Sovelletut säännökset:

 MRL 43§, MRL 171§, MRL 173§, MRL 174§, MRL 145§, MRA 86§

Hallintosääntö 22 §

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen kiinteistöä 992-460-4-224 koskevan poikkeamishakemuksen

 

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä.

 

Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 560 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.8.2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa