Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 245

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtatien 4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla, Äänekoski, tiesuunnitelma / Lausunnon antaminen

 

KH 16.08.2021 § 245  

401/00.04.00/2021  

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää Äänekosken kaupungilta lausuntoa asiakohdassa mainitusta tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista. Keski-Suomen ELY-keskus ilmoitti, että ei ole saanut Äänekosken kaupungin alueelta yhtään muistutusta koskien otsikon mukaista suunnitelmaa. Lausunto tulee antaa 31.8.2021 mennessä. ELY-keskuksen asianumero lausunnolle on KESELY/989/2019.

 

Valtatien 4 tiesuunnitelma Kevätlahden liittymän kohdalla sisältää valtatien 4, Kevätlahden maantien 16801 (myöhemmin Kevätlahdentie) ja Mämmentie -nimisen yksityistien tasoliittymän muutettavaksi eritasoliittymäksi erkanemis- ja kiihdytyskaistoineen. Lisäksi tiesuunnitelma sisältää jalankulku- ja pyöräilyväylien, linja-autopysäkkijärjestelyjen sekä meluesteiden ja riista-aidan suunnittelun. Valtatien mitoitusnopeutena käytetään 100 km/h ja muualla alemmalla tieverkolla 50 km/h. Suunnittelujakson pituus on noin 1,1 kilometriä.

 

Eritasoliittymässä valtatien liittymät muutetaan suuntaisliittymiksi (nk. lohenpyrstöliittymä), jossa vain oikealle kääntyminen on sallittua. Lisäksi rakennetaan uusi maantie (M2) valtatien alitse, jolla poistetaan vasemmalle kääntymistarve. Tiesuunnitelmassa esitetty keskikaide estää vasemmalle kääntymisen. Kevätlahdentie (M1) parannetaan nykyiselle paikalleen. Kevätlahdentien varrella oleva hyötyjätteen keräyspiste siirtyy valtatien 4 itäpuolelle uuden M2 -yhteyden varrelle. Valtatien itäpuolelle rakennetaan uusi maantie (M3), joka on myöhemmin osa uutta Liimattalantietä. Uuden risteyssillan hyötyleveydessä on huomioitu erikoiskuljetusten vaatima leveys.

 

Uutta kevyen liikenteen väylää (J1) rakennetaan valtatien suuntaisesti ja Kevätlahdentien suuntaan. Väylällä on myös mopoliikenne sallittu. Liittymästä puretaan nykyinen valtatien alikulkukäytävä. Korvaava kevyen liikenteen väylä (J2) rakennetaan valtatien alittavan maantien (M2) yhteyteen, jolta rakennetaan väylät J3 ja J4 linja-autopysäkeille ja väylien varrelle pyöräparkkialueet.

 

Tiesuunnitelma on läheisesti kytköksissä toiseen vireillä olevaan tiesuunnitelmaan Valtatien 4 parantaminen välillä Kevätlahdentie-Petomäentie, Äänekoski. Eritasoliittymän alueelta pohjoiseen lähtevien rinnakkaisteiden jatko ratkaistaan tuossa tiesuunnitelmassa.

 

Lausunnolla olevan tiesuunnitelmahankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 6,79 M€. Kustannusarvion ja kustannusjakoesityksen perusteella Äänekosken kaupungin maksettavaksi ei tässä hankkeessa kustannuksia tulisi.

 

Tiesuunnitelmaehdotus on ollut ELY-keskuksen toimesta yleisesti nähtävillä 15.6.-15.7.2021 välisenä aikana. Nähtävilläoloajan kuluessa ei ehdotuksesta ole jätetty muistutuksia.

 

Keski-Suomen ELY-keskus pyytää kaupunkia lausuntoa antaessaan kiinnittämään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

-          kaupungin tekemät vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet

-          onko tiesuunnitelmassa otettu huomioon valtakunnallisen ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen kaupungin alueella

-          voimassa olevat tai valtuuston hyväksymät oikeusvaikutteiset kaavat, sekä ovatko kaavat yhden mukaisia tiesuunnitelman kanssa

-          onko kaupungilla huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin siltoihin, meluesteisiin tai muihin merkittäviin rakenteisiin

-          onko kaupungilla huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin kaava-alueen ulkopuolisiin maantien rakentamisen ajaksi varattaviin sijoitusalueisiin ja niiden tieyhteyksiin, kiertoteihin, varastoalueisiin tai varattavien yksityisten teiden tekemiseen ja/tai käyttöön

-          sitoutuuko kaupunki huolehtimaan kierrätyskeskusalueeksi osoitetun alueen Y5 ylläpidosta ja hoidosta

-          onko kaupunki valmis luovuttamaan maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin.

 

Kaavoituspäällikkö on valmistellut tiesuunnitelmaehdotuksesta seuraavan lausunnon:

 

Äänekosken kaupunki on antanut tiesuunnitelmasta aikaisemman lausuntonsa 17.6.2019. Tiesuunnitelmien laatimista on tämän jälkeen jatkettu ja muutettu nyt lausuttavana olevan aineiston mukaiseksi.

 

Tiesuunnitelman mukainen ratkaisu parantaa merkittävästi Kevätlahden liittymän turvallisuutta ja sujuvoittaa liittymistä valtatien liikennevirtaan tai erkanemista valtatien liikennevirrasta. Tiesuunnitelmassa tulee varmistaa, että kevyen liikenteen reitti Kevätlahden eritasoliittymästä Liimattalaan on tulevaisuudessa mahdollista järjestää uuden maantieyhteyden M3 varteen (tuleva Liimattalantie).

 

Kaupunki on tehnyt seuraavia vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteitä tiesuunnitelman osalta: julkaissut tietoverkossaan (sähköinen ilmoitustaulu) 20.1.2021 Keski-Suomen ELY-keskuksen laatiman, tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista koskevan kuulutuksen, julkaissut tietoverkossaan (sähköinen ilmoitustaulu) 29.3.2021 ilmoituksen ja 1.4.2021 päivätyn ilmoituksen ELY-keskuksen 8.4.2021 järjestämästä yleisötilaisuudesta sekä julkaissut 15.6.2021 tietoverkossaan (sähköinen ilmoitustaulu) kuulutuksen toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta, joka koski tiesuunnitelman nähtäville asettamista.

 

Kaupunki katsoo, että nähtäville asetetussa tiesuunnitelmassa on otettu huomioon valtakunnallisen ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen kaupungin alueella. Kaupunki kuitenkin tuo kantanaan esille, että tiesuunnitelmassa ei ole esitetty eritasoliittymän läheisyyteen henkilöautoille sopivaa liityntäpysäköintialuetta, minkä kaupunki toi esille edellisessä lausunnossaan. Joukkoliikenteen osalta hankkeen suunnittelussa esitetään, että suunnittelualue tukeutuu solmupisteinä toimivien Äänekosken eritasoliittymän luona olevaan ja Konginkankaan tienhaaraan toteutettavaan liityntäpysäköintipaikkoihin.

 

Tiesuunnitelma-alueella on voimassa Äänekosken kaupunginvaltuuston 21.6.2010 hyväksymä Mämmen osayleiskaava. Valtatien 4 alittavat kevyen liikenteen järjestelyt ovat yleispiirteisessä osayleiskaavassa osoitettu tiesuunnitelman mukaisella tavalla, mutta maanteiden eritasoliittymää ei ole kaavassa osoitettu. Lisäksi kaavassa ei ole esitetty Kevätlahdentien liittymästä pohjoiseen suuntautuvaa uutta rinnakkaistieyhteytä valtatien itäpuolelle. Tiesuunnitelmassa esitetty ratkaisu on voimassa olevassa osayleiskaavassa esitettyä liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyä turvallisempi. Suunnitelmien yhdenmukaistamiseksi kaupunki on käynnistänyt osayleiskaavan muutoksen valmistelun. Kaavahanke kulkee nimellä Mämmen osayleiskaavan muutos VT4:n ympäristössä. Ehdotus osayleiskaavan muutoksesta on ollut nähtävillä 30.6.-30.7.2021 välisen ajan. Kaavaehdotuskartta ja -määräykset ovat lausunnon liitteenä. Nähtävillä ollut kaavaehdotus on yhdenmukainen lausunnolla olevan tiesuunnitelman kanssa.

 

Tiesuunnitelmalla on vaikutusta alueen maankäytön mahdollisuuksiin. Tiesuunnitelman mukainen toteutus vaikeuttaa eritasoliittymän lounaissektoriin voimassa olevassa osayleiskaavassa esitetyn palvelujen ja hallinnon alueen (P) toteuttamista. Maa-alue on yksityisessä omistuksessa. Tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä tehdyn tarkastelun perusteella yksityistien liittymää ei voida osoittaa lähelle eritasoliittymää. Näin ollen kaavassa olevalle palvelujen ja hallinnon alueelle tai muulle rakentamisen alueelle ei ole mahdollista esittää suoraa liittymää Kevätlahdentien kautta. Lisäksi tiesuunnitelman toteuttamiseksi tarvitaan P-alueesta osa tiealueeksi.

 

Alueella ei ole hyväksyttyjä tai laadittavana olevia asemakaavoja.

 

Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin siltoihin, meluesteisiin tai muihin merkittäviin rakenteisiin. Tiesuunnitelmassa esitetyt meluesteratkaisut kokonaisuudessaan parantavat rakennetun asuinrakennuskannan asumisviihtyisyyttä. Kaupungilla ei ole myöskään huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin kaava-alueen ulkopuolisiin maanteiden rakentamisen ajaksi varattaviin sijoitusalueisiin ja niiden tieyhteyksiin, kiertoteihin, varastoalueisiin tai varattavien yksityisteiden tekemiseen tai käyttöön. Viitoituksen osalta opastintauluihin 4 ja 5 tulee lisätä Liimattala ja Mämmenkylä -merkintöjen lisäksi myös Kevätlahti.

 

Kaupunki sitoutuu huolehtimaan hyötyjätteen aluekeräyspistettä varten osoitetun alueen (Y5) ylläpidosta ja hoidosta. Äänekosken kaupungin alueella jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa alueellinen jäteyhtiö (Sammakkokangas Oy).

 

Aikaisempien vastaavien käytäntöjen mukaisesti kaupunki luovuttaa omistamansa maa-alueet maantien tekemiseen korvauksetta.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan kaavoituspäällikön valmisteleman lausunnon Keski-Suomen ELY-keskukselle tiesuunnitelmasta "Valtatien 4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla".

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa