Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 248

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite rakennusjärjestyksen toimivuuden arvioinnista / Lindell Leila ym.

 

KVALT 29.03.2021 § 33 

Leila Lindell jätti hänen ja 12 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen rakennusjärjestyksen toimivuuden arvioinnista.

 

Päätös Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

  - - - - -

 

KH 12.04.2021 § 119 

 

Valtuutettu Leila Lindellin ym. 29.3.2021 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja päättää pyytää ympäristölautakunnalta ja kaavoituspäälliköltä erilliset lausunnot aloitteesta. Lausunnot on toimitettava kaupunginhallitukselle 16.7.2021 mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

YMPLTK 16.06.2021 § 28 

 

 Äänekosken kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristölautakunnan lausuntoa 16.7.2021 mennessä rakennusjärjestyksen toimivuuden arvioinnista valtuustoaloitteeseen perustuen. Aloitteen on allekirjoittanut 13 valtuutettua.

 

 Rakennusjärjestys perustuu maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiin ja se käsitellään kaavojen tavoin vuorovaikutteisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.

 

 Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilymisen kannalta tarpeelliset määräykset. Määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden omistajalle kohtuuttomia. Rakennusjärjestyksessä voidaan tukea erityyppisten osa-alueiden rakentumisen ominaispiirteitä.

 

 Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennusten kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakennustapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittämistä sekä muita näihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja.

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 129 a §:n (21.4.2017/230) muutos mahdollistaa kunnan osoittaa rakennusjärjestyksen määräyksellä ne alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajanasunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty (Mrl 14 §).

 

 Äänekosken vesistöjen rannat on kaavoitettu oikeusvaikutteisilla kaavoilla, joten rakennuspaikkojen käyttötarkoitukset on ratkaistu kaavamerkinnöin. Tällöin maankäyttö- ja rakennuslain 129 a §:n soveltaminen ei ole mahdollista, johtuen kaavahierarkiasta.

 

 Äänekoskella on Mämmen osayleiskaavassa käytetty vaihtoehtoista kaavamerkintää A/RA. Alue on tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen tai loma-asumiseen. Kyseessä olevilla rakennuspaikoilla loma-asunto voidaan muuttaa ympärivuotiseksi asunnoksi suoraan rakennusluvalla ilman poikkeamismenettelyä, mikäli rakennus täyttää laeissa ja määräyksissä ympärivuotiselle asumiselle asetetut vaatimukset ja mikäli rakennuspaikka täyttää vaatimukset rantaviivan pituuden, rakennuspaikan pinta-alan sekä rakennuksen etäisyyden osalta rantaviivasta.

 

 Äänekosken rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2007. Rakennusjärjestyksen kohdassa 5 § "Toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuus" esitetään taulukkomuodossa eri menettelytavat kunnan eri alueilla. Haja-asutusalueella on väljemmät lupamenettelyt kuin kaava-alueilla.

 

 Rakennusjärjestyksen päivitystä ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää, ennen kuin maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus tulee voimaan. Kevään 2021 lausuntokierrokselta myöhästyneen ehdotuksen pitäisi päästä viimein lausuntokierrokselle kesällä tai syksyllä 2021.

 

 Rakennusvalvonta tarjoaa asiakkailleen rakentamisen yleistä neuvontaa ja ohjausta sekä opastaa siten, että lupakäsittely on mahdollisimman sujuvaa. Neuvontaa ja ohjausta on annettu yhteydenottotavan, toiveen ja tilanteen mukaisesti tapaamalla toimistolla tai rakennuspaikalla, puhelimitse, sähköpostitse sekä Lupapisteen neuvontaosion kautta. Neuvonta ja ohjaus on suoritettu asiakaslähtöisesti etsien ratkaisuja siten, että rakentaminen olisi mahdollista asiakkaan toiveiden mukaisesti lainsäädännön, kaavojen ja rakennusjärjestyksen reunaehtojen puitteissa. Hankkeen ollessa sellainen, ettei sille ole edellytyksiä myöntää rakennuslupaa, tilanne on kerrottu selkokielellä (ei "kapulakielellä") sekä etsitty vaihtoehtoisia ratkaisuja hankkeen toteuttamiseksi.

 

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja Arto Tavaststjerna puh. 0400 649 503.

 

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Juhana Jalkanen puh. 0400 115 696.

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan lausunnon.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

KH 16.08.2021 § 248  

441/10.00.01/2021  

Kaavoituspäällikkö on antanut lausuntonsa 8.6.2021 ja ympäristölautakunta 16.6.2021.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)                    antaa valtuustolle tiedoksi Leila Lindellin ym. 29.3.2021 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet; ja

 

2)                    ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa